En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Regeringen föreslår ett stärkt system för samordningsnummer

Finansdepartementets pressmeddelanden - 14 juli, 2022 - 13:07

Publicerad 14 juli 2022

I dag har regeringen beslutat om en proposition som innehåller förslag som ska stärka systemet med samordningsnummer. Det föreslås att samordningsnummer regleras i en ny lag och att Skatteverket tar över ansvaret för bland annat identitetskontroller vid tilldelning och förnyelse av samordningsnummer.

I propositionen föreslås att samordningsnummer ska få tilldelas i tre nivåer: styrkt, sannolik och osäker. Nivåerna tilldelas beroende på vilken identitetskontroll som genomförts.

Den högsta nivån ska tilldelas den som har styrkt sin identitet. För att kunna styrka sin identitet föreslås att identitetskontrollen skärps på så sätt att den som ska styrka sin identitet ska inställa sig personligen, vara skyldig att på begäran överlämna identitetshandlingar för kontroll och att lämna fingeravtryck samt låta sig fotograferas för att kunna jämföra med de biometriska uppgifter som finns lagrade i handlingarna. Identitetskontrollen för den som ska styrka sin identitet kommer därmed att utföras på samma sätt som gäller för den som ska folkbokföras efter inflyttning till landet och tilldelas personnummer.

Myndigheter kan i sin verksamhet ha behov av att kunna begära samordningsnummer även utan krav på personlig inställelse t.ex. för att undvika personförväxling eller utbyta information om en individ men där individen själv inte har något behov av numret. I dessa fall föreslås att en myndighet ska kunna begära tilldelning av ett samordningsnummer i de fall identiteten har gjorts sannolik.

Det föreslås även att det på samma sätt som i dag för vissa särskilda ändamål ska finnas en möjlighet att begära tilldelning av samordningsnummer även i de fall där identiteten är osäker. Sådana behov kan t.ex. finnas inom rättsväsendet eller för beskattningsändamål.

I propositionen föreslås också att den som tar emot uppgifter om samordningsnummer ska få tydlig information om identiteten är styrkt, sannolik eller osäker. En skyldighet att underrätta Skatteverket om misstänkta fel i folkbokföringsdatabasen gällande personer med samordningsnummer föreslås även för samtliga myndigheter.

Propositionen innehåller också förslag om begränsningar av det undantag från folkbokföring som gäller för anställda vid utländska ambassader eller konsulat. Förslaget innebär att en utländsk medborgare som är lokalanställd men inte har immunitet och privilegier kan folkbokföras om övriga förutsättningar för folkbokföring är uppfyllda.

Lagändringarna som gäller lokalanställda vid utländska ambassader eller konsulat föreslås träda i kraft den 1 januari 2023 och övriga ändringar den 1 september 2023.

När blir propositionen tillgänglig digitalt?

Propositionen publiceras här på webbplatsen efter att den har överlämnats till riksdagen.

Presskontakt

Simon Sätherberg
Tf. pressekreterare hos finansminister Mikael Damberg
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-086 23 07
e-post till Simon Sätherberg

 

 

Punkt Markering: Finansdepartementets pressmeddelanden
Kategorier: Pressmeddelanden

Nya åtgärder mot penningtvätt: Förslag mot illegal valutaväxling

Finansdepartementets pressmeddelanden - 28 juni, 2022 - 16:08

Publicerad 28 juni 2022

Regeringen har idag presenterat förslag till skärpt reglering av finansiella institut, exempelvis valutaväxlare, i syfte att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism. Dessa förslag skickas nu ut på remiss.

Verksamheter som hanterar stora summor i kontanter har en hög risk att utnyttjas för penningtvätt. Uppgifter som polisen fått från avkrypteringen av kommunikationstjänsten Encrochat talar för att ca 150 miljoner kronor kunde tvättas hos fem valutaväxlare inom loppet av bara ett par månader.

