En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver privat hjälp av en skattekonsult.

Subscribe to Skatterättsnämnden feed
Senaste förhandsbeskeden för Skatterättsnämnden
Uppdaterad: 39 min 7 sek sedan

Ränteavdragsbegränsning

21 januari, 2021 - 12:16
Fråga om ränteavdrag ska nekas på grund av att skuldförhållandet mellan bolagen anses ha uppkommit uteslutande eller så gott som uteslutande för att intressegemenskapen ska få en väsentlig skatteförmån. Även fråga om förvärv av delägarrätter från ett annat företag i intressegemenskapen är väsentligen affärsmässigt motiverat.

Driftbidrag

7 januari, 2021 - 14:15
En region avser att införskaffa och äga fordon för kollektivtrafik. Ett av regionen helägt bolag, som har i uppdrag att tillhandahålla kollektivtrafiken, ska vederlagsfritt få förfoga över fordonen. Förfogandet har inte ansetts utgöra driftbidrag.

Inventarier eller byggnad

7 januari, 2021 - 11:34
Ett växthus har inte i sin helhet ansetts utgöra ett byggnadsinventarium.

Stadigvarande vistelse och väsentlig anknytning

22 december, 2020 - 12:14
Ett indirekt innehav av aktier i ett svenskt bolag vars enda verksamhet sedan flera år består i att vara part i en rättsprocess har inte ansetts ge väsentlig anknytning till Sverige. Inte heller det faktum att den tidigare permanentbostaden getts i gåva till ett av barnen har förändrat bedömningen då personen saknar tillgång till bostaden.

Skattesats

17 december, 2020 - 10:56
Fråga om tillhandahållande av licenser till digitala läromedel omfattas av den reducerade skattesatsen

Skatteplikt

10 december, 2020 - 10:50
Fråga om tillhandahållande av vård inom ramen för ett läkarhus mottagningsverksamhet omfattas av undantag från skatteplikt.

Utskiftning från ideell förening

8 december, 2020 - 14:37
En ideell förening, som tidigare var majoritetsägare i ett bolag, ska avvecklas och tillgångarna ska enligt stadgarna fördelas på personer som varit anställda i bolaget under en viss tidsperiod. Utbetalningen har ansetts utgöra inkomst av tjänst hos mottagaren.

Väsentlig anknytning

1 december, 2020 - 11:43
Fråga om innehav av en bostad ska likställas med innehav av en permanentbostad och om ägande av ett bolag som numera är vilande och endast bedriver kapitalförvaltning innebär ett väsentligt inflytande i näringsverksamhet i Sverige. Vid en samlad bedömning har väsentlig anknytning inte ansetts föreligga.

Ränta enligt 24 kap.?

25 november, 2020 - 14:46
Ett kommanditbolag köper varor med betalning 30 dagar efter fakturadatum. Varorna säljs sedan vidare på samma villkor. Om betalning sker innan eller efter 30 dagar sker en ned- respektive uppjustering av priset. Fråga om prisjusteringarna omfattas av den särskilda definitionen av ränta i 24 kap.

Koncernbidrag, skatteflykt

25 november, 2020 - 14:23
Ett företag som äger över 90 procent av aktierna i ett annat företag har ansetts vara ett sådant moderföretag som avses i bestämmelserna om koncernbidrag. Skatteflyktslagen har inte ansetts tillämplig.

Ränta?

25 november, 2020 - 13:40
En person har tagit upp lån för att kunna förvärva aktier i ett bolag. Lånen har strukturerats på så sätt att ersättningen till långivarna är beroende av värdeutvecklingen på aktierna i bolaget. Ersättningen (utöver lånets nominella belopp) har inte ansetts utgöra en ränteutgift i inkomstslaget kapital.

Tillämpning av kompletteringsregeln

18 november, 2020 - 11:43
Ett bolag överväger att låta anställda avstå bonus mot att bolaget istället betalar en engångspremie till en tjänstepensionsförsäkring till förmån för den anställde. Premien har inte ansetts avse en utfästelse om pension som är otillräckligt tryggad enligt kompletteringsregeln.

Skatteplikt

12 november, 2020 - 11:05
Tillhandahållandet av en kurs inom ramen för en högskolas utbildning har inte ansetts omfattas av undantag från skatteplikt på utbildningsområdet

Tidpunkt för äganderättsövergång

15 oktober, 2020 - 11:58
Tidpunkten för när skattskyldighet för uttag av tjänster för byggnation i egen regi upphör och fråga blir om entreprenad på annans fastighet är när köpeavtal avseende fastigheterna ingås.

Underprisöverlåtelse

13 oktober, 2020 - 11:26
Sökandena bedriver fastighetsförvaltning i aktiebolag samt samäger och förvaltar ett antal hyresfastigheter. Underprisöverlåtelse av några av de samägda fastigheterna till aktiebolaget har inte medfört några beskattningskonsekvenser för sökandena.

Driftbidrag

9 oktober, 2020 - 13:39
En ideell förening bedriver bl.a. högskoleverksamhet. Föreningen överväger att flytta verksamheten till ett (ännu ej bildat) helägt aktiebolag. Tillskott som ska betalas till aktiebolaget från föreningen har ansetts utgöra driftbidrag. Bolaget har ansetts utgöra ett allmänt undervisningsverk varför driftbidragen inte blir skattepliktiga för bolaget. Också fråga om uttagsbeskattning och fastighetstaxering.

Andelsbyte, röstvilllkoret

7 oktober, 2020 - 15:52
Särskilda skäl för att medge undantag från röstvillkoret i samband med andelsbyte har ansetts föreligga.

Överlåtelse av aktier

7 oktober, 2020 - 15:37
En överlåtelse av aktier till ägarens söner har ansetts utgöra skattefria gåvor för sönerna.

Skattskyldighet, uppskovsbelopp

7 oktober, 2020 - 15:30
En i Sverige begränsat skattskyldig person ska inte beskattats för tidigare beviljat uppskovsbelopp.