En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver privat hjälp av en skattekonsult.

Nedsatta arbetsgivaravgifter för 19-23-åringar

Finansdepartementets pressmeddelanden - 16 september, 2020 - 17:04

Publicerad 16 september 2020

Regeringen föreslår en tillfällig nedsättning med 37 procent av arbetsgivaravgifterna för 19–23-åringar 1 april 2021 till 31 mars 2023. Förslaget aviseras i den kommande höstbudgeten och bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Pandemin har slagit hårt mot ungas möjlighet till anställning och extrajobb. Syftet med nedsättningen av arbetsgivaravgifterna i två år är att motverka pandemins negativa följder för ungas möjligheter på arbets­marknaden och samtidigt underlätta för företag att behålla och nyanställa personal. Då krisen har slagit hårdast mot branscher som anställer många unga, till exempel tjänstebranschen, möjliggör förslaget en kraftfull ekonomisk nystart för de värst drabbade branscherna.

Förslaget innebär en nedsättning med 11,66 procentenheter och en avgiftsnivå om sammantaget 19,76 procent, jämfört med normala 31,42 procent, för de avgifter som betalas på ersättning till personer som vid årets ingång har fyllt 18 men inte 23 år. Nedsättningen föreslås gälla för den del av ersättningen som uppgår till högst 25 000 kronor per kalendermånad.

Nedsättning innebär sänkt skatt för företagen på ca 7,5 miljarder kronor 2021, ca 9 miljarder kronor 2022 och ca 1,4 miljarder kronor 2023.

Förslaget aviseras i den kommande höstbudgeten och föreslås träda i kraft den 1 april 2021. Bestämmelserna ska gälla till den 31 mars 2023.

Presskontakt

Johan Ekström
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-086 32 01
e-post till Johan Ekström

Mirjam Kontio
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-0740557
e-post till Mirjam Kontio

Punkt Markering: Finansdepartementets pressmeddelanden
Kategorier: Pressmeddelanden

Nytt skatteavdrag nästa år för privatpersoner som gör gröna investeringar

Finansdepartementets pressmeddelanden - 15 september, 2020 - 18:18

Publicerad 15 september 2020

I budgetpropositionen för 2021 avser regeringen föreslå ett avdrag för gröna investeringar i syfte att underlätta klimatomställningen. Avdraget kan användas av privatpersoner som installerar grön teknik som till exempel solceller. Stödet föreslås fungera på liknande sätt som rot- och rutavdraget så att köparen kan ta del av skattelättnaden direkt. Förslaget är en del av en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Förslaget innebär att en skattereduktion ska gälla för arbets- och materialkostnader vid installation av grön teknik, som solceller, lagring av egenproducerad elenergi och laddningspunkter till elfordon. Skattereduktionen utformas med en fakturamodell som liknar den som finns för rut- och rotavdrag så att köparna kan ta del av skattelättnaden direkt vid köpet. Detta är en förenkling för den enskilde jämfört med den nuvarande modellen med sökbara stöd. Den enskilde blir inte längre beroende av hur mycket medel som finns anslagna till investeringsstöd för solceller det året.

Skattereduktionen föreslås vara 15 procent för solceller och 50 procent för lagring av egenproducerad elenergi och laddningspunkter till elfordon och får uppgå till högst 50 000 kronor per person och år. Skattereduktionen omfattar endast privatpersoner och föreslås ersätta de nuvarande stöden till privatpersoner för installation av solceller, lagring av egenproducerad elenergi och laddningspunkter till elfordon.

Den nya skattereduktionen föreslås träda i kraft den 1 januari 2021 och tillämpas på installationer som utförs och betalas efter den 31 december 2020. Förslaget beräknas minska statens skatteintäkter med 200 miljoner kronor per år.

Presskontakt

Johan Ekström
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-086 32 01
e-post till Johan Ekström

Mirjam Kontio
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-0740557
e-post till Mirjam Kontio

Punkt Markering: Finansdepartementets pressmeddelanden
Kategorier: Pressmeddelanden

Åtgärdspaket för att motverka fusk och missbruk inom välfärdssystemen

Finansdepartementets pressmeddelanden - 13 september, 2020 - 13:02

Publicerad 13 september 2020

För att motverka skattefusk och missbruk och upprätthålla förtroendet för välfärdssystemen krävs krafttag. Regeringen föreslår därför att 189 miljoner kronor tillförs för detta ändamål 2021. Förslaget bygger på en överenskommelse mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna.

