En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Särskild löneskatt avseende uppdragstagare över 65 år kan fås tillbaka för åren 2003- 2007

Särskild löneskatt har varit av två olika slag. Särskild löneskatt på pensionskostnader och särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster. Det som sägs nedan gäller bara den senare skatten.

December - skatteplanering för ägare av fåmansbolag

Just nu - i början av december varje år bör ägare av fåmansbolag ta sig en ordentlig funderare över hur mycket lön han/hon skall ta ut ur bolaget före årets slut. De bolagsformer jag tänker på är i första hand aktiebolag och ekonomiska föreningar.

Betänk följande:

Under första brytpunkten beskattas lön endast med kommunalskatt. En vanlig kommunalskattesats är 33 %. Inklusive arbetsgivaravgifter i bolaget och med hänsyn till att arbetsgivaravgifterna är avdragsgilla blir marginalskatten cirka 54 %.

Blog om: 

Sälj Ditt företag före årsskiftet - "hälftendelningen" försvinner!

I 2006 års valrörelse lovade Alliansen att återinföra den s.k. hälftendelningen vid försäljning av andelar i fåmansföretag.

Vallöftet uppfylldes men bara temporärt genom en fullständigt unik lagstiftningsmetod. Den nya lagstiftningen infördes nämligen i sin helhet som en övergångsbestämmelse och den upphör att gälla  vid utgången av 2009.

Blog om: 

OH-bilder från seminarium om Malta

De OH-bilder som föredragshållarna använde sig av vid seminariet om Malta som hölls i Stockholm den 2009-09-22 och i Göteborg 2009-09-24  kan nås genom att klicka på länkarna nedan:

About EMD

Rättssäkerhet för skattskyldiga

Skattepunkten får ofta förfrågningar om vi har några tips på lämpliga ämnen för akademiska uppsatser. Idag har jag fått en sådan förfrågan och när jag skrivit och funderat en stund, kom jag fram till att det kunde vara idé att publicera svaret som en blog.

Seminarium Malta

För den som är intresserad av internationell beskattning kan nedanstående seminarium om beskattning och bosättning på Malta vara värt ett besök. Seminariet äger rum i Stockholm den 22 september och i Göteborg den 24 september med start kl 08.30. Seminariet är delvis på svenska och delvis på engelska. Anmälan sker på www.bopamalta.se.

Blog om: 

Husarbete, hushållsarbete och rot-arbete eller rot-avdrag enligt fakturamodellen

Från 1 juli gäller nya regler för s.k. husarbete. Husarbete är ett sammanfattande ord för hushållsarbete och för s.k. rot-arbete. Rot är i sin tur en förkortning för Reparation, Ombyggnad och Tillbyggnad. Nyheten kallas "fakturamodellen"

Blog om: 

Idiotstopp för kapitalförluster på andelar i handels- och kommanditbolag samt i utlandet delägarbeskattade juridiska personer

Regeringen överlämnade igår en skrivelse till riksdagen med avisering om kommande ändringar i reglerna om avdrag för kapitalförluster på andelar i handelsbolag. Innebörden är att avdrag fr.o.m. idag, den 18 juni, inte längre kan erhållas för kapitalförluster på andelar i handels- och kommanditbolag samt i utlandet delägarbeskattade juridiska personer, om andelarna ingår i en näringsverksamhet. Så är fallet om andelarna t.ex. innehas av ett aktiebolag. Normalt lär dock inte privatpersoners kapitalförluster beröras av lagändringen.

Underskottsavdrag

Regeringen har nyligen i en skrivelse till Riksdagen meddelat att ny lagstiftning är att vänta vad gäller underskottsavdrag. De nya reglerna skall gälla från den dag som anges i skrivelsen, trots att den nya lagstiftningen inte är färdig.

Frågan är varför Regeringen lägger så stor möda vid att göra det omöjligt att köpa och sälja bolag med underskottsavdrag. Ingen blir ju lurad av det!

En av Sveriges absolut mest kända och respekterade skatteexperter, Niclas Virin, har utvecklat detta i en spännande artikel!

Blog om: 

Kläder till personalen (arbetskläder) kan bli skattefri förmån

Kammarrätten i Stockholm godkände förra året att personalkläder tillhandahållna av arbetsgivaren i ett visst fall inte skulle beläggas med arbetsgivaravgifter. Klädernas karaktär hindrade inte privat användning, vilket brukar ställas upp som ett krav för avgifts- och skattefrihet. Avgiftsfrihet för arbetsgivaren och skattefrihet för den anställde torde följas åt i ett fall som detta även om domen inte avsåg de anställdas situation.

