En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Subscribe to Skatterättsnämnden feed
Senaste förhandsbeskeden för Skatterättsnämnden
Uppdaterad: 22 min 7 sek sedan

Omsättning

13 september, 2021 - 12:39
Kortutgivares åtagande att överföra pengar till annan part i en transaktionskedja mot ersättning har ansetts utgöra omsättning i mervärdesskattehänseende

Omsättning

1 september, 2021 - 14:04
Att låta sin häst delta i ett premielopp mot ersättning om hästen genomför loppet inom visst tidsintervall har ansetts utgöra en omsättning i mervärdesskattehänseende.

Utomståenderegeln

1 september, 2021 - 10:18
Utomståenderegeln har ansetts tillämplig när det sedan 2014 funnits ett utomstående ägande i betydande omfattning i bolaget. Att sökandenas företag under denna tid avyttrat sina innehav för att i nära anslutning på nytt investera medel så att företagen åter blivit indirekta ägare till bolaget har inte ändrat bedömningen.

Avdragsrätt

25 Augusti, 2021 - 11:46
När kontorsanställda – inom vissa av arbetsgivaren angivna ramar – köper in skrivbord och skrivbordslampa, faktureras och är betalningsskyldiga gentemot leverantören, har arbetsgivaren inte ansetts förvärva möblerna från leverantören och kan därför inte göra avdrag för den ingående skatt som belöper på förvärven.

Skatteplikt

25 Augusti, 2021 - 11:41
Tillhandahållande av teckenspråksutbildning på distans till ett utbildningsbolag har ansetts innebära att lärarpersonal ställs till uppdragsgivarens förfogande vilket inte omfattas av undantag från skatteplikt.

Skattesats, omsättningsland m.m.

24 Augusti, 2021 - 15:00
Sökanden har ansetts förmedla direktsända kulturella och idrottsliga evenemang via digitala plattformar till kunder i annans namn för annans räkning. Förmedlingen har därför ansetts omfattas av 5 kap. 5 § ML när kunden är en beskattningsbar person och 5 kap. 7 § ML när kunden inte är en beskattningsbar person.

Energiskatt

24 Augusti, 2021 - 12:18
Fråga om vad som ryms inom definitionen av datorhall enligt 1 kap. 14 § lagen om skatt på energi.

Självständigt bedriven näringsverksamhet

21 juli, 2021 - 11:21
Kravet på självständighet har ansetts uppfyllt när en anställd övergår till att bedriva verksamhet i ett eget aktiebolag.

Avdrag för agentarvode

20 juli, 2021 - 14:43
Agentarvode som betalas av en professionell ishockeyspelare har ansetts vara en utgift för att förvärva och bibehålla inkomster. Att utgiften typiskt sett kan omfatta en kostnad för att förhandla fram ett spelarkontrakt såväl som hantering av villkor i ett befintligt spelarkontrakt hindrar inte att den är avdragsgill som kostnad. Till den del arvodet avser levnadskostnader och liknande utgifter ska avdrag inte medges.

Andelsbyte, kvalificerade andelar

7 juli, 2021 - 13:43
Ett andelsbyte med kvalificerade andelar anses innebära att de tillbytta andelarna är såväl kvalificerade som särskilt kvalificerade. Vid ett inhemskt andelsbyte är det inte möjligt att med stöd av fusionsdirektivet frångå inkomstskattelagens regler vad avser särskilt kvalificerade andelar eller reglerna om löneunderlag.

Stadigvarande vistelse och väsentlig anknytning

28 juni, 2021 - 14:57
Fråga om makar som avser att flytta utomlands ska anses obegränsat skattskyldiga i Sverige på grund av väsentlig anknytning hit eller, i makens fall, även på grund av stadigvarande vistelse här. Maken kommer bl.a. att ha fortsatt umgänge med minderåriga barn och fortsätta att arbeta i Sverige i viss utsträckning. Makarna har inte ansetts obegränsat skattskyldiga i Sverige.

Omsättning

15 juni, 2021 - 16:13
Fråga om uppdrag enligt vårdavtal innebär omsättning till uppdragsgivaren eller till patient.

Kvalificerade andelar, generationsskifte

8 juni, 2021 - 15:10
Ett förfarande med inlösen av aktier har inte ansetts utgöra en överlåtelse och omfattas därför inte av 57 kap. 4 a §. Om två aktier behålls och överlåts efter inlösenförfarandet blir däremot 57 kap. 4 a § tillämplig.

Koncernbidrag, underskott och skatteflykt

7 juni, 2021 - 14:48
Avdrag för koncernbidrag som medför underskott hos givaren har vägrats med stöd av skatteflyktslagen.

Kvalificerade andelar

4 juni, 2021 - 11:16
Vid bedömningen av om andelar är fortsatt kvalificerade efter att verksamheten överlåtits till en närstående som bedriver samma eller likartad verksamhet har formen för överlåtelsen inte ansetts ha någon betydelse.

Återbetalning av lån

3 juni, 2021 - 14:19
Den vinst eller förlust som kan uppkomma vid återbetalning av s.k. boandelslån har ansetts utgöra en icke skattepliktig kapitalvinst på skuld respektive en icke avdragsgill kapitalförlust på skuld för låntagaren.

Näringsbetingade andelar, Jersey

28 maj, 2021 - 11:19
Ett bolag i Jersey har ansetts motsvara ett svenskt aktiebolag vid tillämpningen av reglerna om näringsbetingade andelar