En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver privat hjälp av en skattekonsult.

Subscribe to Finansdepartementets pressmeddelanden feed
Uppdaterad: 3 min 36 sek sedan

Förstärkta åtgärder mot gränsöverskridande skatteplanering

21 januari, 2021 - 18:11

Publicerad 21 januari 2021

Regeringen har i dag beslutat om en lagrådsremiss som en del i genomförandet av EU:s direktiv mot skatteundandraganden. Syftet med förslaget är att stoppa användningen av skillnader i olika länders skattelagstiftning för gränsöverskridande skatteplanering.

- Det här är ytterligare ett exempel där samarbetet i EU används på ett effektivt sätt för att komma åt skatteplanering där man utnyttjar skillnader i olika länders lagar, säger finansminister Magdalena Andersson.

I lagrådsremissen föreslås att de befintliga reglerna för att neutralisera effekterna av missmatchningar i olika länders skatteregler kompletteras.

Enligt svenska regler beskattas inkomsten från handelsbolag hos delägaren. Ändringen innebär att utländska juridiska personer som har inkomst från ett svenskt handelsbolag ska betala skatt i Sverige om inkomsten inte beskattas i den stat där den skattskyldige hör hemma och det beror på att handelsbolaget, på grund av skillnader i den skatterättsliga klassificeringen, betraktas som ett eget skattesubjekt i denna stat. Det krävs också att det föreligger intressegemenskap mellan den utländska juridiska personen och handelsbolaget för att svensk beskattning ska bli aktuell. Syftet är att stoppa skattestrukturer som är så kallade omvända hybrida missmatchningar.

Förslaget är det tredje steget i Sveriges genomförande av OECD:s BEPS-rekommendationer (Base Erosion and Profit Shifting) om hybrida missmatchningar (åtgärd 2) samt sista steget i reglerna om hybrida missmatchningar i direktivet mot skatteundandraganden.

Förslagen föreslås träda i kraft den 1 juli 2021.

Presskontakt

Isabel Lundin
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-296 46 38‬
e-post till Isabel Lundin

Johan Ekström
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-086 32 01
e-post till Johan Ekström

Punkt Markering: Finansdepartementets pressmeddelanden
Kategorier: Pressmeddelanden

Ytterligare en extra ändringsbudget för 2021 har lämnats till riksdagen

19 januari, 2021 - 15:24

Publicerad 19 januari 2021

Regeringen har i dag överlämnat en tredje extra ändringsbudget för 2021 till riksdagen. Budgeten innehåller förslag som till exempel den förstärkta och förlängda korttidspermitteringen, det förlängda omställningsstödet och det nya nedstängningsstödet. Budgeten innehåller även medel för den tillfälligt stoppade 180-dagarsprövningen i sjukförsäkringen. Regeringens förslag bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Det handlar om åtgärder på sammanlagt 18,6 miljarder kronor. Samtliga förslag har kommunicerats tidigare.

Korttidspermitteringen förlängs till 30 juni och förstärks

Tidsgränsen och karenstiden som vanligtvis reglerar hur länge ett företag kan beviljas korttidspermittering tas bort under perioden 1 december 2020 till 30 juni 2021. Det innebär att företag kan fortsätta att använda stödet i upp till ytterligare sju månader, eller som längst till och med 30 juni 2021. Dessutom förstärks stödet då det införs en möjlighet för företag att minska arbetstiden för de anställda med upp till 80 procent i januari, februari och mars 2021.
Pressmeddelande: Utökad möjlighet till korttidspermittering till följd av ny pandemilag

Omställningsstödet förlängs till februari och förstärks för små företag

Omställningsstödet förlängs med perioden januari-februari. För att särskilt stötta småföretag har de möjlighet att få upp till 90 procent av sina fasta kostnader ersatta under perioderna november-december samt januari-februari. För större företag är subventionsgraden fortsatt 70 procent.
Pressmeddelande: Omställningsstödet förstärks för små företag

Ett nedstängningsstöd införs för företag som måste stänga ned

Ett nytt stöd införs för företag som till följd av eventuella beslut om nedstängning som meddelas enligt pandemilagen förhindras att bedriva verksamhet, ett så kallat nedstängningsstöd. Det kommer att vara utformat som ett förstärkt omställningsstöd. Företagen kommer att kunna få upp till 100 procent av sina fasta kostnader ersatta under perioden.
Pressmeddelande: Kraftfullt ekonomiskt stöd till företag som drabbas av nedstängning

Satsning på sänkt arbetsgivaravgift för unga börjar gälla tidigare

Arbetsgivaravgifterna för personer mellan 19 och 23 år sänks till en nivå på 19,73 procent mellan januari 2021 och mars 2023. I budgetpropositionen för 2021 aviserade regeringen att sänkningen skulle gälla från och med april i år men den tidigareläggs alltså nu.
Pressmeddelande: Sänkta arbetsgivaravgifter för unga tidigareläggs

