En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver privat hjälp av en skattekonsult.

Förslaget om en tillfällig skattereduktion för att hantera ökade arbetskostnader till följd av pandemin på remiss

Finansdepartementets pressmeddelanden - 22 december, 2020 - 13:06

Publicerad 22 december 2020

Regeringen remitterar i dag ett förslag på en tillfällig skattereduktion för arbetsinkomster för att hantera ökade arbetskostnader till följd av pandemin. Förslaget aviserades i budgetpropositionen för 2021 och bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Pandemin har drabbat Sverige och världen hårt. Hela det svenska samhället har kraftsamlat för att begränsa spridningen av sjukdomen covid-19. En tillfällig skattereduktion föreslås därför för 2021 och 2022 för att kompensera för de ökade arbetskostnader som kan uppstå till följd av pandemin, exempelvis i form av anpassningar av hemmiljön till ökat hemarbete eller ändrade färdsätt och färdmönster till och från arbetet. Skattereduktionen utgör därmed både en kompensation och en konjunkturstimulans.

Skattesänkningen riktar sig till personer med låga och medelhöga arbetsinkomster och ges med som högst 2 250 kronor per år. En infasning av reduktionen påbörjas vid arbetsinkomster överstigande 60 000 kronor per år och skattesänkningen är helt utfasad vid arbetsinkomster som uppgår till 500 000 kronor per år. Högsta beloppet kommer att gälla för inkomster mellan 240 000 kronor per år och 300 000 kronor per år.

Förslaget föreslås träda i kraft den 1 december 2021 och beräknas minska skatteintäkterna med 5 miljarder kronor 2021 och 2022.

Presskontakt

Adriana Haxhimustafa
T.f. Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00  
Mobil 070-266 31 05  
e-post till Adriana Haxhimustafa, via registrator

Punkt Markering: Finansdepartementets pressmeddelanden
Kategorier: Pressmeddelanden

Stadigvarande vistelse och väsentlig anknytning

Skatterättsnämnden - 22 december, 2020 - 12:14
Ett indirekt innehav av aktier i ett svenskt bolag vars enda verksamhet sedan flera år består i att vara part i en rättsprocess har inte ansetts ge väsentlig anknytning till Sverige. Inte heller det faktum att den tidigare permanentbostaden getts i gåva till ett av barnen har förändrat bedömningen då personen saknar tillgång till bostaden.

8-509241

Skatteverkets remissvar - 22 december, 2020 - 10:25
Kategorier: Allmäna nyheter

8-547596

Skatteverkets remissvar - 21 december, 2020 - 16:15
Kategorier: Allmäna nyheter

8-590944

Skatteverkets remissvar - 21 december, 2020 - 13:08
Kategorier: Allmäna nyheter

Till följd av nya restriktioner förlängs omställningsstödet för januari-februari och likviditetsstödet tidigareläggs

Finansdepartementets pressmeddelanden - 19 december, 2020 - 23:40

Publicerad 19 december 2020

Regeringen har kommunicerat ytterligare restriktioner för att minska smittspridningen. För att lindra konsekvenserna för jobb och företag förlängs även omställningsstödet januari-februari. Ikraftträdandet för skatteanstånden kommer också att kunna tidigareläggas. Förslaget bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Omställningsstödet infördes i juni i år. Det är ett direktstöd baserat på omsättningstapp och stödet blir större ju mer omsättningen minskar. Syftet är att lindra konsekvenserna för jobb och företag och göra det möjligt att överbrygga den akuta krisen och samtidigt underlätta för företag att ställa om och anpassa sin verksamhet.

Omställningsstödet förlängs nu med januari-februari. För att stöd ska beviljas för januari-februari krävs att företaget haft ett omsättningstapp på mer än 30 procent jämfört med samma månader 2019. Att tappet ska räknas jämfört med 2019 är kopplat till de riktlinjer EU-kommissionen presenterat för den här typen av statliga stöd.

