En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

8-1519320

Skatteverkets remissvar - 27 maj, 2022 - 11:06
Kategorier: Allmäna nyheter

En effektiv kapitalbeskattning av fysiska personer som flyttar från Sverige ska utredas

Finansdepartementets pressmeddelanden - 25 maj, 2022 - 18:24

Publicerad 25 maj 2022

Regeringen har i dag beslutat att ge en särskild utredare i uppdrag att ta fram ett förslag om en effektiv kapitalbeskattning när fysiska personer flyttar från Sverige. Syftet med uppdraget är att den som upphör att vara obegränsat skattskyldig i Sverige ska kunna beskattas för kapitalvinster som har upparbetats här.

Regler för beskattning av orealiserade kapitalvinster vid utflyttning finns i dag genom den så kallade tioårsregeln. I praktiken begränsas dock denna regel ofta av skatteavtal med andra länder. Det har även visat sig att regeln kan kringgås genom skatteplanering. För att skydda den svenska skattebasen är det därför viktigt att göra en översyn av reglerna. En särskild utredare får nu i uppdrag av regeringen att lämna ett förslag på ett heltäckande system för en effektiv kapitalbeskattning vid utflyttning. Utredaren ska även göra de avvägningar som krävs för att förutsättningarna för svenska företag att växa och rekrytera personal ska vara fortsatt goda.

– Tioårsregeln fyller inte i praktiken sitt syfte. Utgångspunkten ska vara att kapitalvinster som har upparbetats i Sverige också ska beskattas här. Samtidigt ska vi värna svenskt företagande och vårt dynamiska näringsliv. Därför ger vi nu en utredare i uppdrag att ta fram ett förslag som både skyddar den svenska skattebasen och värnar konkurrenskraften hos svenska företag, säger finansminister Mikael Damberg.

Utredaren ska bland annat:

analysera och redogöra för funktionen och tillämpningen av tioårsregeln,
analysera och redogöra för hur andra europeiska länder har utformat beskattningsregler för situationer när fysiska personer med orealiserade kapitalvinster som upparbetats inom medlemsstatens territorium flyttar ut ur landet,
lämna förslag på ett system för en effektiv kapitalbeskattning av fysiska personer som flyttar ut och upphör att vara obegränsat skattskyldiga i Sverige.

Uppdraget ska redovisas senast den 15 februari 2024.

Presskontakt

Mirjam Kontio
Pressekreterare hos finansminister Mikael Damberg
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-074 05 57
e-post till Mirjam Kontio

Per Strängberg
Pressekreterare hos finansminister Mikael Damberg
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-093 90 56
e-post till Per Strängberg

Punkt Markering: Finansdepartementets pressmeddelanden
Kategorier: Pressmeddelanden

Ränteavdragsbegränsning

Skatterättsnämnden - 25 maj, 2022 - 17:00
Att vägra avdrag för ränteutgifter med anledning av ett koncerninternt förvärv av aktier enligt 24 kap. 19 § inkomstskattelagen (1999:1229) har ansetts strida mot EU-rätten.

Regeringen har beslutat om förslag på höjda skatter på alkohol och tobak

Finansdepartementets pressmeddelanden - 25 maj, 2022 - 16:58

Publicerad 25 maj 2022

I budgetpropositionerna för 2021 och 2022 aviserade regeringen att skatterna på alkohol och tobak ska höjas. Regeringen har i dag beslutat om en proposition med förslag om höjda alkohol- och tobaksskatter.

Alkohol- och tobaksskatterna är effektiva styrmedel för att förbättra folkhälsan och innebär samtidigt ökade skatteintäkter. Den svenska alkoholskatten har inte justerats sedan 2017, vilket har lett till att skattesatserna har halkat efter den övriga prisutvecklingen i samhället. Tobaksskatten räknas varje år om utifrån förändringar i prisläget, men har trots det minskat i jämförelse med flera grannländer, där tobaksskatterna höjts i större omfattning. Tobaksskatten i Sverige höjdes senast 2015. I förhållande till invånarnas köpkraft har Sverige bland de lägsta cigarettpriserna i EU.

Skattehöjningarna föreslås genomföras i två steg och träda i kraft den 1 januari 2023 respektive den 1 januari 2024. De föreslagna höjningarna motsvarar aviseringarna i budgetpropositionerna för 2021 och 2022.

Höjning av tobaksskatten

Skatten på bland annat cigaretter och snus föreslås höjas med cirka 3 procent den 1 januari 2023, och med ytterligare cirka 1 procent den 1 januari 2024. Tobaksskatten räknas årligen om utifrån förändringar i konsumentprisindex och dessa höjningar är utöver omräkningarna. Dessutom föreslår regeringen att skatten på e-vätskor och andra nikotinhaltiga produkter höjs med cirka 1 procent den 1 januari 2024.

Höjning av alkoholskatten

Skatten på bland annat öl och vin föreslås höjas med cirka 5 procent den 1 januari 2023 och med ytterligare cirka 8 procent den 1 januari 2024. Skatten på sprit föreslås höjas med cirka 1 procent den 1 januari 2023 och med ytterligare cirka 1 procent den 1 januari 2024.