Stoppad 180-dagarsprövning i sjukförsäkringen

I budgeten avsätts 100 miljoner kronor för att möjliggöra ett tillfälligt stopp av 180-dagarsprövningarna i sjukförsäkringen. Detta för att förhindra att exempelvis långtidssjuka i covid-19 och andra människor som har sjukpenning förlorar denna. Det tillfälliga stoppet ska gälla till dess att lagändringar för att åstadkomma en flexiblare rehabiliteringskedja träder i kraft i mitten av mars.
Pressmeddelande: 180-dagarsprövningen i sjukförsäkringen stoppas

Berörda myndigheter får tillskott för administrativa kostnader

Tillväxtverkets förvaltningsanslag förstärks med 450 miljoner kronor 2021 för att hantera ansökningar om korttidspermittering samt stärka kontrollen av stödet. Även Skatteverkets förvaltningsanslag förstärks med 120 miljoner kronor 2021 till följd av att omställningsstödet förlängs. 

Vid frågor

Media och journalister, kontakta pressekreterarna. För alla övriga frågor kontakta växeln 08-405 10 00 eller finansdepartementet.registrator@regeringskansliet.se

Presskontakt

Johan Ekström
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-086 32 01
e-post till Johan Ekström

Isabel Lundin
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-296 46 38‬
e-post till Isabel Lundin

Punkt Markering: Finansdepartementets pressmeddelanden
Kategorier: Pressmeddelanden

Sänkta arbetsgivaravgifter för unga tidigareläggs

15 januari, 2021 - 16:52

Publicerad 15 januari 2021

Regeringens planerade sänkning av arbetsgivaravgifter för unga kommer att tidigareläggas och gälla redan från och med 1 januari i år. I budgetpropositionen för 2021 aviserade regeringen att sänkningen skulle gälla från och med april. Förslaget bygger på en överenskommelse mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna.

Många av de branscher där unga arbetar har drabbats hårt under pandemin, vilket har försämrat ungas möjligheter till anställning och extrajobb. Förslaget bedöms underlätta för unga att behålla sitt arbete eller få ett nytt jobb.

Den tidigarelagda satsningen innebär att ytterligare kostnader kan lyftas av från företag som påverkas negativt av nya restriktioner som har införts till följd av pandemin.

Arbetsgivaravgifterna kommer vara sänkta till en nivå på 19,73 procent mellan januari 2021 till och med mars 2023. Förslaget omfattar personer som vid årets ingång har fyllt 18 år men inte 23 år. Nedsättningen ska gälla för den del av ersättningen som uppgår till högst 25 000 kronor per månad.

Förslaget har en offentligfinansiell effekt på -9 miljarder kronor 2021 och 2022 och -1,4 miljarder kronor 2023 och kommer att ingå i en extra ändringsbudget. Jämfört med det aviserade förslaget i budgetpropositionen för 2021 innebär tidigareläggningen en extra kostnad på 1,4 miljarder kronor.

Reglerna föreslås träda i kraft i februari 2021 och tillämpas retroaktivt på ersättning som ges ut efter den 31 december 2020. Reglerna upphör att gälla vid utgången av mars 2023.

Vid frågor

Media och journalister, kontakta pressekreterarna. För alla övriga frågor kontakta växeln 08-405 10 00 eller finansdepartementet.registrator@regeringskansliet.se

Presskontakt

Johan Ekström
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-086 32 01
e-post till Johan Ekström

Isabel Lundin
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-296 46 38‬
e-post till Isabel Lundin

Punkt Markering: Finansdepartementets pressmeddelanden
Kategorier: Pressmeddelanden

Förslaget om en tillfällig skattereduktion för att hantera ökade arbetskostnader till följd av pandemin på remiss

22 december, 2020 - 13:06

Publicerad 22 december 2020

Regeringen remitterar i dag ett förslag på en tillfällig skattereduktion för arbetsinkomster för att hantera ökade arbetskostnader till följd av pandemin. Förslaget aviserades i budgetpropositionen för 2021 och bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Pandemin har drabbat Sverige och världen hårt. Hela det svenska samhället har kraftsamlat för att begränsa spridningen av sjukdomen covid-19. En tillfällig skattereduktion föreslås därför för 2021 och 2022 för att kompensera för de ökade arbetskostnader som kan uppstå till följd av pandemin, exempelvis i form av anpassningar av hemmiljön till ökat hemarbete eller ändrade färdsätt och färdmönster till och från arbetet. Skattereduktionen utgör därmed både en kompensation och en konjunkturstimulans.

Skattesänkningen riktar sig till personer med låga och medelhöga arbetsinkomster och ges med som högst 2 250 kronor per år. En infasning av reduktionen påbörjas vid arbetsinkomster överstigande 60 000 kronor per år och skattesänkningen är helt utfasad vid arbetsinkomster som uppgår till 500 000 kronor per år. Högsta beloppet kommer att gälla för inkomster mellan 240 000 kronor per år och 300 000 kronor per år.