Förslaget innebär bland annat att det införs ett lämplighetskrav för de som bedriver valutaväxling och att det inte ska vara möjligt att bedriva verksamhet utan att ansöka om registrering hos Finansinspektionen. Vidare ges Finansinspektionen utökade sanktionsmöjligheter gentemot de som inte sköter sig.

- Vi måste stoppa knarkpengarna, och valutaväxlare har visat sig spela en central roll för att tvätta svarta pengar. Det här förslaget är därför ett viktigt steg i regeringens arbete för att knäcka gängen, säger finansmarknadsminister Max Elger.

Förslaget föreslås träda i kraft den 1 april 2023.

Presskontakt

Simon Sätherberg
Pressekreterare hos finansmarknadsminister Max Elger
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-086 23 07
e-post till Simon Sätherberg

Punkt Markering: Finansdepartementets pressmeddelanden
Kategorier: Pressmeddelanden

Sänkt skatt för personer över 65 år som arbetar

Finansdepartementets pressmeddelanden - 27 juni, 2022 - 17:52

Publicerad 27 juni 2022

Finansdepartementet har i dag remitterat en promemoria med förslag om sänkt skatt för personer som är över 65 år och som fortsätter att arbeta.

De senaste åren har det gjorts ett stort antal förstärkningar av det ordinarie jobbskatteavdraget, samtidigt som någon skattereduktion för äldre som arbetar inte har gjorts. För att säkerställa en rättvis beskattning för personer som väljer att fortsätta arbeta efter 65 års ålder föreslås i promemorian sänkt skatt för personer över 65 år som arbetar.

Förslaget innebär att ungefär 400 000 personer får sänkt skatt på sina arbetsinkomster. I genomsnitt uppgår skattesänkningen till drygt 1 900 kronor per år, men den kan som mest uppgå till 6 000 kronor per år.

Förslaget har en offentligfinansiell effekt på -770 miljoner kronor och föreslås träda i kraft den 1 januari 2023.

Presskontakt

Mirjam Kontio
Pressekreterare hos finansminister Mikael Damberg
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-074 05 57
e-post till Mirjam Kontio

Punkt Markering: Finansdepartementets pressmeddelanden
Kategorier: Pressmeddelanden

Regeringen tillsätter utredning för att motverka fusk och arbetslivskriminalitet inom bland annat RUT och ROT

Finansdepartementets pressmeddelanden - 20 juni, 2022 - 13:44

Publicerad 20 juni 2022

Regeringen bedriver ett aktivt arbete för att motverka alla former av fusk och arbetslivskriminalitet. För att ytterligare stärka arbetet har regeringen beslutat att ge en särskild utredare i uppdrag att titta närmare på flera delar av skatteförfarandet, bland annat vissa frågor inom regelverket för rot- och rutavdraget.

Reglerna om rot- och rutavdrag har funnits i många år och stora skattefinansierade reformer som rot och rut bör ses över med jämna mellanrum. En oro finns också för att det har skett en ökning av rot- och rutarbeten som på ytan ser ut att utföras enligt gällande regelverk, och därmed möjliggör avdrag, men där oegentligheter förekommer, t.ex. i form av fusk med löner, sociala avgifter och anställning av illegal arbetskraft

Fusk och fel minskar den konkurrensutjämnande effekten av reduktionerna och gör det svårt för konsumenter att välja företag som följer reglerna. Det finns därför ett behov av en genomgång av regelverket. En utredare får därför i uppdrag att göra en bedömning om ytterligare krav bör ställas på företag som vill utföra rot- och rutarbeten. Det finns även behov av en bedömning om företag som missköter sig, t.ex. genom att bryta mot regler och lagar, ska kunna uteslutas från möjligheten att utföra rot- och rutarbeten.

– Oseriösa eller direkt kriminella aktörer ska inte kunna utnyttja våra gemensamma system och förstöra för alla de seriösa aktörer som vill göra rätt för sig. Nu tar vi nya initiativ för att pressa tillbaka arbetslivskriminaliteten och fusk med skattemedel, säger finansminister Mikael Damberg.