Att bekämpa alla former av skattefusk och missbruk av statliga ersättningar är synnerligen viktigt, inte minst när historiskt stora belopp betalas ut för att lindra coronapandemins konsekvenser. Särskilt allvarligt är det när missbruket är satt i system eller om det är kopplat till organiserad brottslighet.

Betydande belopp betalas ut felaktigt från välfärdssystemen varje år, majoriteten av felen orsakas av de sökande, antingen avsiktligt eller oavsiktligt. Nyligen gjorda studier har uppskattat att det rör sig om ca 18 miljarder kronor årligen, vilket motsvarar cirka 5,5 procent av de totala utgifterna från välfärdssystemen, exklusive ålderspensionssystemet. En hög andel av dessa felaktiga utbetalningar bedöms dessutom orsakas medvetet av de sökande, det vill säga det rör sig om misstänkta bidragsbrott. Andelen felaktiga utbetalningar riskerar att öka när historiskt stora belopp betalas ut i samband med pandemin.  

För att minska de felaktiga utbetalningarna och fusket föreslår regeringen en rad åtgärder. Ett övergripande mål införs om att andelen felaktiga utbetalningar ska minska. Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Pensionsmyndigheten, Centrala studiestödsnämnden (CSN) och Migrationsverket får tillsammans 150 miljoner kronor för att intensifiera arbetet. 9 miljoner förslås även gå till en särskild funktion på Ekonomistyrningsverket (ESV) för att stödja och bidra till att samordna arbetet och uppföljningen av målet.

Dessutom föreslås åtgärder med 30 miljoner kronor till Skatteverket för att bekämpa skattefusk. Det föreslås även att CSN:s återbetalningsverksamhet förstärks med 7 miljoner kronor från och med 2022.

Regeringen, Centerpartiet och Liberalerna har tidigare presenterat en satsning på 25 miljoner kronor per år för att bekämpa felaktiga utbetalningar och fusk från arbetslöshetsförsäkringen, samt att 5 miljoner kronor per år ska gå till Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) för att minska andelen felaktiga utbetalningar. Dessutom ska Arbetsförmedlingen ges i uppdrag att stärka sitt kontrollarbete när det gäller de sökandes sökaktiviteter och rapportering till arbetslöshetskassorna.

Presskontakt

Johan Ekström
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-086 32 01
e-post till Johan Ekström

Mirjam Kontio
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-0740557
e-post till Mirjam Kontio

Punkt Markering: Finansdepartementets pressmeddelanden
Kategorier: Pressmeddelanden

Förslag om en tillfällig skattereduktion för att hantera ökade arbetskostnader till följd av pandemin

Finansdepartementets pressmeddelanden - 10 september, 2020 - 21:23

Publicerad 10 september 2020

Regeringen föreslår en tillfällig skattereduktion för arbetsinkomster för att hantera ökade arbetskostnader till följd av pandemin. Förslaget aviseras i den kommande höstbudgeten och föreslås gälla för 2021 och 2022. Förslaget bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Pandemin har drabbat Sverige och världen hårt. Hela det svenska samhället har kraftsamlat för att begränsa spridningen av sjukdomen covid-19. I många verksamheter måste man befinna sig på sin arbetsplats, till exempel inom servicesektorn eller inom vård- och omsorg. För att färdas så säkert som möjligt är det då viktigt att undvika trängsel under resan till arbetsplatsen.

För att hantera ökade arbetskostnader till följd av pandemin bör en skattereduktion för arbetsinkomster införas. Skattereduktionen utgör både en kompensation och en konjunkturstimulans som i sin tur ska bidra till fler i arbete och fler arbetade timmar, och föreslås gälla under 2021 och 2022. För 2021 kommer nedsättningen att komma engångsvis i samband med slutskatten för det året.

Skattereduktionen ska ha en tydlig låginkomsttagarprofil och vara helt utfasad vid som högst 50 000 kronor i månaden.

Det kommande förslaget bedöms minska skatteintäkterna med 5 miljarder kronor 2021 och 2022.

Regeringen avser återkomma till riksdagen med ett förslag som kan träda i kraft under 2021.

