En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Ont om eget kapital och likviditet i företaget? Här är några enkla tips

Ofta är det skatte- och avgiftsbetalningarna som skapar problem med likviditeten i företagen. Det finns dock några enkla åtgärder Du kan vidta för att skjuta upp skattebetalningarna tills Du får in pengar. På så sätt sparar Du också ränta.

Blog om: 

Till Dig som är skatteexpert!

Med den teknik vi har idag är det fullt möjligt att arbeta på distans. Som exempel kan jag nämna min medarbetare Hans Larsson, som efter sin pensionering från Skatteverket, arbetar i sitt hem i Halmstad medan jag arbetar på företagets kontor i Göteborg. Vi har en gemensam växel som sköts av ett call center. Växeln är helt virtuell och finns någonstans på en stordator hos Tele2. Vi har daglig kontakt via telefon och mejl. Kontakterna med klienterna sköts också mest via telefon och mejl även om möten naturligtvis också förekommer.

Att arbeta på detta sätt - på distans - har visat sig fungera lika bra som om vi hade gemensamt kontor.

Min vision är att vi skall bli många som går in i detta projekt. Vi skall ge seriös skatterådgivning. Alla dokument skall kunna visas upp för berörda myndigheter. Vi uttalar oss aldrig om upptäcktsrisker. Klienten skall kunna sova gott om natten.

Är Du skatteexpert och villarbeta från Din hemort?

Vill Du ha ett spännande och intressant arbete med klienter som har varierande och fascinerande förhållanden.

Gillar Du visionen?

Om svaret är JA, hörav Dig till mig eller Hans på telefon 031 711 20 70 eller mejla genom kontaktformuläret. Låt oss diskutera fram en lösning som passar justDig!

Om Du är en äldre person, låt Dig inte hindras av Din ålder. Med ålder följer erfarenhet.

Mer information om mitt företag finner Du på www.skattepunkten.se

Med vänliga hälsningar

Clas Ramert

Blog om: 

Sälja fåmansföretag utan skatt eller med låg skatt

Nedan försöker jag beskriva några förfaranden på ett mycket förenklat sätt.

Många säljare av fåmansbolag säljer först sitt bolag (Rörelsebolaget) till ett nybildat tomt bolag (Nyab) för ett pris som motsvarar anskaffningsvärdet av aktierna. Priset ligger vanligen långt under marknadsvärdet (underpris). För säljaren uppkommer därmed ingen kapitalvinst och ingen skatt. Därefter säljer Nyab aktierna i Rörelsebolaget för ett mycket högre pris. Den kapitalvinst Nyab gör är skattefri, eftersom det rör sig försäljning av näringsbetingade aktier. Nyab innehåller nu endast pengar. Vinsten vid försäljningen av Rörelsebolaget kan utan några skatteavbränningar användas för nya investeringar . Det här är ett idealiskt läge för ägaren att starta ny verksamhet i Nyab av något slag. 

Blog om: 

Utdelningsutrymme

Många har inte klart för sig hur mycket bättre reglerna för utdelningar från fåmansföretag blivit under senare år. Men, det gäller att planera…

Nedanstående är ett försök att kort och enkelt förklara reglerna i dess viktigaste delar. Lagtexten är dock betydligt mer komplex än som framgår här. Därför bör inte läsaren basera några beslut på nedanstående utan att först ha kontrollerat reglerna i detalj.

Blog om: 

Fission eller delning av aktiebolag - bl.a. ett sätt att undgå stämpelskatt på fastigheter

Delning av aktiebolag blev möjligt genom den nya aktiebolagslag som trädde i kraft 2006-01-01. I inkomstskattelagen kallas motsvarande förfarande fission. Nedan använder jag uteslutande termen fission för att förenkla framställningen, trots att det egentligen är en felaktig term i vissa sammanhang, t.ex. i kommunikation med Bolagsverket.

Den skattemässiga huvudprincipen är att man skall kunna dela ett aktiebolag genom fission utan att det medför några negativa skattemässiga konsekvenser.

Förfarandet vid en fission påminner om förfarandet vid en fusion. I båda fallen finns bolag som ger ifrån sig tillgångar (överlåtande bolag) och bolag som tar emot tillgångar (övertagande bolag). Registrering skall ske hos Bolagsverket.

Blog om: 

Dokumentationskrav vid gränsöverskridande internprissättning – Viktigt att ta itu med hösten 2007!

Om t.ex. ett svenskt moderbolag skall sälja varor till ett dotterbolag i ett annat land, kan det vara frestande för moderbolaget att prissätta varorna så att vinsten hamnar i det land som har lägst skatt!