– Arbetslivskriminaliteten måste bekämpas med samhällets fulla styrka. Stora skattesubventioner måste också följas av tydliga krav på att företag sköter sig, säger biträdande arbetsmarknadsminister Johan Danielsson

Uppgifter på individnivå ska sedan 2019 lämnas i arbetsgivardeklarationen och utredaren får även i uppdrag att göra en översyn av regelverket, bland annat för att bedöma om uppgifterna som lämnas är tillräckliga för att uppfylla syftet att bekämpa skatte­undan­dragande och skatte­fusk. Utredaren ska även överväga om det är lämpligt att ytterligare uppgifter ska lämnas i arbetgivardeklarationen, som inte har betydelse för beskattningen, men som är betydelsefulla för att effektivt motverka arbets­livskriminalitet samt skydda välfärdssystemen från fusk och fel.

Utredaren ska dessutom se över regelverket för personalliggare. Regelverket har funnits en lång tid och fler branscher har tillkommit sedan det lanserades. Därför behövs en översyn för att identifiera eventuella förbättringar. Utredaren ska även ta ställning till om reglerna bör omfatta fler eller färre branscher än i dag och om regelverket kan anpassas för att bli ett effektivare verktyg i arbetet mot fusk och arbetslivskriminalitet.

Uppdraget ska delredovisas senast den 31 augusti 2023 och slutredovisas senast den 30 augusti 2024.

Presskontakt

Mirjam Kontio
Pressekreterare hos finansminister Mikael Damberg
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-074 05 57
e-post till Mirjam Kontio

Per Strängberg
Pressekreterare hos finansminister Mikael Damberg
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-093 90 56
e-post till Per Strängberg

Tora Heckscher
Pressekreterare hos bostadsminister och biträdande arbetsmarknadsminister Johan Danielsson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-0935083
e-post till Tora Heckscher

 

Punkt Markering: Finansdepartementets pressmeddelanden
Kategorier: Pressmeddelanden

Ny extra ändringsbudget med förslag om retroaktivt sänkt skatt på jordbruksdiesel

Finansdepartementets pressmeddelanden - 17 juni, 2022 - 16:37

Publicerad 17 juni 2022

Regeringen har idag överlämnat en ny extra ändringsbudget med förslag om retroaktivt sänkt skatt på jordbruksdiesel. Den budget som överlämnades den 2 juni med samma innehåll beslutade regeringen att återkalla, när riksdagen inte beslutade om regeringens vårändringsbudget. Detta eftersom förslagen om den retroaktivt sänkta skatten förutsatte att riksdagen skulle godkänna förslagen i vårändringsbudgeten.

I förslaget som nu återigen överlämnats till riksdagen sänks skatten retroaktivt på diesel för jord-, skogs- och vattenbruk. Det sker genom att den tillfälligt utökade nedsättningen av koldioxid- och energiskatt som föreslogs i vårändringsbudgeten retroaktivt ska gälla från den 1 januari i år.

Priset på flera viktiga insatsvaror för jordbruket har ökat kraftigt, inte minst som en följd av Rysslands invasion av i Ukraina. Situationen i Sverige och i omvärlden innebär en ekonomisk påfrestning för de företag som bedriver jord-, skogs- och vattenbruk i Sverige. För att snabbt ge stöd till företag inom dessa viktiga näringar, och för att mildra de kraftiga kostnadsökningar som dessa företag haft sedan årsskiftet, är det viktigt att företag inom jord-, skogs- och vattenbruksnäringarna får en retroaktivt förstärkt nedsättning av skatten på diesel från och med den 1 januari 2022.

Med de åtgärder som föreslås i regeringens vårändringsbudget för 2022 innebär detta att de företag som berörs kommer att få en förstärkt återbetalning av skatten på sin dieselanvändning under perioden 1 januari 2022 till och med 30 juni 2023.

Sammantaget bedöms förslaget om retroaktivt sänkt skatt på diesel inom jord-, skogs- och vattenbruk minska skatteintäkterna med 0,39 miljarder kronor 2022.

