En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver privat hjälp av en skattekonsult.

HFD 2015 ref. 41

Målnummer: 3728-14
 
Avdelning:

Avgörandedatum: 2015-06-22

Rubrik: I ett ärende om förhandsbesked har ett utländskt bolag efter en gränsöverskridande fusion inte ansetts behörigt att träda in som sökande i det överlåtande bolagets ställe. Förhandsbesked angående inkomstskatt.

Lagrum: 5 § lagen (1998:189) om förhandsbesked i skattefrågor

Rättsfall:

REFERAT

Marc O¿Polo International AB (International) ansökte i juni 2012 hos Skatterättsnämnden om förhandsbesked angående inkomstskatt. Enligt de i ansökan lämnade förutsättningarna hade bolaget från och med räkenskapsåret som påbörjades den 1 juni 2012 sin verkliga ledning i Tyskland och skulle därmed få skatterättsligt hemvist där enligt artikel 4 punkt 3 i skatteavtalet mellan Sverige och Tyskland. Bolaget ställde bl.a. frågan om bestämmelserna i 22 kap. 5 § 4 och 7 § inkomstskattelagen (1999:1229), IL, innebar att uttagsbeskattning skulle ske på grund av bytet av bolagets skatterättsliga hemvist. Som ytterligare förutsättningar gällde att bolaget från och med den 1 juni 2012 inte skulle ha fast driftställe i Sverige, att avsikten var att det under slutet av räkenskapsåret skulle genomföras en gränsöverskridande fusion och att det övertagande bolaget, det tyska koncernbolaget Marc O¿Polo License GmbH (License), efter fusionen inte skulle ha något fast driftställe i Sverige.

Skatterättsnämnden (2014-06-10, André, ordförande, Svanberg, Bengtsson, Gäverth, Lundström, Påhlsson, Werkell) meddelade förhandsbesked av innebörd att uttagsbeskattning skulle ske samt att en tillämpning av de aktuella bestämmelserna om uttagsbeskattning inte stred mot EU-rätten. Nämnden yttrade vidare, såvitt nu är i fråga: - Partsställningen - International ansökte om förhandsbesked i början av juni 2012. I mars 2013 upplöstes bolaget på grund av att det fusionerades med License. - Ett bolag som upplösts genom fusion saknar efter upplösningen rättshandlingsförmåga och kan inte vara part i en rättsprocess. Det innebär emellertid inte att en pågående process avseende det upplösta bolagets inkomsttaxering måste läggas ned eller att en sådan process inte kan inledas sedan bolaget upplösts. Part i den fortsatta eller nya processen blir det övertagande bolaget, till vilket det upplösta bolagets tillgångar och skulder övergått (RÅ 2002 ref. 82). - Av rättsfallet följer vidare att en fusion inte medför att en process som avser det upplösta bolagets inkomsttaxering (numera beslut avseende slutlig skatt enligt IL) för ett förflutet år kan omfatta också det övertagande bolagets inkomsttaxering för samma år. De båda bolagens taxeringar ska alltså hållas åtskilda. Utan hinder av att bolaget upplösts ska processen därför även efter upplösningen avse det upplösta bolagets inkomsttaxering. - Enligt Skatterättsnämndens uppfattning bör motsvarande synsätt tillämpas beträffande hanteringen av det aktuella förhandsbeskedsärendet. Det innebär att det förhållandet att International upplösts på grund av en gränsöverskridande fusion efter det att ansökan om förhandsbesked gavs in inte i sig är ett hinder för att pröva ansökan. I stället får License ställning som sökande. [Avsnitten " Uttagsbeskattning till följd av byte av hemvist" samt "Är de svenska reglerna förenliga med EU-rätten?" här utelämnade.]

André, ordförande, samt ledamöterna Svanberg och Gäverth var skiljaktiga i frågan om uttagsbeskattningen var förenlig med EU-rätten.

Skatteverket överklagade förhandsbeskedet hos Högsta förvaltningsdomstolen och yrkade att det skulle fastställas. Skatteverket yrkade, som det fick förstås, även att förhandsavgörande från EU-domstolen skulle inhämtas. Verket anförde bl.a. följande. Den aktuella fusionen är inte en kvalificerad fusion enligt IL och det finns därför ingen kontinuitet i skattskyldigheten för inkomsten. License tar efter fusionen över betalningsansvaret för de skulder, inklusive skatteskulder, som uppkommit i Internationals verksamhet fram till fusionen. Det finns inte någon bestämmelse som innebär att en medlemsstat som får beskatta ett företags inkomst ska bevilja ett annat företag anstånd med det förstnämnda företagets skatt när medlemsstaten inte har rätt att beskatta det senare företaget.

License bestred bifall till Skatteverkets yrkande och ansåg att förhandsbeskedet skulle ändras med innebörd att det inte är förenligt med EU-rätten att uttagsbeskatta International och kräva att skatten ska betalas omedelbart.

Högsta förvaltningsdomstolen (Jermsten, Knutsson, Saldén Enérus, Bull, Classon) yttrade:

Skälen för avgörandet

Inledningsvis måste ställning tas till frågan om det tyska bolaget License i egenskap av övertagande bolag i fusionen är behörigt att överta det överlåtande bolaget Internationals ställning som sökande under förfarandet i Skatterättsnämnden.

Enligt 5 § lagen (1998:189) om förhandsbesked i skattefrågor får, efter ansökan av en enskild, förhandsbesked lämnas i en fråga som avser sökandens skattskyldighet eller beskattning om det är av vikt för sökanden eller för en enhetlig lagtolkning eller rättstillämpning.

Av förarbetena till bestämmelsen framgår att det bara är den skattskyldige eller den som kan tänkas bli skattskyldig som kan få ett förhandsbesked. Frågan ska avse sökandens skattskyldighet eller beskattning. Detta inbegriper alla de faktorer som i ett beskattningsärende har betydelse för att bestämma såväl om den enskilde är skattskyldig över huvud taget som skatten till rätt belopp (prop. 1997/98:65 s. 69).

För enskilda syftar förhandsbeskedsinstitutet till att ge en möjlighet att inför förestående affärer och andra rättshandlingar få klarhet i hur förfarandet kommer att bedömas i beskattningshänseende (prop. 1951:64 s. 42 f. och 111 samt prop. 1997/98:65 s. 24, jfr HFD 2014 ref. 74).

Ett bolag som upplösts genom fusion saknar rättshandlingsförmåga och kan inte vara part i en process. Av det av Skatterättsnämnden åberopade rättsfallet framgår dock, såvitt nu är av intresse, att detta inte innebär att en process avseende det upplösta bolagets inkomstbeskattning som pågår då bolaget upplöses måste läggas ned eller att en sådan process inte kan inledas sedan bolaget upplösts. Part i den fortsatta eller nya processen blir det övertagande bolaget, till vilket det upplösta bolagets tillgångar och skulder övergått.

Högsta förvaltningsdomstolen gör följande bedömning.

För ansökningar från enskilda gäller att det bara är den skattskyldige eller den som kan tänkas bli skattskyldig som kan få ett förhandsbesked. Som grundläggande villkor enligt 5 § lagen om förhandsbesked gäller därför att förhandsbesked får lämnas i fråga som avser sökandens skattskyldighet eller beskattning.

Det sökande bolaget International har upplösts i och med att fusionen med License slutfördes i mars 2013. Enligt förutsättningarna har License inte något fast driftställe i Sverige efter fusionen och därmed inte någon skattemässig anknytning till Sverige. Bolaget är dock betalningsskyldigt för den skatt som avser det överlåtande bolaget International.

License har som övertagande bolag möjlighet att inom ramen för det ordinarie skatteförfarandet få beskattningsbeslutet avseende International prövat (se RÅ 2002 ref. 82). Vad som gäller beträffande partssuccession i det ordinarie skatteförfarandet kan dock inte utan vidare tillämpas beträffande förfarandet med förhandsbesked på ansökan av enskild. Det senare förfarandets särskilda karaktär och syfte kan motivera ett annat synsätt.

Frågorna i ansökan rör uttagsbeskattning av International och kan - i vart fall sedan fusionen genomförts - inte anses gälla Licenses skattskyldighet eller beskattning i den mening som avses i 5 § lagen om förhandsbesked. License var därför inte behörigt att träda in som sökande och ansökningen borde därför ha avvisats av Skatterättsnämnden.

Vid sådant förhållande föranleder Skatteverkets yrkande om att inhämta förhandsavgörande från EU-domstolen ingen åtgärd.

Högsta förvaltningsdomstolens avgörande

Högsta förvaltningsdomstolen undanröjer förhandsbeskedet och avvisar ansökningen.

Mål nr 3728-14, föredragande Anne-Therése Byström

Sökord: Förhandsbesked, skatter, fråga om meddelande av förhandsbesked; Förvaltningsprocess, övriga frågor

Litteratur:
 

Punkt Markering: Högsta förvaltningsdomstolens referatmål
Categories: Regeringsrätten

HFD 2015 ref. 37

Målnummer: 6065-14
 
Avdelning:

Avgörandedatum: 2015-06-09

Rubrik: Om skattetillägg har påförts innan åtal väckts för skattebrott kan inte förbudet mot dubbel lagföring och dubbla straff föranleda att en lagakraftvunnen dom i skattemålet undanröjs. Det gäller även om det skatterättsliga förfarandet avslutades sist och oberoende av om domen i brottmålet var friande och när den vann laga kraft (I och II).

Lagrum:
 
•  37 b § förvaltningsprocesslagen (1971:291)

•  Artikel 4.1 i sjunde tilläggsprotokollet till europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (1994:1219)

Rättsfall:

REFERAT

I

Skattemyndigheten i Stockholm beslutade den 19 december 2003 att höja U.S:s inkomst av tjänst med 20 000 000 kr för taxeringsåret 2002 och påföra honom skattetillägg med 40 procent av den inkomstskatt som belöpte på beloppet. Inkomsten avsåg en icke redovisad utbetalning från en kapitalförsäkring som ägdes av U.S:s arbetsgivare, Försäkringsbolaget Skandia. Utbetalningen hade den 7 mars 2001 på U.S:s begäran skett till det av honom ägda bolaget Bamboo Ltd. - Länsrätten i Stockholms län beslutade den 27 juni 2007 att avslå U.S:s överklagande (mål nr 1099-04), varefter Kammarrätten i Stockholm avslog hans överklagande den 23 november 2010 (mål nr 5209-07). Högsta förvaltningsdomstolen beslutade den 10 maj 2011 att inte meddela prövningstillstånd (mål nr 752-11). - Åtal för grovt skattebrott väcktes mot U.S. den 24 november 2005. Åtalet avsåg att han i sin deklaration för inkomståret 2001 (taxeringsåret 2002) till Skattemyndigheten i Stockholm lämnat oriktig uppgift genom att underlåta att deklarera inkomst om 20 000 000 kr från sin arbetsgivare Skandia. Stockholms tingsrätt ogillade åtalet i dom den 7 mars 2008 (mål nr B 31354-05), varefter Svea hovrätt fastställde tingsrättens dom den 1 juni 2009 (mål nr B 2923-08).

U.S. ansökte i november 2014 om resning i skattemålet och yrkade att Högsta förvaltningsdomstolen skulle undanröja beslutet om skattetillägg. Han anförde bl.a. följande. Kammarrätten skulle rätteligen ha undanröjt beslutet att påföra honom skattetillägg då han redan blivit lagförd för den gärning som legat till grund för omprövningsbeslutet. Det finns inte någon laglig möjlighet att återställa den konventionsstridiga åtgärd som beslutet att väcka åtal mot honom innebar.

Högsta förvaltningsdomstolen (2015-06-09, Melin, Nord, Rynning, Askersjö, Baran) yttrade:

Skälen för avgörandet

Rättsliga utgångspunkter

Enligt 37 b § förvaltningsprocesslagen (1971:291) får resning beviljas i mål eller ärende om det på grund av något särskilt förhållande finns synnerliga skäl att pröva saken på nytt.

Av artikel 4.1 i Europakonventionens sjunde tilläggsprotokoll framgår att ingen får lagföras eller straffas på nytt för ett brott för vilket han redan blivit slutligt frikänd eller dömd.

Högsta förvaltningsdomstolen har i HFD 2013 ref. 71 funnit att systemet med ansvar för skattebrott och påförande av skattetillägg i två olika förfaranden mot samma person inte är förenligt med tilläggsprotokollets förbud mot dubbel lagföring och dubbla straff, när förfarandena grundas på samma oriktiga uppgifter. Samma ställningstagande hade Högsta domstolen tidigare gjort i NJA 2013 s. 502. Avgörandena innebär att när en skattskyldig åtalats för skattebrott får beslut inte fattas om skattetillägg som grundas på samma oriktiga uppgifter som åtalet och vice versa (den s.k. lis pendens-principen). Denna ståndpunkt har motiverats med att förbudet i tilläggsprotokollet som svensk lag bör tillämpas på ett sätt som är förenligt med grundläggande nationella principer inte bara om res judicata utan också om lis pendens (NJA 2013 s. 502, p. 69-70).

Högsta förvaltningsdomstolen och Högsta domstolen har vidare funnit att det svenska systemet får anses ha blivit oförenligt med förbudet mot dubbel lagföring och dubbla straff i och med Europadomstolens avgörande i målet Zolotukhin mot Ryssland den 10 februari 2009, stor kammare (HFD 2014 ref. 35 och NJA 2013 s. 746, p. 32). Grund för resning har ansetts föreligga när ett förfarande som inletts i strid med förbudet - enligt lis pendens-principen - har avslutats efter detta datum.

Europadomstolen har klargjort att när det ena av två samtidigt pågående förfaranden har avslutats genom ett slutligt avgörande måste det andra förfarandet avbrytas för att förbudet enligt artikel 4.1 i tilläggsprotokollet inte ska överträdas (den s.k. res judicata-principen, se bl.a. domstolens avgöranden den 20 maj 2014 i målen Häkkä mot Finland, Nykänen mot Finland och Glantz mot Finland). Domstolen har vidare framhållit att tilläggsprotokollet således inte förbjuder parallella förfaranden så länge inget av dem avslutats, men har även konstaterat att den i Sverige tillämpade lis pendens-principen erbjuder ett mera långtgående skydd än artikel 4.1 i tilläggsprotokollet (se bl.a. Europadomstolens avgöranden den 27 november 2014 i målet Lucky Dev mot Sverige, p. 60 och den 21 oktober 2014 i målet Henriksson mot Sverige, p. 40-45).

Högsta förvaltningsdomstolens bedömning

U.S. har påförts skattetillägg för taxeringsåret 2002 avseende oredovisade inkomster om 20 000 000 kr. Samma oriktiga uppgifter har därefter lagts till grund för åtal om grovt skattebrott.

Förfarandet i brottmålet avslutades genom Svea hovrätts beslut den 1 juni 2009. Det skatterättsliga förfarandet avslutades genom att Högsta förvaltningsdomstolen den 10 maj 2011 beslutade att inte meddela prövningstillstånd. Båda förfarandena pågick således efter den 10 februari 2009, då det svenska systemet för skattebrott och påförande av skattetillägg genom avgörandet i Zolotukhin-målet blev oförenligt med tilläggsprotokollets förbud mot dubbel lagföring och dubbla straff. Det får därmed anses stå klart att en överträdelse av förbudet har skett, oavsett om bedömningen görs med utgångspunkt från lis pendens- eller res judicata-principen. Eftersom båda förfarandena numera har avslutats finns dock inte någon pågående överträdelse som kan avbrytas (jfr HFD 2014 ref. 43).

Resningsinstitutet syftar till att ge domstolarna möjlighet att under vissa förutsättningar upphäva eller ändra ett materiellt oriktigt beslut trots att det har vunnit laga kraft. När det gäller överträdelser av tilläggsprotokollets förbud mot dubbel lagföring och dubbla straff har Högsta förvaltningsdomstolen och Högsta domstolen i flera fall beviljat resning för att möjliggöra att avgörandet i det rättsstridiga förfarandet undanröjs (se bl.a. HFD 2014 ref. 35 och NJA 2013 s. 746). När en ansökan om resning däremot avsett det förfarande som först inletts och som därmed enligt lis pendens-principen varit rättsenligt har ansökningen avslagits (se bl.a. HFD 2013 not. 77 och NJA 2013 s. 780).

I det nu aktuella fallet väcktes åtal först efter det att Skatteverket hade beslutat om skattetillägg. Eftersom åtalet därmed inte utgjorde hinder för den fortsatta skatteprocessen saknas skäl att angripa detta förfarande. Det finns därför inte grund för resning i målet om skattetillägg. U.S:s ansökan ska således avslås. För det fall Europakonventionens regel om tillgång till ett effektivt rättsmedel fordrar ytterligare prövning får den ske i annan ordning.

Högsta förvaltningsdomstolens avgörande

Högsta förvaltningsdomstolen avslår ansökningen om resning.

II

Skatteverket beslutade den 9 december 2005 att påföra K.L. skattetillägg avseende oredovisade inkomster om tillhopa 531 914 kr från Storsjöhus Fastigheter AB för taxeringsåret 2005. I beloppet ingick bl.a. privata kostnader hänförliga till en av K.L. ägd fastighet och vissa flygresor som bolaget betalat. Skatteverkets beslut överklagades till Länsrätten i Jämtlands län som avslog överklagandet i dom den 8 september 2008 (mål nr 209-06), varefter även Kammarrätten i Sundsvall avslog K.L:s överklagande i dom den 23 juni 2009 (mål nr 3236 08). - Den 20 april 2007 väcktes åtal mot K.L. för bl.a. skattebrott alternativt vårdslös skatteuppgift (åtalspunkt 1), bestående i att han i sin deklaration för taxeringsåret 2005 lämnat oriktig uppgift genom att inte redovisa inkomster om 342 000 kr. Inkomsterna hade han tillgodogjort sig under 2004 genom att låta Storsjöhus Fastigheter AB, som företräddes av honom, betala kostnader för en av honom ägd fastighet på Gotland med 263 000 kr samt hans och hans hustrus resor till Gotland med 79 000 kr. I dom den 10 april 2008 (mål nr B 862-07) ogillade Östersunds tingsrätt åtalet i denna del.

K.L. ansökte i december 2014 om resning i skattemålet och yrkade att skattetillägget skulle undanröjas. Till stöd för ansökan anförde han att han utsatts för dubbla förfaranden genom att förvaltningsdomstolarna inte avbrutit processerna om skattetillägg då tingsrätten fattade sitt beslut om att åtalet skulle ogillas. Han hänvisade till HFD 2014 ref. 43.

Högsta förvaltningsdomstolen (2015-06-09, Melin, Nord, Rynning, Askersjö, Baran) yttrade:

Skälen för avgörandet

Rättsliga utgångspunkter

Enligt 37 b § - - - (se första - femte styckena under Skälen för avgörandet i referatets del I) - - - mot Sverige, p. 40-45).

Högsta förvaltningsdomstolens bedömning

Skatteverket har för taxeringsåret 2005 påfört K.L. skattetillägg avseende bl.a. privata fastighetskostnader om 263 639 kr och privata resekostnader m.m. om 115 123 kr, vilka betalats av Storsjöhus Fastigheter AB. K.L. har därefter åtalats för skattebrott alternativt vårdslös skatteuppgift, avseende en del av de oredovisade inkomster som legat till grund för de påförda skattetilläggen. Han har således i denna del blivit föremål för dubbel lagföring.

Förfarandet i brottmålet mot K.L. avslutades genom tingsrättens dom den 10 april 2008, dvs. före avgörandet i Zolotukhin-målet den 10 februari 2009 då det svenska systemet för skattebrott och påförande av skattetillägg blev oförenligt med tilläggsprotokollets förbud mot dubbel lagföring och dubbla straff. Det skatterättsliga förfarandet avslutades först efter domen i Zolothukin-målet, genom kammarrättens avgörande den 23 juni 2009. I enlighet med den av Europadomstolen tillämpade res judicata-principen skulle kammarrätten således ha avbrutit förfarandet, för att förhindra en överträdelse av förbudet mot dubbel lagföring.

Resningsinstitutet syftar till att ge domstolarna möjlighet att under vissa förutsättningar upphäva eller ändra ett materiellt oriktigt beslut trots att det har vunnit laga kraft. När det gäller överträdelser av tilläggsprotokollets förbud mot dubbel lagföring och dubbla straff har Högsta förvaltningsdomstolen och Högsta domstolen i flera fall beviljat resning för att möjliggöra att avgörandet i det rättsstridiga förfarandet undanröjs (se bl.a. HFD 2014 ref. 35 och NJA 2013 s. 746). När en ansökan om resning däremot avsett det förfarande som först inletts och som därmed enligt lis pendens-principen varit rättsenligt har ansökningen avslagits (se bl.a. HFD 2013 not. 77 och NJA 2013 s. 780).

Som redan nämnts får lis pendens-principen anses ge ett skydd som går utöver vad som krävs enligt artikel 4.1. i tilläggsprotokollet (se t.ex. Europadomstolens avgörande i målet Henriksson mot Sverige, p. 45). Högsta förvaltningsdomstolen har visserligen i rättsfallet HFD 2014 ref. 43 fastställt kammarrättens undanröjande av ett skattetillägg för att undvika en överträdelse av tilläggsprotokollets mer begränsade skyddsregel. Detta ställningstagande byggde emellertid på att det ordinarie förfarandet avseende skattetillägg alltjämt pågick vid tiden för Högsta förvaltningsdomstolens prövning. När det däremot gäller att gottgöra vad som med tillämpning av res judicata-principen i ett enskilt fall skulle kunna vara att anse som en redan inträffad kränkning finns enligt Högsta förvaltningsdomstolens mening inte skäl att frångå de ställningstaganden som tidigare gjorts avseende innehållet i Europakonventionen som svensk lag (HFD 2013 ref. 71 och HFD 2014 ref. 35; jfr NJA 2013 s. 502 och NJA 2013 s. 746).

I det nu aktuella fallet väcktes åtal först efter det att Skatteverket hade beslutat om skattetillägg. Eftersom åtalet därmed inte utgjorde hinder för den fortsatta skatteprocessen saknas skäl att angripa detta förfarande. Det finns därför inte grund för resning i målet om skattetillägg. K.L:s ansökan ska således avslås. För det fall Europakonventionens regel om tillgång till ett effektivt rättsmedel fordrar ytterligare prövning får den ske i annan ordning.

Högsta förvaltningsdomstolens avgörande

Högsta förvaltningsdomstolen avslår ansökningen om resning.

Anm. Samma dag avgjordes mål nr 6964-6965-14 i samma fråga som i referatets del I.

Mål nr 6065-14 (I) och 6781-14 (II), föredragande Camilla Wernkvist och David Ankerson

Sökord: Resning, ne bis in idem; Europakonventionen, ne bis in idem; Skattetillägg, ne bis in idem

Litteratur:
 

Punkt Markering: Högsta förvaltningsdomstolens referatmål
Categories: Regeringsrätten

HFD 2015 ref. 34

~~
Högsta förvaltningsdomstolen
 
HFD 2015 ref. 34
 

 
 
Målnummer: 4277-14
 
Avdelning:

Avgörandedatum: 2015-06-10

Rubrik: En apnéskena utgör inte en sådan dentalteknisk produkt som är undantagen från skatteplikt enligt mervärdesskattelagen. Förhandsbesked angående mervärdesskatt.

Lagrum:
 
•  3 kap. 4 § andra stycket mervärdesskattelagen (1994:200)

•  Artikel 132.1 e i rådets direktiv (2006/112/EG) av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt

Rättsfall: 

REFERAT

Av en ansökan hos Skatterättsnämnden om förhandsbesked angående mervärdesskatt framgick bl.a. följande. ResMed SAS (bolaget) tillverkar en apnéskena (produkten) som minskar förträngningar i svalgpartiet i syfte att undvika snarkning och obstruktiv sömnapné. Skenan är utformad för munhålan och specifikt anpassad efter varje patients anatomi och behov. - Patienten kontaktar själv en tandläkare med anledning av sina besvär eller remitteras till tandläkaren från en sömnstörningsklinik. Tandläkaren gör ett avtryck av patientens käke och tanduppsättning och skickar avtrycket och övrigt diagnostiskt material till bolagets dentallaboratorium för tillverkning av produkten. Den färdiga produkten sänds till tandläkaren som i sin tur levererar den till patienten. - Bolaget saknar etablering i Sverige och avser att sälja produkten huvudsakligen till svenska tandläkarbolag med leverans direkt från sitt dentallaboratorium i Frankrike.

Bolaget ville veta om apnéskenan omfattades av undantaget från skatteplikt för dentaltekniska produkter i 3 kap. 4 § mervärdesskattelagen (1994:200), ML. - Bolaget ansåg att så borde vara fallet. Produkten ändrar utformningen av munhålan genom att manipulera underkäkens placering. Den har i allt väsentligt samma utformning som andra dentaltekniska produkter.

Skatteverket ansåg att produkten inte omfattas av det aktuella undantaget eftersom den inte är avsedd att åtgärda hälsoproblem i själva munhålan eller med tänderna. Produkten kan inte jämföras med en bettskena, där syftet är att skydda tänderna.