Förslaget föreslås träda i kraft den 1 december 2021 och beräknas minska skatteintäkterna med 5 miljarder kronor 2021 och 2022.

Presskontakt

Adriana Haxhimustafa
T.f. Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00  
Mobil 070-266 31 05  
e-post till Adriana Haxhimustafa, via registrator

Punkt Markering: Finansdepartementets pressmeddelanden
Kategorier: Pressmeddelanden

Till följd av nya restriktioner förlängs omställningsstödet för januari-februari och likviditetsstödet tidigareläggs

19 december, 2020 - 23:40

Publicerad 19 december 2020

Regeringen har kommunicerat ytterligare restriktioner för att minska smittspridningen. För att lindra konsekvenserna för jobb och företag förlängs även omställningsstödet januari-februari. Ikraftträdandet för skatteanstånden kommer också att kunna tidigareläggas. Förslaget bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Omställningsstödet infördes i juni i år. Det är ett direktstöd baserat på omsättningstapp och stödet blir större ju mer omsättningen minskar. Syftet är att lindra konsekvenserna för jobb och företag och göra det möjligt att överbrygga den akuta krisen och samtidigt underlätta för företag att ställa om och anpassa sin verksamhet.

Omställningsstödet förlängs nu med januari-februari. För att stöd ska beviljas för januari-februari krävs att företaget haft ett omsättningstapp på mer än 30 procent jämfört med samma månader 2019. Att tappet ska räknas jämfört med 2019 är kopplat till de riktlinjer EU-kommissionen presenterat för den här typen av statliga stöd.

Stödet ges som tidigare som en andel av företagets fasta kostnader, beroende på företagets procentuella omsättningstapp. Stöd ges med maximalt 70 procent av de fasta kostnaderna. Undantag görs dock för mindre företag som även fortsättningsvis får maximalt 75 procent av sina fasta kostnader ersatta. Av samma orsak får stöd ges med maximalt 30 miljoner kronor per stödberättigat företag räknat perioden augusti 2020-februari 2021.

Regeringen arbetar för att ändringarna ska kunna träda i kraft så snart som möjligt efter stödperiodens utgång. Målsättningen är ett ikraftträdande 1 mars 2021. I likhet med tidigare omställningsstöd krävs att förlängningen godkänns av EU-kommissionen innan reglerna får börja tillämpas.

Snabba ikraftträdandetider är av yttersta vikt för att rädda jobb och företag. Ikraftträdandet för anstånden har kunnat tidigareläggas så att de 300 miljarderna i likviditetsstöd via skattekontot blir tillgängliga redan den 8 februari istället för den 1 mars.

Presskontakt

Johan Ekström
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00  
Mobil 073-086 32 01  
e-post till Johan Ekström

Punkt Markering: Finansdepartementets pressmeddelanden
Kategorier: Pressmeddelanden

Uppdrag till Skatteverket att motarbeta felaktig folkbokföring

18 december, 2020 - 19:32

Publicerad 18 december 2020

Regeringen ger Skatteverket i uppdrag att i samverkan med ett antal frivilliga kommuner inrätta ett pilotprojekt för att motarbeta felaktig folkbokföring. Uppdraget aviserades i budgetpropositionen 2021 och är en del av en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Uppgifterna i folkbokföringen ska bland annat spegla befolkningens bosättning så att olika samhällsfunktioner får ett korrekt underlag för beslut och åtgärder. Om uppgifter i folkbokföringen inte stämmer med verkliga förhållanden kan det medföra problem som att skolan inte vet var ett barn bor och att kommunen har svårt att följa upp en orosanmälan. Det kan också leda till otillåten handel med hyreskontrakt, handel med folkbokföringsadresser och svårigheter att följa upp förekomsten av trångboddhet. Det är mot denna bakgrund angeläget att fortsätta arbetet med ordning och reda i folkbokföringen och Skatteverket får därför ytterligare ett uppdrag för att motarbeta felaktig folkbokföring.

Pilotprojektet ska gå ut på att utreda omfattningen av problemet och utveckla metoder och arbetssätt för att åtgärda felaktigheter. Dt ska bedrivas i områden där Skatteverket och kommunerna bedömer att problemen, med tonvikt på trångboddhet och otillåten handel med hyreskontrakt, är störst. Uppdraget innefattar bosättningsutredningar inklusive oannonserade fysiska kontrollbesök i enlighet med Skatteverkets ordinarie uppdrag.

I uppdraget ingår också att Skatteverket i enlighet med sitt ordinarie uppdrag, även i andra områden, ska göra stickprovskontroller av folkbokförda och vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att den fastställda bosättningen är korrekt.