Presskontakt

Mirjam Kontio
Pressekreterare hos finansminister Mikael Damberg
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-074 05 57
e-post till Mirjam Kontio

Punkt Markering: Finansdepartementets pressmeddelanden
Kategorier: Pressmeddelanden

Extra ändringsbudget med förslag om ekonomiska förbättringar för pensionärerna

Finansdepartementets pressmeddelanden - 17 juni, 2022 - 10:43

Publicerad 17 juni 2022

Regeringen beslutar och överlämnar idag en extra ändringsbudget med förslag om att förstärka det befintliga grundskyddet för pensionärer från och med augusti 2022. Dessutom ingår övriga delar av vårändringsbudgeten och de förslag som lämnats i ändringsbudget om stöd till Ukraina.

– Det är angeläget att så snart som möjligt genomföra ekonomiska förbättringar för de pensionärer som har det allra tuffast. Genom att presentera en ny extra ändringsbudget som inkluderar det nya pensionsförslaget gör vi det möjligt för riksdagen att avgöra frågorna. Förslaget måste få prövas i kammaren, eftersom det kan förväntas få stöd av en majoritet av ledamöterna, säger finansminister Mikael Damberg.

Den 15 juni avslog riksdagen finansutskottets förslag till beslut om vårändringsbudget för 2022 samt extra ändringsbudget om stöd till Ukraina. Beslutet var en följd av att finansutskottet den 13 juni 2022 beslutade att inte inkludera ett nytt kompromissförslag om pensionerna i en reservation mot utskottets förslag.

I denna proposition ingår det nya pensionsförslaget liksom de övriga delarna av vårändringsbudgeten och förslagen i propositionen Extra ändringsbudget för 2022 – Stöd till Ukraina.

Det nya pensionsförslaget innebär att grundnivån i garantipensionen höjs med 1 000 kronor per månad samt att konsumtionsstödet i bostadstillägget för pensionärer höjs med 100 kronor för en ensamstående pensionär. Förändringarna träder i kraft i augusti. Vidare återtas den justering av anslaget för jobbstimulans i försörjningsstödet som gjordes i vårändringsbudgeten. För att så snart som möjligt genomföra förbättringar för pensionärerna och de övriga förslag som ingår extra ändringsbudgeten, samt kunna tillföra medel redan vid halvårsskiftet 2022 för de verksamheter som behöver tillskott, förslår regeringen att motionstiden förkortas till tre dagar.

Regeringen har även beslutat om att återkalla den extra ändringsbudgeten med förslag om retroaktivt sänkt skatt på jordbruksdiesel, eftersom förslagen i den propositionen förutsatte att riksdagen skulle godkänna förslagen i vårändringsbudgeten. Regeringen återkommer dock med förslagen om retroaktivt sänkt skatt i en separat extra ändringsbudget.

Presskontakt

Mirjam Kontio
Pressekreterare hos finansminister Mikael Damberg
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-074 05 57
e-post till Mirjam Kontio

Punkt Markering: Finansdepartementets pressmeddelanden
Kategorier: Pressmeddelanden

Mikael Damberg till Luxemburg för möte i Ekofinrådet

Finansdepartementets pressmeddelanden - 17 juni, 2022 - 10:37

Publicerad 16 juni 2022

Fredag den 17 juni deltar finansminister Mikael Damberg i ett möte i rådet för ekonomiska och finansiella frågor (Ekofin) i Luxemburg tillsammans med sina kollegor i EU. Under mötet väntas ministrarna bland annat anta en allmän riktlinje om EU-kommissionens förslag till en global minimiskatt för multinationella företag inom EU.

Förslaget om en global minimiskatt för multinationella företag bygger på de regler som under de senaste åren har förhandlats fram inom ramen för G20:s och OECD:s arbete och syftar till att säkerställa att dessa företag betalar en viss minsta skattenivå på sina inkomster var de än är verksamma.

