En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

8-1484238

Skatteverkets skrivelser - 2 maj, 2022 - 16:43
Kategorier: Allmäna nyheter

XX

Skatteverkets föreskrifter - 2 maj, 2022 - 12:52
Kategorier: Allmäna nyheter

Tidpunkten för äganderättsövergång

Skatterättsnämnden - 29 april, 2022 - 14:51
Tidpunkten för när skattskyldighet för uttag av tjänster för byggnation i egen regi upphör och fråga blir om entreprenad på annans fastighet är när köpeavtal avseende fastigheterna ingås.

XX

Skatteverkets föreskrifter - 29 april, 2022 - 14:42
Kategorier: Allmäna nyheter

XX

Skatteverkets föreskrifter - 29 april, 2022 - 12:44
Kategorier: Allmäna nyheter

XX

Skatteverkets föreskrifter - 28 april, 2022 - 16:39
Kategorier: Allmäna nyheter

Omsättningsland m.m.

Skatterättsnämnden - 28 april, 2022 - 10:28
Frågor kring tillhandahållande av ett laddningsstationsnätverk för el till kunder med eldrivna fordon.

Slopade sekretessregler för att fler ska dömas för penningtvätt

Finansdepartementets pressmeddelanden - 27 april, 2022 - 14:54

Publicerad 27 april 2022

För att knäcka gängen måste vi slå mot deras livsnerv – pengarna. Om de inte kan tvätta pengar försvinner den ekonomiska förutsättningen för deras verksamhet. Regeringen går därför fram med förslag som ska göra det lättare för myndigheter och banker att utbyta uppgifter för att bekämpa penningtvätt.

Ett effektivt och träffsäkert regelverk mot penningtvätt som hindrar kriminella från att tvätta brottsvinster kräver att banker och myndigheter samarbetar och utbyter information. I dag hindrar regler om sekretess och tystnadsplikter i många fall informationsflödet.

– För att vi ska kunna knäcka gängen måste vi jaga knarkpengarna. Polisen ska därför få bättre verktyg att dela information med banker och andra myndigheter. Vi måste försvara Sverige och vår samhällsgemenskap mot den organiserade brottsligheten, säger finansmarknadsminister Max Elger.

I en lagråds­remiss föreslår regeringen därför bland annat att banker, Finansinspektionen och brottsbekämpande myndigheter genom en ny samverkansform kan utbyta uppgifter mellan varandra för att bekämpa allvarligare former av penningtvätt utan att hindras av sekretess eller tystnadsplikt. Regeringen föreslår också att brottsbekämpande myndigheter och tillsynsmyndigheter ska få utbyta uppgifter för att förbättra penningtvättstillsynen av företag som inte sköter sig.

Regeringen aviserar också en ny utredning i syfte att inkludera fler företag och myndigheter i samverkan mot penningtvätt och ge polisen möjlighet att begära data från till exempel BankID.

Presskontakt

Simon Sätherberg
Pressekreterare hos finansmarknadsminister Max Elger
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-086 23 07
e-post till Simon Sätherberg

Punkt Markering: Finansdepartementets pressmeddelanden
Kategorier: Pressmeddelanden

XX

Skatteverkets föreskrifter - 27 april, 2022 - 10:39
Kategorier: Allmäna nyheter

Förslag om rapportering och utbyte av upplysningar om inkomster från digitala plattformar på remiss

Finansdepartementets pressmeddelanden - 26 april, 2022 - 17:26

Publicerad 26 april 2022

Regeringen har i dag remitterat en promemoria som bland annat innehåller förslag om att svenska plattformsoperatörer ska lämna uppgifter om inkomster för de personer som använder plattformarna för att sälja varor eller tjänster. Syftet med förslaget är bland annat att genomföra ett EU-direktiv för att bekämpa skattebedrägeri, skatteundandragande och skatteflykt.

Uppgifterna som ska rapporteras om säljarna på plattformarna ska lämnas till skattemyndigheten i det land där plattformsoperatören har sin hemvist. Om en operatör i ett land utanför EU bedriver verksamhet med viss anknytning till EU måste den registrera sig i en medlemsstat inom EU och lämna uppgifter i det landet. Uppgifterna som rapporteras ska utbytas automatiskt mellan medlemsstaterna.

En plattformsoperatör är ett företag som tillhandahåller en digital plattform för förmedling av varor eller vissa tjänster mellan fristående säljare och köpare.

Förslaget föreslås i huvudsak träda i kraft den 1 januari 2023.

Presskontakt

Per Strängberg
Pressekreterare hos finansminister Mikael Damberg
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-093 90 56
e-post till Per Strängberg

Mirjam Kontio
Pressekreterare hos finansminister Mikael Damberg
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-074 05 57
e-post till Mirjam Kontio

Punkt Markering: Finansdepartementets pressmeddelanden
Kategorier: Pressmeddelanden

Stödpaket till lantbruksföretag och fiskerinäring med anledning av Rysslands invasion av Ukraina

Finansdepartementets pressmeddelanden - 26 april, 2022 - 11:15

Publicerad 25 april 2022

Med anledning av Rysslands oprovocerade, olagliga och oförsvarliga invasion av Ukraina har kostnaderna för insatsvaror inom jordbruket ökat kraftigt. Regeringen föreslår nu därför ett krispaket på drygt 2 miljarder kronor till jordbruket och ett stöd på 40 miljoner kronor till yrkesfisket. Paketet bygger på en överenskommelse mellan regeringen och Centerpartiet.