Uppdraget ska redovisas senast den 1 juni 2022.

Presskontakt

Johan Ekström
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00  
Mobil 073-086 32 01  
e-post till Johan Ekström

Punkt Markering: Finansdepartementets pressmeddelanden
Kategorier: Pressmeddelanden

Förslag till skattereduktion för investeringar på remiss

8 december, 2020 - 14:16

Publicerad 08 december 2020

Finansdepartementet remitterar i dag en promemoria med ett förslag om en tillfällig skattereduktion för investeringar i inventarier. Enligt förslaget får den som under kalenderåret 2021 investerar i sin näringsverksamhet genom att anskaffa inventarier rätt till en avräkning mot sin beräknade skatt. Förslaget bygger på en överenskommelse mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna och aviserades i budgetpropositionen för 2021.

Investeringstakten hos företagen har minskat med anledning av pandemin. Den förhöjda osäkerheten, främst kopplad till hur snabbt ekonomin återhämtar sig, medför att företag kan välja att skjuta upp investeringar. Därför föreslogs en tillfällig skattereduktion för investeringar i inventarier i budgetpropositionen för 2021. Det föreslagna regelverket remitteras nu.

Förslaget ger incitament till företagen att i detta läge öka och tidigarelägga sina investeringar. Det kan vara energisnåla kylar och frysar till matvarubutiken, en lastbil med mindre utsläpp till åkeriet eller kanske nya dragskåp till laboratoriet. Denna incitamentseffekt har i sin tur positiva effekter för återhämtningen av ekonomin samt kan även påskynda omställningen av ekonomin.

Förslaget är en temporär åtgärd och omfattar investeringar som görs under kalenderåret 2021 i form av förvärv av maskiner och andra inventarier om utgifterna för anskaffningen dras av genom årliga värdeminskningsavdrag. Den som under 2021 förvärvar inventarier får rätt till en avräkning mot sin beräknade skatt. Avräkningens storlek utgörs av 3,9 procent av anskaffningsvärdet på de förvärvade inventarierna.

Ett företag som har kalenderår som beskattningsår kan ta del av skattereduktionen under det räkenskapsår som inleds 1 januari 2022. Skattereduktionen kommer att kunna begäras i inkomstdeklarationen för det beskattningsåret. Om inte hela skattereduktionen kan användas det beskattningsåret kan skattereduktion för den återstående delen begäras beskattningsåret därpå.

Alla fysiska och juridiska personer med inkomst av näringsverksamhet samt delägare i handelsbolag ska ha rätt till skattereduktionen på likvärdiga villkor. Vissa grundläggande krav föreslås för att förslaget ska bidra till verkliga nyinvesteringar i inventarier och förhindra missbruk, exempelvis måste inventarierna innehas viss tid.

Den offentligfinansiella kostnaden för förslaget uppgår till 5,5 miljarder kronor 2021, 1,4 miljarder kronor 2022 och 0,1 miljarder kronor 2023. Lagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2022.

Presskontakt

Johan Ekström
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-086 32 01
e-post till Johan Ekström

Punkt Markering: Finansdepartementets pressmeddelanden
Kategorier: Pressmeddelanden

Ytterligare 300 miljarder i likviditetsstöd via skattekontot

5 december, 2020 - 12:32

Publicerad 04 december 2020

En promemoria med förslag till anstånd för fler månader skickas nu ut på remiss av Finansdepartementet. Promemorian innehåller bland annat ett nytt förslag om att möjligheten till anstånd fördubblas enligt det tillfälliga regelverket. På så vis tillgängliggörs ytterligare 300 miljarder kronor i likviditetsstöd. Tidigare har även meddelats att anståndstiden ska kunna förlängas med som längst ett år och att en möjlighet att välja månaderna oktober-december 2020 läggs till. Förslaget bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

I dag får anstånd med inbetalning av avdragen preliminär skatt och arbetsgivaravgifter respektive mervärdesskatt som redovisas månadsvis beviljas för högst tre redovisningsperioder. För mervärdesskatt som redovisas kvartalsvis får anstånd beviljas för högst en redovisningsperiod. Det föreslås nu att antalet anståndsperioder fördubblas och att dessa tak höjs till sex respektive två redovisningsperioder. Förslaget innebär att företag får möjlighet att få ytterligare drygt 300 miljarder kronor i likviditetsstöd genom anstånd.

Enligt det tillfälliga regelverket får anstånd med inbetalning av avdragen preliminär skatt, arbetsgivaravgifter och mervärdesskatt som redovisas månadsvis eller kvartalsvis beviljas för redovisningsperioder som infaller under januari–september 2020. I promemorian föreslås att anstånd för sådana skatter och avgifter även ska kunna beviljas för redovisningsperioder som infaller under oktober–december 2020. Förslaget innebär att företag kan välja att ansöka om anstånd för de redovisningsperioder under hela 2020 som ger dem de största lättnaderna.

