En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Nya 3:12 - regler enligt budgetpropositionen

Det har kommit många bud angående nya 3:12 - regler och vi har skrivit flera bloggar om dem. Den senaste bloggen tillkom på basis av ett pressmeddelande för ett par veckor sedan. Nu har vi tagit del av budgetpropositionen och de föreslagna lagtextändringarna. Skillnaden mot vad vi senast rapporterade blir marginell men inte betydelselös.

Blog om: 

Den frivilliga skattskyldigheten vid uthyrning förenklas

För att få frivillig skattskyldighet för mervärdesskatt vid uthyrning krävs för närvarande särskild ansökan. Från och med 1 januari 2014 ska det räcka med att faktura med moms utfärdas. För att kunna göra avdrag för ingående moms är det viktigt att veta vilken dag den frivilliga skattskyldigheten inträder. Detta ska ske den första dagen i den hyresperiod fakturan avser. Om hyresfaktura utfärdas med moms kommer det att mycket omfattande konsekvenser. Fastighetsägaren kan nämligen inte själv bestämma när den frivilliga skattskyldigheten ska upphöra.

Blog om: 

Föreslagna ändringar i 3:12 reglerna och räntefördelning

Regeringen återkom i torsdags med modifierat förslag beträffande 3:12 reglerna. Det är svårt att få någon riktigt klar bild av vad de nya reglerna kommer att innebära, eftersom vi ännu inte sett några nya lagtextförslag.

Men det ser bra ut för de minsta företagen, tycker jag.

Med utgångspunkt i pressmeddelandet verkar förslaget - med mina ord och som jag ser saken - komma att innebära följande.

Blog om: 

Nya rapporteringsregler för svenska och utländska arbetsgivare med anställda som kommer från utlandet

Från den 1 juli ska utländska arbetsgivare rapportera utstationering av anställda som arbetar i Sverige till arbetsmiljöverket. Rapporteringen ska ske omedelbart eller i vissa fall inom 5 dagar från det att arbetet påbörjades. Den utländske arbetsgivaren måste också ha en kontaktperson i Sverige. Rapporten ska lämnas till Arbetsmiljöverket. Det sker enklast på verkets hemsida. Även om detta inte har direkt med skatt att göra, får det naturligtvis ändå betydelse på det sättet att det blir betydligt svårare för dem som olagligen försöker undkomma svensk skatt.

Blog om: 

Effekterna av att dubbelbestraffning för skattebrott förbjudits

Det verkar inte ha hänt mycket sedan Högsta domstolen den 11 juli avkunnade den dom som innebär att dubbelbestraffning för skattebrott förbjuds.

Jag har googlat på detta idag och inte hittat väsentligt mer än följande länkar. Det händer inte mycket när Sverige tar semester, trots att detta är en skandal av stora mått. Tänk att brottslingar som faktiskt dömts till mångåriga fängelsestraff kan komma att släppas fria och dessutom få skadestånd bara för att den svenske lagstiftaren valt att trotsa EU:s lagstiftning!

Blog om: 

Tjänsteställe - rättsfall

I de två rättsfallen HFD 2013 ref. 19 I och II behandlas reglerna för tjänsteställe. Den vanliga verksamhetsorten är ett område inom 50 km från den skattskyldiges tjänsteställe. Ökade levnadskostnader som den skattskyldige har på grund av att han i tjänsten vistas utanför sin vanliga verksamhetsort, ska som huvudregel dras av. Om arbetsgivaren står för kostanden är den i sådana fall inte skattepliktig förmån för den anställde.

Blog om: 

Delvis utländsk koncern - avdrag för ingående moms

I mervärdesskattelagen finns en koncernregel i 8 kap. 4 § 5. Den innebär att ingående mervärdesskatt hos koncernföretag X, och som X inte kan får avdrag för, i stället i vissa fall kan göras av koncernföretag Y. Regeln, som brukar kallas "slussningsregeln" lyder:

"Den som bedriver en verksamhet som medför skattskyldighet får också göra avdrag - - -

Blog om: 

Server i Sverige - fast driftställe här?

Skatterättsnämnden har avgjort ett förhandsbeskedsärende angående placering av ett utländskt bolags placering av en server i Sverige. Om servern anses utgöra fast driftställe, ska del av det utlänska bolagets vinst beskattas här.