Uttagsbeskattning - vad är det?

Uttagsbeskattning är ett ord som ofta hörs när skattekonsulter och revisorer talar. Men, vad är egentligen uttagsbeskattning? Vi på Skattepunkten får ofta den frågan.

Skatteplanering för företag i lågkonjunkturen - passa på just nu!

Är det verkligen någon idé att skatteplanera i en lågkonjunktur? Jo, det finns anledning att tänka på sådant även i en lågkonjunktur. Faktum är att en lågkonjunktur i vissa avseenden ger extrema möjligheter!

Blog om: 

Bokslutstips: Upplösning av överavskrivningar på inventarier är skattefri!

Ibland saknas fritt eget kapital i balansräkningen för mer eller mindre nödvändig utdelning. Då kan det vara intressant att känna till att överavskrivningar på inventarier kan lösas upp utan omedelbar beskattning.

De flesta företag använder räkenskapenlig avskrivning. Företaget får då tillämpa antingen 30 % avskrivning på det skattemässiga restvärdet eller 20 % årlig avskrivning på anskaffningsvärdet. Företaget kan växla metod från år till år så att den mest gynnsamma metoden alltid används.

Koncernbidrag till utländska koncernbolag

Under en längre tid har frågan om koncernbidrag kan lämnas till utländska koncernbolag debatterats i Sverige.

Debatten började med att det brittiska företaget Marks & Spencers genom en dom i EG-domstolen fick avdrag för något som liknade ett koncernbidrag till ett utländskt dotterbolag. Marks & Spencers hade fått avdrag om dotterbolaget varit brittiskt men brittisk skattelag förhindrade avdrag när dotterbolaget hörde hemma i annat land. 

Nyheter på skatter.se

Sedan några dagar presenterar vi skattenyheter på skatter.se! Leta i vänstermarginalen efter "Nyheter" och klicka på "Nyhetssamlare", "Källor" eller "Kategorier". Dessa tre knappar leder till olika uppställningar för nyheterna. Du väljer den uppställningsform som passar bäst för det ändamål Du har för Din sökning. Om Du bara vill bli allmänt informerad om det senaste väljer Du "Nyhetsamlaren". Söker Du något mer specifikt kan det vara bättre att gå in på "Källor" eller "Kategorier"

Har Du gjort förlust på borgen i samband med konkurs för länge sedan?

Har Du någon gång gått i borgen för en ett företag som senare gått i konkurs? Fick Du avdrag för förlusten? Nej, just det! Det har man inte brukat få!

Blog om: 

Låt omvänd mervärdesskatt bli den enda rättvända eller gå ett steg till!

Niclas Virin har dragit igång en debatt Svensk Skattetidning nr. 8 om hur mervärdesskatten skulle kunna förenklas. Se även denna sajt http://www.skatter.se/index.php?q=node/1652 samt Niclas egen blog  http://niclasvirin.blogspot.com/2008/12/moms-mellan-momsare-igen.html

Nu kan Du köpa reklamutrymme på skatter.se!

Vi har nu börjat ta in extern reklam på skatter.se. Tidigare har vi bara gjort reklam för oss själva, dvs. i huvudsak för Skattepunkten AB. 

Sedan starten 2005 har vi haft som princip att ta bort sådana inlägg som framstår som obetald reklam. Det har med tiden blivit många borttag. Borttagen har också successivt blivit fler och fler. Vi tolkar det som att det finns ett intresse av att annonsera här hos oss.

Blog om: 

Elementärt om aktieägartillskott

Aktieägartillskott finns vad jag vet inte reglerat i lag. Behandlingen av dem bygger i stället på praxis. Det finns två typer av aktieägartillskott - villkorade och villkorslösa. De lämnas vanligen för att täcka uppkommna förluster.

Blog om: 

Elementärt om handelsbolag

Handelsbolaget är för många omgärdat av mystik. Jag har fått några frågor på det, som jag tror lämpar sig att besvara för en större publik. Jag låter det därför bli en blog.