Skatterättsnämnden (2014-07-03, Svanberg, ordförande, Ohlson, Bohlin, Fored, Harmsen Hogendoorn, Odeén, Sandberg Nilsson) yttrade: Förhandsbesked - ResMed SAS:s omsättning av den i ärendet aktuella varan omfattas inte av undantaget från skatteplikt för dentaltekniska produkter i 3 kap. 4 § andra stycket andra strecksatsen ML. - Motivering - - - Rättsligt - Från skatteplikt undantas enligt 3 kap. 4 § första stycket ML omsättning av tjänster som utgör, såvitt nu är i fråga, tandvård samt tjänster av annat slag och varor som den som tillhandahåller vården omsätter som ett led i denna. Enligt andra stycket andra strecksatsen omfattar undantaget även omsättning av dentaltekniska produkter och av tjänster som avser sådana produkter, när produkten eller tjänsten tillhandahålls tandläkare, dentaltekniker eller den för vars bruk produkten är avsedd. - Med tandvård förstås enligt 3 kap. 6 § åtgärder för att förebygga, utreda eller behandla sjukdomar, kroppsfel och skador i munhålan. - Undantaget från skatteplikt för dentaltekniska produkter infördes den 1 januari 1974 genom ändring i förordningen (1968:430) om mervärdesskatt. Av förarbetena framgår att bestämmelsen avser tandbryggor, tandkronor, proteser och andra dentaltekniska produkter avsedda för patienter. Undantaget från skatteplikt syftade till att undvika att varorna fick en högre skattebelastning om de framställdes av ett dentallaboratorium än om de framställdes av en tandläkare eller av en hos tandläkaren anställd tandtekniker (prop. 1973:163 s. 123 och 132). - Bestämmelsen fördes i sak oförändrad in i nuvarande mervärdesskattelagen, vilken trädde ikraft den 1 juli 1994 (prop. 1993/94:99 s. 152). - När det gäller motsvarande reglering i mervärdeskattedirektivet (2006/112/EG) kan till en början konstateras att begreppet tandvård inte omnämns särskilt i direktivet utan omfattas av begreppen sjukvård och sjukvårdande behandling i artiklarna 132.1 b och c. Därutöver undantas enligt artikel 132.1 e tillhandahållande av tjänster av tandtekniker inom ramen för deras yrkesutövning samt leveranser av tandproteser av tandläkare och tandtekniker. - Utredningen om teknisk EU-anpassning av de indirekta skatterna ansåg att ML:s bestämmelser om skattebefrielse inom området för sjukvård och tandvård i allt väsentligt överensstämde med motsvarande regler i dåvarande sjätte direktivet. Utredningen gick inte närmare in på bestämmelserna i 3 kap. 4 och 6 §§ utan konstaterade att omfattningen av vad som är skattefritt i hög grad beror på hur de enskilda medlemsstaterna definierar begreppen och att det föreligger en betydande nationell handlingsfrihet (SOU 1994:88 s. 118). Mot den bakgrunden aktualiserades inte någon ändring av bestämmelserna inför Sveriges anslutning till EU (jfr prop. 1994/95:57 s. 95 f.). - Skatterättsnämndens bedömning - Undantaget från skatteplikt för omsättning av dentaltekniska produkter i 3 kap. 4 § ML motsvaras således i mervärdeskattedirektivet av undantaget från skatteplikt för leveranser av tandproteser i artikel 132.1 e. - Enligt EU-rätten är de nationella domstolarna vid tillämpning av nationell rätt skyldiga att i den utsträckning det är möjligt tolka den nationella rätten mot bakgrund av direktivets ordalydelse och syfte så att det resultat som avses med direktivet uppnås (se t.ex. EU-domstolens domar 14/83, von Colson och C-106/89, Marleasing). - Begreppet dentaltekniska produkter i ML ska således tolkas mot bakgrund av mervärdesskattedirektivets ordalydelse och syfte. - Begreppet tandproteser i den svenska språkversionen av direktivet motsvaras i de engelska, franska och tyska språkversionerna av begreppet "dental prostheses", "prothèses dentaires" respektive "Zahnersatz". Samtliga språkversioner avser produkter med avseende på tandhälsan vilket också får anses stå i överensstämmelse med begreppets innebörd enligt allmänt språkbruk. - Den i ärendet aktuella produkten avser att manipulera underkäkens placering för att på det sättet åstadkomma en utvidgning av luftvägarna och därigenom förhindra snarkning och obstruktiv sömnapné. Produktens syfte är inte att komma tillrätta med några tandproblem som patienten har. - En direktivkonform tolkning av begreppet dentaltekniska produkter ger således vid handen att detta begrepp inte kan anses omfatta den produkt som bolaget omsätter. - Bolagets omsättning av produkten omfattas därför inte av undantaget från skatteplikt i 3 kap. 4 § ML.

Bolaget överklagade Skatterättsnämndens förhandsbesked och yrkade att Högsta förvaltningsdomstolen skulle förklara att apnéskenan omfattas av undantaget från skatteplikt enligt 3 kap. 4 § ML. Bolaget anförde bl.a. följande. Skatterättsnämndens tolkning innebär att undantaget i 3 kap. 4 § ML ges en snävare innebörd än vad den svenska lagstiftaren avsett. Definitionen av tandvård i ML begränsas inte till behandling av tänder utan till det anatomiska området munhålan. Apnéskenan syftar till att vårda och korrigera ett kroppsfel genom behandling av munhålan. Produkten måste därför anses utgöra en dentalteknisk produkt i ML:s mening. Att inte ge skenan samma mervärdesskattemässiga behandling som t.ex. bettskenor strider mot principen om skatteneutralitet då liknande produkter ska behandlas på samma sätt.

Skatteverket ansåg att förhandsbeskedet skulle fastställas.

Högsta förvaltningsdomstolen (2015-06-10, Melin, Silfverberg, Rynning, Askersjö, Baran) yttrade:

Skälen för avgörandet

Frågan i målet

Frågan i målet är om en apnéskena utgör en sådan dentalteknisk produkt som är undantagen från skatteplikt enligt 3 kap. 4 § andra stycket ML.

Rättslig reglering m.m.

Till och med 2014 undantogs omsättning av dentaltekniska produkter från skatteplikt enligt 3 kap. 4 § andra stycket ML, när produkten tillhandahölls tandläkare, dentaltekniker eller den för vars bruk produkten var avsedd. Bestämmelsen har från och med 2015 fått en delvis annan lydelse. Numera undantas omsättning av dentaltekniska produkter från skatteplikt, när produkten tillhandahålls av tandläkare eller tandtekniker. Denna ändring påverkar inte prövningen av frågan i målet.

Undantaget för dentaltekniska produkter infördes ursprungligen 1974 i 8 § förordningen (1968:430) om mervärdeskatt. Av förarbetena framgår att bestämmelsen var avsedd att omfatta tandbryggor, proteser och andra dentaltekniska produkter (prop. 1973:163 s. 132). Uttrycket dentaltekniska produkter behölls när bestämmelsen överfördes, först till lagen (1968:430) om mervärdeskatt och sedan till den nu gällande ML.

Bestämmelsen i 3 kap. 4 § ML motsvaras av artikel 132.1 e i mervärdesskattedirektivet (2006/112/EG). Enligt denna artikel ska leveranser av tandproteser av tandläkare och tandtekniker undantas från skatteplikt. Undantaget syftar till att säkerställa att produkter som har samband med hälsan inte blir oåtkomliga på grund av att kostnaderna ökar om leveransen av produkterna är mervärdesskattepliktig (se de förenade målen C-144/13, C-154/13 och C-160/13, VDP Dental Laboratory NV m.fl., p. 46).

Enligt rättspraxis ska de begrepp som används för att definiera undantagen i artikel 132 tolkas restriktivt (se bl.a. mål C-594/13, "go fair" Zeitarbeit OHG, p. 17). Vidare har EU-domstolen uttalat att principen om skatteneutralitet inte kan utgöra grund för att utvidga tillämpningsområdet för ett uttryckligt undantag, när det saknas klara formuleringar om att så ska vara fallet (se mål C-44/11, Deutsche Bank AG, p. 45).

Vid tolkningen av motsvarigheten till artikel 132.1 e i det tidigare mervärdesskattedirektivet 77/388/EEG (artikel 13 A.1 e) har EU-domstolen betonat betydelsen av artikelns ordalydelse (mål C-401/05, VDP Dental Laboratory NV). I målet, som gällde frågan om leveranser av tandproteser från en mellanhand som inte var tandläkare eller tandtekniker, framhöll domstolen bl.a. att villkoren för undantag är precist formulerade och varje tolkning som innebär att texten i denna bestämmelse får en mer vidsträckt innebörd ansågs oförenlig med lagstiftarens syfte med denna bestämmelse (p. 37).

Högsta förvaltningsdomstolens bedömning

I artikel 132.1 e i mervärdesskattedirektivet undantas leveranser av tandproteser. Enligt avgöranden i EU-domstolen ska artikeln tolkas restriktivt med utgångspunkt i ordalydelsen. Principen om skatteneutralitet påverkar inte denna slutsats. Av direktivet följer alltså att det endast är leveranser av produkter som kan sägas utgöra tandproteser som ska undantas.

Enligt 3 kap. 4 § andra stycket ML omfattas dentaltekniska produkter av undantaget från skatteplikt. Så långt det är möjligt ska detta uttryck tolkas och tillämpas så att det ger ett resultat som är förenligt med direktivet. Uttrycket dentaltekniska produkter måste visserligen anses kunna omfatta något mer än vad som ryms i direktivets undantagsregel. Den EU-rättsliga regleringen ger likväl uttryck för att undantaget har ett mycket begränsat tillämpningsområde.

De exempel som nämns i förarbetena till 3 kap. 4 § ML, dvs. tandbryggor och proteser, ger stöd för att bestämmelsen tar sikte på produkter som är avsedda för att åtgärda skador eller andra problem med tänderna. Den i målet aktuella apnéskenan tillverkas visserligen av tandtekniker och tillhandahålls patienten av tandläkare men skenan syftar till att motverka snarkning och obstruktiv sömnapné.

Mot bakgrund av det anförda finner Högsta förvaltningsdomstolen, i likhet med Skatterättsnämnden, att apnéskenan inte kan anses utgöra en sådan dentalteknisk produkt som omfattas av undantaget från skatteplikt i 3 kap. 4 § ML.

Skatterättsnämndens förhandsbesked ska därmed fastställas.

Högsta förvaltningsdomstolens avgörande

Högsta förvaltningsdomstolen fastställer Skatterättsnämndens förhandsbesked.

Mål nr 4277-14, föredragande Johan Magnander 

Sökord: Förhandsbesked, mervärdesskatt; EU-rätt; Mervärdesskatt

Litteratur:
 

Punkt Markering: Högsta förvaltningsdomstolens referatmål
Categories: Regeringsrätten

HFD 2015 ref. 30

Målnummer: 1578-14
 
Avdelning:

Avgörandedatum: 2015-05-28

Rubrik: Med delägare i bestämmelsen om uttag i 22 kap. 3 § andra meningen inkomstskattelagen avses också en skattskyldig som indirekt, genom ett handelsbolag, äger del i det överlåtande handelsbolaget. Inkomsttaxering 2008.

Lagrum: 22 kap. 3 § andra meningen, 5 kap. 1 § och 3 § samt 14 kap. 10 § och 13 § inkomstskattelagen (1999:1229)

Rättsfall:

REFERAT

Klövern AB var moderbolag i en fastighetskoncern. Dotterbolaget Klövern Adam AB ägde 99,9 procent av Klövern Agnes KB som i sin tur - fram till en externförsäljning i december 2007 - ägt 99 procent av Klövern Kalmar KB. - Klövern Kalmar KB gjorde i februari 2007 en koncernintern överlåtelse av fem fastigheter till Ramlak AB för ett pris motsvarande fastigheternas skattemässiga värde. Ramlak AB såldes därefter externt för marknadspris. I december 2007 avyttrade Klövern Agnes KB sitt innehav i Klövern Kalmar KB. Enligt avtal skulle resultatet i Klövern Kalmar KB fram till tidpunkten för tillträdet redovisas av säljaren Klövern Agnes KB.

I omprövningsbeslut den 28 april 2011 beslutade Skatteverket genom eftertaxering att höja Klövern Adam AB:s inkomst av näringsverksamhet för taxeringsåret 2008 med 76 844 366 kr avseende bolagets del av inkomsten hos Klövern Agnes KB. Beslutet grundades på att Klövern Kalmar KB:s överlåtelse av fastigheter till Ramlak AB skulle uttagsbeskattas med stöd av 22 kap. 3 § inkomstskattelagen (1999:1229), IL. Enligt Skatteverket omfattade bestämmelsen även indirekt ägande i ett handelsbolag, genom ett annat handelsbolag.

Klövern Adam AB överklagade Skatteverkets beslut till förvaltningsrätten och yrkade att beslutet skulle upphävas. Bolaget anförde bl.a. följande. Det saknas rättslig möjlighet att uttagsbeskatta en överlåtelse till underpris från ett kommanditbolag som ägs av ett annat kommanditbolag. Därtill kan kommanditbolag som ägs av andra kommanditbolag medverka i godkända underprisöverlåtelser enligt 23 kap. IL. - I 22 kap. 2-6 §§ IL definieras vad som avses med uttag ur näringsverksamhet. Av 3 § första meningen framgår att med uttag avses att den skattskyldige överlåter en tillgång utan ersättning eller mot ersättning som understiger marknadsvärdet utan att detta är affärsmässigt motiverat. Motsvarande gäller enligt 3 § andra meningen om ett svensk handelsbolag som den skattskyldige är delägare i överlåter en tillgång till den skattskyldige eller till någon annan. Utan lydelsen i andra meningen skulle inte överlåtelse från direktägda handelsbolag ses som uttag, eftersom handelsbolag inte är skattesubjekt och därför inte omfattas av bestämmelsen i första meningen. - Av RÅ 2004 ref. 1 framgår att uttagsbeskattning måste ske utifrån gällande lagtext, oavsett om allmän princip talar i viss riktning och lagtexten pekar åt annan riktning. Det finns ingen möjlighet att uttagsbeskatta en transaktion som inte kan kvalificeras som ett uttag enligt 22 kap. IL. Detta styrks av ett utlåtande av Bertil Wiman och proposition 1998/99:15 s. 292 f. - Om en överlåtelse till underpris uppfyller rekvisiten för uttagsbeskattning i 22 kap. IL ska uttagsbeskattning ändå underlåtas om de särskilda villkoren i 23 kap. IL är uppfyllda. Av ordalydelsen i 23 kap. IL omfattas sannolikt inte överlåtelser från kommanditbolag som ägs av annat kommanditbolag. En tolkning där aktuell transaktion anses omfattas av 22 kap. 3 § IL men inte anses godkänd enligt 23 kap. IL skulle medföra en asymmetrisk tolkning. Klövern Adam AB anför slutligen att överlåtelserna inte har medfört några skattemässiga fördelar.

Skatteverket anförde bl.a. följande. Bestämmelserna om uttagsbeskattning är grundläggande inom svensk beskattning och går tillbaka ända till tiden för införandet av 1928 års kommunalskattelag. Uttagsbeskattning har som syfte att säkerställa att den verkliga nettoinkomsten av en näringsverksamhet blir beskattad. - Det saknas logik i att överlåtelser från kommanditbolag som ägs av annat kommanditbolag skulle vara undantagna reglerna om uttagsbeskattning i 22 kap. IL. Klövern Adam AB har i överklagandet anfört att räckvidden i 22 kap. och 23 kap. IL i nu aktuellt hänseende ska vara identiska. Skatteverket delar inte Klövern Adam AB:s bedömning. Reglerna i 23 kap. IL är undantagsbestämmelser från huvudregeln om uttagsbeskattning. Lagstiftaren har valt att göra en mer inskränkt definition av vad som utgör svenskt handelsbolag jämfört med vad som gäller för inkomstskattelagen i övrigt. Bestämmelserna i 22 kap. IL följer av grundläggande bestämmelser. Syftet med reglerna i 23 kap. IL är att underlätta för omstruktureringar. Att paketera fastigheter inför externa avyttringar för att undgå beskattning på den underliggande tillgången är inte en sådan situation som lagstiftaren åsyftar i detta sammanhang.

Förvaltningsrätten i Linköping (2013-06-25, ordförande Henriksson) yttrade, efter att ha hållit muntlig förhandling i målet: Lagtext - Av 22 kap. 2 § IL framgår att med uttag avses att den skattskyldige tillgodogör sig en tillgång från näringsverksamheten för privat bruk eller att han för över dem till en annan näringsverksamhet. - Enligt 22 kap. 3 § IL framgår även att med uttag avses också att den skattskyldige överlåter en tillgång utan ersättning eller mot ersättning som understiger marknadsvärdet utan att detta är affärsmässigt motiverat. Motsvarande gäller om ett svenskt handelsbolag som den skattskyldige är delägare i överlåter en tillgång till den skattskyldige eller någon annan. - Förvaltningsrättens bedömning - Förvaltningsrätten har att ta ställning till huruvida den i målet aktuella avyttringen av fastigheter från Klövern Kalmar KB till koncernbolaget Ramlak AB kan medföra uttagsbeskattning för Klövern Adam AB. En beskattning av Klövern Adam AB förutsätter att det finns rättsligt stöd härför. - Av första ledet i 22 kap. 3 § IL framgår att uttagsbeskattning ska ske ifall en skattskyldig överlåter en tillgång utan ersättning eller mot ersättning som understiger marknadsvärdet utan att det är marknadsmässigt motiverat. Överlåtande part i den aktuella transaktionen är Klövern Kalmar KB. Klövern Adam AB är således inte överlåtare i transaktionen och kan således inte beskattas med anledning av den ovan angivna lydelsen. - Av samma lagrum framgår dock att uttagsbeskattning även ska ske ifall det är ett svenskt handelsbolag som den skattskyldige är delägare i som överlåter en tillgång till den skattskyldige eller någon annan utan att det är affärsmässigt motiverat. Enligt bestämmelsens ordalydelse ska således den skattskyldige beskattas om underprisöverlåtelsen görs av ett svenskt handelsbolag som den skattskyldige är delägare i. Det är ostridigt i målet att Klövern Adam AB inte är direkt ägare till Klövern Kalmar KB, utan Klövern Adam AB:s ägande är ett indirekt ägande genom det delägda kommanditbolaget Klövern Agnes KB. Parterna har olika uppfattning i fråga om det bör komma ifråga att vidta beskattningsåtgärder utan uttryckligt lagstöd. Klövern Adam AB har anfört att en så ingripande åtgärd som den som Skatteverket har vidtagit inte bör komma ifråga utan direkt lagstöd. Bolaget har även påpekat att lagstiftaren i andra sammanhang har inkluderat indirekt ägande i bestämmelser där lagstiftarens intention är att beskattning även ska träffa indirekta äganden. Skatteverket anser däremot att det inte finns något skäl till att exkludera indirekt ägande och att det skulle strida mot lagstiftningens intentioner att inte inkludera indirekt ägande vid tillämpningen av det aktuella lagrummet. Fråga uppkommer därför om beskattning enligt aktuellt lagrum kan ske utifrån ett indirekt ägande trots att bestämmelsen inte reglerar ett sådant ägande. Även om det, såsom Skatteverket har påpekat, är svårt att se att det skulle finnas några logiska förklaringar till varför det aktuella lagrummet skulle exkludera ett indirekt ägande finner förvaltningsrätten, med hänsyn till den skatterättsliga legalitetsprincipen att tillämpningsområdet för bestämmelsen, till den skattskyldiges nackdel, inte bör utsträckas till att omfatta även fall som inte omfattas av ordalydelsen. Klövern Adam AB:s överklagande ska därför bifallas. Vid sådant förhållande saknas skäl till att göra ytterligare överväganden i målet. - Förvaltningsrätten bifaller överklagandet och undanröjer beslut om påförd inkomst av näringsverksamhet med 76 844 366 kr.

Skatteverket överklagade förvaltningsrättens dom och yrkade att kammarrätten skulle fastställa verkets beslut. Skatteverket ansåg att förvaltningsrättens tolkning av 22 kap. 3 § IL var felaktig.

Klövern Adam AB motsatte sig bifall till överklagandet.

Kammarrätten i Jönköping (2014-01-22, Abrahamsson, Hedén, referent, Danielsson) yttrade, efter att ha redogjort för tillämpliga bestämmelser i IL: Skatteverket har kommit fram till att den aktuella överlåtelsen kan uttagsbeskattas genom att i 22 kap. 3 § andra meningen IL tolka in att bestämmelsen även gäller handelsbolag som den skattskyldige indirekt äger via ett annat handelsbolag. Tolkningen går utöver lagrummets ordalydelse. Enligt lagtexten är det endast överlåtelse från handelsbolag som den skattskyldige är delägare i som kan träffas av uttagsbeskattning. Handelsbolag som den skattskyldige äger indirekt via annat handelsbolag faller således utanför bestämmelsen. Skatteverkets extensiva tolkning, som är till nackdel för bolaget, är inte förenlig med legalitetsprincipen. I andra fall har det uttryckligen angetts i lagtexten när indirekta förvärv ska beaktas. Mot denna bakgrund finner kammarrätten att den aktuella överlåtelsen inte kan träffas av uttagsbeskattning. Skatteverkets överklagande ska därför avslås. - Kammarrätten avslår Skatteverkets överklagande.

Skatteverket överklagade kammarrättens dom och yrkade att Högsta förvaltningsdomstolen skulle ändra domen och fastställa verkets omprövningsbeslut. Skatteverket anförde bl.a. följande. Enligt 5 kap. 1 § IL gäller att handelsbolag inte själva är skattskyldiga för sina inkomster. Inkomsterna ska i stället beskattas hos delägarna. Av 14 kap. 10 § framgår att verksamheten i ett handelsbolag ska räknas in i den juridiska personens näringsverksamhet. Detta får anses gälla även verksamhet i ett handelsbolag till den del det ägs av ett annat handelsbolag. Det är således naturligt att uttag från ett handelsbolag kan föranleda uttagsbeskattning hos den delägare som är skattskyldig för handelsbolagets inkomster (verksamhet) även när skattskyldigheten beror på att handelsbolaget ägs av ett annat handelsbolag. - Eftersom bestämmelserna om uttag anknyter till att en skattskyldig överlåter en tillgång har i förtydligande syfte angivits att uttag även omfattar överlåtelser från ett handelsbolag som den skattskyldige är delägare i. Formuleringen i 22 kap. 3 § IL "den skattskyldige är delägare i" bör tolkas i sitt sammanhang och utifrån lagreglernas uppbyggnad anknyta till själva skattskyldigheten på samma sätt som i 5 kap. 1 §, dvs. som delägare avses även ägande av handelsbolag genom annat handelsbolag.

Klövern Adam AB bestred bifall till överklagandet och yrkade, för det fall Högsta förvaltningsdomstolen ansåg att det var fråga om ett uttag enligt 22 kap. 3 § IL, att målet skulle återförvisas till förvaltningsrätten för prövning av om uttagsbeskattning kunde underlåtas enligt bestämmelserna om underprisöverlåtelser i 23 kap. Bolaget anförde bl.a. följande. - Lagtexten är klar. Bestämmelsen i 22 kap. 3 § IL andra meningen adresserar handelsbolag som den skattskyldige är delägare i. Det finns inte någon lagreglerad anvisning om att även indirekt ägande omfattas av bestämmelsen. I andra sammanhang har lagstiftaren varit noga med att ange om även den som endast har ett indirekt ägarinflytande ska behandlas som delägare respektive om även indirekt ägda företag ska omfattas. Bolaget har inte varit delägare i det kommanditbolag som genomfört de nu aktuella överlåtelserna till underpris. Uttagsbeskattning är därmed utesluten.

Högsta förvaltningsdomstolen (2015-05-28, Melin, Sandström, Nord, Silfverberg, Baran) yttrade:

Skälen för avgörandet

Vad målet gäller

Frågan i målet är i första hand om ordet delägare i uttagsregeln i 22 kap. 3 § andra meningen IL tar sikte också på en skattskyldig som bara indirekt, genom ett handelsbolag, äger del i det handelsbolag som överlåter tillgången till underpris. Om så anses vara fallet uppkommer frågan om reglerna om underprisöverlåtelser i 23 kap. leder till att uttagsbeskattning inte ska ske.

Rättslig reglering m.m.

Svenska handelsbolag är enligt 5 kap. 1 § IL inte själva skattskyldiga för sina inkomster. Inkomsterna ska i stället beskattas hos delägarna. Enligt 3 § ska varje delägare i ett svenskt handelsbolag beskattas för så stort belopp som motsvarar hans andel av handelsbolagets inkomst.

Enligt 14 kap. 10 § första stycket IL ska all näringsverksamhet som bedrivs av bl.a. ett aktiebolag räknas som en enda näringsverksamhet. Om aktiebolaget är delägare i ett svenskt handelsbolag ska även handelsbolagets verksamhet räknas in i aktiebolagets näringsverksamhet.

Vad som avses med uttag framgår av 22 kap. 2-6 §§ IL. Som uttag enligt 3 § anses att den skattskyldige överlåter en tillgång utan ersättning eller mot ersättning som understiger marknadsvärdet utan att detta är affärsmässigt motiverat (första meningen). Motsvarande gäller om ett svenskt handelsbolag som den skattskyldige är delägare i överlåter en tillgång till den skattskyldige eller någon annan (andra meningen).

Uttag av en tillgång ska enligt 22 kap. 7 § IL behandlas som om tillgången avyttrats mot ersättning som motsvarar marknadsvärdet. Enligt 11 § ska uttagsbeskattning inte ske om reglerna om underprisöverlåtelser i 23 kap. är tillämpliga.

Vid sidan av de i målet aktuella bestämmelserna i 22 och 23 kap. IL finns ett stort antal bestämmelser i inkomstskattelagen som behandlar vad som allmänt gäller för ett svenskt handelsbolag eller vad som gäller när ett handelsbolag förvärvar inkomster eller har utgifter.

Merparten av bestämmelserna är av det senare slaget och rör transaktioner som har omedelbar betydelse vid beräkningen av det skattemässiga resultatet för delägarna.