För skattemyndigheterna i olika länder gäller det att slå vakt om den egna skattebasen och se till att så mycket som möjligt av den koncernmässiga vinsten beskattas i det egna landet. För att lösa konflikter mellan företag och stater samt staterna emellan har det i de flesta dubbelbeskattningsavtal och i de flesta länders interna lagar inskrivits att transaktioner mellan företag i intressegemenskap skall prissättas som om företagen varit oberoende av varandra. Det kan uttryckas på olika sätt: T.ex. alla transaktioner skall genomföras till marknadspris eller alla transaktioner skall genomföras på ”armlängds avstånd”.

Blog om: 

Försäljning av saker på Tradera och Blocket

Skatteverket kontrollerar numera försäljningar på sådan sajter som Tradera och Blocket. Frågan är då om skatt skall betalas för försäljningar på dessa sajter.

En första förutsättning för att det skall bli skatt är att försäljningen sker med vinst. Om vinst uppkommer, måste det sedan avgöras om denna vinst skall beskattas i inkomstslaget näringsverksamhet eller inkomstslaget kapital. Utslagsgivande härvidlag är om verksamheten kan anses vara yrkesmässig och självständig. Om den är både yrkesmässig och självständig föreligger näringsverskamhet. Det krävs inte så särskilt mycket för att verksamheten skall anses vara yrkesmässig och självständig men enstaka köp och försäljningar på Tradera och Blocket kan naturligtvis inte anses ha yrkesmässig karaktär.

Blog om: 

Tillbaka igen och med förstärkning!

Nu är vi tillbaka efter semestern igen!

Och äntligen har C Ramert AB fått förstärkning. Från och med augusti arbetar här Hans Larsson på deltid.

Hans har varit verksam i mer än 40 år inom skatteförvaltningen. De senaste åren har han arbetat på Skatteverkets rättsenhet. Han är specialiserad på internationella frågor men har djupa kunskaper inom det mesta som rör skatt. Han är en aktiv pensionär, som fr.o.m augusti 2007 på deltid låter våra läsare och våra kunder ta del av sin enorma erfarenhet.

Blog om: 

Semester

Nu har vi semester fram till den 6 augusti! Ha därför tålamod med oss! Det kommer alltså att ta viss tid innan vi hinner besvarar frågor på forumet. Vi kommer tillbaka i augusti med nya krafter!

Blog om: 

Hur långt i tiden kan Skatteverket gå tillbaka?

Många undrar hur långt tillbaka i tiden Skatteverket kan gå i sina granskningar. Nedan försöker jag reda ut begreppen utan att gå in på alla detaljer. Jag talar här enbart om inkomstskatt.

Först fattar Skatteverket sitt grundläggande beslut senast i november under taxeringsåret, dvs. året efter inkomståret. Om inget särskilt beslut fattas anses ändå beslut ha fattats av den innebörden att inlämnad deklaration godkänts.

Det grundläggande beslutet kan Skatteverket ompröva senare under taxeringsåret och under året efter taxeringsåret. För att skatteverket skall kunna ompröva taxeringar som ligger längre tillbaka i tiden måste omprövningen ske inom ramen för reglerna kring "eftertaxering".

Blog om: 

C Ramert AB söker ny medarbetare - en skatteexpert med integritet

C Ramert AB erbjuder Dig som är skatteexpert ett intressant och omväxlande arbete som skattekonsult.

Vi arbetar med i stort sett allt inom skatteområdet, vilket gör att Du kan utvecklas och lära Dig nya saker varje dag. Bland klienterna finns finns privatpersoner, företagare och framför allt företag av varierande storlek i många olika branscher.

Det område som ökar mest just nu är de internationella frågorna. Vi samarbetar med MSI, som är ett internationellt nätverk av skatterådgivare, advokater och revisorer representerat i c:a 100 länder.

Blog om: 

Vilka företagsformer eller bolagsformer är lämpliga för fåmansföretagare?

Den lille företagaren frågar sig ofta vilken företagsform som är bäst för honom.

Lagstiftaren har försökt göra företagsformerna någorlunda neutrala i skattehänsende. Bl.a. infördes expansionsfonder för att göra enskild näringsverksamhet samt handels- och kommanditbolag lika attraktiva skattemässigt som aktiebolag. Riktigt lika blir det dock inte. Jag rekommenderar praktiskt taget alltid fåmansföretagare att bilda aktiebolag om de har råd att sätta in 100 000 kr i ett bolag. Här kommer mina argument i punktform.

Blog om: 

Filantroper! Skatteplanera Ert givande!

Filantrop betyder människovän. Det är en beteckning för en välbärgad människa som använder sitt överflöd till andras bästa. Att ge till dem som behöver ger livet innehåll och mening. Ett Regeringsrättsavgörande från den 15 juni 2006 ger möjlighet att skatteplanera givandet så att mottagaren av gåvan får mycket mer.