Andra frågor som ska behandlas på mötet är bland annat kommissionens förslag till nya egna medel, Polens återhämtningsplan inom ramen för den återhämtningsfacilitet som inrättades med anledning av covid-19-pandemin, samt de ekonomisk-politiska delarna av årets landsspecifika rekommendationer.

I samband med Ekofinrådets möte äger även Europeiska investeringsbankens (EIB) årsmöte rum. På mötet väntas bland annat Sverige väljas till ordförande i bankens guvernörsstyrelse för kommande år.

Presskontakt

Mirjam Kontio
Pressekreterare hos finansminister Mikael Damberg
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-074 05 57
e-post till Mirjam Kontio

Punkt Markering: Finansdepartementets pressmeddelanden
Kategorier: Pressmeddelanden

Skärpta åtgärder mot momsfusk

Finansdepartementets pressmeddelanden - 9 juni, 2022 - 18:59

Publicerad 09 juni 2022

Som ett led i arbetet att bekämpa kriminaliteten och skattefusket har regeringen i dag beslutat att ge en särskild utredare i uppdrag att föreslå åtgärder för att förhindra bedrägerier och skatteundandragande på mervärdesskatteområdet.

Bedrägerier med mervärdesskatten sker i olika former och med olika konstruktioner. I många fall sker de på ett systematiskt sätt med flera företag och med olika mellanled för att försvåra upptäckt. Förutom stora förluster för samhället innebär bedrägerierna också att konkurrensen snedvrids till nackdel för företag som gör rätt för sig. Skatteverkets bedömning är att det totala skattefelet för mervärdesskatten 2019 uppgick till 12,4 miljarder kronor. Hur stor del av bortfallet som beror på bedrägerier är dock inte känt.

Uppdraget som nu ges till en särskild utredare innefattar att föreslå åtgärder för att förhindra bedrägerier och skatteundandragande på mervärdesskatteområdet. Det kan röra sig om olika typer av åtgärder, men utredaren ska särskilt analysera om Skatteverket har tillräckligt effektiva verktyg för att upptäcka och förhindra bedrägerier. Utredaren ska även undersöka om en metod där företags registreringsnummer för mervärdesskatt visas som ogiltigt i VIES (VAT Information Exchange System är ett elektroniskt system för utbyte av information mellan EU-länder, bl.a. kontroll av momsregistreringsnummer) skulle kunna vara en lämplig åtgärd förhindra bedrägerier.

Utredaren ska även lämna förslag i ett delbetänkande på en lagreglering som innebär att den som är medveten om ett momsbedrägeri och som lämnar uppgifter som i sig är korrekta men i bedrägligt syfte ska kunna dömas för skattebrott. Det ska även bli möjligt att begå ett skattebrott genom att lämna oriktiga muntliga uppgifter.

– Bedrägerier och fusk med momsen är oacceptabelt. Det leder till mindre resurser till vår gemensamma välfärd och det försämrar situationen för de företag som sköter sig. Nu tar vi krafttag mot momsfusket och förtydligar lagstiftningen så att det blir ännu svårare att komma undan med skattebrott, säger finansminister Mikael Damberg.

Deluppdraget, som även är en följd av kommissionens formella underrättelse om Sveriges genomförande av det s.k. SEFI-direktivet, ska redovisas senast den 31 augusti 2023. Uppdraget ska redovisas som helhet senast den 29 februari 2024.

Presskontakt

Mirjam Kontio
Pressekreterare hos finansminister Mikael Damberg
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-074 05 57
e-post till Mirjam Kontio

Per Strängberg
Pressekreterare hos finansminister Mikael Damberg
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-093 90 56
e-post till Per Strängberg

Punkt Markering: Finansdepartementets pressmeddelanden
Kategorier: Pressmeddelanden

Förslag om ett stärkt system för samordningsnummer

Finansdepartementets pressmeddelanden - 9 juni, 2022 - 17:07

Publicerad 09 juni 2022

I dag har regeringen överlämnat en lagrådsremiss till Lagrådet som innehåller förslag som ska stärka systemet med samordningsnummer. Samordningsnummer föreslås regleras i en ny lag och Skatteverket föreslås ta över ansvaret för bland annat identitetskontroller vid tilldelning och förnyelse av samordningsnummer.