De flesta av dessa transaktionsrelaterade bestämmelser tar enligt ordalydelsen sikte på delägare i handelsbolag utan att ge besked om vad som gäller vid ägande genom annat handelsbolag. Det fanns vid den aktuella taxeringen en rad bestämmelser som var formulerade på detta sätt, t.ex. 3 kap. 23 § (överlåtelse av periodisk inkomst), 10 kap. 4 § (inkomstslag för lön från svenskt handelsbolag), 11 kap. 45 §, 13 kap. 4 § och 15 kap. 3 § (beskattning av förbjudna lån), 40 kap. 21 § (avdrag för underskott vid ackord eller skuldsanering) samt 45 kap. 30 och 31 §§ (avyttring av fastigheter till underpris eller med kapitalförlust).

Vid den aktuella taxeringen fanns också ett antal bestämmelser som enligt sin lydelse gällde fall då den skattskyldige direkt eller indirekt, genom ett eller flera handelsbolag, var delägare i ett annat handelsbolag. Exempel på sådana bestämmelser är 25 a kap. 20 § (begränsning av avdrag för kapitalförlust på andel i handelsbolag), 25 a kap. 23 och 24 §§ (avyttring av delägarrätt med förlust resp. värdering av tillgångar i handelsbolag), 40 kap. 11 § (beloppsspärr för underskottsavdrag) samt 49 kap. 7 § (uppskovsgrundande andelsbyten).

I samband med att andelar i handelsbolag och andelar ägda av handelsbolag genom lagstiftning 2009 infogades i systemet med skattefria utdelningar och kapitalvinster på näringsbetingade andelar (prop. 2009/10:36) reglerades på flera ställen i inkomstskattelagen uttryckligen indirekt ägande av handelsbolag genom ett eller flera handelsbolag (se t.ex. 23 kap. 4 § och 24 kap. 17 b §). Samma år gjordes ett motsvarande tillägg för indirekt ägande i handelsbolag i 11 kap. 45 § och 15 kap. 3 § när reglerna för beskattningen av förbjudna lån ändrades. Enligt den motivering som lämnades i prop. 2009/10:12 syftade tillägget i lagtexten av orden "direkt eller indirekt, genom ett eller flera svenska handelsbolag ¿" till att förutsättningarna för beskattning skulle preciseras (a. prop. s. 16) eller tydliggöras (s. 27).

Högsta förvaltningsdomstolens bedömning

Skatteplikt för uttag enligt 22 kap. 3 § andra meningen IL förutsätter att Klövern Adam AB kan anses som delägare i det överlåtande företaget Klövern Kalmar KB.

Inkomstskattelagen innehåller inte någon generell definition av vad som avses med delägare. De definitioner som finns gäller för delägare i vissa utländska juridiska personer (39 a kap. 2 §) och delägare i fåmansföretag och fåmanshandelsbolag (56 kap. 6 §).

Vid behandlingen av förslaget till ny inkomstskattelag gjorde Lagrådet vissa uttalanden i anslutning till den föreslagna uppräkningen i 2 kap. 1 § med definitioner och förklaringar i lagen (prop. 1999/2000:2 del 3 s. 372, jfr del 2 s. 17 ff.). Enligt Lagrådet kunde man inte dra några slutsatser av att ett begrepp som definierats på något ställe i lagen inte fanns med i uppräkningen. Lagrådet konstaterade samtidigt att utgångspunkten måste vara att en definition som ges i en paragraf gäller genomgående i lagen, om inte annat särskilt anges.

Centrala bestämmelser om beskattning av inkomster i handelsbolag finns i 5 kap. 1 § IL samt i 14 kap. 13 § (för fysiska personer) och 10 § (för juridiska personer).

Handelsbolag är enligt 5 kap. 1 § IL inte skattskyldiga för sina inkomster. Ett handelsbolag som är delägare i ett annat handelsbolag är därmed varken skattskyldigt för sina egna eller det underliggande handelsbolagets inkomster. I stället ska skattepliktiga inkomster från båda bolagen tas upp av de skattskyldiga delägarna.

I 14 kap. 13 § IL anges hur en näringsverksamhet ska avgränsas för fysiska personer som är delägare i flera handelsbolag. Enligt första stycket räknas verksamheten i varje handelsbolag som en egen näringsverksamhet. I andra stycket anges att om ett handelsbolag är delägare i ett annat svenskt handelsbolag räknas verksamheten i det handelsbolaget in i det ägande bolagets näringsverksamhet. Denna reglering får anses väl förenlig med synsättet att den skattskyldige är delägare också i det underliggande handelsbolaget.

För aktiebolag är förhållandena vid resultatberäkningen annorlunda eftersom all näringsverksamhet som bedrivs av ett aktiebolag räknas som en enda näringsverksamhet enligt 14 kap. 10 § IL. Är aktiebolaget delägare i ett svenskt handelsbolag ska även handelsbolagets verksamhet räknas in i aktiebolagets näringsverksamhet. Att en motsvarande reglering som i 13 § inte införts kan förklaras av att aktiebolaget vid tillämpning av 10 § anses som delägare inte bara i det direktägda handelsbolaget utan också, som det måste uppfattas, i det underliggande handelsbolaget. Verksamheten i det underliggande handelsbolaget räknas då automatiskt in i aktiebolagets näringsverksamhet.

Även om det inte är fråga om en regelrätt definition av begreppet delägare får det enligt Högsta förvaltningsdomstolens mening anses följa av bestämmelserna i 5 kap. 1 § samt 14 kap. 10 och 13 §§ IL att begreppet delägare innefattar också den som äger del i ett handelsbolag genom ett annat handelsbolag.

Av redovisningen av den rättsliga regleringen framgår att bestämningen av den krets av handelsbolag som omfattas av en viss reglering har utformats på olika sätt i inkomstskattelagen. Någon tydlig systematik som motiverar skillnaderna framträder inte. Frågan är därmed om uttagsbestämmelsens formulering, tillkomst och rättsliga sammanhang motiverar att uttrycket delägare ges en mer inskränkt betydelse än vad som följer av bestämmelserna i 5 och 14 kap.

Definitionen av uttag i 22 kap. 3 § IL ersatte en motsvarande bestämmelse som infördes genom lagstiftning 1998 (prop. 1998/99:15) och då placerades i punkt 1 a av anvisningarna till 22 § kommunalskattelagen (1928:370). I tidigare bestämmelser om uttagsbeskattning hade handelsbolagen inte uttryckligen omnämnts. Eftersom definitionen av uttag kom att utgå från den skattskyldiges överlåtelser av tillgångar krävdes en komplettering för att säkerställa att även uttag från handelsbolag skulle kunna beskattas. Tillägget innebar att med uttag avsågs även att ett handelsbolag som den skattskyldige var delägare i överlät en tillgång utan ersättning eller till underpris till den skattskyldige eller någon annan. Enligt förarbetena utgjorde detta tillägg ett förtydligande (a. prop. s. 292). Någon saklig förändring av definitionen skedde inte när bestämmelsen överfördes till inkomstskattelagen.

Genom 1998 års lagstiftning infördes också regler om att uttagsbeskattning inte skulle ske om vissa förutsättningar var uppfyllda. Även dessa regler överfördes med oförändrat sakligt innehåll till inkomstskattelagen (22 kap. 11 § och 23 kap. 9 §).

Vid 2008 års taxering - då handelsbolag fortfarande kunde vara part i en underprisöverlåtelse - angavs i 23 kap. 5 § IL att med svenskt handelsbolag avsågs i det kapitlet svenskt handelsbolag som bara hade fysiska personer eller andra företag än svenska stiftelser och svenska ideella föreningar som delägare.

Även denna bestämmelse infördes genom 1998 års lagstiftning. I förarbetena uttalades att det följde av definitionen att ett handelsbolag med handelsbolag som delägare inte kunde delta i underprisöverlåtelser (prop. 1998/99:15 s. 271). Uttalandet tyder på att avsikten varit att en överlåtelse av tillgångar från ett indirekt ägt handelsbolag skulle uttagsbeskattas hos den skattskyldige. I annat fall hade det inte funnits anledning att över huvud taget beröra frågan om sådana handelsbolag skulle kunna överlåta tillgångar i form av en underprisöverlåtelse.

Såväl bakgrunden till bestämmelsen i 22 kap. 3 § andra meningen IL som det nyssnämnda förarbetsuttalandet ger stöd för att anse att begreppet delägare i den bestämmelsen också avser en skattskyldig som bara indirekt, genom ett handelsbolag, äger del i det handelsbolag som överlåter en tillgång till underpris.

Det bör också sägas att den omständigheten att lagstiftaren ibland - som framgått av redogörelsen för användningen av begreppet delägare i olika paragrafer i inkomstskattelagen - valt att formulera lagtexten så att den uttryckligen omfattar även ägande av handelsbolag genom handelsbolag inte utgör grund för en motsatstolkning när lagtexten formulerats på annat sätt.

Begreppet delägare i 22 kap. 3 § andra meningen IL har således inte en särskild eller mer inskränkt betydelse än som följer av bestämmelserna i 5 och 14 kap.

Mot denna bakgrund finner Högsta förvaltningsdomstolen att Klövern Adam AB vid tillämpningen av 22 kap. 3 § andra meningen IL är delägare i Klövern Kalmar KB. Det har inte gjorts gällande och har inte heller framkommit att kommanditbolagets överlåtelse av fastigheter till underpris varit affärsmässigt motiverat. Därmed föreligger ett uttag.

Förvaltningsrätten och kammarrätten har, med den utgång målet fått där, inte haft anledning att pröva om övriga förutsättningar för eftertaxering är uppfyllda - och i så fall till vilket belopp - eller om överlåtelsen av fastigheterna är en underprisöverlåtelse enligt 23 kap. IL. I återstående delar ska målet därför återförvisas till förvaltningsrätten.

Högsta förvaltningsdomstolens avgörande

Högsta förvaltningsdomstolen ändrar kammarrättens dom och förklarar att Klövern Kalmar KB:s överlåtelser av fastigheterna innefattar uttag enligt 22 kap. 3 § andra meningen IL. Högsta förvaltningsdomstolen visar målet i övrigt åter till förvaltningsrätten.

Mål nr 1578-14, föredragande Stina Pettersson 

Sökord: Inkomst av näringsverksamhet

Litteratur:
 

Punkt Markering: Högsta förvaltningsdomstolens referatmål
Categories: Regeringsrätten

HFD 2015 ref. 29

Målnummer: 40-15
 
Avdelning:

Avgörandedatum: 2015-05-28

Rubrik: En tjänst som består i att en bank erbjuder sina kunder speciellt framtagna och förmånliga försäkringar och på sin internetsida informerar om hur kunderna på olika sätt kan få kontakt med försäkringsgivaren har ansetts utgöra en från skatteplikt undantagen förmedling av försäkringar. Förhandsbesked angående mervärdesskatt.

Lagrum:
 
•  3 kap. 10 § mervärdesskattelagen (1994:200)

•  Artikel 135.1.a i rådets direktiv 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt

Rättsfall:

REFERAT

Av en ansökan hos Skatterättsnämnden om förhandsbesked angående mervärdesskatt framgick bl.a. följande. En bank har ingått ett samarbete med ett försäkringsbolag. Banken ska erbjuda sina kunder att teckna speciellt framtagna och förmånliga sakförsäkringar hos försäkringsbolaget. Banken presenterar försäkringserbjudandet för sina kunder vid möten, per telefon, i internetbanken, på bankens hemsida, i brevutskick och via flygblad. - Om kunden blir intresserad av försäkringen vid ett personligt möte eller vid en telefonkontakt med banken skickar banktjänstemannen kundens kontaktuppgifter och uppgift om vilken försäkring kunden är intresserad av till försäkringsbolaget. Kunden blir därefter uppringd av försäkringsbolaget. (Situation A) - Kunden kan även komma i kontakt med försäkringsbolaget via internetbanken eller bankens hemsida. Det kan ske på tre olika sätt. - Kunden kan för det första klicka på knappen "Bli uppringd" på bankens hemsida eller i internetbanken. Kunden länkas till försäkringsbolagets hemsida för att där fylla i ett formulär, varefter han kontaktas av försäkringsbolaget per telefon. Om kunden är inloggad i internetbanken och klickar på knappen skickas vissa uppgifter, bl.a. namn och personnummer, till försäkringsbolaget av banken. (Situation B1) - Kunden kan dessutom ringa försäkringsbolaget på ett telefonnummer som tagits fram speciellt för bankens kunder och som finns på bankens hemsida. (Situation B2) - Kunden kan slutligen själv teckna en försäkring genom att på bankens hemsida eller i internetbanken klicka på "Beräkna och teckna". Kunden länkas då till försäkringsbolagets hemsida och får fylla i ett formulär. Om kunden är inloggad i internetbanken skickar banken även här vissa uppgifter till försäkringsbolaget, bl.a. namn och personnummer. (Situation B3) - Banken ville veta om avtalet med försäkringsbolaget innebär att banken tillhandahåller en från skatteplikt undantagen försäkringsförmedlingstjänst som avses i 3 kap. 10 § mervärdeskattelagen (1994:200), ML.

Banken ansåg att tillhandahållandet omfattas av undantaget. Banken intar rollen som mellanman. Banken står i kontakt med försäkringsgivaren och de presumtiva försäkringstagarna och är inte själv part i försäkringsavtalet eller har något eget intresse av innehållet i det. Banken får all nödvändig utbildning av försäkringsbolaget.

Även Skatteverket ansåg att bankens tillhandahållande omfattas av undantaget för försäkringsförmedling. Banken utför förberedande arbete genom att tillsammans med försäkringsbolaget bestämma vilka försäkringar som ska omfattas av samarbetet. Banken marknadsför försäkringarna på sin hemsida och sätter de potentiella kunderna i kontakt med försäkringsgivaren. På hemsidan finns också uppgifter om försäkringsvillkor och om vilken provision som banken erhåller. Provisionen är villkorad av att försäkringar tecknas eller förnyas.

Skatterättsnämnden (2014-12-16, Svanberg, ordförande, Ohlson, Bohlin, Fored, Larsson, Sandberg Nilsson) yttrade: Förhandsbesked - Vad banken utför åt försäkringsbolaget enligt förutsättningarna för situation A och för situation B1 och B3 i de fall kunden i sistnämnda situationer är inloggad i Hembanken utgör sådan omsättning av tjänster som tillhandahålls av försäkringsmäklare eller andra förmedlare av försäkringar och som undantas från skatteplikt enligt 3 kap. 10 § ML. - Vad banken utför åt försäkringsbolaget enligt förutsättningarna för situation B2 och för situationerna B1 och B3 i de fall kunden i sistnämnda situationer utgår från bankens hemsida omfattas inte av undantaget från skatteplikt för omsättning av tjänster som tillhandahålls av försäkringsmäklare eller andra förmedlare av försäkringar. - Motivering - - - Rättsligt - Omsättning av försäkrings- och återförsäkringstjänster, inbegripet tjänster som tillhandahålls av försäkringsmäklare eller andra förmedlare av försäkringar och som avser försäkringar eller återförsäkringar, undantas från skatteplikt enligt 3 kap. 10 § ML. - Motsvarande bestämmelse finns i artikel 135.1 a i mervärdeskattedirektivet (2006/112/EG). Enligt artikeln ska försäkrings- och återförsäkringstransaktioner, inbegripet tjänster med anknytning till sådana transaktioner som utförs av försäkringsmäklare och försäkringsagenter, undantas från skatteplikt. Bestämmelsen fanns tidigare i artikel 13 B a i det numera upphävda direktivet 77/388/EEG (sjätte direktivet). - När det gäller begreppet tjänster med anknytning till försäkringstransaktioner som utförs av försäkringsmäklare och försäkringsagenter i artikel 135.1 a i mervärdesskattedirektivet har EU-domstolen vid tolkningen av motsvarande bestämmelse i artikel 13 B a i sjätte direktivet, angett följande. Den omständigheten att någon besitter sakkunskap på området för livförsäkringar (den typ av försäkring som var aktuell i målet) är inte tillräckligt för att denne ska anses utgöra en försäkringsagent. Det ska även undersökas huruvida verksamheten i fråga motsvarar en försäkringsagents verksamhet. Därvid är inte behörigheten att binda försäkringsgivaren det avgörande kriteriet. Ett väsentligt inslag som är kännetecknande för en försäkringsagents verksamhet är däremot att söka upp potentiella kunder och sammanföra dem med försäkringsgivaren (punkterna 26, 27, 32 och 36 i domen i mål C-472/03 angående Arthur Andersen). Vidare krävs att fråga är om yrkesutövare som inom ramen för sin verksamhet står i kontakt med både försäkringsgivaren och försäkringstagaren och att försäkringsagenten endast utgör mellanhand (punkt 44 i domen i mål C-8-/01 angående Taksatorringen och punkt 33 i domen i målet Arthur Andersen). Att en försäkringsagent genom en annan skattskyldig persons förmedling endast står i ett indirekt förhållande till parterna i ett försäkringsavtal, har dock inte ansetts hindra att den tjänst som försäkringsagenten tillhandahåller kan undantas från skatteplikt för mervärdesskatt (domen i mål C-124/07 angående J.C.M Beheer BV). - Högsta förvaltningsdomstolen har i rättsfallet RÅ 2005 ref. 80 funnit att vissa slutsatser rörande undantaget i artikel 13. B a i sjätte direktivet kan dras av domarna i målen Taksatorringen och Arthur Andersen. För att det ska vara fråga om sådana närstående tjänster som avses där ska den som utför tjänsten stå i kontakt med både försäkringsgivaren och kunden (punkt 44 i domen i målet Taksatorringen och punkt 33 i domen i målet Arthur Andersen). Han ska besitta sakkunskap på området (punkterna 26 och 27 i domen i målet Arthur Andersen). Det får inte vara fråga om tjänster som någon utför i försäkringsbolagets ställe (punkterna 37 och 38 i samma dom med hänvisning till punkten 40 i domen i målet C-235/00 angående CSC Financial Services). Avgörande är den faktiska verksamheten och inte den eventuella behörigheten att binda försäkringsgivaren (punkterna 31-36 i samma dom). Även efter EU-domstolens domar är det emellertid enligt Högsta förvaltningsdomstolen i flera hänseenden osäkert vilken räckvidd det aktuella undantaget har. - Skatterättsnämndens bedömning - Det Skatterättsnämnden har att bedöma är vad banken tillhandahåller försäkringsbolaget i följande situationer. - [se referatets inledning] - Det huvudsakliga syftet för försäkringsbolagets del med att ingå det aktuella samarbetet med banken är att banken ska förse försäkringsbolaget med potentiella försäkringstagare bland sina privatkunder så att försäkringsbolaget kan ingå fler försäkringsavtal. Banken är inte själv part i de försäkringsavtal som kunden ingår med försäkringsbolaget. - För att tillhandahålla försäkringsbolaget vad detta bolag enligt avtalet efterfrågar ska banken marknadsföra försäkringsbolagets försäkringar och informera om försäkringsvillkoren i försäkringsbolagets namn och för försäkringsbolagets räkning vid direkta kundkontakter eller på sin hemsida eller i Hembanken. - Anställda inom banken som informerar kunderna om försäkringsbolagets erbjudande kommer att ha en grundläggande försäkringsförmedlingsutbildning och utbildning i det försäkringserbjudande som försäkringsbolaget tagit fram för bankens kunder. Banken och försäkringsbolaget har inom ramen för samarbetet inrättat en styrgrupp som bl.a. ska utvärdera och utveckla samarbetet och diskutera produktutveckling. Banken anser sig besitta sakkunskap om de sakförsäkringar som den marknadsför. - Bankens ersättning är beroende av att ett försäkringsavtal faktiskt ingås. - Om kunden i situation A är intresserad av att teckna en försäkring tar banktjänstemannen emot kundens kontaktuppgifter samt uppgift om vilken typ av försäkring som kunden är intresserad av och vidarebefordrar uppgifterna via en länk i sitt interna kundsystem till försäkringsbolaget. I de fall kunden i situationerna B1 och B3 är inloggad på Hembanken tar banken emot kundens intresse av att bli uppringd respektive teckna försäkring och länkar kunden vidare till försäkringsbolagets webbplats. Banken vidarebefordrar i dessa fall också kundens kontaktuppgifter, namn, personnummer och i förekommande fall fastighetsbeteckning till försäkringsbolaget. - I de nu nämnda situationerna medverkar banken således till att sammanföra kunden med försäkringsbolaget genom att ta emot och vidarebefordra uppgiften till försäkringsbolaget om att kunden vill bli uppringd av eller önskar ingå försäkringsavtal med försäkringsbolaget. Med hänsyn härtill och till vad som i övrigt anförts rörande samarbetet mellan banken och försäkringsbolaget får banken anses ha ställning av en sådan förmedlare av försäkringar som avses i 3 kap. 10 § ML och vars verksamhet kännetecknas av att söka upp potentiella kunder och sammanföra dem med försäkringsgivaren (jfr målet Arthur Andersen). - I situation B2 och i de fall kunden i situationerna B1 och B3 slussas till försäkringsbolaget via bankens hemsida skickar banken inte över någon information om kunden till försäkringsbolaget. I stället är det kunden själv som lämnar sina kontaktuppgifter till försäkringsbolaget för att bli uppringd eller teckna försäkringsavtal. Banken marknadsför i dessa situationer försäkringsbolagets försäkringar och vidtar därutöver inte några åtgärder för att sammanföra kunden med försäkringsbolaget. Därmed saknas enligt nämndens mening en funktion som är specifik och väsentlig för en försäkringsförmedlares verksamhet och kännetecknande för denna. - Skatterättsnämnden finner mot den bakgrunden att vad banken utför åt försäkringsbolaget i situation A och i situationerna B1 och B3 i de fall kunden i sistnämnda situationer är inloggad i Hembanken, utgör från skatteplikt undantagen omsättning av tjänster som tillhandahålls av försäkringsmäklare eller andra förmedlare av försäkringar. - Vad banken tillhandahåller försäkringsbolaget i situation B2 och i situationerna B1 och B3 i de fall kunden i sistnämnda situationer utgår från bankens hemsida utgör enligt nämndens mening inte sådana tjänster som tillhandahålls av försäkringsmäklare eller andra förmedlare av försäkringar och som omfattas av undantag från skatteplikt. - Förhandsbeskedet har utformats i enlighet härmed.

Ledamoten Hansson var skiljaktig och anförde följande beträffande tjänsternas karaktär i mervärdesskattehänseende. - Av det avtal som parterna har ingått framgår att syftet med avtalet är att banken ska förse försäkringsbolaget med presumtiva kunder och generera så kallade leads i syfte att försäkringsbolaget ska kunna ingå försäkringsavtal med bankens privatkunder. Banken ska bland annat informera kunderna om försäkringsbolagets försäkringar, om parternas samarbete samt om försäkringsbolagets försäkringsprodukter. Av avtalet framgår att produkterna har paketerats och utvecklats särskilt inom ramen för parternas samverkan. - Avtalet syftar också till att på längre sikt fördjupa samarbetet mellan parterna bl.a. genom att ytterligare utveckla befintliga produkter samt utöka antalet produkter som tillhandahålls inom ramen för parternas samverkan. - - - Den ersättning som har avtalats mellan parterna och som är föremål för ansökan och bedömning i förhandsbeskedet utgör enligt avtalet en provision ("commission"). Försäkringsbolaget ska till banken erlägga en provision dels när nya försäkringsavtal tecknats, och dels när försäkringsavtal förnyats. Enligt avtalet utgår ersättning vid nya avtal när avtalet tecknats och betalats till följd av s.k. "qualified leads", dvs. leads som har inneburit att personal vid banken har hänvisat en kund till försäkringsbolaget. Vidare utgår ersättning vid nytecknande genom internetförsäljning. Med internetförsäljning avses enligt avtalet att försäkringsavtal har förvärvats genom en internetbaserad priskalkylator genom bankens webbsida eller internetbank. Provisonen ska utbetalas månatligen och ska baseras på inbetalda försäkringspremier från försäkringskunderna till försäkringsbolaget. - Jag anser att den ersättning som utgår mellan parterna ska anses som en ersättning för förmedling av försäkringstjänst i sin helhet. För att ersättning ska kunna utgå på det sätt som avtalats torde krävas att banken aktivt medverkat till att kunderna kommit i kontakt med försäkringsbolaget och att det är möjligt att härleda att de nya kunderna hos försäkringsbolaget tillkommit som en följd av samarbetet mellan försäkringsbolaget och banken. Bankens medverkan och därigenom identifiering av de nya kunderna för vilka ersättning utgår kan ske genom fysisk kontakt med kunderna i fråga eller på elektronisk väg genom bankens tekniska utformning av hemsidan, kundens angivande av information på hemsidan etc. - Jag anser således att de tjänster för vilka banken får ersättning enligt avtalet utgör sådana undantagna tjänster som tillhandahålls av försäkringsmäklare eller andra förmedlare av försäkringar och som avser försäkringar eller återförsäkringar, i enlighet med 3 kap. 10 § ML vid en tolkning av bestämmelsen mot bakgrund av svensk praxis (i synnerhet rättsfallet RÅ 2005 ref. 80) samt i ljuset av EU-rätten. - Enligt artikel 135.1 a i mervärdeskattedirektivet ska medlemsstaterna undanta försäkrings- och återförsäkringstransaktioner, inbegripet tjänster med anknytning till sådana transaktioner som utförs av försäkringsmäklare och försäkringsagenter, från skatteplikt. Bestämmelsen har tolkats ibland annat EU-målet C-472/03, Arthur Andersen. I det avgörandet framgår att kännetecknande för tjänster med anknytning till försäkringstransaktioner som utförs av försäkringsmäklare eller försäkringsagenter enligt dåvarande artikel 13 B a i sjätte mervärdesskattedirektivet är bland annat att förmedlaren ska besitta sakkunskap på området samt att förmedlaren ska söka upp potentiella kunder och sammanföra dem med försäkringsgivaren. Av ansökan framgår att bankens personal besitter kunskaper i försäkringsförmedling. Vidare är, som utvecklats ovan, ersättningen utformad på ett sätt som visar att banken har stått i direkt kontakt med de kunder som senare tecknat eller förnyat sin försäkring hos försäkringsbolaget.