Ja, när det gäller handelsbolag så suckar jag tungt. Det finns många särbestämmelser och det är mycket krångel. Jag brukar säga att man skall ha ett gott skäl för att bilda ett handelsbolag. Enskild näringsverksamhet eller aktiebolag är att föredra för det mesta. Av dessa två bör man välja aktiebolag av många skäl. Jag har skrivit bloggar om sådant här tidigare bl.a. en om val av bolagsformer.

Det som främst kännetecknar handelsbolag civilrättsligt är att delägarna är personligen ansvariga för handelsbolagets skulder. Vad gäller kommanditbolag, som är en specialform av handelsbolaget, har någon eller några av delägarna inte detta personliga ansvar. De kallas kommanditdelägare. Dock skall minst en av delägarna vara personligen ansvarig. Delägare som är personligen ansvariga kallas komplementärer.

Det som främst kännetecknar handelsbolaget skatterättsligt är att det inte är ett skattesubjekt. Det är i stället delägarna som skall betala skatt för sina andelar av handelsbolagets vinst. Mervärdesskatt och eventuella arbetsgivaravgifter betalas dock av handelsbolaget självt.

Så till några direkta frågor jag fått. Frågan kommer först och svaret direkt efteråt:

1. Deklarationer - Vad ska finnas med och hur ofta?

En gång om året skall delägarna avlämna självdeklaration. Denna skall innehålla uppgifter om delägarens andel av handelsbolagets resultat. Detta resultat skall basera sig på ett slags deklaration som handelsbolaget gör för att delägarna skall få underlag för sina deklarationer.

Blog om: 

Försäljning av aktier i fåmansföretag - enkelt om något mycket komplicerat

Beräkning av skatten på en kapitalvinst på aktier i ett fåmansbolag är oerhört komplicerad. Politikerna talar så ofta om att förenkla för fåmansföretagen men reglerna blir i stället nästan oförståeliga. Inte minst under senare år har systemet förändrats mycket men minsann inte i förenklande riktning.

Här följer en mycket förenklad skiss av reglerna.

För aktieägare som är verksamma i betydande omfattning i företaget gäller följande.

Tänk Dig kapitalvinsten som en pelare eller stapel i ett diagram.

Blog om: 

Ny medarbetare till Skattepunkten och skribent på skatter.se

Förre skattedirektören, jur. kand. Ove Grip har arbetat 37 år inom skatteförvaltningen med beskattningsverksamhet i olika former samt med processverksamhet i tingsrätt, länsrätt, kammarrätt och Regeringsrätten.

I sin verksamhet har Ove fått en stor vana att genomföra olika slags rättsutredningar inom skatteområdet. Under den senare delen av sin anställning har Ove arbetat på en av Skatteverkets rättsenheter där han som specialist har lämnat rättsligt stöd i olika former.

Blog om: 

C Ramert AB har bytt namn till Skattepunkten AB

Som många redan känner till har C Ramert AB bytt namn till Skattepunkten AB. På Bolagsverket skedde omregistrering redan i höstas men först nu kan man säga att namnbytet är genomfört.

Varför har jag då ändrat namn på mitt företag?

Blog om: 

Uppgradering av skatter.se är nu klar!

Uppgraderingen av skatter.se är nu äntligen klar efter sju sorger och åtta bedrövelser! Vi har försökt att samtidigt ändra sidans layout, gradera upp till ny verison av programmet som styr sidan, byta windowsmiljön till linuxmiljö och byta webhotell. Företaget har också bytt namn från C Ramert AB till Skattepunkten AB. Jag återkommer till namnbytet om några dagar. Naturligtvis tog vi oss vatten över huvudet. Så många ändringar tar tid att genomföra. Första försöket med den nya tekniken gjordes 10 maj men allt var inte helt klart förrän i dagarna.

Blog om: 

Utnyttja uppskovsmöjlighet vid byte av bostad eller ej?

Den som kan få uppskov med skatten vid byte av bostad skall normalt sett utnyttja den möjligheten, enligt min mening. Att ta banklån för att betala skatten är ett sämre alternativ. Naturligtvis inser jag att saken kan ses på annat sätt av den som inte har behov av några lån överhuvudtaget. Uppskovet är ju en form av lån. Den som får uppskov betalar visserligen "ränta" på uppskovet men den ligger något lägre än dagens bankränta. "Räntan" på uppskovet sätter jag inom citationstecken, eftersom det inte är någon verklig ränta utan en skatt.

Blog om: 

Sidor