Rättsfallet var ett förhandsbesked. En man ägde aktier i börsnoterade svenska avstämningsbolag. Han avsåg att – före bolagsstämmobeslut om utdelning – till en begränsat skattskyldig stiftelse ge bort rätten till den framtida utdelning, som skulle kunna komma att lämnas under gåvoåret eller under en period om fem år. Stiftelsens rätt till utdelningen skulle antecknas i en sådan särskild förteckning som anges i 3 kap. 12 § aktiebolagslagen (1975:1385, dvs. den äldre aktiebolagslagen). Frågan var om aktieägaren skulle beskattas för utdelningen om och när stiftelsen fick den.

Blog om: 

Att flytta till Österrike möjligt fram till årsskiftet

Sverige och Österrike har i ett ömsesidigt undertecknat protokoll kommit överens om att artikel 8 i dubbelbeskattningsavtalet skall få ny lydelse. Den nya lydelsen stoppar möjligheten att flytta till Österrike och sälja aktier skattefritt eller i stort sett skattefritt. Den kritiska övergångsbestämmelsen är dock utformad på följande sätt (enligt Pointlex):

Blog om: 

Tonnageskatt – som gäller retroaktivt från 2005-01-01?

I februari 2006 lade den särskilde utredaren Göran Ekström fram Tonnageskatteutredningens betänkande Tonnageskatt (SOU 2006:20).

Blog om: 

Skatteplanera med personalstiftelse och gynna personalen samtidigt!

Personalstiftelser har på något sätt glömts bort som skatteplaneringsinstrument. Jag tror de var vanligare före 1990 års skattereform. Ett år med särskilt hög vinst kan det dock vara mycket förmånligt att sätta av medel till en personalstiftelse. Överföringen av medel till stiftelsen - som måste senast måste ske före deklarationens avlämnande - är avdragsgill. Senare kan medlen i stiftelsen förbrukas för att främja personalens välfärd mindre gynnsamma år. Att främja personalens välfärd kanske ändå måste ske i någon form. En personalstiftelse får dock inte främja sådan välfärd som avser pension, avlöning eller annan förmån som arbetsgivaren är formellt sett är skyldig att utge till enskild arbetstagare.

I Handledning för beskattning 2006 del 3 sidan 379 säger Skatteverket:

Blog om: 

Arbetsrum!

Det här är ett klassiskt problem!

Arbetsrummet har orsakat otaliga, bittra konflikter mellan den enskilde och skattemyndigheterna genom åren.

Nedan delar jag in problematiken i tre delar.

  1. Avdrag i inkomstslaget tjänst
  2. Avdrag för enskild näringsidkare i inkomstslaget näringsverksamhet
  3. Uthyrning till eget aktiebolag

Avdrag i inkomstslaget tjänst

Skatteverket skriver i sin handledning för beskattning av inkomst och förmögenhet, del 1 2005 avsnitt 19.12 efter en lång inledning med rättsfallsgenomgång:

Blog om: 

Fortfarande möjligt att flytta till Österrike med skattefördel

Som framgått i pressen under senare tid finns möjlighet för företagare att flytta till Österrike för att sedan sälja sitt företag utan eller med minimal skatt. Detta är egentligen inte något nytt. Inte bara skattekonsulter utan också Skatteverket och säkerligen också Finansdepartementet har känt till denna möjlighet i många år. Det har också framkommit att Sverige avser att omförhandla dubbelbeskattningsavtalet med Österrike för att därigenom få bort skattefördelarna.

Blog om: 

Uthyrning av sommarbostäder och liknande (privatbostäder)

Nu när sommaren nalkas kan det vara av intresse att planera för uthyrning av sommarstugan några veckor eller varför inte permanentbostaden under en planerad utlandsresa? Även uthyrning av fjällstugan eller ett fritidshus utomlands kan ge ett värdefullt tillskott till kassan. Det är också många som hyr ut några rum eller ett helt hus året om.

Blog om: 

Enkelt om det svenska skattesystemet

Härom dagen fick jag några frågor från en liten skolflicka. Hon frågade så här:

"Hej! Jag heter xxxxxx och håller på med ett arbete om skatter i skolan.

Jag har några frågor:

Vad finns det för olika skatter?

Vad är syftet med de olika skatterna?

Hur kommer vi påverkas om vissa skatter sänkt/höjs?

Tack på förhand!"

Jag tänkte att jag nog borde ta mitt samhällsansvar och ge ett ordentligt svar. Det blev så här:

"Syftet med skatter var från början att kungen skulle få inkomster så att han skulle kunna hålla en krigsmakt. Så sent som för några hundra år sedan var krigsmakt och polismakt samma sak. Kungen ville naturligtvis också ha inkomster för sin privata konsumtion och för att hålla ett hov. Skatten indrevs under hot om våld. Medborgarna var tvungna att acceptera skattebördan. I bästa fall tyckte de att det var bra med skatterna eftersom kungen gav visst skydd för andra kungar i andra länder och deras arméer. Kungen stod också i bästa fall för god ordning i landet genom att hålla polismakt och domstolar.