Enligt dagens regler får anståndstiden för tillfälliga anstånd vara max ett år. I promemorian föreslås att anståndstiden efter ansökan ska kunna förlängas med som längst ett år till. En sådan förlängning ska beviljas om inte särskilda skäl talar emot det. Förslaget innebär att alla som har beviljats anstånd enligt det tillfälliga regelverket har möjlighet att förlänga anståndstiden.

Det kommer även framöver att vara möjligt att beviljas retroaktiva anstånd. Anståndsavgiften föreslås tas ut från och med månaden efter att anstånd beviljats för anstånd som beviljas efter ikraftträdandet. På så sätt kommer anståndsavgiften att tas ut på i huvudsak samma sätt för beslut som fattas efter ikraftträdandet, oavsett om det rör sig om beslut om förlängning av anståndstiden eller nya beslut om anstånd.

Promemorian skickas nu på remiss till den 18 december 2020. Förslagen kommer att överlämnas till riksdagen i en kommande ändringsbudget och föreslås träda i kraft den 1 mars 2021.

Fakta

40 000 företag har hittills beviljats anstånd

40 miljarder kronor har hittills beviljats i anståndsbelopp

Med förslaget blir uppskattningsvis ytterligare drygt 300 miljarder kronor tillgängliga som likviditetsstöd via skattekontot

Presskontakt

Johan Ekström
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-086 32 01
e-post till Johan Ekström

Punkt Markering: Finansdepartementets pressmeddelanden
Kategorier: Pressmeddelanden

Fler krisåtgärder för att stötta företag

27 november, 2020 - 14:25

Publicerad 27 november 2020

I dag presenteras att möjligheterna till anstånd med skatteinbetalningar kommer att justeras i en kommande ändringsbudget. Utformningen av det förlängda omsättningsstödet för enskilda näringsidkare presenteras också. Förslagen bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Fler valmöjligheter vid anstånd med skatteinbetalningar

I mars i år införde regeringen en möjlighet för företag att få anstånd med skatteinbetalningar i ett år. Möjligheten att få anstånd gäller till exempel inbetalningar av arbetsgivaravgifter och moms. I början av november meddelade regeringen att anståndstiden föreslås kunna utökas med ytterligare ett år för alla som har beviljats anstånd enligt det nya regelverket. Utöver detta kommer regeringen nu att föreslå att anstånd även ska kunna beviljas för redovisningsperioder som infaller under oktober–december 2020. Anstånd kan även beviljas retroaktivt.

Omsättningsstöd för enskilda näringsidkare

Många enskilda näringsidkare har drabbats hårt ekonomiskt till följd av den pågående pandemin. Ett stöd till enskilda näringsidkare har därför införts och en förlängning för perioden augusti till december har aviserats. Stödet följer perioderna i omsättningsstödet. För perioden augusti till oktober kan företag som har haft ett omsättningstapp på minst 40 procent få stöd. För stöd avseende perioden november och december ska tappet ha varit minst 30 procent.

Nu kan även meddelas att omsättningsgränsen för omsättningsstödet till enskilda näringsidkare sänks från 200 000 kr till 180 000 kr för perioden november till december. Detta för att fler enskilda näringsidkare som drabbas hårt av pandemin och de nya restriktionerna ska kunna ta del av stödet.

Förslagen kommer att lämnas i en kommande extra ändringsbudget i början av nästa år.

Vid frågor

Media och journalister, kontakta pressekreterarna. För alla övriga frågor kontakta växeln 08-405 10 00 eller forvaltningsavdelningen.registrator@regeringskansliet.se

Presskontakt

Johan Ekström
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-086 32 01
e-post till Johan Ekström

Liberalernas presstjänst
Mobil 070-854 90 20
e-post till Liberalernas presstjänst

Punkt Markering: Finansdepartementets pressmeddelanden
Kategorier: Pressmeddelanden

Finansdepartementet föreslår mer generösa regler för personaloptioner

17 november, 2020 - 13:21

Publicerad 17 november 2020

Enligt ett förslag som Finansdepartementet skickar på remiss ska skattereglerna för personaloptioner utvidgas. Syftet är att fler företag ska kunna ta del av förmånen, som riktar sig till unga företag med tillväxtambitioner som vill attrahera och behålla nyckelpersoner i bolaget.

Utvidgningen innebär att två gränser höjs vad gäller antalet anställda samt hur stor omsättning företaget får ha för att omfattas av reglerna:

Gränsen för antalet anställda höjs från 50 till 150, räknat som medelantalet anställda och delägare som arbetar i företaget.
Gränsen för nettoomsättning eller balansomslutning höjs från 80 till 280 miljoner kronor per år.

Föreslaget innebär också att styrelseledamöter och styrelsesuppleanter ska omfattas av reglerna även om de inte är anställda i företaget.