I lagrådsremissen föreslås att samordningsnummer ska få tilldelas i tre nivåer: styrkt, sannolik och osäker. Nivåerna tilldelas beroende på vilken identitetskontroll som genomförts.

Det säkraste samordningsnumret ska tilldelas den som har styrkt sin identitet. För att kunna styrka sin identitet föreslås att identitetskontrollen skärps på så sätt att den som ska styrka sin identitet ska inställa sig personligen, vara skyldig att på begäran överlämna identitetshandlingar för kontroll och att lämna fingeravtryck samt låta sig fotograferas för att kunna jämföra med de biometriska uppgifter som finns lagrade i handlingarna. Identitetskontrollen för den som ska styrka sin identitet kommer därmed att utföras på samma sätt som gäller för den som ska folkbokföras efter inflyttning till landet och tilldelas personnummer.

Myndigheter kan i sin verksamhet ha behov av att kunna begära samordningsnummer även utan krav på personlig inställelse t.ex. för att undvika personförväxling eller utbyta information om en individ men där individen själv inte har något behov av numret. I dessa fall föreslås att en myndighet ska kunna begära tilldelning av ett samordningsnummer i de fall identiteten gjorts sannolik.

Det föreslås även att det på samma sätt som i dag ska finna en möjlighet att begära tilldelning av samordningsnummer även i de fall där identiteten är osäker. Sådana behov kan t.ex. finnas inom rättsväsendet eller för beskattningsändamål.

I lagrådsremissen föreslås också att den som tar emot uppgifter om samordningsnummer ska få tydlig information om identiteten är styrkt, sannolik eller osäker. En skyldighet att underrätta Skatteverket om misstänkta fel gällande personer med samordningsnummer föreslås även för samtliga myndigheter.

Lagrådsremissen innehåller också förslag om begränsningar av det undantag från folkbokföring som gäller för lokalanställda vid utländska ambassader eller konsulat. Förslaget innebär att en utländsk medborgare som är lokalanställd men inte har immunitet och privilegier kan folkbokföras om övriga förutsättningar för folkbokföring är uppfyllda.

Lagändringarna som gäller lokalanställda vid utländska ambassader eller konsulat föreslås träda i kraft den 1 januari 2023 och övriga ändringar den 1 september 2023.

Presskontakt

Mirjam Kontio
Pressekreterare hos finansminister Mikael Damberg
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-074 05 57
e-post till Mirjam Kontio

Per Strängberg
Pressekreterare hos finansminister Mikael Damberg
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-093 90 56
e-post till Per Strängberg

Punkt Markering: Finansdepartementets pressmeddelanden
Kategorier: Pressmeddelanden

Förslag om en effektivare och modernare källskatt på utdelning

Finansdepartementets pressmeddelanden - 7 juni, 2022 - 17:37

Publicerad 07 juni 2022

Finansdepartementet remitterar i dag ett förslag för att effektivisera och modernisera reglerna om källskatt på utdelningar till utländska personer. Förslaget innebär bland annat att det införs nya krav på att lämna uppgifter på individnivå om den som är skattskyldig.

I huvudsak föreslås följande förändringar jämfört med den nuvarande kupongskattelagen:

Den nuvarande kupongskattelagen ersätts med en ny lag. Skatten ska kallas källskatt på utdelning. Liksom i dag är skattesatsen som utgångspunkt 30 procent på utdelningen. 
Det införs ett krav på att lämna uppgifter på individnivå i skattedeklarationen för att kunna få en reducerad skattesats direkt vid utdelningstillfället. Detta görs för att minska fusk och fel. En reducerad skattesats kan användas i de fall Sverige har ett skatteavtal med det andra landet som reglerar detta.
Källskatt på utdelning ska omfattas av bestämmelserna i lagen mot skatteflykt.
En aktör som benämns godkänd mellanhand ska kunna ta över ansvaret för att innehålla, redovisa och betala in källskatt på utdelning.

