En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Skatteförfarandelagen medför många nyheter

Fr.o.m. 2012 har vi en ny lag, Skatteförfarandelagen, som ersätter skattebetalningslagen, taxeringslagen och lagen om självdeklarationer och kontrolluppgifter. Även en del andra lagar ersätts, t.ex. reglerna om kassaregister och personalliggare. Övergångsreglerna är komplicerade och det kommer att ta något år innan alla nyheter införts.

Genom införandet av lagen ändras många regler och begrepp.

Uppdatering av skatter.se

 

Skatter.se håller på att uppdateras till en modernare version av det program som styr sidan. Arbetet är inte färdigt ännu och vi ber om överseende med en del ofullkomligheter och skönhetsfel. Om några dagar hoppas vi att allt ska bli riktigt bra och att våra läsare ska få uppleva en klar förbättring jämfört med hur sajten tidigare såg ut.

 

Clas Ramert

Skattekonsult

Skattepunkten AB

Blog om: 

Årsskiftesplanering för fåmansbolagsägare - uppdatering för december 2011

Nedanstående är en uppdatering av föregående års råd till ägare av fåmansaktiebolag. Nu är sista chansen att justera ägarnas löner från företaget. Ofta tar fåmansföretagaren ut för lite i lön! Här finns mycket att fundera över!

När det gäller löner, betänk följande:

Under första brytpunkten beskattas lön endast med kommunalskatt. En vanlig kommunalskattesats är 33 %. Inklusive arbetsgivaravgifter i bolaget och med hänsyn till att arbetsgivaravgifterna är avdragsgilla (icke skattepliktiga) blir marginalskatten cirka 54 %. Då räknar jag med avdragseffekten m.h.t. den privata skattesatsen, dvs. 33+31,42*(1-0,33). Om arbetsgivaravgifterna endast reduceras med bolagsskattesatsen, blir marginalskatten i stället 56 %, dvs. 33+31,42*(1-0,263)

Första brytpunkten för beskattningsåret 2011 ligger på 395 600 kronor (före grundavdrag m.m.)

Lön, till den del den överstiger första brytpunkten men understiger andra brytpunkten beskattas med kommunalskatt plus 20 % statlig skatt. Om kommunalskatten ligger på 33 % blir marginalskatten således 53 %. Inklusive arbetsgivaraavgifter och med hänsyn till att arbetsgivaravgifterna är avdragsgilla blir marginalskatten cirka 68 %. Om arbetsgivaravgifterna endast reduceras med bolagsskattesatsen, blir marginalskatten hela 76 %. Många fåmansföretagare lägger sitt löneuttag precis på första brytpunkten varje år. Det kan vara en god strategi men betänk löneunderlaget och den pensionsgrundande inkomsten (se nedan).

Blog om: 

Gåvor till ideella organisationer

Det har i alla tider funnits borgerliga riksdagsmän som propagerat för införande av avdragsrätt för gåvor till ideella ändamål.

Nu har det alltså (fr.o.m. 2012) blivit verklighet till slut. Eller har det? Jag tror att många kommer att bli mycket besvikna.

Blog om: 

Skalbolagsbeskattningen - ett litet steg i rätt riktning.

Skalbolagsbeskattningen är det mest rättsosäkra i svensk beskattning, brukar jag säga. Se min blog från 2005; Varning! En ”vanlig aktieförsäljning” kan bli behandlad som skalbolagsförsäljning! En del skönstaxeringar, som jag sett på senare år, skulle möjligen kunna tävla med skalbolagsbeskattningen i denna allt annat än ädla kamp.

Blog om: 

VD fick skattefri "bonus"... lucka i lagen?

Häromdagen läste jag på nytt en dom från Högsta Förvaltningsdomstolen avkunnad i mars 2011.

Det gällde en underprisöverlåtelse från ett moderbolag (z ) av aktier i ett dotterbolag (x) till ett sidoordnat bolag (y) i vilket x:s vd ägde 9 %. Notera att vd:n inte ägde några aktier i vare sig z eller x.

 Vd:n hade betalt 9000 kr för aktierna i det köpande bolaget (y). Eftersom y endast betalade 6 Mkr för ett bolag som var värt 255 Mkr ökade vd:ns förmögenhet med 9 % av (255 - 6) = 22 Mkr.

Blog om: 

Välkommen, Kaj Rask!