En annan förändring som föreslås är att en personaloption ska kunna nyttjas för förvärv av en teckningsoption som ger rätt att förvärva en andel. Dessutom ska en personaloption kunna ge rätt till ett framtida förvärv av en andel eller en teckningsoption i ett annat företag inom samma koncern.

Förslaget om att utvidga reglerna utgör ett statligt stöd som måste anmälas till och godkännas av Europeiska kommissionen innan det kan genomföras.

Förslaget, som är ute på remiss till den 23 december, föreslås träda i kraft den 1 januari 2022.

Om lättnad i beskattning av personaloptioner i vissa fall

Från och med år 2018 gäller att förmån av personaloption inte ska tas upp till beskattning som inkomst av tjänst om vissa villkor är uppfyllda. Arbetsgivaren ska därmed inte heller betala arbetsgivaravgifter. Syftet med reglerna är att underlätta för unga företag med tillväxtambitioner att rekrytera och behålla personer som är viktiga för att företaget ska kunna växa.

Presskontakt

Johan Ekström
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-086 32 01
e-post till Johan Ekström

Punkt Markering: Finansdepartementets pressmeddelanden
Kategorier: Pressmeddelanden

Ytterligare krisåtgärder för företag

9 november, 2020 - 16:09

Publicerad 09 november 2020

Flera åtgärder som vidtagits för att stötta svenska jobb och företag genom krisen kommer att förlängas. Det handlar bland annat om korttidspermittering, anstånd med skatteinbetalningar, omställningsstöd och omsättningsstöd till enskilda näringsidkare. Förslagen bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Förlängd korttidspermittering i upp till sju månader

Korttidspermittering kan i dag beviljas som längst i nio månader i följd. Regeringen kommer föreslå att den tidsgränsen tillfälligt tas bort under perioden fram till den 30 juni 2021. I praktiken innebär det att korttidspermitteringar som har beviljats under 2020 kommer kunna förlängas med upp till ytterligare sju månader, eller som längst till 30 juni 2021.

Under perioden fram till den 30 juni 2021 kommer stödet fortsatt vara förstärkt jämfört med de ordinarie nivåerna i lagen. I januari, februari och mars kommer subventioneringsgraden att vara 75 procent, vilket är samma nivå som stödet ligger på i år. Under april, maj och juni blir subventioneringsgraden 50 procent.  För december 2020 är subventionsgraden 75 procent enligt befintliga regler.

Förlängningen kombineras med en striktare hantering vid ansökan om godkännande för stöd för att säkerställa att stöd bara lämnas till de arbetsgivare som uppfyller kraven för stöd och att missbruk förhindras.

Regeringen kommer också föreslå att Tillväxtverkets förvaltningsanslag förstärks med sammanlagt 450 miljoner kronor.

Omställningsstöd i tre ytterligare månader

Regeringen kommer föreslå att omställningsstödet förlängs så att det också kan sökas för augusti - oktober 2020. Stödet riktar sig till företag som har tappat minst 50 procent av omsättningen under denna period jämfört med samma period 2019.

Stödet kommer ges med som mest 30 miljoner kronor per företag, vilket följer det tillfälliga statsstödsramverket för corona-relaterade stöd som EU-kommissionen tagit fram. Stödet kräver anmälan till och statsstödsgodkännande av EU-kommissionen.

Regeringen har sedan tidigare infört omställningsstöd för stödperioder mellan mars och juli.

Omsättningsstöd till enskilda näringsidkare i tre ytterligare månader

Den 5 november beslutade regeringen om ett nytt omsättningsstöd till enskilda näringsidkare. Detta stöd avser minskad omsättning under mars – juli 2020 och går att söka från nästa vecka på Boverkets webbplats. Till följd av utvecklingen av den pågående pandemin har regeringen och samarbetspartierna redan nu kommit överens om att man kommer att föreslå att detta stöd ska förlängas så att omsättningsminskningar under augusti – oktober 2020 också ska kunna ligga till grund för stöd. Det blir en ny ansökningsomgång för förlängningen.

För att få rätt till stöd för krävs att nettoomsättningen under stödperioden har minskat med mer än 50 procent jämfört med nettoomsättningen motsvarande period 2019. Om omsättningstappet överstiger denna nivå kan den enskilda näringsidkaren få ersättning med 70 procent av omsättningstappet eller som mest 72 000 kronor per företag för den nya stödperioden. Stödet kan användas av enskilda näringsidkare vars omsättning översteg 200 000 kronor för 2019.

Förlängd möjlighet till anstånd med skatteinbetalningar

Redan i mars i år införde regeringen en möjlighet för företag att få anstånd med skatteinbetalningar i ett år. Möjligheten att få anstånd gäller till exempel inbetalningar av arbetsgivaravgifter och moms. Skatteverket har fattat omkring 100 000 anståndsbeslut hittills. Regeringen kommer föreslå att anståndstiden ska kunna utökas med ytterligare ett år för alla som har beviljats anstånd enligt det nya regelverket. En sådan förlängning föreslås kunna beviljas efter ansökan, om inte särskilda skäl talar emot det.