Förslagen om höjda alkohol- och tobaksskatter beräknas öka skatteintäkterna med knappt 1 miljard kronor 2023 och med ytterligare drygt 1 miljard kronor 2024.

När blir propositionen tillgänglig digitalt?

Propositionen publiceras här på webbplatsen efter att den har överlämnats till riksdagen.

Presskontakt

Mirjam Kontio
Pressekreterare hos finansminister Mikael Damberg
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-074 05 57
e-post till Mirjam Kontio

Per Strängberg
Pressekreterare hos finansminister Mikael Damberg
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-093 90 56
e-post till Per Strängberg

Punkt Markering: Finansdepartementets pressmeddelanden
Kategorier: Pressmeddelanden

Förenklingar av 3:12-reglerna ska utredas

Finansdepartementets pressmeddelanden - 25 maj, 2022 - 16:53

Publicerad 25 maj 2022

De särskilda reglerna för utdelning och kapitalvinst på andelar i fåmansföretag, de så kallade 3:12-reglerna, är av stor betydelse för att starta, driva och utveckla företag. Reglernas komplexitet har dock ökat med tiden. Därför har regeringen i dag beslutat om att tillsätta en kommitté som ska utreda hur 3:12-reglerna kan förenklas.

Sedan de så kallade 3:12-reglerna infördes har reglerna genomgått flera förändringar vilket har lett till att reglernas komplexitet har ökat. Enkla, enhetliga och överskådliga regler bidrar till att skattesystemet uppfattas som rättvist och rimligt och är viktigt för att bland annat förebygga skatteanpassning och skatteplanering.

Det är även viktigt att den kreativitet och innovationskraft som finns hos Sveriges entreprenörer tas till vara. Goda villkor krävs för att fler ska investera den tid och de resurser som krävs för att starta företag. På så sätt kan företagande och tillväxt stimuleras samtidigt som investeringar ökar och nya arbetstillfällen skapas. Därför har regeringen i dag beslutat om att det ska tillsättas en kommitté som ska utreda på vilket sätt och i vilken omfattning 3:12-reglerna kan förenklas.

Kommittén ska bland annat:

analysera på vilket sätt och i vilken omfattning 3:12-reglerna kan förenklas,
vid analysen och utformningen av förslagen till förenklingar hitta en balans mellan dels behovet av att stimulera ökat entreprenörskap, skapandet av fler arbetstillfällen och högre tillväxt, dels 3:12-reglernas syfte att förhindra inkomstomvandling,
redogöra för effekterna av de ändringar i 3:12-reglerna som trädde i kraft den 1 januari 2014.

Uppdraget ska redovisas senast den 30 november 2023.

Presskontakt

Mirjam Kontio
Pressekreterare hos finansminister Mikael Damberg
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-074 05 57
e-post till Mirjam Kontio

Per Strängberg
Pressekreterare hos finansminister Mikael Damberg
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-093 90 56
e-post till Per Strängberg

Punkt Markering: Finansdepartementets pressmeddelanden
Kategorier: Pressmeddelanden

8-1674379

Skatteverkets remissvar - 23 maj, 2022 - 17:08
Kategorier: Allmäna nyheter

Samordningsnummer för personer med tillfälligt skydd

Finansdepartementets pressmeddelanden - 20 maj, 2022 - 14:25

Publicerad 20 maj 2022

Regeringen vill underlätta för de som har sökt skydd enligt massflyktsdirektivet i Sverige att komma i arbete och få en inkomst. Ett sätt är att förenkla processen med ett samordningsnummer.

Ett samordningsnummer, det vill säga en identitetsbeteckning för de som inte är eller har varit folkbokförda i Sverige, förenklar kontakterna med arbetsgivare och myndigheter. Det underlättar även kontakterna med vård och skola.

Regeringen har därför beslutat om en förordningsändring som innebär att Migrationsverket ska begära ett samordningsnummer för de personer som har beviljats uppehållstillstånd med tillfälligt skydd i Sverige. Personerna behöver alltså inte själva ansöka om detta hos Skatteverket.

– Med det här beslutet kommer de ukrainare som flytt snabbare komma i arbete, säger integrations- och migrationsminister Anders Ygeman.

Förordningsändringen träder i kraft den 7 juni 2022.

Presskontakt

Ebba Kock
Pressekreterare hos integrations- och migrationsminister med ansvar för idrottsfrågor Anders Ygeman
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076 116 75 99
e-post till Ebba Kock

Ömer Oguz
Pressekreterare hos integrations- och migrationsminister med ansvar för idrottsfrågor Anders Ygeman
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-048 09 59
e-post till Ömer Oguz

Punkt Markering: Finansdepartementets pressmeddelanden
Kategorier: Pressmeddelanden

8-1513462

Skatteverkets remissvar - 17 maj, 2022 - 16:30
Kategorier: Allmäna nyheter

8-1684468

Skatteverkets remissvar - 17 maj, 2022 - 16:07
Kategorier: Allmäna nyheter

Sidor