Skatter.se administreras av Skattepunkten AB, som är ett konsultföretag med skattejuridik som specialitet. Driften av skatter.se är vår marknadsföring.

Vi har nu nöjet att meddela att vi anställt ytterligare en medarbetare, nämligen Kaj Rask.

Blog om: 

Dubbelbeskattningsavtal gäller! Och kapitalvinster kan bli skattefria vid utflyttning!

När jag går igenom våra blogar finner jag att vi tidigare gett uttryck för att dubbelbeskattningsavtalen satts ifråga och kanske inte alltid gäller. Se Peter Sundgrens blog 2010-09-06 "Aktievinstutflyttningar av fåmansbolag stoppade" och Inger Paulins blog 2010-01-14 "De svenska skatteavtalen - behövs de?"

Underprisöverlåtelser - kommer möjligheten att försvinna?

Regeringen lämnade i början av året direktiv till en kommitté med uppgift att se över företagsbeskattningen (Dir 2011:1).

I direktiven talas om många olika förändringar på företagsskatteområdet, som kan synas önskvärda från politiska utgångspunkter.

Bland annat ska kommittén se över reglerna angående underprisöverlåtelser för såväl fysiska som juridiska personer.

Detta medför att den närmaste tiden kan vara sista chansen att genomföra omstruktureringar utan skatteeffekter. Det går inte att ha någon uppfattning om hur lång tid som ges och det är heller inte säkert att några förändringar kommer att genomföras överhuvudtaget. Utredningen ska lämna sitt först delbetänkande 31 januari 2012 men av erfarenhet vet jag att vissa förslag kan ryckas ut ur en pågående utredning och genomföras omedelbart - långt innan betänkandet publiceras.

I det här sammanhanget vill jag särskilt sätta strålkastarljuset på följande.

Fysiska personer kan för närvarande relativt fritt överlåta såväl aktier som andra tillgångar för anskaffningsvärdet till egna aktiebolag utan skattekonsekvenser. Det "köpande" bolaget kan vara etablerat inte bara inom Sverige utan i vilket land som helst inom hela EES. (EES består alla EU-länder plus Norge, Island och Liechtenstein).

Bostadsrättsföreningar kan få tillbaka skatt om de ansöker

Efter en dom i Regeringsrätten har Skatteverket ändrat inställning till ränteintäkter i bostadsrättsföreningar.

Tidigare har Skatteverket i ett s.k. ställningstagande intagit den ståndpunkten att alla ränteintäkter i en bostadsrättförening är skattepliktiga.

Efter domen har Skatteverket ändrat sig och skriver bl.a.

Blog om: 

Medlemsmejl

Nedanstående gick ut som medlemsmejl för en tid sedan. Det verkar som breven ofta fastnar i spamfilter och alltså inte kommer fram. Här återges därför medlemsmejlet. Vi får nog ta för vana att göra så i framtiden.

 

Bäst på moms? Dagens nyheter om skatt m..m.

Hej, alla vänner till skatter.se!

Här kommer några korta nyheter...

Skattepunkten AB har anställt en av landets främsta momsexperter!

Blog om: 

Ronnie Peterson - ny medarbetare i Stockholm och momsexpert!

Ronnie Peterson har nyligen anställts hos Skattepunkten AB. Han arbetar med alla slags skatter men är särskilt specialiserad på mervärdesskatt.

Ronnie har en lång karriär bakom sig bl.a. som skattesakkunnig hos Sveriges Kommuner och Landsting och som ordinarie ledamot i Skatterättsnämndens avdelning för indirekt beskattning. Indirekt beskattning omfattar mervärdesskatt och ett antal punktskatter.

Blog om: 

Struntar politikerna i företagarnas rättssäkerhet?

Har företagarna någon rättssäkerhet när Skatteverket angriper?

För att ta ut skatt inom den ordinarie taxeringsperioden räcker det om Skatteverket kan göra "sannolikt" att den skattskyldige haft en viss inkomst. Rättsosäkerheten är så stor att den konspiratoriskt lagde kan säga att den skattkyldige måste bevisa sin oskuld annars får han betala den skatt som Skatteverket vill ha. Det sistnämnda är naturligtvis en lätt överdrift men bara lätt..