Lättnader i a-kassan för företagare förlängs

Regeringen kommer föreslå att de tillfälliga förändringarna i arbetslöshetsförsäkringen för företagare förlängs så att de ska gälla även 2021. Det innebär att företagare som lägger sitt företag vilande under 2021 också undantas från regeln om att det behöver gå minst fem år innan ett nytt uppehåll kan göras. Regeringen beslutade även i juni 2020 om en förordningsändring som gjorde det möjligt för en företagare att vidta vissa begränsade åtgärder i näringsverksamheten och samtidigt få arbetslöshetsersättning. Även denna tillfälliga regel förlängs till att gälla under år 2021. Syftet är att underlätta för företagare att senare kunna återuppta sin verksamhet.

De aviserade förslagen kommer tidigt nästa år att överlämnas i en ändringsbudget för 2021. 

Presskontakt

Johan Ekström
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-086 32 01
e-post till Johan Ekström

Hanna Björnfors
Pressekreterare hos finansmarknads- och bostadsminister Per Bolund
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-509 26 05
e-post till Hanna Björnfors

Punkt Markering: Finansdepartementets pressmeddelanden
Kategorier: Pressmeddelanden

Ytterligare två extra ändringsbudgetar till riksdagen

6 november, 2020 - 08:10

Publicerad 03 november 2020

Idag har regeringen överlämnat ytterligare två extra ändringsbudgetar för 2020 till riksdagen. Regeringens förslag bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Regeringens elfte extra ändringsbudget innehåller följande förslag:

Ytterligare 10 miljarder kronor avsätts för att kompensera kommuner och regioners merkostnader inom hälso- och sjukvården samt omsorgen om äldre och personer med funktionsnedsättning till följd av covid-19. Totalt har regeringen avsatt 20 miljarder kronor under 2020 för att ersätta kommuner och regioners merkostnader till följd av virusutbrottet.
Artikel: Tillskott till kommunsektorn med anledning av covid-19

Ytterligare 3 miljarder kronor avsätts för att möta behovet av en storskalig PCR- och serologitestning under resterande del av året.
Pressmeddelande: 3 miljarder till ökad testning för covid-19

För att EU ska kunna fortsätta arbetet med att säkra medlemsstaternas tillgång till vaccin mot covid-19 bidrar Sverige med 300 miljoner kronor 2020.

50 miljoner kronor avsätts till ersättning för personlig skyddsutrustning för personliga assistenter. Ersättningen ska kunna sökas av privata utförare som bedriver personlig assistans och regleras i ett förslag till ny statsbidragsförordning.
Promemoria: Personlig skyddsutrustning för personliga assistenter

Förmånsbeskattningen för donerade måltider till anställda föreslås tas bort. Förslaget aviserades i budgetpropositionen för 2021 och har därefter behandlats i Lagrådet.
Pressmeddelande: Skatten föreslås tas bort för donerade måltider till anställda

Utökad förmånstid till riskgrupper i tolfte extra ändringsbudget

Regeringen har idag även fattat beslut om och överlämnat en tolfte extra ändringsbudget till riksdagen. Budgeten innehåller förslag om ytterligare medel för att utöka antalet förmånsdagar i ersättningen till riskgrupper, vissa anhöriga till riskgrupper och föräldrar till vissa nyligen allvarligt sjuka barn från 90 till 184 förmånsdagar. Förslaget innebär att ersättning ska kunna ges för samtliga dagar i perioden 1 juli till och med den 31 december 2020. Förslaget lämnas i en egen extra ändringsbudget för att möjliggöra en snabbare riksdagsbehandling.

Vid frågor

Media och journalister, kontakta pressekreterarna. För alla övriga frågor kontakta växeln 08-405 10 00 eller forvaltningsavdelningen.registrator@regeringskansliet.se

Presskontakt

Johan Ekström
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-086 32 01
e-post till Johan Ekström

Punkt Markering: Finansdepartementets pressmeddelanden
Kategorier: Pressmeddelanden

Ökad förutsägbarhet vid val av karenstid i sjukförsäkringen för egenföretagare

3 november, 2020 - 18:28

Publicerad 02 november 2020

Idag presenterade utredningen Tydligt, enkelt och förutsägbart – Företagares trygghetssystem sitt delbetänkande. Utredningen föreslår att åldersgränsen 55 år som bortre gräns för möjligheten att kunna välja kortare karenstid i sjukförsäkringen ska tas bort för en försäkrad med inkomst av annat förvärvsarbete och som betalar egenavgifter.