Inga beslut eller avtal skulle komma att fattas i Sverige. Servern skulle styras från utlandet.

Blog om: 

Sexmånadersregeln - arbete i flera länder och mer än 96 dagar

Skatteverket har i ställningstagande 2010-10-25 som sammanfattning av ställningstagandet sagt följande:

"Kortare avbrott för semester, tjänsteuppdrag eller liknande i Sverige och i tredje land får vid tillämpning av sexmånadersregeln och ettårsregeln inte vara längre än att de sammanlagt motsvarar åtta dagar för varje hel månad som anställningen varar eller 96 dagar under ett och samma anställningsår."

Blog om: 

Omsättning med virtuell valuta i s.k. virtuell värld

På internet finns "virtuella världar" där man säljer saker till varandra med en egen valuta, som bara gäller i den virtuella världen. Det som köps och säljs kan naturligtvis vara vad som helst i princip men är nog ofta bara en virtuell vara eller tjänst som bara har fantasikaraktär.

I en del virtuella världar kan dock den egna virtuella valutan omvandlas, växlas, till vanlig valuta, t.ex. svenska kronor. I sådana fall menar skatteverket att deltagarna i denna - vad jag kan förstå - vanligtvis tämligen oskyldiga lek, ska betraktas som s.k. beskattningsbara personer.

Blog om: 

Skatteverket kräver de facto att HB och KB ska behålla sitt räkenskapsmaterial för evigt!

Kammarrätten i Göteborg har nyligen meddelat en dom som med Skatteverkets tolkning av den får förfärliga konsekvenser för handels- och kommanditbolag.

X hade sålt sin andel i ett handelsbolag. Vid beräkning av kapitalvinsten ska försäljningssumman minskas med den "justerade anskaffningsutgiften". Den justerade anskaffningsutgiften ska i huvudsak beräknas på följande sätt:

"Anskaffningsutgiften ska ökas med

- den skattskyldiges tillskott till bolaget,

- belopp som tagits upp som den skattskyldiges andel av bolagets inkomster,

Blog om: 

En bomb har briserat i det svenska skattesystemet!

Högsta domstolen har i ett beslut meddelat 2013-06-11 satt ned foten och förkunnat att den som fått skattetillägg inte dessutom kan dömas för skattebrott.

Detta beslut kommer att få följder som nu inte fullt kan överblickas. En bomb har briserat i det svenska skattesystemet! Ny lagstiftning kan förväntas på rekordtid. Hösta domstolens beslut bygger till stor del på ny praxis. Anmärkningsvärt är följande ur beslutet (sista meningen i punkt 58):

Blog om: 

Skatteverket jagar oss på facebook

En företagare hade husvagnen skriven på företaget. Han råkade enligt egen utsago skriva lite fel på facebook och blev upptaxerad  med 400 000 kr. Se länk:

Ur Aftonbladet 2013-05-24

Vi måste alltså tänka oss för när vi skriver på facebook, linkedin och andra sociala medier. Allt blir offentligt och det finns risk för att det aldrig försvinner.

Nya 3:12 m.m. - förslag i pm från Finansdepartementet

Finansdepartementet sände i förra veckan ut en promemoria med ett antal skatteförslag på remiss.

Om förslagen kommer att presenteras i budgetpropositionen inför budgetåret 2014, beror bland mycket annat på bedömningar av det ekonomiska läget. Som bekant är det inte alltid förslag blir lag!

Bolag på Cypern

När detta skrivs är Cypern mitt inne i en bankkris. Ännu vet ingen hur lösningen kommer att se ut. Det spekuleras bara kring ett antal tänkbara alternativ. Det verkar dock vara klarat att bolagsskatten kommer att höjas från 10 % till 12,5 %.

Avdrag för ränta i kommunala bolag - rättsosäkert!

Kommunala bolag får numera som huvudregel inte dra av ränteutgifter på lån från kommunen.

Avdragsförbud för ränta till koncern- och intressebolag

Från och med 1 januari 2013 gäller som huvudregel att ett bolag inte får avdrag för ränta som betalas till annat bolag inom samma intressegemenskap.  Det skulle också kunna uttryckas som att det råder avdragsförbud för räntebetalningar till annat koncern- eller intressebolag. Undantag gäller bland annat om det finns ”affärsmässiga skäl”.  Det får dock inte vara fråga om en ”väsentlig skatteförmån”.  Båda begreppen är ytterst oklara. Saken har debatterats och kritiserats mycket under 2012. Trots detta har vi fått nya regler som är synnerligen rättsosäkra.