– Regeringen arbetar för att lindra krigets konsekvenser för vanligt folk och företag. Vi vet att jordbruket drabbas hårt av de ökande priserna just nu. För att säkra livsmedelsproduktionen och stärka Sverige presenterar vi därför ett ytterligare stödpaket till jordbruket och fisket, säger finansminister Mikael Damberg.

– Med den dramatiska kris som svenska bönder står inför, med risk för fallande produktion och självförsörjning av livsmedel i Sverige, är det viktigt att hjälpen kommer snabbt. Därför är vi stolta över att vi här och nu bidrar till att akuta skattesänkningar och stöd kommer dessa hårt arbetande företagare till del, säger Centerpartiets ekonomisk-politiska talesperson Martin Ådahl.

Priserna på insatsvaror för jordbruket såsom drivmedel, gödning och foder har ökat ytterligare sedan Rysslands invasion av Ukraina. Kriget har också gjort att osäkerheten på världsmarknaden för jordbruksprodukter har ökat. Det rådande kostnadsläget inom både jordbruket och fisket i Sverige pressar dessa näringar hårt och äventyrar en del av Sveriges livsmedelsproduktion. Därför föreslår regeringen efter en dialog med Centerpartiet idag ett stödpaket för att stötta det svenska jordbruket och yrkesfisket.

Regeringen avser öka det i vårändringsbudgeten aviserade stödet till animalie- och växthussektorn med ytterligare knappt 1,6 miljarder kronor under 2022. Regeringen ser att kostnadsläget har stor påverkan inom hela animaliesektorn och avser därför utöka stödet även till mjölk- och nötköttsproduktion samt till får- och getproduktion. Regeringen avser även att öka det nationella stödet till jordbruket i norra Sverige med 50 miljoner kronor för 2022 samt föreslår ett stöd till yrkesfisket på 40 miljoner kronor under 2022.

Vidare föreslår regeringen att skatten på diesel för jord-, skogs- och vattenbruk sänks retroaktivt från den 1 januari 2022. Med den ytterligare skattenedsättningen för jordbruksdiesel som redan har aviserats i regeringens vårändringsbudget för 2022 innebär detta att företag i de berörda sektorerna kommer att få en förstärkt återbetalning av skatten på sin dieselanvändning under perioden 1 januari 2022 till och med 30 juni 2023.

Ett konkurrenskraftigt svenskt jordbruk är viktigt ur många aspekter, bland annat bidrar Sveriges jordbrukare till jobb i hela Sverige, bidrar till en rik natur- och kulturmiljö och håller odlingslandskapet öppet och levande men framför allt så är Sveriges jordbrukare och deras verksamhet avgörande för sund och säker mat och Sveriges försörjning av livsmedel, som också är en viktig del av Sveriges krisberedskap och civila försvar. Det gäller även den svenska fiskerinäringen som är en viktig del av Sveriges livsmedelsproduktion. Med dessa förslag och de åtgärder som tidigare har aviserats har regeringen nu sammanlagt presenterat åtgärder för cirka 3,1 miljarder för att stötta det svenska lantbruket och fiskerinäringen i denna svåra tid.

Regeringen avser återkomma i närtid med den exakta utformningen för stödet och fortsatt process för stöden. Delar av det föreslagna stödet kräver godkännande från EU-kommissionen.

Sammanfattning av åtgärder

Miljoner kronor

Åtgärdspaket 1 (vårändringsbudget 2022)

Ökad nedsättning av dieselskatt 800*

Stöd till animaliesektorn + växthus 300

Summa vårändringsbudget 1 100

Åtgärdspaket 2

Utökat stöd till animaliesektorn 1 590

Retroaktiv dieselskatteåterbetalning ca 400

Utökat Norrlandsstöd 50

Stöd till yrkesfisket 40

Summa kommande åtgärder ca 2 100

Summa stödpaket totalt ca 3 200

*Avser även effekter för 2023.

Presskontakt

Per Strängberg
Pressekreterare hos finansminister Mikael Damberg
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-093 90 56
e-post till Per Strängberg

Mirjam Kontio
Pressekreterare hos finansminister Mikael Damberg
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-074 05 57
e-post till Mirjam Kontio

Haris Grabovic
Pressekreterare hos Martin Ådahl
Mobil 072-224 40 35
e-post till Haris Grabovic

 

Punkt Markering: Finansdepartementets pressmeddelanden
Kategorier: Pressmeddelanden

8-1633504

Skatteverkets remissvar - 25 april, 2022 - 17:03
Kategorier: Allmäna nyheter

8-1654398

Skatteverkets remissvar - 25 april, 2022 - 16:58
Kategorier: Allmäna nyheter

Sidor