Banken överklagade Skatterättsnämndens förhandsbesked och yrkade att Högsta förvaltningsdomstolen skulle förklara att även de tjänster som banken tillhandahåller i situation B2 samt i situationerna B1 och B3, i de fall kunden utgår från bankens hemsida, utgör från skatteplikt undantagen försäkringsförmedling enligt 3 kap. 10 § ML. Banken anförde i huvudsak följande. Vid bedömningen av om bankens prestationer leder till att försäkringsavtal ingås ska bankens agerande ses som en helhet. Undantaget från skatteplikt bör gälla oberoende av i vilken kanal kunden sammanförs med försäkringsbolaget. När kunden kontaktar försäkringsbolaget via bankens hemsida är detta normalt den sista länken i en kedja av aktiviteter som banken genomför för att sammanföra kunden och försäkringsbolaget. Bankens ersättning från försäkringsbolaget är densamma oberoende av om förmedling skett via internetbanken eller via bankens hemsida.

Skatteverket medgav bifall till överklagandet.

Högsta förvaltningsdomstolen (2015-05-28, Melin, Sandström, Silfverberg, Askersjö, Baran) yttrade:

Skälen för avgörandet

Vad målet gäller

Frågan i målet är om en banks åtagande att förmedla potentiella kunder till ett försäkringsbolag ska anses utgöra en från skatteplikt undantagen förmedlingstjänst. Det Högsta förvaltningsdomstolen har att ta ställning till är bl.a. om det har någon betydelse på vilket sätt kunden genom banken ges möjlighet att komma i kontakt med försäkringsbolaget.

Rättslig reglering m.m.

Omsättning av försäkrings- och återförsäkringstjänster, inbegripet tjänster som tillhandahålls av försäkringsmäklare eller andra förmedlare av försäkringar och som avser försäkringar eller återförsäkringar, undantas från skatteplikt enligt 3 kap. 10 § ML.

Bestämmelsen i 3 kap. 10 § ML ska tolkas mot bakgrund av artikel 135.1.a i mervärdesskattedirektivet (2006/112/EG). Enligt den artikeln ska medlemsstaterna från skatteplikt undanta försäkrings- och återförsäkringstransaktioner, inbegripet tjänster med anknytning till sådana transaktioner som utförs av försäkringsmäklare och försäkringsagenter.

Av EU-domstolens praxis framgår att det avgörande för bedömningen av om en person ska anses vara en försäkringsmäklare eller försäkringsagent i direktivets mening är vad verksamheten består i (C-124/07 Beheer, punkt 17).

I fråga om såväl försäkringsmäklare som försäkringsagenter har i praxis ställts krav på att de ska stå i kontakt med försäkringsgivare och försäkringstagare och endast agera som mellanhand (C-472/03 Arthur Andersen, punkt 33 och C-8/01 Taksatorringen, punkt 44; jfr Beheer, punkt 29). Ett inslag i en försäkringsagents verksamhet har ansetts vara att sammanföra potentiella kunder med försäkringsgivaren (Arthur Andersen, punkt 36). Det har också förutsatts att förmedlaren ska besitta sakkunskap på området (Arthur Andersen, punkterna 26 och 27).

Högsta förvaltningsdomstolens bedömning

Försäkringsbolaget betalar provision till banken för att den ska förse bolaget med potentiella försäkringstagare bland sina privatkunder. Bankens provision är beroende av att ett försäkringsavtal faktiskt ingås och banken är inte själv part i de försäkringsavtal som kunden ingår med försäkringsbolaget.

Banken marknadsför och informerar om försäkringsvillkoren i försäkringsbolagets namn och för dess räkning vid direkta kundkontakter, på bankens hemsida och i internetbanken. Anställda i banken får utbildning dels i grundläggande försäkringsförmedling, dels i det försäkringserbjudande som försäkringsbolaget har tagit fram för bankens kunder. Banken medverkar också vid produktutvecklingen.

Skatterättsnämnden har ansett att de tjänster som banken tillhandahåller enligt förutsättningarna som beskrivs i situation A samt i situationerna B1 och B3 när kunden är inloggad i internetbanken uppfyller de kriterier som ställs upp i praxis från EU-domstolen för att en försäkringsförmedling ska anses utgöra sådan omsättning av tjänster som undantas från skatteplikt enligt 3 kap. 10 § ML.

Bankens tillhandahållanden i övriga situationer skiljer sig från nämnda tjänster endast på så sätt att banken vid den slutliga hänvisningen av kunden till försäkringsbolaget inte vidarebefordrar några personuppgifter.

Även i dessa fall medverkar dock banken till att dess kunder får kontakt med försäkringsbolaget och att kunderna därigenom får tillgång till försäkringar med särskilt förmånliga villkor som kan tecknas enbart av dem. Det sker på hemsidan genom att banken antingen erbjuder en elektronisk länk till försäkringsbolaget som kunden kan använda eller genom att banken låter kunden få tillgång till ett telefonnummer avsett särskilt för bankens kunder.

Genom att på detta sätt via hemsidan sammanföra sina kunder med försäkringsbolaget får banken anses tillhandahålla tjänster som uppfyller kriterierna för förmedlingsverksamhet. Under förutsättning att ersättning utgår är det fråga om sådan omsättning som är undantagen från skatteplikt enligt 3 kap. 10 § ML. Överklagandet ska därför bifallas.

Högsta förvaltningsdomstolens avgörande

Högsta förvaltningsdomstolen ändrar Skatterättsnämndens förhandsbesked och förklarar att de tjänster som banken mot ersättning tillhandahåller försäkringsbolaget enligt förutsättningarna för situationerna B1, B2 och B3 i överklagade delar är tjänster som undantas från skatteplikt enligt 3 kap. 10 § ML.

(sekretessförordnande)

Mål nr 40-15, föredragande Cecilia Nermark Torgils

Sökord: Förhandsbesked, mervärdesskatt; EU-rätt, mervärdesskatt; Mervärdesskatt

Litteratur:
 

 

Punkt Markering: Högsta förvaltningsdomstolens referatmål
Categories: Regeringsrätten

HFD 2015 ref. 26

Målnummer: 2316-14
 
Avdelning:

Avgörandedatum: 2015-05-13

Rubrik: Fråga om beskattning av vinster på pokerspel som anordnas utanför EES.

Lagrum: 42 kap. 25 § första stycket inkomstskattelagen (1999:1229)

Rättsfall:

REFERAT

Skatteverket beslutade, såvitt nu är i fråga, genom omprövningsbeslut den 16 december 2011 dels att höja J.K:s inkomst av kapital med 972 608 kr vid 2009 års taxering (eftertaxering), dels att höja J.K:s inkomst av kapital med 529 387 kr vid 2010 års taxering, dels att påföra skattetillägg med 40 procent av den skatt som belöper på respektive belopp. Skatteverket anförde bl.a. att J.K. skulle beskattas för inkomst från pokerspel anordnade utanför EES och att det inte går att kvitta vinst hos en spelanordnare mot förlust hos en annan. Genom obligatoriskt omprövningsbeslut satte Skatteverket senare ned J.K:s inkomst av kapital med 46 799 kr avseende 2010 års taxering.

J.K. överklagade Skatteverkets omprövningsbeslut hos förvaltningsrätten och yrkade att besluten skulle undanröjas. Han anförde bl.a. följande. - Grunder för yrkandena i första hand - Vinster från Full Tilt Poker (FTP) och PokerStars (PS) bör vara skattefria då FTP och PS har anordnat pokerspelen inom EES. Vinster gjorda på pokerspel från UltimateBet (UB), AbsolutePoker (AP), World Series of Poker (WSOP) och Pokerstars Caribbean Adventure (PCA) är skattepliktiga. Förluster gjorda på sådana pokerspel måste då kunna dras av mot övriga kapitalinkomster så att inkomsterna från utländska lotterier enligt 42 kap. 25 § inkomstskattelagen (1999:1229), IL, bestäms till nettoresultatet av samtliga vinster och förluster i sådana lotterier. - Grunder för yrkandena i andra hand - Inkomster från utländska lotterier enligt 42 kap. 25 § IL ska fastställas till nettoresultatet av samtliga vinster och förluster gjorda på sådana utländska lotterier som avses i denna lagregel. Enligt 42 kap. 25 § andra stycket IL får utgifter för att delta i utländska lotterier inte dras av. I de fall yrkandena i första hand inte vinner bifall ska denna lagregel tolkas på så sätt att nettoresultatet aldrig kan vara negativt och således kan ett negativt nettoresultat inte dras av mot övriga kapitalinkomster. - Grunder för yrkandena i tredje hand - Vinster i utländska lotterier enligt 42 kap. 25 § IL ska utgöras av nettoresultatet av vinster och förluster gjorda på dessa lotterier. Detta medför att i det fall förvaltningsrätten anser att vinster gjorda på antingen FTP och/eller PS utgör skattepliktiga inkomster enligt nämnda lagregel måste även förluster som gjorts på internetpokersidor beaktas. - Fastställande av var pokerspel är anordnat - - - [här utelämnat] - - - Kvittning av vinster och förluster - Skatteverket har i sitt ställningstagande "Beskattning av pokerspel som anordnas över Internet" angett att det torde strida mot nettoprincipen och rättsregelns syfte att tolka 42 kap. 25 § IL på så sätt att varje enskild turneringsvinst eller spelpott som anses ha anordnats utanför EES ska beskattas som inkomst av kapital utan hänsyn till de utgifter spelaren har haft, både i de turneringar och i de givar där spelaren har erhållit vinst och i de där spelaren har gjort en förlust. Han håller med om att denna tolkning är rimlig. Därutöver anser Skatteverket emellertid att det är en spelares nettovinst hos varje enskild anordnare som ska utgöra beskattningsunderlag för inkomst av kapital, utan att hänsyn tas till huruvida spelaren har gjort förluster hos en eller flera andra anordnare. Han är av uppfattningen att Skatteverkets tolkning i detta hänseende strider mot grundläggande rättsprinciper, i likhet med vad en bruttobeskattning på en enskild internetpokersida gör. Om hänsyn inte får tas till förluster gjorda på en eller flera internetpokersidor får detta som resultat att skillnad görs mellan beskattning av en spelare som endast spelar hos en enda skattepliktig anordnare och en spelare som spelar hos flera olika skattepliktiga anordnare. Den spelare som endast spelar hos en anordnare kan, enligt Skatteverkets förhållningssätt, inte beskattas för mer än sin faktiska nettovinst medan den spelare som spelar hos flera olika anordnare riskerar att betala skatt för mer än sin nettovinst i det fall han gör en nettoförlust hos någon av anordnarna. I det fall hans totala nettoförluster hos en eller flera anordnare vida överstiger de totala nettovinster han gör hos andra anordnare kan Skatteverkets förhållningssätt till och med innebära att den skatt han ska betala överstiger hans totala nettovinster, tvärtemot vad Skatteverket anser är rimligt i sitt ställningstagande. Om hänsyn inte tas till förluster hos en eller flera anordnare innebär detta således att neutralitetsprincipen inte iakttas, eftersom skillnad görs på om sammas sorts skattepliktiga spel görs hos en eller flera anordnare. Därutöver tillkommer att nettoprincipen i sådant fall inte i full utsträckning beaktas, då en spelare som gjort en förlust hos en anordnare och vinst hos en eller flera andra alltid får skatta för ett högre belopp än sin nettovinst. Med anledning av detta anser han att den enda rimliga tolkningen av 42 kap. 25 § IL är att endast nettoresultatet av samtliga vinster och förluster i de pokerspel som omfattas av lagregeln ska anses utgöra vinst i enlighet med första stycket. - Skattetillägg - Beskattning av pokervinster är ett rättområde där det råder stor osäkerhet kring vilka regler som gäller och hur de ska tolkas. Det är svårt för den enskilde att veta vilka regler som gäller vid beskattningen. Han var vid tillfället inte medveten om att några vinster behövde redovisas, då han inte erhöll någon deklaration för inkomståret 2008. Detta beror på en felaktig uppfattning om reglerna kring beskattning av pokervinster. Därutöver anser han att det påförda skattetillägget inte står i rimlig proportion till det fel han har begått, då han inte har redovisat sina pokervinster.

Skatteverket medgav viss nedsättning av inkomsten vid 2010 års taxering men bestred överklagandet i övrigt. Verket anförde bl.a. följande. - Fastställande av var pokerspel är anordnat - Skatteverket anser att spelet ska anses vara anordnat där den huvudsakliga verksamheten är förlagd för att organisera och styra det specifika spelet. - - - Kvittning av vinster och förluster - Innebörden av Skatteverkets ställningstagande "Beskattning av pokerspel som anordnas över Internet" är att det är vinsten hos respektive spelanordnare som ska beskattas. Någon kvittning mellan olika spelanordnare är inte möjlig. Såsom Skatteverket tidigare anfört ska vinst fastställas och beskattas för varje separat spelanordnare, dvs. enskilt lotteri. Det finns med beaktande av 42 kap. 25 § IL ingen laglig grund för att beskattningsbar vinst i ett lotteri ska minskas med förlust i ett annat lotteri. - Livepoker - Pokerstars Caribbean Adventure - - - Skatteverket anser dock att det inte finns skäl att ifrågasätta att J.K. har betalat avgift för att delta i de två turneringar anordnade av PCA i vilka han vunnit pengar. Av uppgifterna från hemsidan "the Hendon Mob" framgår att han betalat 4 800 USD för att delta i turneringen den 8 januari 2009 och 1 500 USD för att delta i turneringen den 9 januari 2010. J.K. bör således medges nedsatt inkomst av kapital med 36 699 kr avseende taxeringsår 2010. - Påfört skattetillägg ska sättas ned i motsvarande mån avseende taxeringsår 2010.

Förvaltningsrätten i Jönköping (2013-02-06, ordförande Hallbäck) yttrade: Summan av gjorda vinster för respektive taxeringsår är ostridig i målen. Det är vidare ostridigt i målen att, i den mån vinsterna från ifrågavarande pokerspel ska beskattas i Sverige, beskattning ska ske i inkomstslaget kapital då vinsterna i så fall ska anses härröra från utländska lotterier. Frågan i målen är därför i huvudsak om vinsterna är beskattningsbara i Sverige och, om så är fallet, i vilken mån kvittning kan ske mellan vinster och förluster i form av framför allt insatser. - Fastställande av var pokerspel är anordnat - - - Förvaltningsrätten finner, även med beaktande av vad J.K. anfört, att Skatteverket får anses ha gjort tillräckligt sannolikt att de aktuella pokerspelen varit anordnade utanför EES-området och att J.K. har lämnat oriktiga uppgifter genom att inte inkomma med självdeklaration, inte redovisa ifrågavarande vinster i sina deklarationer och/eller inte redovisa relevanta uppgifter till ledning för Skatteverkets bedömning. Grund för eftertaxering/omprövning föreligger därmed i dessa delar. - - - Skäl att ändra Skatteverkets beslut i dessa delar föreligger därmed inte. - Kvittning av vinster och förluster - Förvaltningsrätten har ovan kommit fram till att ifrågavarande pokerspel har anordnats utanför EES-området. Det synes ostridigt i målen att vinster från sådant pokerspel ska anses härröra från utländska lotterier och beskattas i inkomslaget kapital. Insatser i lotterier kan, normalt, inte kvittas mot gjorda vinster. Skatteverket har emellertid godtagit att kvittning får ske mellan insatser och vinster hos respektive spelanordnare. J.K. yrkar dock att kvittning ska få ske även mellan vinster och insatser hos olika spelanordnare. Förvaltningsrätten, som i och för sig kan ha förståelse för att beskattningskonsekvenserna av att kvittning inte medges mellan olika spelanordnare kan bli stora och att detta uppfattas som orimligt, finner ändå inte att det är förenligt med lagen och dess syfte att medge sådan kvittning. Skäl att ändra Skatteverkets beslut i dessa delar föreligger därmed inte heller. - Livepoker - Förvaltningsrätten finner, även med beaktande av vad J.K. åberopat och anfört, inte skäl till annan bedömning än den Skatteverket har gjort. Överklagandena ska därför i dessa delar bifallas endast på så sätt att J.K:s inkomst av kapital sätts ned med 36 699 kr avseende taxeringsår 2010. - Skattetillägg - Eftersom J.K. avseende taxeringsår 2009 och 2010, såsom förvaltningsrätten ovan funnit, lämnat oriktiga uppgifter till ledning för taxeringarna föreligger vidare grund för att påföra skattetillägg. Vad J.K. anfört och vad som i övrigt framkommit i målen utgör inte heller skäl för hel eller delvis befrielse från påförda skattetillägg. Med hänsyn till att förvaltningsrätten beslutat att J.K:s inkomst av kapital avseende taxeringsår 2010 ska sättas ned med 36 699 kr ska dock påfört skattetillägg avseende detta taxeringsår sättas ned i motsvarande mån. - - - Mot bakgrund av vad ovan anförts ska överklagandena bifallas endast på så sätt att J.K:s inkomst av kapital sätts ned med 36 699 kr avseende taxeringsår 2010 samt att påfört skattetillägg avseende 2010 års taxering sätts ned i motsvarande mån. - Förvaltningsrätten bifaller överklagandena endast på så sätt att J.K:s inkomst av kapital sätts ned med 36 699 kr avseende taxeringsår 2010 och att påfört skattetillägg avseende 2010 års taxering sätts ned i motsvarande mån. - Förvaltningsrätten avslår överklagandena i övrigt.

J.K. överklagade förvaltningsrättens dom hos kammarrätten. Han vidhöll sina i förvaltningsrätten framställda yrkanden och anförde bl.a. följande. Vad gäller kvittning av vinster och förluster under samma inkomstår innebär Skatteverkets och förvaltningsrättens tolkning för hans del att beskattningsunderlaget överstiger nettoresultatet med 139 427 kr taxeringsåret 2009, 642 803 kr taxeringsåret 2010 och 1 021 763 kr taxeringsåret 2011. Det kan inte anses vara lagstiftarens syfte att gällande lag ska tolkas på ett sådant sätt att det medför sådana beskattningskonsekvenser. Nettoprincipen måste iakttas vid tolkning av gällande rätt. Den mest rimliga tolkningen av vinst i 42 kap. 25 § IL måste vara att med vinst avses total nettovinst. Skattetilläggen uppgår till avsevärda belopp som inte kan anses stå i rimlig proportion till den felaktighet han begått. Detta måste särskilt beaktas om kammarrätten finner att kvittning av resultat hos olika anordnare inte kan ske.

Skatteverket motsatte sig bifall till J.K:s yrkanden och anförde bl.a. att spel via PokerStars och FTP är var för sig ett avgränsat lotteri och spel via andra anordnare är egna avgränsade lotterier. Vinst ska fastställa och beskattas för varje separat lotteri = enskilt lotteri. Kvittning mellan olika spelanordnare är inte möjlig. Skattetiläggen står i rimlig proportion till de felaktigheter J.K. har begått.

Kammarrätten i Jönköping (2014-02-18, Svenson, Rosell, referent, Danielsson) yttrade: Bestämmelser m.m. Enligt 8 kap. 3 § IL är vinster i svenska lotterier skattefria. Vinster i utländska lotterier är skattefria om lotteriet anordnas i en stat inom EES-området. Paragrafen fick sin nuvarande utformning genom en lagändring som trädde i kraft 1 januari 2009 med tillämpning från och med 2010 års taxering. Genom ändringen likställdes vinster från lotterier som anordnats i en stat inom EES-området med vinster från svenska lotterier efter det att EG-domstolen i mål C-42/02, Lindman, funnit att det inte var förenligt med EG-fördraget att inkomstbeskatta vinnaren av en lotterivinst från en annan medlemsstat medan vinster i lotterier som anordnats av den egna medlemsstaten är skattefria vid inkomstbeskattningen. I kommentaren till ikraftträdandebestämmelserna uttalade departementschefen att den skattskyldige alltid har rätt att begära omprövning eller ansöka om resning avseende frågor hänförliga till tid innan de nya bestämmelserna är tillämpliga och att Skatteverket och domstolarna då har att tillämpa de bestämmelser som gällde före ikraftträdandet med beaktande av EG-rätten. Finner Skatteverket eller domstolarna att bestämmelserna inte är förenliga med EG-rätten ska de inte tillämpas (prop. 2008/09:47 s. 8, 21-22). - Av 42 kap. 25 § första stycket IL följer att vinst i utländskt lotteri ska tas upp i inkomstslaget kapital om vinsten överstiger 100 kr och inte är skattefri enligt 8 kap. 3 § andra eller tredje stycket IL. Även denna bestämmelse ändrades i samband med den lagändring som omnämns ovan. Ändringen innebar att preciseringen att vinster som omnämns i 8 kap. 3 § andra eller tredje stycket IL är skattefria lades till. Av andra stycket i 42 kap. 25 § IL framgår att utgifter för att delta i svenska och utländska lotterier inte får dras av. - - - Skatteverket har i två ställningstaganden om beskattning av pokerspel på Internet, 22 juni 2011(dnr 131 438351-11/111) och 14 maj 2012 (dnr 131-338428-12/111) tolkat 42 kap. 25 § IL på så sätt att den beskattningsbara vinsten ska bestämmas till nettoinkomsten för allt pokerspel som under året tillhandahålls av en och samma spelanordnare. Förlust vid spel hos en viss spelanordnare kan, enligt Skatteverkets uppfattning, däremot inte avräknas mot en beskattningsbar nettoinkomst hos en annan anordnare. - Omständigheterna i målet - - - [här utelämnat] - - - Beskattning av vinst vid pokerspel på Internet - Parterna är överens om innebörden av gällande regelverk såvitt gäller att vinster från pokerspel ska hänföras till lotterivinster och att sådana vinster är skattefria såväl från svenska lotterier som från utländska lotterier om lotteriet anordnats i en stat inom EES-området. Kammarrätten ansluter sig till parternas uppfattning om gällande rätt i dessa hänseenden. De frågor som är tvistiga är i vilken omfattning J.K:s pokerspel ska anses ha skett inom respektive utanför EES-området samt, vid spel utanför detta område, i vilken utsträckning förluster kan kvittas mot vinster. Vad kammarrätten först har att ta ställning till är var spelen ifråga anordnats. - Det är Skatteverket som har bevisbördan på inkomstsidan och som därmed har att vid den ordinarie taxeringen göra sannolikt att vinsterna härrör från spel anordnat utanför EES. Vid eftertaxering ska Skatteverket göra mycket sannolikt att så är fallet. Som tidigare framgått uttalas i förarbeten att vid bedömningen av frågan var spelen ska anses vara bedrivna framstår det som naturligt att den del av verksamheten som omfattar organiserandet och ledningen av verksamheten tillmäts särskild vikt (prop. 2001/02: 153 s. 15). Skatteverket har i ställningstagande 16 september 2009, dnr 131 514337-09/111, också uttalat att spelet bör anses vara anordnat där den huvudsakliga verksamheten är förlagd för att organisera och styra det specifika spelet. Kammarrätten finner att detta kan ses som en rimlig utgångspunkt vid den skatterättsliga bedömningen. - J.K. har spelat poker hos AbsolutePoker, UltimateBet, PokerStars och Full Tilt Poker (FTP). Han har också spelat livepoker. Det är ostridigt att livepokern samt spelen hos AbsolutePoker och UltimateBet anordnats utanför EES. Vinsterna från dessa spel ska således beskattas. - Beskattning ska även ske för vinsterna från PokerStars. Kammarrätten delar förvaltningsrättens bedömning att Skatteverket uppfyllt beviskravet, för såväl ordinarie taxering som eftertaxering, för att spelet anordnats utanför EES. - Beträffande FTP finner kammarrätten att det, mot bakgrund av den utredning J.K. givit in, framstår som oklart var den huvudsakliga verksamheten för att organisera och styra spelet varit förlagd och att det kan vara så att den, som J.K. hävdar, funnits på Irland. Kammarrätten finner därför att Skatteverket inte förmått göra i tillräcklig grad sannolikt att hans vinster hos denna spelanordnare härrör från spel som anordnats utanför EES. Slutsatsen blir därför att vinsterna hos FTP inte är skattepliktiga. - Sammanfattningsvis ska J.K. alltså beskattas för vinster som han haft från livepoker samt vid spel hos PokerStars, UltimateBet och AbsolutePoker. - Vad kammarrätten därefter har att pröva är hur den beskattningsbara vinsten ska beräknas. - J.K. yrkar att vinsterna ska kvittas mot förlusterna, oavsett från vilken spelanordnare de härrör. Skatteverket har i ställningstaganden (dnr 131 438351-11/111 och 131-338428-12/111) uttryckt uppfattningen att förluster kan avräknas mot gjorda vinster under ett år så länge det rör sig om en och samma anordnare. Den beskattningsbara vinsten skulle således, i enlighet med verkets inställning, bestämmas till nettoinkomsten för allt pokerspel under året hos en viss anordnare. Verket motiverar sitt ställningstagande med att beskattningen inte ska vara orimlig i förhållande till nettoinkomsten av spelandet i sin helhet. - Med Skatteverkets synsätt skulle en spelare beskattas för en vinst hos en spelanordnare oavsett hur stora förluster han gjort hos andra spelanordnare under året. Beskattning skulle således ske också när spelandet totalt sett under året resulterat i ett inkomstmässigt underskott. Enligt kammarrättens mening ter sig också en sådan beskattning svårförsvarlig och strider mot den i svensk skatterätt grundläggande skatteförmågeprincipen att endast inkomster som ger en faktisk skatteförmåga ska beskattas. Resultatet kan bli särskilt missvisande när det som i förevarande fall rör sig om en yrkesmässig spelare som inte haft andra inkomster för sin försörjning. Kammarrätten finner att 42 kap. 25 § IL i ett fall som detta inte bör tolkas på annat sätt än att den beskattningsbara vinsten utgörs av den totala nettovinsten av beskattningsbara spel med avräkning för den totala nettoförlusten av sådana spel, dvs. vinster kan kvittas mot förluster oavsett hos vilken spelanordnare dessa uppstått. - För de olika taxeringsåren kommer kammarätten fram till följande (såvitt nu är i fråga). - - - Taxeringsåret 2009 ska, från vinsterna hos PokerStars och UltimateBet, avräknas förlusten hos AbsolutePoker, vilket ger en beskattningsbar vinst om (722 920 + 73 428 - 139 427 =) 656 921 kr. - Taxeringsåret 2010 är förlusten på livepoker 121 406 kr hos WSOP. Såvitt avser livepokern hos PCA finns en vinst på 437 334 kr. Enligt kammarrättens mening har J.K. inte kunnat styrka att hans utgifter för att delta i denna poker uppgår till mer än vad som tidigare godtagits i målet. Vinster från livepoker uppgår således till (- 21 406 + 37 334 - 36 699 =) 279 229 kr. Från denna vinst samt vinsten hos PokerStars ska avräknas förlusterna hos UltimateBet och AbsolutePoker. Den beskattningsbara vinsten blir därmed (279 229 + 582 594 - 71 946 - 124 112 =) 665 765 kr. - Skattetillägg (taxeringsåren 2009 och 2010) - J.K. har taxeringsåret 2009 inte lämnat någon deklaration. - - - Formella förutsättningar för att påföra skattetillägg föreligger. Vad gäller frågan om befrielse från tillägget beaktar kammarrätten följande. Skattetillägg vid skönstaxering i avsaknad av deklaration har närmast karaktären av ett vitesföreläggande för att förmå den skattskyldige att lämna deklaration. Även om J.K. inte kommit in med en regelrätt deklaration har han, efter det att verket skickat ut ett föreläggande, kommit in med alla de uppgifter verket efterfrågat och verket har med ledning av dessa fattat ett taxeringsbeslut. Trots att handläggningen pågått under mer än 20 månader och verket haft en omfattande mejlkorrespondens med J.K., har verket inte någon gång upplyst honom om att deklaration måste ges in för att skattetillägg enligt 5 kap. 2 § punkt 2 taxeringslagen (1990:324) inte ska tas ut. Verket har dessutom angett olika grunder för att ta ut skattetillägg i sina överväganden och beslut, vilket kan ha försvårat för honom att inse vikten av att skicka in en formell deklarationsblankett. Sammantaget finner kammarrätten att det framstår som oskäligt att ta ut skattetillägget och befriar därför J.K. från detta avseende taxeringsåret 2009. - Vid taxeringen år 2010 har J.K. upplyst om vissa pokervinster i sin deklaration. Skatteverket har beräknat skattetillägget på skillnaden mellan de vinstbelopp som han angett (totalt 70 280 USD = 537 340 kr) och den vinst som verket beskattat honom för, dvs. på ett underlag om (1 066 727 - 537 340 =) 529 387 kr. Kammarrätten har i det ovan anförda satt ned den beskattningsbara vinsten till 665 765 kr. Underlaget för skattetillägget ska justeras i motsvarande mån, dvs. sättas ned till (665 765 - 537 340 =) 128 425 kr. Skäl för befrielse från detta tillägg har inte framkommit. - Kammarrätten bifaller J.K:s överklagande delvis och bestämmer den beskattningsbara pokervinsten till 656 921 kr för taxeringsåret 2009 och till 665 765 kr för taxeringsåret 2010. - Kammarrätten undanröjer skattetillägget som påförts taxeringsåret 2009 samt sätter ned underlaget för det skattetillägg som påförts taxeringsåret 2010 till 128 425 kr.