Blog om: 

Årsskiftesplanering för fåmansbolagsägare - uppdatering för december 2010 OCH sista chansen att utnyttja sparat lättnadsutrymme.

Nedanstående är en uppdatering av föregående års råd till ägare av fåmansaktiebolag. Nu är sista chansen att justera ägarnas löner från företaget. Ofta tar fåmansföretagaren ut för lite i lön! Här finns mycket att fundera över!

Skatter i Budgetpropositionen

I budgetpropositionen för 2011 hittade jag följande sammanfattning av skatteförändringar:

Internationell beskattning: Elementärt om skatteavtal och skatterättslig hemvist

Allmänt

Låt oss säga att fråga är om en viss inkomst skall beskattas i Sverige eller i ett annat land, som vi kallar X-land, eller om den skall beskattas helt eller delvis i båda länderna. I sådana situationer finns det vanligen tre regelverk att ta hänsyn till.

Sverige valde bort förmögenhetsskatten - ta hem pengar från utlandet?!

Så blev det då ingen förmögenhetsskatt! I min blog från 2009-09-11 redogjorde jag för mina funderingar före valet. Sverige valde dock Alliansen. Därmed blir det ingen förmögenhetsskatt nu. Jag kan inte tro att det blir det senare heller.

Rödgrön, rörig förmögenhetsskatt - en skattekonsults funderingar

Alliansen avskaffade förmögenhetsskatten 2007. Den togs ut senaste gången per 2006-12-31. Då gav den 0,43 % av de totala skatteintäkterna. Endast ett land i den Europeiska Unionen har kvar förmögenhetsskatten och det är Frankrike (källa: Ekonomifakta).

De rödgröna avser att återinföra förmögenhetsskatten om de vinner valet. Vad de vill göra framgår bara delvis av publicerade uttalanden. Se bl.a. av Aftonbladets hemsida 2010-09-11. De är mycket otydliga. Det är rörigt!

Omstruktureringar och underprisöverlåtelser

Omstruktureringar i näringslivet förhindras ibland av att uttagsbeskattning kan bli aktuell om tillgångar förs över mellan olika enheter i en grupp av näringsidkare eller bolag (t.ex. en koncern).

Uttagsbeskattning skall som huvudregel äga rum om en näringsidkare eller en ägare av ett bolag "tar ut" en tillgång ur en näringsverksamhet utan att erlägga marknadspris. Antingen betalas ingenting alls eller också betalas ett "underpris", dvs. ett pris som understiger marknadsvärdet. Även tjänster kan uttagsbeskattas men det sker i praktiken mer sällan.

Direktavskrivningar, överavskrivningar, räkenskapsenliga avskrivningar och restvärdesavskrivningar på inventarier

Avskrivningar på inventarier har störst betydelse för företag som har mycket dyrbara inventarier med långa ekonomiska livslängder. Som inventarier räknas t.ex. fartyg flygplan och pappersmaskiner. I 19 kap. 21 § IL har intagits en särskild regel om att en konstruktion för vilken ett byggnadsvärde fastställts vid fastighetstaxeringen, hänförs till byggnadsinventarier, om konstruktionen helt eller delvis utgör en maskin eller ett redskap. Det kan gälla t.ex. oljecisterner, siloanläggningar och vindkraftverk.

Vissa immateriella rättigheter, som kan betinga mycket höga värden, såsom koncessioner, patent, licenser, varumärken, hyresrätter, goodwill och liknande rättigheter som förvärvats av någon annan får också med vissa undantag skrivas av enligt reglerna för inventarier.

De svenska avskrivningsreglerna för inventarier är förhållandevis förmånliga. Genom att snabbt skriva av särskilt värdefulla inventarierna mot resultatet minskar skatten kraftigt så länge det finns något kvar att skriva av. Företaget skjuter skatten framför sig. Man brukar tala om att det uppkommer en skattekredit. När det inte längre finns något att skriva av, dvs. när inventarierna är nedskrivna till noll, ökar i stället det skattemässiga resultatet och därmed skatten kraftigt. Företaget betalar då s.a.s tillbaka skattekrediten. 

Skatteverkets rekommendation till företagare: Sök hjälp med deklarationen!

I dagens nummer av Dagens Industri uppmanar Tommy Carlsson, skattedirektör på Skatteverket landets företagare att söka hjälp med deklarationen. "Det finns många fällor att gå i" säger han och forsätter "Dessvärre är det krångligt att göra rätt för sig om man är företagare. Man bör absolut anlita hjälp, speciellt om man är ny."