Förslaget bedöms öka statens intäkter med 210 miljoner kronor per år.

Lagförslagen föreslås träda i kraft den 1 juli 2023 och tillämpas från och med den 1 januari 2024.

Om källskatt på utdelning

Källskatt tas ut på utdelning på andelar i bland annat svenska aktiebolag och svenska värdepappersfonder och specialfonder som innehas av utländska företag och privatpersoner. Skattesatsen är som utgångspunkt 30 procent men kan vara reducerad om Sverige har skatteavtal med det andra landet. Källskatt på utdelning kallas enligt dagens regler kupongskatt.

Presskontakt

Mirjam Kontio
Pressekreterare hos finansminister Mikael Damberg
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-074 05 57
e-post till Mirjam Kontio

Per Strängberg
Pressekreterare hos finansminister Mikael Damberg
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-093 90 56
e-post till Per Strängberg

Punkt Markering: Finansdepartementets pressmeddelanden
Kategorier: Pressmeddelanden

Förslag om en enklare och tydligare kemikalieskatt till Lagrådet

Finansdepartementets pressmeddelanden - 2 juni, 2022 - 17:18

Publicerad 02 juni 2022

Regeringen har i dag beslutat om en lagrådsremiss som innehåller flera förslag för att göra skatten på kemikalier i viss elektronik enklare och tydligare.

Skatten på kemikalier i viss elektronik har funnits sedan 2017. Syftet med skatten är att minska tillförseln av farliga ämnen till människors hemmiljö och på så vis skydda människors hälsa. Skatteverket och Kemikalieinspektionen har nyligen genomfört en omfattande utvärdering av skatten och dess effekter.

I lagrådsremissen föreslås att reglerna för avdrag förenklas så att det inte längre spelar någon roll om ett ämne är additivt eller reaktivt tillsatt. Det medför att det blir betydligt enklare för både skattskyldiga och myndigheter att få den information som behövs för att en vara ska få rätt avdrag. Den högsta avdragsnivån föreslås också ökas.

Reglerna för begagnade varor förtydligas också i förslaget. Med de nya reglerna blir det tydligare vad som krävs för att undantag för begagnade varor ska kunna tillämpas. Undantaget utvidgas också så att varor som tillverkades innan skatten infördes undantas helt. Slutligen justeras reglerna för import från tredjeland så att de fungerar med vissa kommande ändringar av tullreglerna.

Sammantaget bedöms förändringarna innebära minskad administration både för de skattskyldiga och myndigheterna. Det blir även tydligare vilka regler som gäller och vilken information som krävs från de skattskyldiga.

De ändrade importreglerna föreslås träda i kraft den 31 december 2022 och övriga ändringar den 1 juli 2023.

Presskontakt

Mirjam Kontio
Pressekreterare hos finansminister Mikael Damberg
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-074 05 57
e-post till Mirjam Kontio

Per Strängberg
Pressekreterare hos finansminister Mikael Damberg
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-093 90 56
e-post till Per Strängberg

Punkt Markering: Finansdepartementets pressmeddelanden
Kategorier: Pressmeddelanden

Extra ändringsbudget med förslag på retroaktivt sänkt skatt på jordbruksdiesel överlämnas till riksdagen

Finansdepartementets pressmeddelanden - 2 juni, 2022 - 17:14

Publicerad 02 juni 2022

Med anledning av den senaste tidens pris- och kostnadsökningar har regeringen föreslagit ytterligare åtgärder för att stötta det svenska jordbruket. I förslaget som nu överlämnats till riksdagen sänks skatten retroaktivt på diesel för jord-, skogs- och vattenbruk. Det sker genom att den tillfälligt utökade nedsättningen av koldioxid- och energiskatt som föreslogs i vårändringsbudgeten retroaktivt ska gälla från den 1 januari i år.

