En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

8-1725996

Skatteverkets remissvar - 21 juni, 2022 - 16:41
Kategorier: Allmäna nyheter

8-1745427

Skatteverkets skrivelser - 21 juni, 2022 - 14:10
Kategorier: Allmäna nyheter

Regeringen tillsätter utredning för att motverka fusk och arbetslivskriminalitet inom bland annat RUT och ROT

Finansdepartementets pressmeddelanden - 20 juni, 2022 - 13:44

Publicerad 20 juni 2022

Regeringen bedriver ett aktivt arbete för att motverka alla former av fusk och arbetslivskriminalitet. För att ytterligare stärka arbetet har regeringen beslutat att ge en särskild utredare i uppdrag att titta närmare på flera delar av skatteförfarandet, bland annat vissa frågor inom regelverket för rot- och rutavdraget.

Reglerna om rot- och rutavdrag har funnits i många år och stora skattefinansierade reformer som rot och rut bör ses över med jämna mellanrum. En oro finns också för att det har skett en ökning av rot- och rutarbeten som på ytan ser ut att utföras enligt gällande regelverk, och därmed möjliggör avdrag, men där oegentligheter förekommer, t.ex. i form av fusk med löner, sociala avgifter och anställning av illegal arbetskraft

Fusk och fel minskar den konkurrensutjämnande effekten av reduktionerna och gör det svårt för konsumenter att välja företag som följer reglerna. Det finns därför ett behov av en genomgång av regelverket. En utredare får därför i uppdrag att göra en bedömning om ytterligare krav bör ställas på företag som vill utföra rot- och rutarbeten. Det finns även behov av en bedömning om företag som missköter sig, t.ex. genom att bryta mot regler och lagar, ska kunna uteslutas från möjligheten att utföra rot- och rutarbeten.

– Oseriösa eller direkt kriminella aktörer ska inte kunna utnyttja våra gemensamma system och förstöra för alla de seriösa aktörer som vill göra rätt för sig. Nu tar vi nya initiativ för att pressa tillbaka arbetslivskriminaliteten och fusk med skattemedel, säger finansminister Mikael Damberg.

– Arbetslivskriminaliteten måste bekämpas med samhällets fulla styrka. Stora skattesubventioner måste också följas av tydliga krav på att företag sköter sig, säger biträdande arbetsmarknadsminister Johan Danielsson

Uppgifter på individnivå ska sedan 2019 lämnas i arbetsgivardeklarationen och utredaren får även i uppdrag att göra en översyn av regelverket, bland annat för att bedöma om uppgifterna som lämnas är tillräckliga för att uppfylla syftet att bekämpa skatte­undan­dragande och skatte­fusk. Utredaren ska även överväga om det är lämpligt att ytterligare uppgifter ska lämnas i arbetgivardeklarationen, som inte har betydelse för beskattningen, men som är betydelsefulla för att effektivt motverka arbets­livskriminalitet samt skydda välfärdssystemen från fusk och fel.

Utredaren ska dessutom se över regelverket för personalliggare. Regelverket har funnits en lång tid och fler branscher har tillkommit sedan det lanserades. Därför behövs en översyn för att identifiera eventuella förbättringar. Utredaren ska även ta ställning till om reglerna bör omfatta fler eller färre branscher än i dag och om regelverket kan anpassas för att bli ett effektivare verktyg i arbetet mot fusk och arbetslivskriminalitet.

Uppdraget ska delredovisas senast den 31 augusti 2023 och slutredovisas senast den 30 augusti 2024.

Presskontakt

Mirjam Kontio
Pressekreterare hos finansminister Mikael Damberg
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-074 05 57
e-post till Mirjam Kontio

Per Strängberg
Pressekreterare hos finansminister Mikael Damberg
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-093 90 56
e-post till Per Strängberg

Tora Heckscher
Pressekreterare hos bostadsminister och biträdande arbetsmarknadsminister Johan Danielsson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-0935083
e-post till Tora Heckscher

 

Punkt Markering: Finansdepartementets pressmeddelanden
Kategorier: Pressmeddelanden

Skattesats

Skatterättsnämnden - 20 juni, 2022 - 10:12
Tillhandahållande av golfträning och -spel i simulator omfattas av reducerad skattesats

Ny extra ändringsbudget med förslag om retroaktivt sänkt skatt på jordbruksdiesel

Finansdepartementets pressmeddelanden - 17 juni, 2022 - 16:37

Publicerad 17 juni 2022

Regeringen har idag överlämnat en ny extra ändringsbudget med förslag om retroaktivt sänkt skatt på jordbruksdiesel. Den budget som överlämnades den 2 juni med samma innehåll beslutade regeringen att återkalla, när riksdagen inte beslutade om regeringens vårändringsbudget. Detta eftersom förslagen om den retroaktivt sänkta skatten förutsatte att riksdagen skulle godkänna förslagen i vårändringsbudgeten.

I förslaget som nu återigen överlämnats till riksdagen sänks skatten retroaktivt på diesel för jord-, skogs- och vattenbruk. Det sker genom att den tillfälligt utökade nedsättningen av koldioxid- och energiskatt som föreslogs i vårändringsbudgeten retroaktivt ska gälla från den 1 januari i år.

Priset på flera viktiga insatsvaror för jordbruket har ökat kraftigt, inte minst som en följd av Rysslands invasion av i Ukraina. Situationen i Sverige och i omvärlden innebär en ekonomisk påfrestning för de företag som bedriver jord-, skogs- och vattenbruk i Sverige. För att snabbt ge stöd till företag inom dessa viktiga näringar, och för att mildra de kraftiga kostnadsökningar som dessa företag haft sedan årsskiftet, är det viktigt att företag inom jord-, skogs- och vattenbruksnäringarna får en retroaktivt förstärkt nedsättning av skatten på diesel från och med den 1 januari 2022.