Blog om: 

Lita aldrig på en muntlig uppgift från Skatteverket

Gång på gång får jag in min verksamhet belägg för att att man aldrig skall lita på en muntlig uppgift från Skatteverket.

Härom veckan frågade en företagare Skatteverket om hur han skulle göra med momsen när han fakturerade tjänster till en norskt företag. Det rörde sig om tjänster på fast egendom i Norge.

- Enkelt, sade den svenske skattetjänstemannen.

- Du fakturerar utan moms och skriver "omvänd skattskyldighet" på fakturan.

Omvänd skattskyldighet innebär att mottagaren av fakturan är skattskyldig till mervärdesskatt i sitt eget land. Så hanteras normalt beskattningen av tjänster som faktureras över en landsgräns inom den Europeiska unionen. I Norge, som f.ö. inte tillhör unionen, måste man dock ha en särskild skatterepresentant för mervärdesskatt, när det gäller tjänster som faktureras från Sverige och utförs på fast egendom i Norge. Det kände inte den svenske skattetjänstemannen till. Men hur kan en svensk skattetjänsteman överhuvudtaget uttala sig om norska förhållanden?

Tyvärr är detta inte en engångsföreteelse. Muntliga svar från Skatteverket tas det inget ansvar för. De är ofta felaktiga eller ofullständiga. Det kunde väl gå an om Skatteverket i sina muntliga svar talade om att svaren är behäftade med ett visst mått av osäkerhet. Så sker dock vanligvis inte.

När det sedan gått något år och det blir skatterevision, säger min klient att han följt de uppgifter han fått på telefon från Skatteverket. Ändå påstår skatterevisorerna att ett fel har begåtts. Tyvärr vet klienten inte ens  vad skattetjänstemannen hette som han en gång talade med.

Blog om: 

Fåmansföretagare! Dela ut så mycket det går!

Många av oss har blivit positivt förvånade över de nya 3:12-reglerna. Visserligen slopades den skattefria utdelningen men i stället infördes 20 % skatt på hela utdelningen inom ett visst utdelningsutrymme. Tidigare var skattesatsen 30 % inom utdelningsutrymmet.

Samtidigt har reglerna för beräkning av utdelningsutrymmet kraftigt förbättrats. För de små företagen ändras utdelningsutrymmet framför allt genom att det årligen ökas med 1,5 inkomstbasbelopp. Det verkliga "skatteklippet" görs emellertid av dem vars bolag har stora lönesummor. Utdelningsutrymmet ökas med 20 % av kontant lön (överstigande 10 inkomstbasbelopp) + 30 % av den del av kontant lön som överstiger 70 inkomstbasbelopp (= drygt 3 Mkr). En av flera förutsättningar för detta är att delägaren eller närstående till honom tar ut viss lön.

Blog om: 

Skatteplanering - hur bör den läggas upp?

Skatteplanering är ett laddat ord! För många är ordet liktydigt med lagbrott. För andra är det moraliskt fel att planera sin skatt.

Blog om: 

Svårt bilda bolag utomlands för att minska skatten

I min verksamhet och på forumet kommer ofta frågor om hur man skall kunna minska skatten genom att bilda bolag utomlands.

Enligt min mening finns det tre saker man i den här situationen omedelbart skall tänka på, nämligen

att det utländska bolaget kan anses ha fast driftställe i Sverige,

att det utländska bolaget kan falla under CFC-beskattningen och

att armlängdsprincipen måste upprätthållas mellan närstående svenska och utländska bolag.

Det finns naturligtvis också mycket annat att tänka på men de flesta planer på att sänka skatten genom bolag utomlands stupar på någon av dessa tre.

Blog om: 

Nya 3:12 igen: Skatteutskottet har ändrat i lönekravet

I de nya 3:12-reglerna får, som jag tidigare "bloggat" om, löneunderlaget mycket stor betydelse för beskattningen av fåmansföretag. För att lönebaserat utrymme skall få utnyttjas för utdelningar under 2006, krävs dock att vissa löneuttag görs under 2005. I annat fall försvinner det mycket värdefulla löneunderlaget helt!

Skatteutskottet har gjort vissa ändringar i den lagtext som föreslogs i propositionen. Det gäller bl.a. lönekravet. Efter skatteutskottets ändring lyder den kritiska bestämmelsen (57 kap. 19 § - min understrykning och fetstil):

Blog om: 

Sidor