Frustration över myndighets agerande

I Sverige förekommer praktiskt taget inte några mutor, vilket är vanligt i många länder. Det ska vi vara tacksamma för. Ända blir man ofta frustrerad över svenska myndigheters agerande. Det är oerhört vanligt att en myndighet intar en viss position i ett ärende, fattar ett för den enskilde ofördelaktigt beslut och därefter står fast vid beslutet oavsett vilka argument eller bevis den enskilde för fram i samband med en omprövning eller ett överklagande. Man förstår att syftet endast är att upprätthålla handläggarens prestige.

Välkommen till Skattepunkten AB, Madeleine!

Madeleine Lindblad Woodward har just börjat på Skattepunkten AB. Madeleine är inte vilken kvinna som helst.  Som flicka gick hon på franska skolan i Stockholm. När hon blev lite äldre utbildade hon sig till stridspilot vid det svenska försvaret. Därefter blev hon är en synnerligen välmeriterad skattejurist med internationell erfarenhet från en av världens största revisionsbyråer. Hon har arbetat som skattejurist i London, Paris och Amsterdam. De senaste 10 åren har hon varit generalsekreterare för Sveriges Finansanalytikers förening.

Årsskiftesplanering för fåmansbolagsägare - uppdatering för december 2012

Nedanstående är en uppdatering av föregående års råd till ägare av fåmansaktiebolag. Nu är sista chansen att justera ägarnas löner från företaget för år 2012. Ofta tar fåmansföretagaren ut för lite i lön! Här finns mycket att fundera över!

När det gäller löner, betänk följande:

Hur gör man rent praktiskt för att skänka bort utdelning i fåmansbolag till välgörande ändamål?

Som framgår av Kaj Rasks blogg 2012-08-15  (Skatteeffektiva gåvor http://www.skatter.se/?q=node/4906 ) är det möjligt för en fysisk person att skänka sin rätt till utdelning från såväl avstämningsbolag (noterade bolag vanligtvis) som från fåmansbolag utan att utdelningen beskattas hos vare sig aktieägaren eller hos en mottagande välgörenhetsorganisation eller trossamfund.

Blog om: 

Gåtan "närstående" i skattelagstiftningen - hitta mina fel!

Närståendebegreppet har mycket stor betydelse i skattelagstiftningen. Det kan vara helt avgörande i fråga om det t.ex. ska bli närmare 60 % skatt att betala eller bara 20 % på en utdelning eller en kapitalvinst på aktier i ett fåmansföretag. Här ska jag dock inte gå på alla situationer när närståendebegreppet har betydelse. I stället vill jag något belysa definitionen av "närstående". Detta har lagstiftaren verkligen inte ansträngt sig för att förenkla!

Skatteflyktslagen - juridikens bakgård

Ett gammalt ordspråk säger att "land ska med lag byggas". Det är viktigt att lagar tillkommer i god ordning och att vi har fristående domstolar som tolkar dem på ett opartiskt sätt. Den enskilde medborgarna ska kunna ta reda på vad lagen säger och kunna lita på att det också gäller vid en eventuell framtida prövning i domstol. Detta är kännetecken på ett rättsamhälle.

Blog om: 

Alla sysslar med skatteplanering! Inte bara riskkapitalbolag och storföretag!

Alla sysslar med skatteplanering! Nu talar jag naturligtvis bara om laglig skatteplanering. När den skattskyldige anpassar sitt handlingssätt efter skattelagarna så sysslar han med skatteplanering. Och när en medborgare anpassar sitt liv efter Försäkringskassans bidragsregler, sysslar han med bidragsplanering. Alla anpassar vi oss till dessa regler för att erhålla bästa ekonomiska utfall.

I år ska Skatteverket särskilt granska...

I år ska Skatteverket särskilt granska följande

- handel, restauranger m.m. (20 000 kontrollbesök)

- mer noggrant utreda 90 procent av de företag som fått minst två kontrollavgifter (En kontrollavgift kan tas ut om exempelvis kassaregister saknas, belopp inte slås in eller kunden inte erbjuds kvitto.)

- taxibranschen

- skogsägares försäljningar

- byggmästarsmittad privatförsäljning av fastigheter

Sidor