Presskontakt

Mirjam Kontio
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-0740557
e-post till Mirjam Kontio

Johan Ekström
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-086 32 01
e-post till Johan Ekström

Punkt Markering: Finansdepartementets pressmeddelanden
Kategorier: Pressmeddelanden

Nedsättningen av arbetsgivaravgifter för den först anställda utvidgas tillfälligt

Finansdepartementets pressmeddelanden - 10 september, 2020 - 21:16

Publicerad 10 september 2020

För att stötta livskraftiga företag, skapa jobb och stärka återstarten av ekonomin bör den nedsättning av arbetsgivaravgifterna som finns idag för den först anställda tillfälligt utvidgas. Förslaget, som kommer ingå i budgetpropositionen för 2021, bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Idag finns det en möjlighet för ett enmansföretag som anställer en första person att under som längst 24 kalendermånader i följd få nedsättning av arbetsgivaravgifterna. Nedsättningen innebär att det är bara ålderspensionsavgiften som ska betalas på den del av ersättningen som inte överstiger 25 000 kronor per månad. Med enmansföretag avses aktiebolag som inte har någon anställd eller endast en anställd som också är delägare, handelsbolag utan anställda och högst två delägare samt enskilda näringsidkare.

För att stötta livskraftiga företag, skapa jobb och stärka återstarten av ekonomin bör nedsättning av arbetsgivaravgifterna för den först anställda tillfälligt utvidgas. Förslaget innebär att företag som inte har någon anställd och som anställer en eller två personer samt företag med en anställd och som anställer ytterligare en person kommer att ges rätt till nedsättning av arbetsgivaravgifterna. Den föreslagna nedsättningen gäller för anställningar under perioden 1 juli 2021–31 december 2022.

Förslaget bedöms leda till minskade skatteintäkter med 20 miljoner kronor 2021, 140 miljoner kronor 2022 och 180 miljoner kronor 2023.

Presskontakt

Johan Ekström
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-086 32 01
e-post till Johan Ekström

Mirjam Kontio
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-0740557
e-post till Mirjam Kontio

Punkt Markering: Finansdepartementets pressmeddelanden
Kategorier: Pressmeddelanden

Avdrag för ökade levnadskostnader

Skatterättsnämnden - 7 september, 2020 - 11:20
Fråga om avdrag för logi vid ökade levnadskostnader på grund av dubbel bosättning ska beräknas till kostnaden för bostaden på den nya eller den tidigare arbetsorten.

Avdrag för ökade levnadskostnader

Skatterättsnämnden - 4 september, 2020 - 12:01
Fråga om avdrag för logi vid ökade levnadskostnader på grund av dubbel bosättning ska beräknas till kostnaden för bostaden på den nya eller den tidigare arbetsorten.

Nytt avdragsförbud ska försvåra skatteplanering

Finansdepartementets pressmeddelanden - 3 september, 2020 - 15:27

Publicerad 03 september 2020

Regeringen har i dag beslutat om en lagrådsremiss med förslag som ska motverka skatteplanering och skadlig skattekonkurrens. De nya reglerna innebär att det införs ett avdragsförbud för ränteutgifter avseende skulder till företag i vissa icke samarbetsvilliga jurisdiktioner.

EU:s arbete mot skatteplanering och skadlig skattekonkurrens har pågått under lång tid. Bland annat finns en särskild uppförandekodgrupp för företagsbeskattning som granskar att nya skatteåtgärder i unionens medlemsstater inte är skadliga. Inom ramen för gruppens arbete har även en förteckning över icke samarbetsvilliga jurisdiktioner på skatteområdet tagits fram. För att förmå jurisdiktioner som är med på den förteckningen att uppfylla och följa relevanta internationella standarder har även motåtgärder på skatteområdet tagits fram.

De motåtgärder regeringen nu föreslår ska gälla i Sverige, är ett avdragsförbud för ränteutgifter som betalas till icke samarbetsvilliga jurisdiktioner upptagna på EU:s förteckning och att tillämpningen av de så kallade CFC-reglerna säkerställs i vissa fall i fråga om dessa jurisdiktioner. Det nya avdragsförbudet kommer innebära att ett företag inte får dra av interna eller externa ränteutgifter avseende en skuld till ett företag som hör hemma i en sådan listad jurisdiktion. Förbudet gäller oavsett om skulden är till ett företag i intressegemenskapen eller till en extern part.

Ändringarna föreslås träda ikraft den 1 januari 2021.

Presskontakt

Mirjam Kontio
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-0740557
e-post till Mirjam Kontio

Johan Ekström
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-086 32 01
e-post till Johan Ekström

Punkt Markering: Finansdepartementets pressmeddelanden
Kategorier: Pressmeddelanden

x

Skatteverkets ställningstaganden - 2 september, 2020 - 10:39
Kategorier: Allmäna nyheter

Sidor