En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver privat hjälp av en skattekonsult.

Regeringen föreslår nytt avdragsförbud som ökar trycket på icke samarbetsvilliga jurisdiktioner på skatteområdet

Finansdepartementets pressmeddelanden - 13 oktober, 2020 - 13:19

Publicerad 13 oktober 2020

Regeringen har överlämnat en proposition till riksdagen med förslag om att införa ett nytt avdragsförbud för ränteutgifter på skulder till företag i jurisdiktioner som EU-länderna bedömer som icke samarbetsvilliga på skatteområdet. Syftet är att motverka skatteplanering och skadlig skattekonkurrens.

Det nya avdragsförbudet innebär att ett företag inte får dra av ränteutgifter för en skuld till ett företag i en jurisdiktion upptagen på EU:s så kallade svarta lista.

Regeringen föreslår också en skärpning av de så kallade CFC-reglerna i vissa fall i fråga om dessa jurisdiktioner. CFC-reglerna kan bli tillämpliga när en person som är skattskyldig i Sverige äger företag i ett lågskatteland.

Förslaget är ett led i regeringens arbete för att förhindra skattefusk. Åtgärden är en av de motåtgärder EU-länderna har enats om och som ökar trycket och få bort skadliga skatteregimer.

Ändringarna föreslås träda ikraft den 1 januari 2021.

Presskontakt

Mirjam Kontio
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-0740557
e-post till Mirjam Kontio

Johan Ekström
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-086 32 01
e-post till Johan Ekström

Punkt Markering: Finansdepartementets pressmeddelanden
Kategorier: Pressmeddelanden

Underprisöverlåtelse

Skatterättsnämnden - 13 oktober, 2020 - 11:26
Sökandena bedriver fastighetsförvaltning i aktiebolag samt samäger och förvaltar ett antal hyresfastigheter. Underprisöverlåtelse av några av de samägda fastigheterna till aktiebolaget har inte medfört några beskattningskonsekvenser för sökandena.

8-371865

Skatteverkets remissvar - 12 oktober, 2020 - 17:04
Kategorier: Allmäna nyheter

8-390519

Skatteverkets remissvar - 12 oktober, 2020 - 16:35
Kategorier: Allmäna nyheter

8-390545

Skatteverkets remissvar - 12 oktober, 2020 - 10:32
Kategorier: Allmäna nyheter

Driftbidrag

Skatterättsnämnden - 9 oktober, 2020 - 13:39
En ideell förening bedriver bl.a. högskoleverksamhet. Föreningen överväger att flytta verksamheten till ett (ännu ej bildat) helägt aktiebolag. Tillskott som ska betalas till aktiebolaget från föreningen har ansetts utgöra driftbidrag. Bolaget har ansetts utgöra ett allmänt undervisningsverk varför driftbidragen inte blir skattepliktiga för bolaget. Också fråga om uttagsbeskattning och fastighetstaxering.

x

Skatteverkets ställningstaganden - 9 oktober, 2020 - 09:13
Kategorier: Allmäna nyheter

8-509486

Skatteverkets remissvar - 8 oktober, 2020 - 18:21
Kategorier: Allmäna nyheter

Fortsatt skattebefrielse för rena och höginblandade drivmedel

Finansdepartementets pressmeddelanden - 8 oktober, 2020 - 15:59

Publicerad 08 oktober 2020

Europeiska kommissionen har beslutat att godkänna Sveriges statsstödsansökan för skattebefrielse av rena och höginblandade biodrivmedel. Beslutet innebär att rena och höginblandade biodrivmedel, så som E85, rapsbaserad biodiesel och HVO som inte omfattas av reduktionsplikten, kan fortsätta att skattebefrias i Sverige även under 2021.

EU-kommissionens beslut gäller endast i ett år. Bakgrunden till det är kommissionens inställning att livsmedelsbaserade biodrivmedel endast delvis bidrar till de gemensamma miljömålen och därför inte kan anses vara förenliga med den inre marknaden efter 2020. Ett förlängt statsstödsgodkännande har därför endast kunnat ges för en kortare period.

Beslutet bidrar till utvecklingen mot mer hållbara transporter och att göra Sverige mindre beroende av fossila bränslen. Regeringen kommer att fortsätta sitt påverkansarbete inom EU för att biodrivmedel, även efter 2021, ska kunna gynnas framför fossila drivmedel. Detta sker bland annat inom ramen för den pågående översynen av energi- och miljöstödsriktlinjerna, som innehåller bestämmelser om stöd till biodrivmedel. Regeringen avser dessutom att fortsatt verka för att energiskattedirektivet och andra relevanta delar av EU:s regelverk ska möjliggöra kostnadseffektiv styrning mot minskade utsläpp av växthusgaser.

Presskontakt

Johan Ekström
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-086 32 01
e-post till Johan Ekström

Mirjam Kontio
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-0740557
e-post till Mirjam Kontio

Punkt Markering: Finansdepartementets pressmeddelanden
Kategorier: Pressmeddelanden

Andelsbyte, röstvilllkoret

Skatterättsnämnden - 7 oktober, 2020 - 15:52
Särskilda skäl för att medge undantag från röstvillkoret i samband med andelsbyte har ansetts föreligga.

Överlåtelse av aktier

Skatterättsnämnden - 7 oktober, 2020 - 15:37
En överlåtelse av aktier till ägarens söner har ansetts utgöra skattefria gåvor för sönerna.

Skattskyldighet, uppskovsbelopp

Skatterättsnämnden - 7 oktober, 2020 - 15:30
En i Sverige begränsat skattskyldig person ska inte beskattats för tidigare beviljat uppskovsbelopp.

Sidor