Skatteverket överklagade kammarrättens dom hos Högsta förvaltningsdomstolen och yrkade dels att J.K. inte skulle få avräkna förluster vid pokerspel hos UltimateBet (71 946 kr vid 2010 års taxering), hos AbsolutePoker (139 427 kr vid 2009 års taxering och 124 112 kr vid 2010 års taxering) eller hos WSOP (121 406 kr vid 2010 års taxering) mot vinster vid pokerspel hos andra spelanordnare samt att underlaget för skattetillägg vid 2010 års taxering skulle fastställas till 445 889 kr. Skatteverket anförde bl.a. följande. I 42 kap. 25 § IL anges att vinst i ett utländskt lotteri ska tas upp till beskattning. Den beskattningsbara vinsten får anses motsvara nettot av allt pokerspel som sker under året hos en viss spelanordnare. Deltagande i pokerspel hos olika anordnare kan inte behandlas som deltagande i ett och samma lotteri. Underskott vid spel hos viss anordnare kan således inte avräknas mot överskott vid spel hos en annan anordnare.

J.K. bestred bifall till överklagandet och yrkade i andra hand att skattetillägget skulle undanröjas. Han anförde bl.a. följande. Begreppet vinst är inte definierat i IL. Begreppet bör kunna tolkas så att det överskjutande nettobeloppet av samtliga spel gjorda hos beskattningsbara anordnare ska utgöra beskattningsunderlaget. Även om en bokstavstolkning av 42 kap. 25 § IL skulle ge vid handen att Skatteverkets tolkning är korrekt måste hänsyn tas till hans skatteförmåga. Verkets synsätt innebär att beskattningsunderlaget vida överstiger hans nettoresultat hos beskattningsbara anordnare.

Högsta förvaltningsdomstolen (2015-05-13, Melin, Sandström, Nord, Askersjö, Baran) yttrade:

Skälen för avgörandet

Vad målen gäller

Frågan i målen gäller hur den beskattningsbara vinsten ska bestämmas vid pokerspel som anordnas utanför EES-området.

Rättslig reglering m.m.

Av 42 kap. 25 § första stycket IL framgår att vinst i ett utländskt lotteri ska tas upp som intäkt av kapital om vinsten överstiger 100 kr och det inte är fråga om en vinst i ett lotteri anordnat inom EES-området.

Skyldigheten att betala lotterivinstskatt utvidgades 1945 (prop. 1945:264, SFS 1945:408). Vid utbetalning av vinst skulle lotteriets anordnare innehålla tjugo procent av vinstens värde och betala in beloppet till staten som lotterivinstskatt. Eftersom det inte var möjligt att ålägga företag i utlandet att för statens räkning innehålla belopp motsvarande skatten hölls utländska lotterier utanför regleringen. I stället skulle vinster på utländska lotterier, liksom tidigare, inkomstbeskattas hos spelaren. Av förenklingsskäl skulle beräkningsgrunden för det skattepliktiga beloppet motsvara vad som gällde för lotterivinstskatten (a. prop. s. 39 f. och 45). Hänsyn skulle således tas till storleken av varje särskild vinst.

Högsta förvaltningsdomstolens bedömning

Enligt Högsta förvaltningsdomstolens mening är bestämmelserna om utländskt lotteri i 42 kap. 25 § IL tillämpliga i målen. När ställning ska tas till hur lotteribegreppet i detta fall ska avgränsas och hur vinstberäkningen ska ske finns anledning att beakta hur pokerspelandet har kommit att utvecklas.

Pokerspel över Internet sker normalt genom att spelaren utnyttjar ett tillgodohavande som denne har hos en spelanordnare. Spelaren kan använda hela eller en del av tillgodohavandet för insatser. Vid s.k. kontantspel (cash games) kan en spelare köpa in sig i ett redan pågående spel och lämna detta när som helst. Vid pokerturneringar köper spelaren ett visst antal marker att spela med tills turneringen är slut. I turneringarna kan såväl återköp som tilläggsköp av marker förekomma.

Såväl kontant- som turneringsspel anordnas även i form av s.k. livespel. Hos en och samma anordnare kan förekomma både kontant- och turneringsspel, såväl över Internet som live.

Utvecklingen av spelen över Internet har medfört att spelandet kan pågå mer eller mindre kontinuerligt under en längre tid och i det enskilda fallet leda till betydande transaktionsvolymer. I detta perspektiv framstår det inte som rimligt och praktiskt genomförbart att med ett lotteri avse varje spelomgång.

I stället bör med ett lotteri avses allt pokerspel som sker hos en spelanordnare under ett kalenderår. Det bör gälla oavsett i vilken form eller på vilket sätt spelet sker. Det som spelaren ska beskattas för är ett positivt totalresultat (vinst) hos spelanordnaren, oavsett om detta visar sig i form av en ökning av ett tillgodohavande hos spelanordnaren eller på annat sätt.

En konsekvens av vad nu sagts är att beräknade förluster hos en spelanordnare inte ska kvittas mot vinster hos andra spelanordnare. J.K. har därför inte haft rätt att kvitta sina förluster vid pokerspel hos UltimateBet, AbsolutePoker och WSOP mot vinster hos andra anordnare.

Genom att inte ta upp alla vinster till beskattning vid 2010 års taxering har J.K. lämnat oriktig uppgift. Förutsättningar att ta ut skattetillägg föreligger därmed. I enlighet med vad Skatteverket yrkat bör underlaget för skattetillägg bestämmas till 445 889 kr. Skäl att helt eller delvis medge befrielse från skattetillägget föreligger inte.

Det anförda innebär att överklagandet ska bifallas.

Högsta förvaltningsdomstolens avgörande

Högsta förvaltningsdomstolen bifaller överklagandet och förklarar dels att förluster vid pokerspel hos UltimateBet, AbsolutePoker och WSOP inte ska beaktas vid beräkningen av J.K:s inkomst av kapital vid 2009 och 2010 års taxeringar, dels att underlaget för skattetillägg vid 2010 års taxering ska bestämmas till 445 889 kr.

Mål nr 2316-14 och 2317-14, föredragande Cecilia Nermark Torgils
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Sökord:
 
Inkomst av kapital; Skattetillägg
 

Litteratur:
 

Punkt Markering: Högsta förvaltningsdomstolens referatmål
Categories: Regeringsrätten

HFD 2015 ref. 24

Målnummer: 6836-14
 
Avdelning:

Avgörandedatum: 2015-05-26

Rubrik: Inlösen av kvalificerade andelar i en juridisk person med hemvist i annan stat än avtalsstaterna har ansetts utgöra avyttring vid tillämpning av artikel 13 § 4 i skatteavtalet med Schweiz. Förhandsbesked angående inkomstskatt.

Lagrum:
 
•  3 kap. 19 §, 41 kap. 2 § och 57 kap. 2 § inkomstskattelagen (1999:1229)

•  Artikel 13 § 4 i skatteavtalet mellan Sverige och Schweiz (SFS 1987:1182)

Rättsfall:

REFERAT

Av en ansökan hos Skatterättsnämnden om förhandsbesked angående inkomstskatt framgick bl.a. följande. Efter att tidigare ha varit bosatt i Sverige är den svenske medborgaren A sedan 2010 bosatt och mantalsskriven i Schweiz. Från den 1 september 2011 har han inte längre några anknytningsfaktorer som skulle kunna ge honom väsentlig anknytning till Sverige. En annan utgångspunkt för prövningen av ärendet är att han vid tillämpning av skatteavtalet mellan Sverige och Schweiz ska anses ha hemvist i Schweiz. - Före flytten till Schweiz förvärvade A samtliga andelar i X, ett bolag hemmahörande i Luxemburg. Andelarna är kvalificerade andelar enligt 57 kap. 4 § inkomstskattelagen (1999:1229), IL. Han överväger att lösa in andelar i X. Av ansökan framgår inte annat än att inlösen ska ske genom ett förfarande som är att jämställa med vad som enligt 20 kap. aktiebolagslagen (2005:551) utgör en minskning av aktiekapitalet för återbetalning till aktieägare genom att aktier dras in (inlösen). - A ville veta om Sverige enligt skatteavtalet med Schweiz har rätt att beskatta vinst vid inlösen av andelar i X. Frågan avser en inlösen som sker före den 1 september 2016.

Sökanden A:s uppfattning var att inkomsten endast får beskattas i Schweiz enligt artikel 22 om övriga inkomstslag i skatteavtalet. Han anförde därutöver bl.a. följande. De artiklar i avtalet som ligger närmast till hands att tillämpa är artiklarna 10, 13 eller 22. Ingen bestämmelse tar emellertid uttryckligen sikte på utbetalningar i samband med inlösen av andelar. Det är inte heller möjligt att med ledning av partsavsikten bestämma till vilken avtalsartikel vinst vid inlösen ska hänföras. Ledning får därför sökas i den interna rätten, jfr artikel 3 § 2 och HFD 2012 ref. 20. - Enligt 57 kap. 2 § första stycket andra meningen IL ska vinst vid indragning av kvalificerade andelar behandlas som utdelning. Eftersom beskattning ska ske med stöd av den bestämmelsen ska vinst vid inlösen av kvalificerad andel anses ha karaktär av utdelning enligt svensk rätt (jfr punkten 13.1 i kommentaren till artikel 3.2 i OECD:s modellavtal enligt dess lydelse den 16 juli 2014). - Artikel 10 i skatteavtalet, som är begränsad till att gälla utdelning från bolag med hemvist i någon av de avtalsslutande staterna kan inte heller komma ifråga. Det innebär att artikel 22 blir tillämplig.

Även Skatteverket ansåg att ledning för tolkningen av avtalet måste sökas i svensk rätt. Verkets inställning var att artikel 13 om realisationsvinst är tillämplig på inlösen av andelar i bolag hemmahörande i tredje land med följd att vinst i det aktuella fallet får beskattas i Sverige före den 1 september 2016. Det bekräftas enligt verket av att inlösen av andelar utgör en avyttring enligt huvudregeln i 44 kap. 3 § IL. Vidare sägs att förhållandet att kapitalvinst på andelar i fåmansbolag behandlas som utdelning enligt 57 kap. 2 § inte ändrar det faktum att det är den enligt kapitalvinstreglerna framräknade vinsten som avses.

Skatterättsnämnden (2014-11-21, André, ordförande, Svanberg, Dahlberg, Gäverth, Lundström, Påhlsson, Werkell) yttrade, efter att ha redogjort för omständigheterna i ärendet: Förhandsbesked - Sverige får med tillämpning av artikel 13 § 4 i skatteavtalet mellan Sverige och Schweiz enligt lagen (1987:1182) om dubbelbeskattningsavtal mellan länderna beskatta A för vinst vid inlösen av andelar i X före den 1 september 2016. - Skälen för avgörandet - Är A skattskyldig enligt intern rätt för vinst vid inlösen av andelar i X? - Utgångspunkter för bedömningen - A är begränsat skattskyldig i Sverige. För att han ska kunna beskattas för vinst vid inlösen av andelar i det luxemburgska bolaget X krävs till att börja med att förutsättningarna för skattskyldighet i 3 kap. 19 § är uppfyllda. - En begränsat skattskyldig fysisk person är enligt den bestämmelsen skattskyldig för kapitalvinst på bl.a. delägarrätter om han vid något tillfälle under det kalenderår då avyttringen sker eller under de föregående tio kalenderåren har varit bosatt i Sverige eller stadigvarande vistats här. Skattskyldigheten gäller oavsett i vilket inkomstslag kapitalvinsten ska tas upp. - Bestämmelsen omfattar även kapitalvinster på delägarrätter som getts ut av utländska företag om de förvärvats under tiden som den skattskyldige har varit obegränsat skattskyldig i Sverige. Den begränsade skattskyldigheten omfattar däremot inte utdelning på sådana delägarrätter (jfr 3 kap. 18 § 13). - Med kapitalvinst och kapitalförlust i inkomstslaget kapital avses enligt 41 kap. 2 § bl.a. vinst och förlust vid avyttring av tillgångar. Att inlösen av aktier utgör en sådan avyttring framgår av praxis (RÅ 2000 not. 38 och RÅ 1997 ref. 43). Närmare bestämmelser om kapitalvinst vid avyttring av bl.a. aktier och annan tillgång med liknande konstruktion eller verkningssätt finns i 48 kap. - För utdelning och kapitalvinst på kvalificerade andelar i fåmansföretag finns särskilda regler i 57 kap. Av 2 § första stycket första meningen framgår att utdelning och kapitalvinst tas upp i inkomstslaget tjänst i stället för i inkomstslaget kapital i den omfattning som anges i 20-22 §§. Enligt styckets andra mening ska som utdelning behandlas även vinst vid minskning av aktiekapital med indragning av aktier och vinst vid överlåtelse till ett aktiebolag av dess egna aktier. - Skatterättsnämndens bedömning - Av det anförda framgår att vinst vid inlösen av andelar är en kapitalvinst på grund av en avyttring. Enligt 3 kap. 19 § gäller skattskyldigheten oavsett i vilket inkomstslag kapitalvinsten tas upp. Det förhållandet att vinst vid inlösen av kvalificerade andelar ska behandlas som utdelning vid tillämpning av 57 kap. ändrar enligt Skatterättsnämndens uppfattning inte den bedömningen (jfr prop. 1999/2000:2 del 2 s. 17-20 och del 3 s. 372-373). - Med hänsyn härtill och då övriga villkor för att tillämpa 3 kap. 19 § föreligger är A skattskyldig för vinsten ifråga under den aktuella tidsperioden. - Begränsas Sveriges rätt att beskatta vinsten av skatteavtalet med Schweiz? - Utgångspunkter för bedömningen - Bakgrunden till frågan är den ändring av artikel 13 om realisationsvinst i skatteavtalet med Schweiz som tillsammans med andra ändringar i avtalet införlivades i svensk rätt genom lagstiftning 2012 (SFS 2012:234). - Ändringen, som tagits in i en ny paragraf 4, innebär i huvudsak att Sveriges rätt att beskatta till Schweiz utflyttade personers kapitalvinster på bl.a. aktier och andra andelar i bolag utvidgas till att omfatta avyttringar som inträffar under de fem år som följer närmast efter den tidpunkt då personen upphörde att ha hemvist i Sverige (jfr prop. 2011/12:78 s. 55). - Att Sverige enligt avtalets tidigare lydelse inte kunde beskatta sådana kapitalvinster framgår av Högsta förvaltningsdomstolens dom i mål nr 216-10 den 14 december 2010, se anm. vid RÅ 2010 ref. 112. - Bestämmelsen i artikel 13 § 4 tar emellertid inte uttryckligen sikte på vinst vid inlösen av andelar i bolag. Inte heller i artikel 10 om utdelning, där termen utdelning definieras i § 5, sägs något om inlösen av andelar. - Enligt den tolkningsregel som finns i artikel 3 § 2 gäller då, såvitt inte sammanhanget kräver annat, att avtalsuttryck anses ha den betydelse som de har enligt gällande skattelag i den tillämpande staten, i det här fallet svensk rätt. - Tolkningsregeln innebär att man i första hand med ledning av avtalets terminologi i övrigt, dess uppbyggnad och systematik, den aktuella bestämmelsens funktion, tillkomst och historiska sammanhang samt andra sådana förhållanden ska försöka klarlägga vad som kan anses ha varit de avtalsslutande parternas avsikt. Man ska således först försöka fastställa innebörden av ett uttryck genom en tolkning av avtalet (HFD 2012 ref. 60 och däri angivna rättsfall). - I ett rättsfall som gällde skatteavtalet mellan Sverige och Peru fann Högsta förvaltningsdomstolen vid en sådan prövning att vinst vid utbetalningar i samband med bolagslikvidation inte kunde jämställas med försäljning av andelar i bolag i avsaknad av en uttrycklig bestämmelse därom (HFD 2012 ref. 20). - Av förarbetena till den aktuella lagstiftningen framgår att protokollet om ändring av skatteavtalet med Schweiz nära ansluter till den modell som OECD rekommenderar för bilaterala skatteavtal (prop. 2011/12:78 s. 53-57). I en sådan situation kan enligt RÅ 1996 ref. 84 även OECD:s modellavtal och de kommentarer till avtalet som utformats inom organisationen tillmätas särskild betydelse vid tolkningen. - Punkten 5 av kommentaren till artikel 13 i modellavtalet ger vid handen att artikeln omfattar situationer där den skattskyldige överlåter äganderätten till viss egendom (jfr Vogel, On double taxation Conventions, tredje upplagan, Kluwer Law International 1997, s. 818 och Dahlberg, Ränta eller kapitalvinst, Iustus Förlag 2011, s. 463-469). - Visst stöd för att artikel 13.5 omfattar även inlösen av andelar kan hämtas från punkten 28 i kommentaren till definitionen av termen utdelning i artikel 10.3. Där framgår att utbetalning från ett bolag vid minskning av andelsrätter i bolaget normalt inte anses som utdelning. - I punkten 31 i kommentaren till artikel 13.5, som behandlar överlåtelse av andelar, sägs emellertid att om en andelsägare säljer andelar till det bolag som gett ut dem i samband med nedsättning av dess andelskapital kan skillnaden mellan försäljningspriset och andelarnas nominella värde behandlas som utdelning av ackumulerad vinst och inte som realisationsvinst i den stat där bolaget är hemmahörande. En sådan beskattning hindras inte av artikel 13 eftersom skillnaden omfattas av den definition av uttrycket utdelning med tillhörande kommentar som finns i modellavtalet. - Skatterättsnämndens bedömning - Enligt Skatterättsnämndens uppfattning framgår det, som redan nämnts, inte av lydelsen av artikel 13 § 4 i skatteavtalet med Schweiz att den innefattar även inlösen av andelar. Någon sådan slutsats går inte heller att dra av avtalstexten i övrigt, av avtalets syfte och ändamål eller av vissa andra allmänna riktlinjer som ska beaktas (jfr 1996 års rättsfall). - Frågan är då om en tolkning av avtalet mot OECD:s modellavtal och dess kommentarer kan leda till en annan bedömning. - Skatterättsnämnden anser att mycket talar för att betydelseområdet av uttrycket realisationsvinst (capital gains) vid överlåtelse (alienation) av egendom i modellavtalet är så vitt att det omfattar inte bara försäljning av andelar utan även inlösen av andelar. Kommentarerna till de aktuella artiklarna ger emellertid inte ett entydigt stöd för en sådan uppfattning. - Av det anförda följer att det inte med säkerhet går att bestämma under vilken artikel i skatteavtalet med Schweiz som vinst vid inlösen av kvalificerade andelar ska hänföras. Enligt artikel 3 § 2 i avtalet får därför ledning sökas i den interna rätten. - Som framgår av motiveringen till svaret på frågan om A:s skattskyldighet enligt svensk rätt så gäller att vinst vid inlösen av kvalificerade andelar är en kapitalvinst på grund av avyttring av andelarna. - Uttrycket vinst på grund av avyttring av aktie eller annan andel eller rättighet i bolag i artikel 13 § 4 i skatteavtalet får därmed anses innefatta även vinst som uppkommer vid inlösen av kvalificerad andel. Vinsten ska därför hänföras till realisationsvinst. - A har fått hemvist i Schweiz efter att tidigare haft hemvist i Sverige. Eftersom inlösen enligt lämnade förutsättningar ska ske under de fem år som följer närmast efter det att A upphörde att ha hemvist i Sverige är villkoren i avtalet för att Sverige ska få beskatta vinsten uppfyllda.

Sökanden A överklagade Skatterättsnämndens förhandsbesked och yrkade att Högsta förvaltningsdomstolen skulle ändra förhandsbeskedet och fastställa att Sverige enligt skatteavtalet med Schweiz inte har rätt att beskatta vinst vid inlösen av andelar i X.

Även Skatteverket överklagade Skatterättsnämndens förhandsbesked och yrkade att det skulle fastställas.

Högsta förvaltningsdomstolen (2015-05-26, Melin, Silfverberg, Rynning, Askersjö, Baran) yttrade:

Skälen för avgörandet

Högsta förvaltningsdomstolen gör samma bedömning som Skatterättsnämnden. Förhandsbeskedet ska således fastställas.

Högsta förvaltningsdomstolens avgörande

Högsta förvaltningsdomstolen fastställer Skatterättsnämndens förhandsbesked.

(förordnande om sekretess)

Mål nr 6836-14, föredragande Emma Holm

Sökord: Förhandsbesked, inkomstskatt; Dubbelbeskattning; Kapitalvinstbeskattning; Skattskyldighet

Litteratur:
 

Punkt Markering: Högsta förvaltningsdomstolens referatmål
Categories: Regeringsrätten

HFD 2015 ref. 23

Målnummer: 3773-14
 
Avdelning:

Avgörandedatum: 2015-05-19

Rubrik: Aktieutlåning som innefattar en möjlighet för låntagaren att avyttra aktierna har inte ansetts utgöra blankning när lånet inte skett i syfte att aktierna ska avyttras. Förhandsbesked angående inkomstskatt.