Med de åtgärder som föreslås i regeringens vårändringsbudget för 2022 innebär detta att de företag som berörs kommer att få en förstärkt återbetalning av skatten på sin dieselanvändning under perioden 1 januari 2022 till och med 30 juni 2023.

Sammantaget bedöms förslaget om retroaktivt sänkt skatt på diesel inom jord-, skogs- och vattenbruk minska skatteintäkterna med 0,39 miljarder kronor 2022.

Presskontakt

Mirjam Kontio
Pressekreterare hos finansminister Mikael Damberg
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-074 05 57
e-post till Mirjam Kontio

Punkt Markering: Finansdepartementets pressmeddelanden
Kategorier: Pressmeddelanden

Extra ändringsbudget med förslag om ekonomiska förbättringar för pensionärerna

Finansdepartementets pressmeddelanden - 17 juni, 2022 - 10:43

Publicerad 17 juni 2022

Regeringen beslutar och överlämnar idag en extra ändringsbudget med förslag om att förstärka det befintliga grundskyddet för pensionärer från och med augusti 2022. Dessutom ingår övriga delar av vårändringsbudgeten och de förslag som lämnats i ändringsbudget om stöd till Ukraina.

– Det är angeläget att så snart som möjligt genomföra ekonomiska förbättringar för de pensionärer som har det allra tuffast. Genom att presentera en ny extra ändringsbudget som inkluderar det nya pensionsförslaget gör vi det möjligt för riksdagen att avgöra frågorna. Förslaget måste få prövas i kammaren, eftersom det kan förväntas få stöd av en majoritet av ledamöterna, säger finansminister Mikael Damberg.

Den 15 juni avslog riksdagen finansutskottets förslag till beslut om vårändringsbudget för 2022 samt extra ändringsbudget om stöd till Ukraina. Beslutet var en följd av att finansutskottet den 13 juni 2022 beslutade att inte inkludera ett nytt kompromissförslag om pensionerna i en reservation mot utskottets förslag.

I denna proposition ingår det nya pensionsförslaget liksom de övriga delarna av vårändringsbudgeten och förslagen i propositionen Extra ändringsbudget för 2022 – Stöd till Ukraina.

Det nya pensionsförslaget innebär att grundnivån i garantipensionen höjs med 1 000 kronor per månad samt att konsumtionsstödet i bostadstillägget för pensionärer höjs med 100 kronor för en ensamstående pensionär. Förändringarna träder i kraft i augusti. Vidare återtas den justering av anslaget för jobbstimulans i försörjningsstödet som gjordes i vårändringsbudgeten. För att så snart som möjligt genomföra förbättringar för pensionärerna och de övriga förslag som ingår extra ändringsbudgeten, samt kunna tillföra medel redan vid halvårsskiftet 2022 för de verksamheter som behöver tillskott, förslår regeringen att motionstiden förkortas till tre dagar.

Regeringen har även beslutat om att återkalla den extra ändringsbudgeten med förslag om retroaktivt sänkt skatt på jordbruksdiesel, eftersom förslagen i den propositionen förutsatte att riksdagen skulle godkänna förslagen i vårändringsbudgeten. Regeringen återkommer dock med förslagen om retroaktivt sänkt skatt i en separat extra ändringsbudget.

Presskontakt

Mirjam Kontio
Pressekreterare hos finansminister Mikael Damberg
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-074 05 57
e-post till Mirjam Kontio

Punkt Markering: Finansdepartementets pressmeddelanden
Kategorier: Pressmeddelanden

Mikael Damberg till Luxemburg för möte i Ekofinrådet

Finansdepartementets pressmeddelanden - 17 juni, 2022 - 10:37

Publicerad 16 juni 2022

Fredag den 17 juni deltar finansminister Mikael Damberg i ett möte i rådet för ekonomiska och finansiella frågor (Ekofin) i Luxemburg tillsammans med sina kollegor i EU. Under mötet väntas ministrarna bland annat anta en allmän riktlinje om EU-kommissionens förslag till en global minimiskatt för multinationella företag inom EU.

Förslaget om en global minimiskatt för multinationella företag bygger på de regler som under de senaste åren har förhandlats fram inom ramen för G20:s och OECD:s arbete och syftar till att säkerställa att dessa företag betalar en viss minsta skattenivå på sina inkomster var de än är verksamma.

Andra frågor som ska behandlas på mötet är bland annat kommissionens förslag till nya egna medel, Polens återhämtningsplan inom ramen för den återhämtningsfacilitet som inrättades med anledning av covid-19-pandemin, samt de ekonomisk-politiska delarna av årets landsspecifika rekommendationer.

I samband med Ekofinrådets möte äger även Europeiska investeringsbankens (EIB) årsmöte rum. På mötet väntas bland annat Sverige väljas till ordförande i bankens guvernörsstyrelse för kommande år.

Presskontakt

Mirjam Kontio
Pressekreterare hos finansminister Mikael Damberg
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-074 05 57
e-post till Mirjam Kontio

Punkt Markering: Finansdepartementets pressmeddelanden
Kategorier: Pressmeddelanden

Tomtrörelse

Skatterättsnämnden - 15 juni, 2022 - 13:52
Avyttring av byggnadstomt har inte ansetts utgöra kvalificerad tomtrörelse.

8-1208311

Skatteverkets skrivelser - 14 juni, 2022 - 10:55
Kategorier: Allmäna nyheter

8-1641233

Skatteverkets remissvar - 14 juni, 2022 - 09:55
Kategorier: Allmäna nyheter

8-1666930

Skatteverkets remissvar - 13 juni, 2022 - 12:49
Kategorier: Allmäna nyheter

Sidor