Utredningen (Dir. 2020:71) föreslår att den nya bestämmelsen ska träda i kraft den 1 januari 2022. Några övergångsbestämmelser föreslås inte. Utredningen gör också bedömningen att det inte ska införas någon annan ålders­gräns för att fritt kunna välja karenstid i sjukförsäkringen.

Försäkrade med inkomst av annat förvärvsarbete har idag möjlighet att välja en karenstid på en dag eller 14, 30, 60 eller 90 dagar. Valet av karenstid påverkar den sjukförsäkringsavgift som den försäkrade betalar inom ramen för egenavgifterna som fastställs av Försäkrings­kassan. Om den försäkrade inte gör något val gäller den grundläggande karenstiden om sju dagar. Rätten att välja karenstid är idag begränsad. En försäkrad som fyllt 55 år kan med nuvarande regler inte ändra till en kortare karenstid.

– Förslaget innebär såväl en förbättring som en förenkling för egenföretagare som är 55 år och uppåt. Genom att samma regler gäller oavsett vilken ålder du har medför förslaget dessutom en ökad förutsägbarhet. - Detta är ett steg i rätt riktning mot att göra regelverket kring företagares trygghetssystem enklare och mer förutsägbart, något vi vet efterfrågas av Sveriges företagare, säger näringsminister Ibrahim Baylan.

Uppdraget i övrigt ska redovisas senast den 15 december 2021.

Presskontakt

Sara Khatemi
Pressekreterare hos näringsminister Ibrahim Baylan
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-129 67 08
e-post till Sara Khatemi

Punkt Markering: Finansdepartementets pressmeddelanden
Kategorier: Pressmeddelanden

Regeringen föreslår nytt avdragsförbud som ökar trycket på icke samarbetsvilliga jurisdiktioner på skatteområdet

13 oktober, 2020 - 13:19

Publicerad 13 oktober 2020

Regeringen har överlämnat en proposition till riksdagen med förslag om att införa ett nytt avdragsförbud för ränteutgifter på skulder till företag i jurisdiktioner som EU-länderna bedömer som icke samarbetsvilliga på skatteområdet. Syftet är att motverka skatteplanering och skadlig skattekonkurrens.

Det nya avdragsförbudet innebär att ett företag inte får dra av ränteutgifter för en skuld till ett företag i en jurisdiktion upptagen på EU:s så kallade svarta lista.

Regeringen föreslår också en skärpning av de så kallade CFC-reglerna i vissa fall i fråga om dessa jurisdiktioner. CFC-reglerna kan bli tillämpliga när en person som är skattskyldig i Sverige äger företag i ett lågskatteland.

Förslaget är ett led i regeringens arbete för att förhindra skattefusk. Åtgärden är en av de motåtgärder EU-länderna har enats om och som ökar trycket och få bort skadliga skatteregimer.

Ändringarna föreslås träda ikraft den 1 januari 2021.

Presskontakt

Mirjam Kontio
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-0740557
e-post till Mirjam Kontio

Johan Ekström
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-086 32 01
e-post till Johan Ekström

Punkt Markering: Finansdepartementets pressmeddelanden
Kategorier: Pressmeddelanden

Fortsatt skattebefrielse för rena och höginblandade drivmedel

8 oktober, 2020 - 15:59

Publicerad 08 oktober 2020

Europeiska kommissionen har beslutat att godkänna Sveriges statsstödsansökan för skattebefrielse av rena och höginblandade biodrivmedel. Beslutet innebär att rena och höginblandade biodrivmedel, så som E85, rapsbaserad biodiesel och HVO som inte omfattas av reduktionsplikten, kan fortsätta att skattebefrias i Sverige även under 2021.

EU-kommissionens beslut gäller endast i ett år. Bakgrunden till det är kommissionens inställning att livsmedelsbaserade biodrivmedel endast delvis bidrar till de gemensamma miljömålen och därför inte kan anses vara förenliga med den inre marknaden efter 2020. Ett förlängt statsstödsgodkännande har därför endast kunnat ges för en kortare period.

Beslutet bidrar till utvecklingen mot mer hållbara transporter och att göra Sverige mindre beroende av fossila bränslen. Regeringen kommer att fortsätta sitt påverkansarbete inom EU för att biodrivmedel, även efter 2021, ska kunna gynnas framför fossila drivmedel. Detta sker bland annat inom ramen för den pågående översynen av energi- och miljöstödsriktlinjerna, som innehåller bestämmelser om stöd till biodrivmedel. Regeringen avser dessutom att fortsatt verka för att energiskattedirektivet och andra relevanta delar av EU:s regelverk ska möjliggöra kostnadseffektiv styrning mot minskade utsläpp av växthusgaser.

Presskontakt

Johan Ekström
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-086 32 01
e-post till Johan Ekström

Mirjam Kontio
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-0740557
e-post till Mirjam Kontio

Punkt Markering: Finansdepartementets pressmeddelanden
Kategorier: Pressmeddelanden