Lagrum: 44 kap. 9 § inkomstskattelagen (1999:1229)

Rättsfall:

REFERAT

Av en ansökan hos Skatterättsnämnden om förhandsbesked angående inkomstskatt framgick bl.a. följande. A äger aktier i X AB (X). X har ingått ett "Subscription Agreement" (SUBA) med två utländska finansbolag, Y och Z. Enligt SUBA har X under vissa förutsättningar rätt att kräva att Y tecknar aktier i X. För den rätten ska X betala en avgift till Z. X ska därvid se till att en befintlig aktieägare i X lånar ut aktier till Y på vissa villkor. - Skälet till att emissionsprocessen innehåller ett moment av aktieutlåning uppges vara att Y önskar finansiell handlingsfrihet under hela processen. Några regler om hur Y får förfara med de lånade aktierna finns inte. Y kan alltså välja om man vill behålla eller sälja aktierna under låneperioden. - Enligt A har transaktionsstrukturer lika den i SUBA blivit allt vanligare på den svenska marknaden. Möjligheten till sådana finansieringslösningar underlättar för svenska bolag att få tillgång till riskkapital. - A överväger att ansluta sig till SUBA som aktieutlånare under förutsättning att utlåningen kan ske utan beskattningskonsekvenser för honom. Han får inte någon ersättning för aktieutlåningen. - A undrade om bestämmelsen i 44 kap. 9 § inkomstskattelagen (1999:1229), IL, är tillämplig på den aktieutlåning han överväger att delta i enligt SUBA. A ansåg att så var fallet.

Skatteverket ansåg att bestämmelsen inte är tillämplig eftersom det inte framgår att lånet av aktierna har skett för att låntagaren ska avyttra dem.

Skatterättsnämnden (2014-06-17, André, ordförande, Svanberg, Bengtsson, Gäverth, Jönsson, Lundström, Werkell) yttrade: Förhandsbesked - Bestämmelsen i 44 kap. 9 § IL är inte tillämplig på den aktieutlåning A överväger att delta i. - Motivering - - - Skatterättsnämndens bedömning - Huvudregeln vid utlåning (försträckning) av fungibel egendom som aktier är att äganderätten till egendomen övergår till låntagaren. Låntagaren anses alltså förvärva aktierna genom ett med köp eller byte jämförligt fång och långivaren har samtidigt avyttrat aktierna på motsvarande sätt (jfr RÅ 1965 ref. 19). - I 44 kap. 9 § sägs emellertid att som avyttring anses inte att delägarrätter eller fordringsrätter lånas ut för blankning (i fortsättningen används endast beteckningen delägarrätter). - Vad som avses med blankning framgår av kapitlets 29 §. Enligt bestämmelsens första mening ska kapitalvinst på grund av att en lånad delägarrätt avyttras (blankningsaffär) tas upp som intäkt det beskattningsår då en delägarrätt återställs till långivaren, dock senast året efter det beskattningsår då den lånade delägarrätten avyttrades. I andra meningen finns ett undantag som inte aktualiseras här. - Bestämmelsen i 44 kap. 9 § har tillkommit för att möjliggöra äkta blankningsaffärer, dvs. transaktioner där låntagarens avsikt är att avyttra de lånade delägarrätterna i nära samband med lånet för att spekulera i kursnedgångar. - Det innebär enligt Skatterättsnämndens mening att förutsättningar att tillämpa 9 § föreligger endast om ett sådant syfte finns. Med detta synsätt skulle även situationer där en sådan avsikt finns men en avyttring av någon anledning ändå inte sker kunna omfattas av bestämmelsen. - I detta ärende har skälet till att Y lånar aktier uppgetts vara att det bolaget önskar finansiell handlingsfrihet under hela processen, vilket i och för sig innefattar en rätt att sälja aktierna. Det kan emellertid inte anses innebära att aktielånet skett i syfte att de lånade aktierna ska avyttras på sätt som avses i 9 §. Kravet att aktierna ska lånas ut för blankning är därmed inte uppfyllt. - Den ställda frågan ska därför besvaras nekande.

Sökanden A överklagade Skatterättsnämndens förhandsbesked och yrkade att Högsta förvaltningsdomstolen skulle ändra förhandsbeskedet på så sätt att aktieutlåning enligt det aktuella avtalet inte skulle anses som avyttring. A anförde bl.a. följande. Själva syftet med aktieutlåningen är att bolaget som lånar aktierna ska ha handlingsfrihet att sälja dessa på marknaden under utlåningsperioden. Även om avtalet inte innehåller någon explicit reglering av låntagarens rätt att förfoga över de utlånade aktierna, så framgår låntagarens avsikt att avyttra aktier under utlåningsperioden.

Även Skatteverket överklagade förhandsbeskedet och yrkade att det skulle fastställas.

Högsta förvaltningsdomstolen (2015-05-19, Jermsten, Almgren, Saldén Enérus, Nymansson, Classon) yttrade:

Skälen för avgörandet

Högsta förvaltningsdomstolen gör samma bedömning som Skatterättsnämnden.

Högsta förvaltningsdomstolens avgörande

Högsta förvaltningsdomstolen fastställer Skatterättsnämndens förhandsbesked.

(förordnande om sekretess)

Mål nr 3773-14, föredragande Ingrid Björnsson

Sökord: Förhandsbesked, inkomtskatt; Inkomst av kapital

Litteratur:
 

Punkt Markering: Högsta förvaltningsdomstolens referatmål
Categories: Regeringsrätten

HFD 2015 ref. 22

Målnummer: 5334-13
 
Avdelning:

Avgörandedatum: 2015-05-28

Rubrik: En huvudetablering i tredje land har tillhandahållit tjänster åt sin filial i Sverige som ingår i en mervärdesskattegrupp. Av EU-rätten följer att tjänsterna ska anses ha tillhandahållits mervärdesskattegruppen och att gruppen är skattskyldig för omsättningen. Förhandsbesked angående mervärdesskatt.

Lagrum: 1 kap. 1 § första stycket 1 och 2 § första stycket 2, 2 kap. 1 § tredje stycket 1 samt 6 a kap. 1 § mervärdeskattelagen (1994:200)

Rättsfall:

REFERAT

Av en ansökan hos Skatterättsnämnden från DNB Bank ASA, filial i Sverige och DNB NOR Momsgrupp om förhandsbesked framgick bl.a. följande. DNB Bank ASA (DNB) bedriver verksamhet inom bank, finans och försäkring och har sitt huvudkontor i Norge. DNB:s verksamhet i Sverige bedrivs till allt övervägande del av DNB Bank ASA, filial Sverige (Filialen) som ingår i DNB NOR AB Momsgrupp (Momsgruppen). DNB:s huvudkontor utför olika tjänster åt DNB:s filialer, bl.a. IT-tjänster, HR-tjänster, juridiska tjänster, redovisning och rapportering, betalningstjänster, management och supportfunktioner. Kostnaderna för tjänsterna fördelas mellan huvudkontoret och filialerna enligt principer som fastställts i ett internprissättningsdokument. - Filialen ville veta om Filialen är skattskyldig för mervärdesskatt för de tjänster som DNB:s huvudkontor utför och Filialen använder (fråga 1). Momsgruppen ville veta om den omständigheten att Filialen ingår i en mervärdesskattegrupp medför att Momsgruppen blir skattskyldig för mervärdesskatt avseende de aktuella tjänsterna (fråga 2). - Sökandena ansåg att frågorna skulle besvaras med att någon skattskyldighet inte uppkommer.

Skatteverket ansåg att Momsgruppen med tillämpning av reglerna om omvänd skattskyldighet blir skattskyldig för omsättningen av de tjänster som DNB:s huvudkontor tillhandahåller filialen.

Skatterättsnämnden 2013-07-04, Svanberg, ordförande, Ohlson, Harmsen Hogendoorn, Odéen, Renström, Sandberg Nilsson, Wingren) yttrade: Förhandsbesked - Frågorna 1 och 2 - DNB NOR AB Momsgrupp (Momsgruppen) är skattskyldig för DNB Bank ASA:s (DNB) omsättning av de i ärendet aktuella tjänsterna i den utsträckning omsättningen omfattas av skatteplikt. - Motivering - - - Rättsligt - Regler om mervärdesskattegrupper finns i 6 a kap. mervärdeskattelagen (1994:200), ML. - Enligt kapitlets 1 § första stycke får vid tillämpningen av bestämmelserna i ML två eller flera beskattningsbara personer, under de förutsättningar som anges i kapitlet, anses som en enda beskattningsbar person (mervärdesskattegrupp) och den verksamhet som mervärdesskattegruppen bedriver anses som en enda verksamhet. Huruvida mervärdesskattegruppens verksamhet ska anses medföra skattskyldighet följer enligt andra stycket av de allmänna bestämmelserna i 1 kap. 2 § första stycket 1. - Enligt kapitlets 2 § andra stycke får i en mervärdesskattegrupp endast ingå en beskattningsbar persons fasta etableringsställe i Sverige. - Bestämmelserna baseras på artikel 11 i mervärdesskattedirektivet (2006/112/EG). Efter samråd med den rådgivande kommittén för mervärdesskatt får, enligt artikeln, varje medlemsstat anse som en enda beskattningsbar person sådana personer som är etablerade i medlemsstaten och som, trots att de är rättsligt oberoende, är nära förbundna med varandra genom finansiella, ekonomiska och organisatoriska band. - Allmänt gäller att mervärdesskatt ska betalas vid sådan omsättning inom landet som är skattepliktig och görs av en beskattningsbar person i denna egenskap (1 kap. 1 § första stycket 1 ML). - Med omsättning av tjänst förstås enligt 2 kap. 1 § tredje stycket 1 att en tjänst mot ersättning utförs, överlåts eller på annat sätt tillhandahålls någon. - Regler om omsättningsland finns i 5 kap. ML. Enligt huvudregeln i kapitlets 5 § är en tjänst som tillhandahålls en beskattningsbar person som agerar i denna egenskap omsatt inom landet om den beskattningsbara personen antingen har sätet för sin ekonomiska verksamhet i Sverige eller har ett fast etableringsställe här och tjänsten tillhandahålls detta. Motsvarande bestämmelse finns i artikel 44 i mervärdesskattedirektivet. - Skattskyldig för sådan omsättning som anges i 1 kap. 1 § första stycket 1 av sådana tjänster som avses i 5 kap. 5 § är enligt 1 kap. 2 § första stycket 2 den som förvärvar tjänsten, om den som omsätter tjänsten är en utländsk beskattningsbar person och förvärvaren såvitt nu är i fråga är en beskattningsbar person. Motsvarande bestämmelse finns i artikel 196 i mervärdesskattedirektivet. - Med utländsk beskattningsbar person förstås en beskattningsbar person som inte har sätet för sin ekonomiska verksamhet eller ett fast etableringsställe här i landet och inte heller är bosatt eller stadigvarande vistas här (1 kap. 15 §). - Vid omsättning av en vara eller tjänst som görs inom landet av en beskattningsbar person som har ett fast etableringsställe här ska den beskattningsbara personen vid tillämpning av 1 kap. 2 § första stycket likställas med en utländsk beskattningsbar person, om omsättningen görs utan medverkan av det svenska etableringsstället (1 kap. 2 § fjärde stycket). - Skatterättsnämndens bedömning - Frågorna 1 och 2 - Den bedömning som ska göras i ärendet är om Filialen eller Momsgruppen eller ingendera av dem är skattskyldig för omsättning av tjänster från DNB:s norska huvudkontor. - Filialen och Momsgruppen anser, med hänvisning till bl.a. EU-domstolens dom i mål C-210/04 FCE Bank, att DNB och Filialen utgör delar av en och samma beskattningsbara person och att transaktionerna dem emellan därför ligger utanför tillämpningsområdet för mervärdesskatt. Den omständigheten att Filialen ingår i Momsgruppen bör enligt sökandena inte medföra något avsteg från den principen. Samtliga tjänster används i sin helhet av Filialen och de tillhandahålls inte till någon del någon annan medlem i Momsgruppen eller tredje part. - EU-domstolen har i avgörandet rörande FCE Bank fastställt att ett i en annan medlemsstat hemmahörande fast driftställe som inte utgjorde någon juridisk enhet skild från det bolag som det tillhörde och som tillhandahölls tjänster av detta bolag inte skulle anses utgöra en beskattningsbar person på grund av de kostnader som fördelats på driftstället till följd av detta tillhandahållande. - I EU-domstolens avgörande aktualiserades inte frågan om vilka de mervärdesskatterättsliga konsekvenserna hade varit om ett sådant fast driftställe som var föremål för EU-domstolens bedömning hade ingått i en mervärdesskattegrupp. Enligt nämndens uppfattning kan därför avgörandet inte utan vidare läggas till grund för bedömningen i det nu aktuella ärendet. - Bildandet av en mervärdesskattegrupp får till följd att gruppmedlemmarna upphör att ses som olika beskattningsbara personer för mervärdesskatt och istället ska betraktas som en enda beskattningsbar person i mervärdesskattehänseende (jfr EU-domstolens dom i mål C-162/07 Ampliscientifica, p. 23). Vidare gäller att transaktioner som företas mellan gruppmedlemmarna inte blir föremål för mervärdesskatt utan behandlas som interna transaktioner inom ett enda företag (jfr prop. 1997/98:148 s. 33). - Genom att bli medlem i Momsgruppen har Filialen blivit en del av en ny beskattningsbar person, dvs. Momsgruppen och därigenom för mervärdesskatteändamål lösgjort sig från huvudkontoret DNB (för motsvarande resonemang, se EU-kommissionens meddelande, KOM[2009] 325). Detta får genomslag i alla mervärdesskatterättsliga hänseenden (jfr Högsta förvaltningsdomstolens dom av den 10 maj 2013, mål nr 1828-12). Mot den bakgrunden finner Skatterättsnämnden att de i ärendet aktuella tjänsterna ska anses tillhandahållna Momsgruppen och inte Filialen. - Vid utförandet av de aktuella tjänsterna tillämpar DNB en intern kostnadsfördelning i enlighet med vissa i internprissättningsdokumentet angivna principer för att fastställa marknadsmässigt pris. - Enligt Skatterättsnämndens mening finns ett rättsförhållande mellan DNB och den del av den beskattningsbara personen Momsgruppen som Filialen utgör, enligt vilket den ersättning som DNB erhåller utgör det faktiska motvärdet för de tjänster som Momsgruppen genom Filialen erhåller. Fråga är således om tillhandahållanden av tjänster mot ersättning (se t.ex. domen mål C-16/93 R.J. Tolsma, p. 14). Omsättning föreligger därmed enligt 2 kap. 1 § tredje stycket 1 ML. - Mot den bakgrunden och då övriga förutsättningar för skattskyldighet är uppfyllda blir Momsgruppen skattskyldig för DNB:s omsättning av tjänster i den utsträckning som omsättningen omfattas av skatteplikt. - Förhandsbeskedet har utformats med utgångspunkt i de i det föregående gjorda övervägandena.

EU-domstolen har därefter i mål C-7/13, Skandia America Corp. (USA), filial Sverige, funnit att tjänster som en huvudetablering i tredjeland tillhandahåller sin filial i en medlemsstat utgör beskattningsbara transaktioner när filialen ingår i en mervärdesskattegrupp och att mervärdesskattegruppen i egenskap av köpare av tjänsterna är betalningsskyldig (p. 32, 37 och 38). Mellan huvudetableringen och filialen hade en kostnadsallokering skett genom utställande av internfakturor (p. 17). Av svaret på fråga 2 framgår att EU-domstolen utgått från att tjänsterna tillhandahållits mot ersättning.

Sökandena överklagade Skatterättsnämndens förhandsbesked och yrkade att Högsta förvaltningsdomstolen skulle förklara att någon skattskyldighet inte uppkommer och anförde bl.a. följande. EU-domstolen har i Skandia America Corp. (USA), filial Sverige överlämnat till den nationella domstolen att mot bakgrund av ML:s regler pröva frågan huruvida huvudetableringens tillhandahållande av tjänster åt sin svenska filial har skett mot ersättning. DNB tillhandahåller inte filialen något mot ersättning utan fråga är endast om en kostnadsfördelning inom ett och samma bolag. Kostnadsfördelningen förändrar inte bolagets rättsliga eller ekonomiska ställning. Interna förehavanden inom en och samma juridiska person innebär inte - utan särskild lagreglering - ett ömsesidigt utväxlande av beskattningsbara transaktioner i den mening som avses i ML.

Skatteverket ansåg att förhandsbeskedet skulle fastställas.

Högsta förvaltningsdomstolen (2015-05-28, Jermsten, Almgren, Knutsson, Bull, Classon) yttrade:

Skälen för avgörandet

Rättslig reglering

Mervärdesskatt ska enligt 1 kap. 1 § första stycket 1 ML betalas vid sådan omsättning inom landet av tjänster som är skattepliktig och görs av en beskattningsbar person i denna egenskap. Med omsättning av tjänst förstås enligt 2 kap. 1 § tredje stycket 1 att en tjänst mot ersättning utförs, överlåts eller på annat sätt tillhandahålls någon.

Skattskyldig för sådan omsättning som anges i 1 kap. 1 § första stycket 1 av sådana tjänster som avses i 5 kap. 5 § är enligt 1 kap. 2 § första stycket 2 den som förvärvar tjänsten, om den som omsätter tjänsten är en utländsk beskattningsbar person och förvärvaren, såvitt nu är i fråga, är en beskattningsbar person.

Enligt 6 a kap. 1 § får vid tillämpning av bestämmelserna i lagen två eller flera beskattningsbara personer, under de förutsättningar som anges i kapitlet, anses som en enda beskattningsbar person (mervärdesskattegrupp) och den verksamhet som mervärdesskattegruppen bedriver anses som en enda verksamhet.

Högsta förvaltningsdomstolens bedömning

Filialen har i mervärdesskattehänseende skilts från DNB genom sitt inträde i mervärdesskattegruppen och i stället blivit en del av denna beskattningsbara person. Av EU-domstolens avgörande i målet Skandia America Corp. (USA), filial Sverige följer att de tjänster som DNB:s huvudkontor tillhandahållit filialen därför ska anses ha tillhandahållits mervärdesskattegruppen. Den kostnadsfördelning som tillämpas innebär att tjänsterna utförs mot ersättning. DNB omsätter därmed tjänster.

Som Skatterättsnämnden funnit är mervärdesskattegruppen som förvärvare av tjänsterna skattskyldig för DNB:s omsättning av tjänster i den utsträckning som omsättningen omfattas av skatteplikt. Skatterättsnämndens förhandsbesked ska således fastställas.

Högsta förvaltningsdomstolens avgörande

Högsta förvaltningsdomstolen fastställer Skatterättsnämndens förhandsbesked.

Mål nr 5334-13, föredragande Johan Magnander

Sökord: Förhandsbesked, mervärdesskatt; Mervärdesskatt; EU-rätt, mervärdesskatt

Litteratur:
 

Punkt Markering: Högsta förvaltningsdomstolens referatmål
Categories: Regeringsrätten

HFD 2015 ref. 19

Målnummer: 3144-13
 
Avdelning:

Avgörandedatum: 2015-03-27

Rubrik: Företrädaransvar har inte ansetts kunna göras gällande för den del av ett aktiebolags skuld som skrivits ned genom offentligt ackord under företagsrekonstruktion.

Lagrum:
 
•  12 kap. 6 §, 6 a § och 12 § skattebetalningslagen (1997:483)

•  jfr 59 kap. 12 §, 13 §, 14 § och 21 § skatteförfarandelagen (2011:1244)

Rättsfall:

REFERAT

På ansökan av Södertälje Målericentral AB (bolaget) beslutade Södertälje tingsrätt den 21 oktober 2011 om företagsrekonstruktion. Tingsrätten fastställde genom beslut den 11 juni 2012 ett offentligt ackord, grundat på ett ackordsförslag som Skatteverket röstat nej till. Ackordet innebar i huvudsak att borgenärer med oprioriterade fordringar skulle få betalt med 50 procent av fordringsbeloppen. Tingsrättens beslut vann laga kraft.

Skatteverket ansökte den 23 december 2011 hos Förvaltningsrätten i Stockholm om att bolagets företrädare N.N. och H.Ö. skulle förpliktas att solidariskt med bolaget betala vissa förfallna skatter. Under handläggningen i förvaltningsrätten justerade Skatteverket ansökningen till att avse fordringar till ett belopp om sammanlagt 1 544 495 kr och med ursprungliga förfallodagar i augusti, september och oktober 2011 samt i maj 2012.

N.N. och H.Ö. bestred bifall till ansökan och anförde bl.a. följande. Skatteverket kan rimligen inte yrka ansvar för mer än 1 340 955 kr som utgör vad som återstår av tidigare yrkat belopp sedan det reducerats med gjorda inbetalningar och avräknad mervärdesskatt. Skatteverket har inte fullgjort sin åberopande- och bevisbörda. Skatteverket måste ange vilka skattebelopp som åberopas och respektive förfallodag. Bedömningen om uppsåt eller grov oaktsamhet förelegat ska göras vid var och en av de tidpunkter Skatteverket skulle ha angivit i sin inlaga. Den klumpfordran som yrkats personligt ansvar för omfattas av ett den 11 juni 2012 av Södertälje tingsrätt fastställt offentligt ackord innebärande att för 50 procent av Skatteverkets fordran kommer förfallotidpunkten att flyttas fram. Resterande 50 procent försvinner genom ackordet. I och med företagsrekonstruktionen och det offentliga ackordet försvinner även det solidariska ansvaret. Det föreligger inget strikt ansvar i det aktuella fallet och det bestrids att man genom uppsåt eller grov oaktsamhet underlåtit att betala de i målet angivna skattebeloppen. I vart fall föreligger särskilda skäl att helt eller delvis befria från eventuell betalningsskyldighet.

Förvaltningsrätten höll den 26 juni 2012 muntlig förhandling i målen.

Förvaltningsrätten i Stockholm (2012-07-06, ordförande Wahren) yttrade: Skatteverkets ansökan omfattar, som den slutligt preciserats vid den muntliga förhandlingen, skatter och avgifter som förfallit till betalning i augusti, september och oktober 2011 samt i maj 2012. Det totala beloppet uppgår enligt åberopad skattekontoutredning till 1 544 495 kr varav 201 419 kr avser belopp som förfallit till betalning i maj 2012. - Skattebetalningslagen (1997:483), SBL, har numera ersatts av skatteförfarandelagen (2011:1244), SFL. Av punkten 18 i övergångsbestämmelserna till SFL följer dock att SBL är tillämplig i de delar målen avser fordringar som förfallit till betalning under år 2011 och att SFL är tillämplig på fordringar som förfallit till betalning därefter. Bestämmelserna är i väsentliga delar likalydande och innebär att en företrädare för en juridisk person som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet har underlåtit att betala skatt eller avgift, tillsammans med den juridiska personen är skyldig att betala skatten och räntan på den. Betalningsskyldigheten är knuten till den tidpunkt vid vilken skatten ursprungligen skulle ha betalats. Om det finns särskilda skäl får företrädaren helt eller delvis befrias från betalningsskyldighet. I målen är ostridigt att N.N. och H.Ö. varit legala ställföreträdare för bolaget under den relevanta tiden och att de belopp som omfattas av ansökan inte betalats i tid. Någon tvist om bakomliggande skattebesluts riktighet föreligger inte heller. - N.N. och H.Ö. har mot ansökan i första hand invänt att det inte är möjligt att fastställa företrädaransvar för de aktuella skattefordringarna eftersom de omfattas av ett offentligt ackord. Till stöd för denna inställning har de åberopat ett rättsutlåtande av professor Daniel Stattin. - Skatteverket anser att ett offentligt ackord, innan det fullgjorts, inte hindrar att företrädaransvar fastställs. - Södertälje tingsrätt har i beslut den 11 juni 2012 fastställt ett offentligt ackord för bolaget innebärande att borgenärerna ska få betalt med 50 procent av sina fordringar. Betalning ska erläggas kvartalsvis i fyra lika rater med början då ackordet är fastställt. Enligt uppgift från tingsrätten har beslutet numera vunnit laga kraft. - Det laga kraftvunna ackordsbeslutet medför, enligt förvaltningsrättens bedömning, att bolaget för närvarande inte är skyldigt att betala någon del av de fordringar som omfattas av ackordet annat än enligt den betalningsplan som fastställts för den hälftendel av fordringarna som ska betalas genom ackordet. Om ackordet fullgörs bortfaller resten av fordringarna definitivt. - Företrädaransvaret för skatt är accessoriskt, dvs. en företrädare kan bara bli ansvariga för belopp som bolaget är skyldigt att betala och kan vid prövning av om ansvar föreligger göra samma invändningar som bolaget om att fordran är materiellt eller formellt felaktig, att den omfattas av betalningsanstånd eller redan är betald eller preskriberad m.m. Förvaltningsrätten gör mot denna bakgrund bedömningen att företrädaransvar, för närvarande, inte kan göras gällande för de fordringar som omfattas av den fastställda betalningsplanen. Beträffande del av fordran som inte ska betalas på grund av ackordet har Skatteverket emellertid åberopat 3 kap. 9 § lagen (1996:764) om företagsrekonstruktion, FrekL. Enligt denna bestämmelse har en borgenär som har godkänt ett ackordsförslag inte genom godkännandet förlorat sin rätt mot borgensmän eller andra som förutom gäldenären svarar för fordringen. Parterna har olika uppfattningar om hur bestämmelsen ska tillämpas och uttalanden i praxis och doktrin angående dess tillämpning i förhållande till företrädaransvar för skatt saknas. Högsta domstolen, HD, har dock i NJA 1989 s. 92 funnit att det ansvar som åvilar bolagsmän i handelsbolag inte omfattas av en likalydande bestämmelse i konkurslagen (1987:672), KL. HD motiverade sin dom bl.a. enligt följande.