Priset på flera viktiga insatsvaror för jordbruket har ökat kraftigt, inte minst som en följd av Rysslands invasion av i Ukraina. Situationen i Sverige och i omvärlden innebär en ekonomisk påfrestning för de företag som bedriver jord-, skogs- och vattenbruk i Sverige. För att snabbt ge stöd till företag inom dessa viktiga näringar, och för att mildra de kraftiga kostnadsökningar som dessa företag haft sedan årsskiftet, är det viktigt att företag inom jord-, skogs- och vattenbruksnäringarna får en retroaktivt förstärkt nedsättning av skatten på diesel från och med den 1 januari 2022.

Med de åtgärder som tidigare har aviserats i regeringens vårbudget för 2022 innebär detta att de företag som berörs kommer att få en förstärkt återbetalning av skatten på sin dieselanvändning under perioden 1 januari 2022 till och med 30 juni 2023.

Sammantaget bedöms förslaget om retroaktivt sänkt skatt på diesel inom jord-, skogs- och vattenbruk minska skatteintäkterna med 0,39 miljarder kronor 2022.

Presskontakt

Mirjam Kontio
Pressekreterare hos finansminister Mikael Damberg
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-074 05 57
e-post till Mirjam Kontio

Per Strängberg
Pressekreterare hos finansminister Mikael Damberg
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-093 90 56
e-post till Per Strängberg

Punkt Markering: Finansdepartementets pressmeddelanden
Kategorier: Pressmeddelanden

Avtal om social trygghet mellan Sverige och Japan träder i kraft 1 juni

Finansdepartementets pressmeddelanden - 1 juni, 2022 - 16:26

Publicerad 01 juni 2022

Den 1 juni träder avtalet om social trygghet mellan Sverige och Japan i kraft. Avtalet samordnar de svenska och japanska allmänna systemen för ålders- och efterlevandepension samt sjuk- och aktivitetsersättning.

– Jag är väldigt glad över att avtalet om social trygghet mellan Japan och Sverige nu träder i kraft. Avtalet kommer att öka tryggheten för svenskar som bor och arbetar i Japan och vara viktigt för svenska företag, säger socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi.

Avtalet om social trygghet mellan Japan och Sverige som nu träder i kraft innebär bland annat att det blir lättare för svenskar som arbetar i Japan att kvalificera sig för japansk pension och därmed också kunna få japansk pension utbetald om de flyttar hem och bosätter sig i Sverige. Från svensk horisont är avtalet särskilt betydelsefullt för svenskar som arbetar kortare tid än 10 år i Japan.

För svenska företag som gör affärer med Japan innebär avtalet mindre byråkrati och underlättar rörligheten mellan länderna när en utsänd arbetstagare omfattas av hemlandets socialförsäkring och arbetsgivaren betalar de sociala avgifter som berörs av avtalet i hemlandet.

Enligt avtalet omfattas utsända arbetstagare och deras medföljande familjemedlemmar av hemlandets lagstiftning i upp till fem år för de aktuella förmånerna ålders- och efterlevandepension samt sjuk- och aktivitetsersättning. För familjemedlemmar underlättar det när hela familjen omfattas av samma socialförsäkringssystem.

Sverige och Japan har sedan flera år förhandlat om ett avtal om social trygghet. Den 11 april 2019 undertecknades avtalet och den 27 oktober 2021 godkände riksdagen avtalet. Avtalet träder i kraft den 1 juni 2022.

Fakta

Japan är Sveriges andra största handelspartner i Asien och fjärde största exportmarknad utanför EU. Omkring 1800 svenskar är tillfälligt eller långsiktigt bosatta i Japan och cirka 12 000 svenska jobb berörs av exporten till Japan. Japanskägda företag i Sverige sysselsätter omkring 21 500 personer. Ett frihandelsavtal mellan EU och Japan trädde i kraft 2019 och ger svenska företag bättre tillgång till den japanska marknaden med 126 miljoner konsumenter.

Presskontakt

Hanna Kretz
Pressekreterare hos socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-064 96 04
e-post till Hanna Kretz

Punkt Markering: Finansdepartementets pressmeddelanden
Kategorier: Pressmeddelanden

Sidor