Stödet ges som tidigare som en andel av företagets fasta kostnader, beroende på företagets procentuella omsättningstapp. Stöd ges med maximalt 70 procent av de fasta kostnaderna. Undantag görs dock för mindre företag som även fortsättningsvis får maximalt 75 procent av sina fasta kostnader ersatta. Av samma orsak får stöd ges med maximalt 30 miljoner kronor per stödberättigat företag räknat perioden augusti 2020-februari 2021.

Regeringen arbetar för att ändringarna ska kunna träda i kraft så snart som möjligt efter stödperiodens utgång. Målsättningen är ett ikraftträdande 1 mars 2021. I likhet med tidigare omställningsstöd krävs att förlängningen godkänns av EU-kommissionen innan reglerna får börja tillämpas.

Snabba ikraftträdandetider är av yttersta vikt för att rädda jobb och företag. Ikraftträdandet för anstånden har kunnat tidigareläggas så att de 300 miljarderna i likviditetsstöd via skattekontot blir tillgängliga redan den 8 februari istället för den 1 mars.

Presskontakt

Johan Ekström
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00  
Mobil 073-086 32 01  
e-post till Johan Ekström

Punkt Markering: Finansdepartementets pressmeddelanden
Kategorier: Pressmeddelanden

Uppdrag till Skatteverket att motarbeta felaktig folkbokföring

Finansdepartementets pressmeddelanden - 18 december, 2020 - 19:32

Publicerad 18 december 2020

Regeringen ger Skatteverket i uppdrag att i samverkan med ett antal frivilliga kommuner inrätta ett pilotprojekt för att motarbeta felaktig folkbokföring. Uppdraget aviserades i budgetpropositionen 2021 och är en del av en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Uppgifterna i folkbokföringen ska bland annat spegla befolkningens bosättning så att olika samhällsfunktioner får ett korrekt underlag för beslut och åtgärder. Om uppgifter i folkbokföringen inte stämmer med verkliga förhållanden kan det medföra problem som att skolan inte vet var ett barn bor och att kommunen har svårt att följa upp en orosanmälan. Det kan också leda till otillåten handel med hyreskontrakt, handel med folkbokföringsadresser och svårigheter att följa upp förekomsten av trångboddhet. Det är mot denna bakgrund angeläget att fortsätta arbetet med ordning och reda i folkbokföringen och Skatteverket får därför ytterligare ett uppdrag för att motarbeta felaktig folkbokföring.

Pilotprojektet ska gå ut på att utreda omfattningen av problemet och utveckla metoder och arbetssätt för att åtgärda felaktigheter. Dt ska bedrivas i områden där Skatteverket och kommunerna bedömer att problemen, med tonvikt på trångboddhet och otillåten handel med hyreskontrakt, är störst. Uppdraget innefattar bosättningsutredningar inklusive oannonserade fysiska kontrollbesök i enlighet med Skatteverkets ordinarie uppdrag.

I uppdraget ingår också att Skatteverket i enlighet med sitt ordinarie uppdrag, även i andra områden, ska göra stickprovskontroller av folkbokförda och vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att den fastställda bosättningen är korrekt.

Uppdraget ska redovisas senast den 1 juni 2022.

Presskontakt

Johan Ekström
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00  
Mobil 073-086 32 01  
e-post till Johan Ekström

Punkt Markering: Finansdepartementets pressmeddelanden
Kategorier: Pressmeddelanden

8-641524

Skatteverkets remissvar - 18 december, 2020 - 12:04
Kategorier: Allmäna nyheter

8-500279

Skatteverkets remissvar - 18 december, 2020 - 10:54
Kategorier: Allmäna nyheter

Skattesats

Skatterättsnämnden - 17 december, 2020 - 10:56
Fråga om tillhandahållande av licenser till digitala läromedel omfattas av den reducerade skattesatsen

8-511307

Skatteverkets remissvar - 15 december, 2020 - 12:48
Kategorier: Allmäna nyheter

x

Skatteverkets ställningstaganden - 15 december, 2020 - 08:44
Kategorier: Allmäna nyheter

8-556918

Skatteverkets remissvar - 14 december, 2020 - 18:18
Kategorier: Allmäna nyheter

Sidor