Av de grundläggande principer som gäller för handelsbolag måste anses följa att bolagsmännen visserligen har ett personligt ansvar för bolagets förpliktelser men att detta ansvar inte kan gå utöver de förpliktelser som åvilar bolaget självt (se bl.a. Nial, Om handelsbolag och enkla bolag, 1983 s. 194 f.). Det föreligger ett slags identitet mellan bolagets och bolagsmännens förpliktelser på så sätt att bolagsmännen alltid kan mot ett krav göra gällande samma invändningar som bolaget kunnat göra. Således kan bolagsmännen till sin egen förmån åberopa att bolagets skuld har nedgått till följd av betalning eller avtal eller på annan grund. Med dessa principer skulle det inte vara förenligt att anse bolagsmän ha ett fortsatt ansvar för förpliktelser från vilka bolaget befriats genom ackord i eller utom konkurs.

Förvaltningsrätten finner att de av HD åberopade skälen för att undanta handelsbolagsmäns ansvar från bestämmelsens räckvidd är fullt ut applicerbara även på företrädaransvar för skatt. Bestämmelsen i 3 kap. 9 § FrekL innebär därför, enligt förvaltningsrättens bedömning, inte att företrädaransvar kan göras gällande för den del av fordringarna som bolaget på grund av ackordet inte ska betala. - Sammantaget finner således förvaltningsrätten att företrädaransvar, för närvarande, inte kan göras gällande beträffande någon del av de fordringar som omfattas av ackordet. Skatteverkets ansökan ska därför avslås i denna del. - Ansökan omfattar emellertid, efter precisering och tillägg vid den muntliga förhandlingen, även en post som förfallit till betalning under pågående företagsrekonstruktion och därför inte omfattas av ackordet. Förvaltningsrätten finner att Skatteverket är oförhindrat att utvidga sin talan till att omfatta även denna post och gör beträffande förutsättningarna för ansvar följande bedömning. - Av utredningen framgår att skatte- och avgiftsbelopp som förföll till betalning i maj 2012 restförts och kvarstår obetalda med ett belopp som enligt åberopad skattekontoutredning uppgår till 201 419 kr. Det har ålegat bolaget att löpande betala skatter och avgifter under pågående företagsrekonstruktion och det har inte visats att några verksamma åtgärder för en samlad skuldavveckling vidtagits före den aktuella förfallodagen. N.N. och H.Ö. får därför anses av i vart fall grov oaktsamhet ha underlåtit att betala dessa skatter och avgifter i rätt tid. Fråga är visserligen om försummelse vid en enda förfallotidpunkt men med beaktande av bolagets betalningshistorik och vikten av att betalningar sköts under pågående företagsrekonstruktion är detta inte tillräckliga skäl för befrielse. Några omständigheter i övrigt som utgör grund för befrielse från betalningsansvaret har inte åberopats och inte heller annars framkommit. Skatteverkets ansökan ska därför bifallas i denna del. - Förvaltningsrätten bifaller Skatteverkets ansökan delvis och fastställer att N.N. och H.Ö., solidariskt med Södertälje Målericentral AB, ska betala 201 419 kr till staten. - Förvaltningsrätten avslår Skatteverkets ansökan i övrigt.

Skatteverket överklagade förvaltningsrättens dom hos kammarrätten och yrkade att företrädaransvaret skulle avse också fordringar som förfallit till betalning under tiden augusti-oktober 2011 till den del dessa omfattades av den vid ackordet beslutade skuldnedskrivningen. Verket anförde bl.a. följande. - Betydelsen av det offentliga ackordet - Det vitsordas att de skatteskulder som bolaget skulle betala enligt det offentliga ackordet ("ackordsskulden") numera är betalda i sin helhet. Detta innebär dock inte att företrädaransvar skulle vara uteslutet på den bortskrivna skulden. Företrädaransvaret är i grunden accessoriskt till huvudfordringen. Det finns emellertid situationer då en borgenär kan kräva den medansvariga på betalning även sedan fordringen inte längre kan göras gällande mot den huvudansvariga. Ett sådant undantag är då den huvudansvarige hamnat på obestånd. Då gäller att en skuldnedskrivning genom offentligt ackord eller skuldsanering inte inverkar på det betalningsansvar som åvilar en borgensman eller annan som förutom gäldenären svarar för skulden (12 kap. 22 § KL, 3 kap. 9 § FrekL och 23 § andra stycket skuldsaneringslagen [2006:548], SkSanL). Huvudprincipen inom det insolvensrättsliga området är således att en medgäldenär inte kommer i åtnjutande av den ned- eller avskrivning av skulderna som gäller för huvudgäldenären. I Insolvensutredningen, SOU 2010:2 s. 455, anges att det får hållas för sannolikt att denna princip gäller även för medansvar i form av ställföreträdaransvar enligt SBL. Skatteverket har i ställningstagande den 3 november 2004 (dnr 130 638476-04/111) bedömt att varken nuvarande eller tidigare ordalydelser av nämnda bestämmelser talar för att medansvaret måste grunda sig på ett eget åtagande. Såvitt gäller annat medansvar än borgensansvar har emellertid HD i NJA 1989 s. 92 ansett att handelsbolagsmäns solidariska ansvar enligt lagen (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag, HBL, inte omfattas av bestämmelsen. HD har dock inte motiverat detta med att medansvaret måste vara avtalsmässigt grundat. Handelsbolagsmännens ansvar är både primärt och solidariskt. I fråga om företrädaransvar föreligger en helt annan situation. Ett sådant medansvar fastställs sekundärt och utifrån egna särskilda rekvisit. Vidare finns det möjlighet att helt eller delvis befria från medansvar, en möjlighet som inte finns för ansvar enligt HBL på grund av den ansvarsidentitet som föreligger mellan bolag och bolagsman (jfr NJA 1989 s. 519). Att företrädaransvaret i princip är accessoriskt till huvudfordringens storlek kan inte i sig föranleda att bestämmelsen i 3 kap. 9 § FrekL inte är tillämplig. Samma sak gäller i fråga om borgensåtagande. Den omständigheten att gäldenären på grund av obestånd är oförmögen att göra rätt för sig ska inte inverka på borgensmannens ansvar. - Bedömningen av företrädaransvaret - N.N. och H.Ö. har såsom företrädare och aktieägare i bolaget inte vidtagit verksamma åtgärder till en samlad avveckling av skulderna med hänsyn till samtliga borgenärers intresse senast på åberopade skatters och avgifters förfallodagar. De måste som företrädare för bolaget insett eller bort inse att bolaget inte senast på förfallodagar skulle kunna betala. De har trots detta valt att driva bolaget vidare. Efter förfallodagen i augusti 2011 kan de inte längre ha svävat i ovisshet om att fortsatt drift skulle innebära att bolaget inte kunde betala skatter och avgifter vartefter de förföll till betalning. Detta innebär att det subjektiva rekvisit som krävs för att utdöma företrädaransvar är uppfyllt. Det är motparterna som ska visa särskilda skäl för befrielse (prop. 2002/03:128 s. 26 f.). De har inte visat att omständigheter som i praxis anses vara särskilda skäl för befrielse föreligger.

N.N. och H.Ö. bestred bifall till överklagandet och anförde bl.a. följande. - Betydelsen av det offentliga ackordet - Det numera yrkade beloppet om 609 493 kr godtas som den genom det offentliga ackordet bortskrivna skulden. Skatteverkets inställning har tidigare varit att ett offentligt ackord får verkan i förhållande till företrädaransvaret när bolaget fullgjort betalning av ackordsskulden. Den inställningen framgår bl.a. av förvaltningsrättens dom. Bolaget har numera betalat ackordsskulden. Detta innebär att inte ens med stöd av Skatteverkets inställning kan personligt ansvar numera föreligga för den bortskrivna skulden. Enligt bestämmelserna om företrädaransvar i SBL och SFL är företrädaransvaret accessoriskt, dvs. företrädaren är ansvarig "tillsammans med " bolaget. Om ansvaret för bolaget faller bort så faller också ansvaret för företrädaren bort. Särskild hänsyn måste tas till legalitetsprincipen som innebär att medborgarna endast får påföras skatt med uttryckligt stöd av lag. - Bedömningen av företrädaransvaret - Om rätten skulle finna att ansvaret för företrädarna inte faller bort trots det offentliga ackordet är nästa steg att pröva den grova oaktsamheten. Av RÅ 2009 ref. 72 framgår att bedömningen ska göras på ett nyanserat sätt och att det inte rör sig om ett strikt ansvar. Bolaget avvaktade med att begära företagsrekonstruktion under sommaren 2011 på grund av att bolaget gjorde en likviditetsbedömning med hjälp av en obeståndskonsult. Det fanns vid den tidpunkten en rad arbeten för vilka bolaget inte skulle få betalt förrän slutbesiktningarna var genomförda. Dessutom ville bolaget hinna genomföra möten om tilläggsarbeten innan en företagsrekonstruktion inleddes. Det finns även särskilda skäl att jämka ansvaret helt på grund av Skatteverkets agerande mot bolaget. Skatteverket har bl.a. underlåtit att omgående, efter det att det offentliga ackordet vunnit laga kraft, ta bort restföringen hos kronofogden, vilket orsakat bolaget mycket stor skada då de uppdrag som bolaget lagt offerter på under sommaren 2012 inte erhölls på grund av de restförda skulderna.

Kammarrätten i Stockholm (2013-03-11, Schön-Engqvist, Ringvall, referent, Bergman), som den 29 januari 2013 hållit muntlig förhandling i målen, yttrade: Bakgrund - Södertälje tingsrätt fastställde i beslut den 11 juni 2012 ett offentligt ackord för bolaget innebärande att oprioriterade borgenärer skulle få betalt med 50 procent av sina fordringar. Betalningen enligt ackordet skulle erläggas kvartalsvis i fyra lika rater med början då ackordet fastställdes. Det är numera ostridigt i målen att bolaget har fullgjort denna ackordsskuld i förtid. Ackordsskulden omfattas inte av Skatteverkets yrkande utan detta omfattar endast den genom ackordet bortskrivna skulden. Beloppsmässigt omfattar Skatteverkets ansökan, som den slutligt preciserats, skatter och avgifter till ett sammanlagt belopp om 609 493 kr som förföll till betalning i augusti och oktober 2011. - Den bortskrivna skulden - Frågan som kammarrätten har att ta ställning till är således om företrädaransvar kan göras gällande för den skatteskuld som är bortskriven genom det lagakraftvunna offentliga ackordet. - Enligt tillämpliga regler i 12 kap. 6 § SBL gäller bl.a. att om en företrädare för en juridisk person uppsåtligen eller av grov oaktsamhet har underlåtit att betala skatt, är företrädaren tillsammans med den juridiska personen skyldig att betala skatten och räntan på den. - Skatteverket har till stöd för sin talan åberopat 3 kap. 9 § FrekL, enligt vilken en borgenär som har godkänt ett ackordsförslag inte genom godkännandet förlorar sin rätt mot borgensmän eller andra som förutom gäldenären svarar för fordringen. En likalydande bestämmelse finns i 12 kap. 22 § KL och en liknande i 23 § andra stycket SkSanL. Den insolvensrättsliga princip som lagarna ger uttryck för innebär enligt Skatteverket att företrädaransvar kan göras gällande för den bortskrivna skulden. - Vid bedömningen av hur företrädaransvaret förhåller sig till nämnda insolvensrättsliga princip gör kammarrätten följande överväganden. - Företrädaransvar enligt SBL och SFL är accessoriskt, d.v.s. företrädarnas ansvar är avhängigt bolagets ansvar. Detta framgår redan av lagtexten genom att det anges att företrädaren ansvarar för skulder och avgifter "tillsammans med" den juridiska personen. I förarbetena förtydligas också att företrädaransvaret inte sträcker sig längre än den juridiska personens betalningsskyldighet och om den juridiska personens skatteskuld sätts ned minskar företrädaransvaret i motsvarande mån (prop. 2002/03:128 s. 37). Företrädaransvar är således en särskild skatterättslig konstruktion där den accessoriska karaktären enligt kammarrättens mening är central. De skäl som anförs av HD i NJA 1989 s. 92 för att undanta handelbolagsmäns ansvar från tillämpningsområdet för motsvarande bestämmelse till 3 kap. 9 § FrekL i den då gällande ackordslagen (1970:847) gör sig därför enligt kammarrätten även gällande såvitt avser företrädaransvar, trots att företrädaransvaret till skillnad från handelbolagsmännens ansvar fastställs utifrån särskilda rekvisit. HD anger bl.a. att det föreligger ett slags identitet mellan bolagets och bolagsmännens förpliktelser och att bolagsmännen till sin egen förmån kan åberopa att bolagets skuld har nedgått till följd av betalning eller avtal eller på annan grund. Detsamma torde gälla en företrädare med ansvar för skatteskulder enligt SBL eller SFL. Utgångspunkten bör därför vara att ramarna för en ansökan om företrädaransvar bestäms av den skattefordran som Skatteverket har mot bolaget. Att företrädare skulle kunna göras personligt betalningsansvariga för skulder som bolaget genom ett offentligt ackord befriats från är därför inte förenligt med företrädaransvarets accessoriska natur. Om ett sådant undantag i samband med ett offentligt ackord har avsetts från lagstiftarens sida, anser kammarrätten med hänsyn till legalitetsprincipen att detta borde framgå uttryckligen av lagtexten. - Mot denna bakgrund finner kammarrätten att den insolvensrättsliga principen i 3 kap. 9 § FrekL inte ska tillämpas på företrädaransvar för skatteskulder. En sådan slutsats är också, enligt kammarrättens mening, i linje med de samhällsekonomiska överväganden som framgår av förarbeten på det insolvensrättsliga området. I förarbetena till FrekL anges t.ex. att syftet med företagsrekonstruktion är att minska antalet företagskonkurser och att på sikt livsdugliga företag ska kunna rekonstrueras under ordnade former (prop. 1995/96:5 s. 169). Dessa syften skulle motverkas om företrädaransvar skulle kunna göras gällande för skulder som skrivits bort i ett offentligt ackord. Liknande hänsynstaganden framgår av betänkandet Ett samlat insolvensförfarande - förslag till ny lag (SOU 2010:2), som åberopas av Skatteverket. I betänkandet anges bl.a. att de tidigare nämnda bestämmelserna i 12 kap. 22 § KL och 3 kap. 9 § FrekL ger uttryck för en insolvensrättslig princip om att en borgensman/medgäldenär inte kommer i åtnjutande av den ned- eller avskrivning av skulderna, som kan inträda för huvudgäldenären. Vidare anges att det får hållas för sannolikt att denna princip gäller även för medansvar i form av ställföreträdaransvar enligt SBL. Det konstateras dock att något rättsligt avgörande inte föreligger. I betänkandet föreslås att företrädaransvaret ska bortfalla efter fastställt ackord eller fastställd rekonstruktionsplan vad gäller belopp som ned- eller avskrivits. Detta motiveras av utredningens syfte att förbättra insolvenslagstiftningen i ett företagar- och tillväxtperspektiv, att det i ett samhällsekonomiskt perspektiv är av betydelse att en seriös företagare kan komma tillbaka efter en konkurs och till att en lyckad rekonstruktion som regel kräver att ställföreträdare kan fortsätta verksamheten utan ekonomiskt betungande efterräkningar (a.a. s. 439, 454 f.). Kammarrätten konstaterar att betänkandet ännu inte lett till några lagstiftningsåtgärder i detta avseende. Sammanfattningsvis anser kammarrätten i likhet med förvaltningsrätten att företrädaransvar, i ett fall som det förevarande, inte kan göras gällande för de skatteskulder som skrivits bort genom det offentliga ackordet (den bortskrivna skulden). Skatteverkets överklagande ska således avslås i denna del. Vid denna utgång saknas skäl för kammarrätten att gå in på frågan om förutsättningar i övrigt är uppfyllda för företrädaransvar. - Kammarrätten avslår Skatteverkets överklagande.

Skatteverket överklagade kammarrättens dom och yrkade att Högsta förvaltningsdomstolen skulle besluta att N.N. och H.Ö. var betalningsansvariga för de skulder hos bolaget om 598 125 kr som fallit bort på grund av det av tingsrätten beslutade ackordet. Skatteverket anförde bl.a. följande. Ansvaret är accessoriskt inte bara i fråga om handelsbolag utan även i andra fall då det föreligger ett sidoansvar. Så t.ex. kan en borgensman på motsvarande sätt som en företrädare för en juridisk person åberopa att huvudfordringen blivit betald. Från denna huvudprincip finns det lagstadgade undantag, t.ex. att preskriptionstiden för ett företrädaransvar löper självständigt. Företrädaransvaret är sekundärt och prövas efter egna rekvisit till skillnad från den ansvarsidentitet som föreligger mellan den huvud- och sidoansvarige i handelsbolagsfallen. Vad som sägs i NJA 1989 s. 92 kan därför inte läggas till grund för bedömningen att företrädaransvaret inte omfattas av bestämmelsen i 3 kap. 9 § FrekL. Genom företrädaransvaret kompenseras staten i viss utsträckning för att staten som skatteborgenär har en i förhållande till enskilda borgenärer sämre situation; de senare kan "välja" sina gäldenärer och före eller efter skuldförhållandets uppkomst kräva säkerhet i form av t.ex. pant eller borgen. Ett beslut om ett offentligt ackord påverkar inte fordringsförhållandet mellan borgenären och borgensmän eller andra som förutom gäldenären svarar för fordringen.

N.N. och H.Ö. bestred bifall till överklagandet och anförde bl.a. följande. Syftet med företagsrekonstruktioner är att minska antalet företagskonkurser och att på sikt livsdugliga företag ska kunna rekonstrueras under ordnade former. Detta syfte skulle motverkas om företrädaransvar skulle kunna göras gällande för skulder som skrivits bort i ett offentligt ackord. Bestämmelsen i 3 kap. 9 § FrekL är endast tillämplig på borgen och liknande åtaganden. Av 12 kap. 6 § SBL och av förarbetena (prop. 2002/03:128 s. 37) framgår att företrädarens ansvar inte sträcker sig längre än den juridiska personens betalningsskyldighet.

Högsta förvaltningsdomstolen (2015-03-27, Melin, Sandström, Rynning, Askersjö, Baran) yttrade:

Skälen för avgörandet

Vad målen gäller

I målen uppkommer frågan om en företrädare för en juridisk person kan bli betalningsskyldig enligt 12 kap. 6 och 6 a §§ SBL jämförd med 3 kap. 9 § FrekL för skuldbelopp som hos den juridiska personen fallit bort genom ett lagakraftvunnet offentligt ackord. Om så anses vara fallet återstår att bedöma om det finns särskilda skäl att helt eller delvis befria företrädarna från betalningsskyldighet.

Rättslig reglering m.m.

Skuldnedskrivning vid företagsrekonstruktion

Rätten kan i ett ärende om företagsrekonstruktion på begäran av gäldenären besluta om förhandling om offentligt ackord (ackordsförhandling). Ett ackord innebär normalt att fordringar på gäldenären sätts ned (3 kap. 1 och 2 §§ FrekL).

Endast borgenärer med fordringar som uppkommit före ansökan om företagsrekonstruktion deltar i ackordsförhandlingen (3 kap. 3 §). Fordringar med förmånsrätt omfattas inte av ackordsförhandlingen. Detsamma gäller fordringar som kan täckas genom kvittning och normalt också i fråga om efterställda fordringar. En borgenär får delta i förhandlingen, även om fordringen inte är förfallen till betalning eller den är beroende av särskilt villkor.

Ett fastställt ackord är bindande för alla borgenärer som haft rätt att delta i ackordsförhandlingen (3 kap. 8 §).

En borgenär som har godkänt ett ackordsförslag förlorar inte genom godkännandet sin rätt mot borgensmän eller andra som förutom gäldenären svarar för fordringen (3 kap. 9 §). En reglering av likartat slag finns i 12 kap. 22 § KL och 23 § SkSanL.

Av praxis framgår att den princip som kommer till uttryck i 3 kap. 9 § FrekL inte gäller undantagslöst. Bolagsman i handelsbolag har ansetts inte ha ett fortsatt ansvar gentemot bolagets borgenärer för förpliktelser från vilka bolaget befriats genom ackord (NJA 1989 s. 92).

Företrädaransvar

En företrädare för en juridisk person kan enligt 12 kap. 6 och 6 a §§ SBL bli skyldig att betala den juridiska personens skatter (med skatt avses här också avgift). Om företrädaren uppsåtligen eller av grov oaktsamhet inte har gjort föreskrivet skatteavdrag eller underlåtit att betala skatt enligt skattebetalningslagen är denne tillsammans med den juridiska personen skyldig att betala det aktuella beloppet med ränta. Detsamma gäller om företrädaren har lämnat oriktiga uppgifter som har lett till att den juridiska personen tillgodoräknats överskjutande ingående mervärdesskatt. Företrädaren får enligt 6 b § helt eller delvis befrias från betalningsskyldighet om det finns särskilda skäl.

De skatter som målen gäller förföll till betalning augusti-oktober 2011 och bestämmelserna om ansvar för företrädare i 12 kap. SBL ska därför tillämpas. Sedan den 1 januari 2012 finns motsvarande bestämmelser i 59 kap. SFL.

I förarbetena till 2003 års ändringar av reglerna om företrädaransvar sägs att ansvaret inte sträcker sig längre än den juridiska personens betalningsskyldighet och att fordringen således är avhängig huvudfordringens bestånd och storlek (prop. 2002/03:128 s. 37). Om den juridiska personens skatteskuld sätts ned minskar, sägs det vidare, företrädaransvaret i motsvarande mån. I anslutning till en diskussion om företrädarens rätt att föra talan i den grundläggande skattefrågan konstateras att "[i] denna bedömning bör även det förhållandet att företrädaransvaret är accessoriskt till det grundläggande skattebeslutet tillmätas viss betydelse" (a. prop. s. 39).

En företrädare som har betalat skatt enligt bl.a. 12 kap. 6 § SBL har rätt att kräva den juridiska personen på beloppet (12 § första stycket). En sådan regressfordran får drivas in på det sätt som gäller för indrivning av skatt (13 § första stycket).

Enligt 12 kap. 7 § andra stycket SBL får talan om betalningsskyldighet inte väckas om fordringen mot den juridiska personen har preskriberats. Preskriptionstiden för fordringen mot företrädaren löper självständigt. Av 11 § andra stycket lagen (1982:188) om preskription av skattefordringar m.m. följer att fordringen mot företrädaren kan göras gällande oberoende av att fordringen mot den juridiska personen har preskriberats. Företrädaren har i sin tur kvar sin regressrätt under minst ett år (jfr hänvisningen till 4 § preskriptionslagen [1981:130] i 12 kap. 13 § andra stycket SBL).

Högsta förvaltningsdomstolens bedömning

Enligt 3 kap. 9 § FrekL innebär det förhållandet att en borgenär godkänt ett förslag till offentligt ackord inte att denne förlorar sin rätt mot borgensmän eller andra som förutom gäldenären svarar för fordringen. Bestämmelsen är generellt utformad och utesluter inte en tillämpning när det är fråga om företrädaransvar. Den omständigheten att Skatteverket inte godkänt ackordsförslaget kan inte i sig hindra att kravet mot företrädaren upprätthålls.

Enligt 12 kap. 6 och 6 a §§ SBL gäller skyldigheten att betala de där angivna beloppen för "företrädaren tillsammans med den juridiska personen". Detta betyder inte att företrädarens och den juridiska personens ansvar alltid följs åt. Enligt reglerna om preskription av skattefordringar kan en fordran som preskriberats mot den juridiska personen leva vidare i förhållande till företrädaren.

En borgensman eller annan medansvarig som betalar en fordran i gäldenärens ställe övertar borgenärens rätt i förhållande till gäldenären (subrogation). Har gäldenärens skuld satts ned vid offentligt ackord under företagsrekonstruktion kan borgensmannen inte regressvis kräva gäldenären för vad borgensmannen betalat på sådan del av skulden som gäldenären befriats från genom ackordet (jfr Walin och Ingvarsson, Borgen och tredjemanspant, 2013, s. 251 f.). I annat fall skulle ackordsresultatet kunna sättas ur spel.

Företrädare har en i 12 kap. 12 § första stycket SBL lagreglerad regressrätt. En företrädare som blivit skyldig att betala, och faktiskt har betalat, skatt som hänför sig till den juridiska personen har således "rätt att kräva den juridiska personen på beloppet".

Om bestämmelsen i 12 kap. 12 § första stycket SBL tillämpas även efter ett offentligt ackord under företagsrekonstruktion kan den juridiska personen regressvis, trots ackordet, krävas på fordringens hela belopp. En sådan ordning är inte förenlig med ändamålet med en företagsrekonstruktion.

Mot denna bakgrund bör företrädarens rätt till regress i en sådan situation omfatta endast det belopp som den juridiska personen svarar för efter ackordet. I konsekvens med detta måste företrädarens betalningsskyldighet vara i motsvarande mån begränsad.

I likhet med förvaltningsrätten och kammarrätten finner Högsta förvaltningsdomstolen att Skatteverket, i de delar som här är aktuella, inte haft fog för sin ansökan om betalningsskyldighet. Överklagandet ska därför avslås.

Högsta förvaltningsdomstolens avgörande

Högsta förvaltningsdomstolen avslår överklagandet.

Mål nr 3143-14 och 3144-14, föredragande Camilla Wernkvist

Sökord: Uppbörd

Litteratur:
 

Punkt Markering: Högsta förvaltningsdomstolens referatmål
Categories: Regeringsrätten

HFD 2015 ref. 17

Målnummer: 4132-14
 
Avdelning: 

Avgörandedatum: 2015-03-16

Rubrik: Lagen mot skatteflykt har ansetts tillämplig då andelsägare i fåmansföretag genom olika förfaranden har placerat företagets verksamhet i ett företag och likvida medel i ett annat, indirekt ägt, företag och kunnat fortsätta verksamheten utan tillämpning av bestämmelserna om samma eller likartad verksamhet i 57 kap. inkomstskattelagen (I och II). Förhandsbesked angående inkomstskatt.