Det har knappast blivit lättare för företagarna att leva upp till alla regler, trots att politikerna alltid talar om att de administrativa bördorna för företagen skall bli lättare att bära.

Slopad revisionsplikt medför förändringar i Skatteverkets rutiner

Klippt ur Närings- och justitiedepartementens pressmeddelande den 26 mars:

"Regeringen föreslår i en lagrådsremiss, som har beslutats i dag, att små aktiebolag ska få välja om bolaget ska ha en revisor eller inte. Förslaget syftar till att aktiebolagen så långt som möjligt ska få avgöra vilka tjänster som bolagen behöver för sin organisation och förvaltning. Revisionsplikten inskränks enligt förslaget även för vissa andra företag, bland annat handelsbolag.

Valmöjligheten står enligt förslaget öppen för privata aktiebolag som underskrider två eller tre av följande värden: 3 anställda, 1,5 miljoner kronor i balansomslutning och 3 miljoner kronor i nettoomsättning. Reformen omfattar därmed 250 000 aktiebolag, vilket motsvarar drygt 70 procent.

Ett aktiebolag som inte är revisionspliktigt och som vill välja bort revision ska enligt förslaget fatta ett beslut av den innebörden."

Av lagrådsremissen framgår bl.a. (mina understrykningar):

Blog om: 

Henke Larsson vann i förvaltningsrätten

Henke Larsson fick rätt mot Skatteverket i Förvaltningsrätten i Malmö 2010-03-15.

Domen är mycket intressant från rättsliga utgångspunkter. Eftersom jag inte har hela bilden kan jag ha missuppfattat något. Nedan följer i alla fall vad jag tror mig ha förstått.

Henke fick en sign-on bonus på 1 miljon euro för övergången till Helsingborgs Idrottsförening (HIF). Då var han fortfarande bosatt i Spanien och endast begränsat skattskyldig i Sverige. Det framgår inte av Skatteverkets beslut och inte heller av förvaltningsrättens dom i vad mån bonusen beskattades i Sverige. Av sammanhangen drar jag dock slutsatsen att den beskattades med 25 % svensk skatt enligt lagen om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta. Enligt den lagen är det i huvudsak omöjligt att få avdrag för någonting.

I förhandlingarna hade Rob Jansen med firma Sport Promotion medverkat. Sport Promotion fakturerade Rob Jansens arvode på HIF den 3 juli 2006.

Henke flyttade till Sverige den 2 augusti 2006 och blev då obegränsat skattskyldig här. Samma dag betalade HIF fakturan till Sport Promotion.

Skatteverket agerade kreativt. De förutsatte att Henke hade anlitat Rob Jansen och inte HIF, trots fakturan och dess utformning. Vidare förutsatte de att HIF betalat en kostnad som Henke borde ha betalt. Därmed hade Henke fått en förmån enligt skatteverket. De hade också insett att Henke inte skulle kunna få avdrag för utgiften om 100 tusen euro.  De bortsåg från att arvodet till Sport Promotion hade fakturerats under den tid Henke endast var begränsat skattskyldig i Sverige. Det kunde de göra med hänvisning till att kontantprincipen gäller i inkomstslaget tjänst. Om HIF betalt fakturan en dag tidigare hade Skatteverkets upplägg inte fungerat. Jag ber att få uttrycka min beundran! Mycket kreativt, Skatteverket!

Nu har vi äntligen en medarbetare i Stockholm!

Har Ni lagt märke till Inger Paulin?

Inger arbetar sedan en tid på Skattepunkten AB. Hon har är redan väl bekant med dem som ofta surfar in på skatter.se.

Inger är en av Sveriges främsta skatteexperter. Hon har bakgrund från domstolar, Riksskatteverket, Finansdepartementet, Ernst & Young och KPMG. Hon är en erfaren skatterådgivare. Läs mer om henne genom att klicka här och sedan skrolla.

Blog om: 

Särskild löneskatt avseende uppdragstagare över 65 år kan fås tillbaka för åren 2003- 2007

Särskild löneskatt har varit av två olika slag. Särskild löneskatt på pensionskostnader och särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster. Det som sägs nedan gäller bara den senare skatten.

Sidor