Lagrum:
 
•  57 kap. 4 § inkomstskattelagen (1999:1229)

•  2 § lagen (1995:575) mot skatteflykt

Rättsfall:

REFERAT

I.

Av en ansökan hos Skatterättsnämnden från A och B om förhandsbesked angående inkomstskatt framgick bl.a. följande. A och B bedrev tidigare elprojekteringsverksamhet genom sitt helägda bolag Wiklund & Huhta Förvaltnings AB (f.d. Nordprojektering El AB, hädanefter gamla Nordprojektering). - Under 2008 överläts verksamheten till ett av dem nybildat bolag för underpris. Det nybildade bolaget övertog samtidigt namnet Nordprojektering El AB (nya Nordprojektering). A och B är fortfarande verksamma i betydande omfattning i nya Nordprojektering. Tillsammans äger de ca 25 procent av aktierna i bolaget. Samtliga aktier i bolaget är kvalificerade andelar. - A och B bildade under 2010 W & H till vilket bolag de samma år för underpris överlät gamla Nordprojektering där det fanns samlade vinstmedel på ca 3,6 miljoner kr. Vinstmedlen, som förvaltas diskretionärt, härrör från deras arbete i gamla Nordprojektering. Det innebär att gamla Nordprojektering anses bedriva samma eller likartad verksamhet som nya Nordprojektering. - Det har emellertid inte förekommit och kommer inte heller att förekomma någon verksamhet i W & H. Utdelning har inte lämnats och kommer inte att lämnas från gamla Nordprojektering till W & H. Några transaktioner av annat slag har inte genomförts mellan bolagen och kommer inte att genomföras. Slutligen driver gamla Nordprojektering ingen verksamhet som skulle kunna kvalificera A:s och B:s andelar i W & H efter det att fem år gått från det beskattningsår då den tidigare verksamheten i bolaget upphörde. - A och B avser nu att sälja koncernen med W & H som moderbolag externt och vill inför denna försäljning ha svar på om en försäljning under 2014 (fråga 1) alternativt 2016 (fråga 2) kommer att medföra att lagen (1995:575) mot skatteflykt, skatteflyktslagen, blir tillämplig och om så är fallet hur beskattning då ska ske.

Sökandena A och B ansåg att rättsläget före RÅ 2010 ref. 11 II var sådant att den omstrukturering som genomfördes under 2008 inte i efterhand kan anses ingå i ett skatteflyktsförfarande. - Något som skulle kunna tala för att det ändå kan anses förhålla sig så är att de indirekt tillgodogör sig vinstmedel som samlats i gamla Nordprojektering samtidigt som de genom nya Nordprojektering fortsätter att bedriva den verksamhet som generat vinstmedlen. - A och B gjorde sammanfattningsvis bedömningen att en försäljning av koncernen under 2014 eventuellt skulle kunna medföra att skatteflyktslagen kan tillämpas. Däremot anser de att skatteflyktslagen inte kan tillämpas på en försäljning under 2016 eftersom det då gått mer än fem år sedan den interna aktieöverlåtelsen genomfördes.

Skatteverket var också av uppfattningen att aktierna i W & H inte längre var kvalificerade andelar från och med ingången av beskattningsåret 2014 enligt 57 kap. 4 § första stycket 2 inkomstskattelagen (1999:1229), IL. Verket ansåg dock att skatteflyktslagen är tillämplig på förfarandet. Att de första tre förutsättningarna i lagens 2 § är uppfyllda är enligt verket självklart. Syftet med reglerna i 57 kap. är att man inte ska kunna ta ut högbeskattade löneinkomster som lågbeskattade kapitalinkomster så länge man är verksam i betydande omfattning i verksamhetsbolaget och fem år därefter. Den interna överlåtelsen av aktierna i gamla Nordprojektering får anses strida mot detta syfte och därmed är även den fjärde förutsättningen i 2 § uppfylld. - Vid fastställande av underlag enligt skatteflyktslagen bör man bortse från den interna aktieöverlåtelsen och se det som att det nu är gamla Nordprojektering som ska säljas direkt av A och B. Enligt verket har det ingen betydelse om avyttringen sker 2014 eller 2016.

Skatterättsnämnden (2014-07-03, André, ordförande, Svanberg, Bengtsson, Gäverth, Lundström) yttrade: Förhandsbesked - Frågorna 1 och 2 -Skatteflyktslagen är tillämplig och medför att en försäljning av aktierna i W & H ska beskattas som om de var kvalificerade andelar enligt 57 kap. 4 § IL. - Beslut - Frågorna 1 och 2 avvisas i den mån de inte besvarats. - Motivering - - - (nämndens redovisning av bakgrund m.m. här utesluten) - - - Skatterättsnämndens bedömning - För att besvara frågan om skatteflyktslagens tillämpning ska först bedömas hur transaktionerna ska beskattas enligt IL (jfr HFD 2012 ref. 20). - Bestämmelser om fysiska personers beskattning av utdelning och kapitalvinst på aktier m.m. i fåmansföretag, s.k. kvalificerade andelar, finns i 57 kap. Av dessa framgår att till skillnad mot beskattning av utdelning och kapitalvinst enligt allmänna regler ska den del av inkomsten som kan anses hänförlig till fåmansföretagarens eller närståendes arbetsinsatser i företaget eller i ett annat till fåmansföretaget anknutet fåmansföretag inte beskattas i inkomstslaget kapital utan i inkomstslaget tjänst. - Detta redovisas närmare i förarbetena (jfr prop. 1989/90:110 del 1 s. 467). Där framgår också att meningen inte är att arbetsinkomster som sparats i ett vilande företag ska beskattas i inkomstslaget kapital samtidigt som fåmansföretagaren eller dennes närstående fortsatt verksamheten i ett nytt företag (jfr a. prop. s. 703). - Med kvalificerad andel avses enligt 57 kap. 4 § första stycket andel i eller avseende ett fåmansföretag under förutsättning att

1. andelsägaren eller någon närstående under beskattningsåret eller något av de fem föregående beskattningsåren varit verksam i betydande omfattning i företaget eller i ett annat fåmansföretag eller i ett fåmanshandelsbolag som bedriver samma eller likartad verksamhet, eller

2. företaget, direkt eller indirekt, under beskattningsåret eller något av de fem föregående beskattningsåren har ägt andelar i ett annat fåmansföretag eller i ett fåmanshandelsbolag och andelsägaren eller någon närstående under beskattningsåret eller något av de fem föregående beskattningsåren varit verksam i betydande omfattning i detta fåmansföretag eller fåmanshandelsbolag.

Genom införsäljningen 2010 av gamla Nordprojektering till W & H blev A:s och B:s aktier i W & H kvalificerade andelar med stöd av 4 § första stycket 2 på grund av deras tidigare arbete i gamla Nordprojektering som upphörde 2008. Det innebar att aktierna inte längre var kvalificerade andelar, sett till den föregående femårsperioden, från och med ingången av beskattningsåret 2014. - Inte heller den omständigheten att gamla Nordprojektering anses bedriva samma eller likartad verksamhet som nya Nordprojektering där A och B är verksamma och har ägarintressen får betydelse vid en prövning mot 57 kap. 4 § eftersom de inte äger båda bolagen direkt (jfr RÅ 2005 ref. 3). - Frågan är då om skatteflyktslagen kan bli tillämplig på förfarandet. - Enligt 2 § skatteflyktslagen ska, vid fastställandet av underlag, hänsyn inte tas till en rättshandling, om

1. rättshandlingen, ensam eller tillsammans med annan rättshandling, ingår i ett förfarande som medför en väsentlig skatteförmån för den skattskyldige,

2. den skattskyldige direkt eller indirekt medverkat i rättshandlingen eller rättshandlingarna,

3. skatteförmånen med hänsyn till omständigheterna kan antas ha utgjort det övervägande skälet för förfarandet, och

4. ett fastställande av underlag på grundval av förfarandet skulle strida mot lagstiftningens syfte som det framgår av skattebestämmelsernas allmänna utformning och de bestämmelser som är direkt tillämpliga eller har kringgåtts genom förfarandet.

Om 2 § tillämpas ska enligt 3 § beslut om fastställande av underlag fattas som om rättshandlingen inte hade företagits. Framstår förfarandet med hänsyn till det ekonomiska resultatet - bortsett från skatteförmånen - som en omväg i förhållande till det närmast till hands liggande förfarandet, ska beslutet i stället fattas som om den skattskyldige hade valt det förfarandet. Om de nu angivna grunderna för beslutet om fastställande av underlag inte kan tillämpas eller skulle leda till oskäligt resultat, ska underlaget för att ta ut skatt uppskattas till skäligt belopp.

Rekvisiten i 2 § 1-3 skatteflyktslagen får enligt vad som uppgetts om bakgrunden till förfarandet anses uppfyllda. Skatterättsnämnden förutsätter då att skalbolagsdeklaration lämnas i den mån det krävs för att undvika skalbolagsbeskattning. - Det återstår då att pröva om även rekvisitet i punkten 4 är uppfyllt. - A och B har varit och är fortfarande verksamma i betydande omfattning i den verksamhet som har sitt ursprung i gamla Nordprojektering. Deras aktier i nya Nordprojektering dit verksamheten överlåtits är kvalificerade andelar. - Genom den interna aktieöverlåtelsen 2010 har de åstadkommit att inkomster som skapats av deras arbetsinsatser i gamla Nordprojektering under beskattningsåret 2008 och tidigare ska beskattas som kapitalvinst enligt 48 kap. i stället för enligt de särskilda reglerna i 57 kap. - I praxis har skatteflyktslagen ansetts tillämplig på ett liknande förfarande där beskattning enligt reglerna i 57 kap. undveks (RÅ 2009 ref. 31). I det fallet avyttrade de skattskyldiga det aktiebolag som innehöll den verksamhet som de bedrivit under ett antal år inklusive ansamlade vinstmedel till utomstående. Karaktären av kvalificerade andelar hade upphört på grund av ett antal transaktioner inom den egna företagsgruppen. - Skillnaden här är att A och B undviker den åsyftade beskattningen enligt 57 kap. för endast en del av verksamhetens överskott, nämligen den som, räknat från beskattningsåret 2014, är hänförlig till den föregående femårsperioden. Samtidigt måste vägas in att de fortsätter att vara verksamma i nya Nordprojektering vilket innebär att motsvarande förfarande kan upprepas. - Det finns enligt Skatterättsnämndens uppfattning inget skäl att behandla det aktuella fallet på annat sätt än 2009 års fall. Skatteflyktslagen är följaktligen tillämplig och medför att aktierna i W & H vid en försäljning ska beskattas som om de var kvalificerade andelar för A och B oberoende av om avyttringen sker 2014 eller 2016. - Ansökan ska avvisas i den mån den inte besvarats.

Ledamöterna Påhlsson och Werkell var skiljaktiga med instämmande av sekreteraren Alfreds och anförde följande. Vi är oeniga med majoriteten i frågan om huruvida rekvisitet i 2 § 4 skatteflyktslagen är uppfyllt i ärendet. Enligt detta rekvisit ska beskattning på grundval av förfarandet strida både mot lagstiftningens syfte som det framgår av skattebestämmelsernas allmänna utformning och de bestämmelser som är direkt tillämpliga eller har kringgåtts genom förfarandet. - Det övergripande syftet med regelverket i 57 kap. är visserligen att den del av inkomsten som kan anses hänförlig till fåmansföretagarens arbetsinsatser inte ska beskattas i inkomstslaget kapital utan som inkomst av tjänst. Men detta syfte avses bli uppfyllt genom en alltigenom schabloniserad beräkning enligt bestämmelser i kapitlets 20-22 §§. - En tillämpning av schablonberäkningsreglerna förutsätter att vissa vaga rekvisit är uppfyllda, som det nu aktuella "samma eller likartad verksamhet" vilket återfinns i 57 kap. 4 § första stycket 1, men inte i första stycket 2. Schablonberäkningsreglerna kompletteras också av vissa tidsgränser av vilka femårskarensen är aktuell i detta ärende. - Den samlade effekten av schablonberäkningsreglerna och de övriga bestämmelserna i 57 kap. är att vissa arbetsinkomster fångas upp och andra inte. Denna effekt är följden av att man tillämpar schabloner. Syftet med regelverket är alltså inte att få till stånd en in i minsta detalj korrekt fördelning mellan kapital och tjänst, utan att åstadkomma en något trubbigare, schabloniserad uppdelning. - I det av majoriteten åberopade RÅ 2009 ref. 31 medförde upprepade s.k. interna aktieöverlåtelser en omedelbar avkvalificering av andelarna i det bolag som innehöll vinstmedel som hade genererats av delägarnas arbete i ett avyttrat bolag. Någon femårskarens började därför inte löpa för andelarna i bolaget som innehöll vinstmedlen. Härmed blev det tydligt att syftet med regelverket hade kringgåtts. - I det nu föreliggande ärendet kan någon sådan slutsats inte dras. Transaktionerna medför endast att den lagreglerade femårskarensen börjar löpa. Mot denna bakgrund går det inte att med ledning av lagtextens utformning fastslå att syftet med regelverket kringgåtts. Femårskarensen ingår i själva verket som ett led i den schabloniserade metod med vilken regelverkets syfte avses bli uppfyllt. - Härtill kommer att en tillämpning av skatteflyktslagen på det föreliggande ärendet är problematisk med avseende på legalitetsprincipen. Tillämpningen skulle nämligen i praktiken kunna sägas innebära att rekvisitet "samma eller likartad verksamhet", som endast återfinns i 57 kap. 4 § första stycket 1, analogivis tillämpades på en situation som endast omfattas av första stycket 2. Härvid bör erinras om att avgränsningen av vilka aktier som ska anses kvalificerade i praxis ansetts vara uttömmande reglerad (RÅ 2001 ref. 5). - Denna i och för sig typiska spänning mellan legalitetsprincipen och skatteflyktslagen är särskilt tydlig i ärendet, eftersom det är uppenbart att rekvisitet "samma eller likartad verksamhet" endast är avsett att aktualiseras vid tillämpning av punkt 1 i lagrummet. - Även om således en beskattning på grundval av förfarandet skulle strida mot det principiella syftet med regelverket i 57 kap. så kan den inte sägas strida mot syftet med den schabloniserade teknik med vilken det övergripande syftet avses bli uppnått. Det som sagts ovan om placeringen av rekvisitet "samma eller likartad verksamhet" i 57 kap. 4 § första stycket 1 samt om tillämpligheten av femårskarensen visar också att det aktuella förfarandet inte kan sägas strida mot de konkreta regler som är tillämpliga eller har kringgåtts. - Med hänsyn till det anförda borde frågan ha besvarats så att skatteflyktslagen inte är tillämplig på det föreliggande ärendet.

Sökandena överklagade förhandsbeskedet hos Högsta förvaltningsdomstolen och yrkade att de ställda frågorna skulle besvaras så att skatteflyktslagen inte är tillämplig. Till stöd för sina överklaganden åberopade de vad som tidigare anförts i ärendet samt hänvisade till den skiljaktiga meningen i Skatterättsnämndens förhandsbesked.

Även Skatteverket överklagade förhandsbeskedet och yrkade att det skulle fastställas. Utöver vad som tidigare framförts anförde Skatteverket bl.a. följande. Transaktionerna är mycket lika de transaktioner som hade genomförts i RÅ 2009 ref. 31. En skillnad är att i rättsfallet skulle de skattskyldiga direkt kunna undvika att beskattas enligt 3:12-reglerna. I nu aktuell situation måste den femåriga karenstiden först inväntas. I skatteflyktlagen finns dock inte någon tidsgräns för när skatteförmånen ska uppnås. Inget skulle hindra att motsvarande transaktioner genomförs varje år med nya tomma bolag. Efter fem år skulle vinstmedel ur verksamhetsbolaget kunna tas ut varje år utan 3:12-beskattning samtidigt som de skattskyldiga hela tiden har kvar verksamhetsbolaget.

Högsta förvaltningsdomstolen (2015-03-16, Melin, Nord, Silfverberg, Askersjö, Baran) yttrade:

Skälen för avgörandet

Högsta förvaltningsdomstolen gör samma bedömning som Skatterättsnämnden.

Högsta förvaltningsdomstolens avgörande

Högsta förvaltningsdomstolen fastställer Skatterättsnämndens förhandsbesked.

II.

Av en ansökan hos Skatterättsnämnden från A om förhandsbesked angående inkomstskatt framgick bl.a. följande. A ägde tidigare samtliga andelar i det luxemburgska bolaget FIBER Investments SA (FIBER). FIBER ägde i sin tur samtliga andelar i Cytokin i Göteborg AB (Cytokin). A har varit och är fortsatt verksam i Cytokin. - Under 2012 genomfördes följande förändring av bolagsstrukturen. A köpte C3a Holding, då ett lagerbolag, varpå det bolaget köpte ett annat lagerbolag, C3a i Göteborg AB (C3a). Därefter sålde A alla andelar i FIBER till C3a för pris motsvarande anskaffningsvärdet. Något senare sålde FIBER alla sina aktier i Cytokin till sitt nya moderbolag C3a för marknadspris. Därefter likviderades FIBER. Cytokin lämnade sedan utdelning till C3a på ca 7,4 miljoner kr. I slutet av året sålde C3a alla andelar i Cytokin till det av A helägda Cytokin Holding AB (Cytokin Holding) för 100 kr. - A äger efter omstruktureringen alla aktier i C3a Holding med dotterföretaget C3a. Dessutom äger han alla aktier i Cytokin Holding som äger alla aktier i Cytokin. I C3a Holding finns inga andra tillgångar än aktierna i C3a. I C3a finns vinstmedel som härrör från den verksamhet som A bedriver i Cytokin och som genererats av hans arbete där. Det innebär att C3a bedriver samma eller likartad verksamhet som Cytokin. - Syftet med omstruktureringen, att avveckla FIBER och därmed allokera vinstmedlen som härrör från verksamheten i Cytokin till C3a, har varit att uppnå att aktierna i moderbolaget C3a Holding upphör att vara kvalificerade andelar sedan femårsperioden räknad från överlåtelsen av Cytokin till Cytokin Holding löpt ut, trots att A fortsätter att vara verksam i Cytokin. - Inga tillgångar kommer att överföras från C3a till C3a Holding. A har inte varit, och kommer inte heller att vara, verksam i betydande omfattning i något annat bolag i strukturen än Cytokin. Detsamma gäller närstående till honom. I den mån A vidtar åtgärder för att förvalta kapitalet i C3a sker det genom diskretionär förvaltning. - A avser att sälja aktierna i C3a Holding under 2018 och vill veta om de då är kvalificerade andelar (fråga 1). Om så inte är fallet, vill han veta om lagen (1995:575) mot skatteflykt, skatteflyktslagen, är tillämplig på förfarandet (fråga 2).

Sökandens uppfattning var att aktierna i C3a Holding inte är kvalificerade andelar efter ingången av 2018 och att skatteflyktslagen inte är tillämplig. Att han har valt att äga aktierna i C3a via C3a Holding så att aktierna i moderbolaget upphör att vara kvalificerade andelar samtidigt som han är fortsatt verksam i Cytokin medför visserligen att villkoren i 2 § 1-3 skatteflyktslagen får anses uppfyllda. Förfarandet kan dock inte anses strida mot lagstiftningens syfte med tanke på hur 57 kap. 4 § inkomstskattelagen (1999:1229), IL, är utformad.

Skatteverket höll med om att aktierna i och för sig inte ska anses som kvalificerade andelar 2018, men ansåg att skatteflyktslagen kan tillämpas på ett förfarande som omfattar försäljningen av aktierna.

Skatterättsnämnden (2014-07-03, André, ordförande, Svanberg, Bengtsson, Gäverth, Lundström) yttrade: Förhandsbesked - Fråga 1 - Aktierna i C3a Holding är inte kvalificerade andelar enligt 57 kap. 4 § IL under beskattningsåret 2018. - Fråga 2 -Skatteflyktslagen är tillämplig och medför att en försäljning av aktierna i C3a Holding under beskattningsåret 2018 ska beskattas som om de var kvalificerade andelar enligt 57 kap. 4 § IL. - Motivering - (nämndens redovisning av bakgrund m.m. här utesluten) - - - Skatterättsnämndens bedömning - Bestämmelser om fysiska - - - (se andra-fjärde styckena i Skatterättsnämndens bedömning i referatets del I) - - - fåmansföretag eller fåmanshandelsbolag. - Genom införsäljningen 2012 av FIBER med dotterbolaget Cytokin till C3a med moderbolaget C3a Holding blev aktierna i C3a Holding kvalificerade andelar med stöd av 4 § första stycket 2. Den grunden för kvalificering av aktierna bortföll dock när Cytokin senare samma år såldes till Cytokin Holding vilket innebär att aktierna i C3a Holding, sett till den föregående femårsperioden, upphör att vara kvalificerade andelar från och med ingången av beskattningsåret 2018. - Inte heller den omständigheten att C3a anses bedriva samma eller likartad verksamhet som Cytokin där A är verksam och har ägarintressen får betydelse vid en prövning mot 57 kap. 4 § eftersom han inte äger något av de bolagen direkt (jfr RÅ 2005 ref. 3). - Fråga 1 ska därmed besvaras nekande. - Frågan är härefter om skatteflyktslagen blir tillämplig på förfarandet. - Enligt 2 § skatteflyktslagen ska, vid fastställandet av underlag, hänsyn inte tas till en rättshandling, om

1. rättshandlingen, ensam eller tillsammans med annan rättshandling, ingår i ett förfarande som medför en väsentlig skatteförmån för den skattskyldige,

2. den skattskyldige direkt eller indirekt medverkat i rättshandlingen eller rättshandlingarna,

3. skatteförmånen med hänsyn till omständigheterna kan antas ha utgjort det övervägande skälet för förfarandet, och

4. ett fastställande av underlag på grundval av förfarandet skulle strida mot lagstiftningens syfte som det framgår av skattebestämmelsernas allmänna utformning och de bestämmelser som är direkt tillämpliga eller har kringgåtts genom förfarandet.

Parternas uppfattning är att rekvisiten i punkterna 1-3 är uppfyllda.

Skatterättsnämnden, som förutsätter att skalbolagsdeklaration lämnas i den mån det krävs för att undvika skalbolagsbeskattning, gör ingen annan bedömning. - Det återstår då att pröva om även rekvisitet i punkten 4 är uppfyllt. - A har varit och är fortfarande verksam i betydande omfattning i Cytokin, ett bolag som han hela den tid som ansökan tar sikte på ägt indirekt via ett eller flera andra bolag, för närvarande genom Cytokin Holding. Det innebär att hans aktier i det sistnämnda bolaget är kvalificerade andelar. - Genom omstruktureringen av sin företagsgrupp 2012 har A åstadkommit att inkomster som uppkommit på grund av hans arbetsinsatser i Cytokin under beskattningsåret 2012 och tidigare ska beskattas som kapitalvinst enligt 48 kap. i stället för enligt de särskilda reglerna i 57 kap. - I praxis har skatteflyktslagen ansetts tillämplig på ett liknande förfarande där beskattning enligt reglerna i 57 kap. undveks (RÅ 2009 ref. 31). I det fallet avyttrade de skattskyldiga det aktiebolag som innehöll den verksamhet som de bedrivit under ett antal år inklusive ansamlade vinstmedel till utomstående. Karaktären av kvalificerade andelar hade upphört på grund av ett antal transaktioner inom den egna företagsgruppen. - Skillnaden här är att A undviker den åsyftade beskattningen enligt 57 kap. för endast en del av Cytokins överskott, nämligen den som, räknat från beskattningsåret 2018, är hänförlig till den föregående femårsperioden. Samtidigt måste vägas in att A fortsätter att vara verksam i Cytokin vilket innebär att motsvarande förfarande kan upprepas. - Det finns enligt Skatterättsnämndens uppfattning inget skäl att behandla det aktuella fallet på annat sätt än 2009 års fall. Skatteflyktslagen är följaktligen tillämplig och medför att aktierna i C3a Holding vid en försäljning 2018 ska beskattas som om de var kvalificerade andelar för A.

Ledamöterna Påhlsson och Werkell var skiljaktiga med instämmande av sekreteraren Alfreds och anförde följande. Vi är oeniga - - - (se den skiljaktiga meningen i Skatterättsnämnden i referatets del I) - - - det föreliggande ärendet.

Sökanden överklagade förhandsbeskedet och yrkade att Högsta förvaltningsdomstolen skulle ändra förhandsbeskedet vad gäller fråga 2 och besluta att skatteflyktlagen inte ska anses tillämplig. Han hänvisade till vad som tidigare anförts i ärendet samt till den skiljaktiga meningen i Skatterättsnämndens förhandsbesked.

Skatteverket bestred bifall till överklagandet.

Högsta förvaltningsdomstolen (2015-03-16, Melin, Nord, Silfverberg, Askersjö, Baran) yttrade:

Skälen för avgörandet

Högsta förvaltningsdomstolen gör samma bedömning som Skatterättsnämnden.

Högsta förvaltningsdomstolens avgörande

Högsta förvaltningsdomstolen fastställer Skatterättsnämndens förhandsbesked.

Mål nr 4132-14 och 4382-14, föredragande Ingrid Björnsson

Sökord: Fåmansföretag; Förhandsbesked, inkomstskatt; Skatteflykt

Litteratur:
 

Punkt Markering: Högsta förvaltningsdomstolens referatmål
Categories: Regeringsrätten