En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Hej
Jag är ensam ägare av ett aktiebolag (fåmansföretag) med säte i Sverige och sedan i början av 2021 utvandrad från Sverige till Tyskland. I övrigt inga engagemang i Sverige. 


Aktiebolaget gör att jag har stark anknytning till Sverige och därmed även obegränsat skattskyldig.
Detta aktiebolag vill jag avveckla på ett sätt som inte innebär att jag på ett bräde utlöser privat beskattning på hela den balanserade vinsten om SEK 2 miljoner som nu finns i balansräkningen. Aktiebolaget har inte haft någon omsättning sedan min utlandsflytt.


Jag har på egen hand försökt komma på olika lösningar att ta ut kapitalet och kommit fram till följande tre alternativ som jag vill kontrollera med någon kunnig. Ett par frågor berör även tyskt beskattningsrätt om någon här på forumet råkar ha kunskap om detta.


Första alternativet:
Går det att genomföra en överlåtelse till underpris utan skattekonsekvens i Sverige i vilken mitt eget helägda svenska fåmansbolag köps upp av ett tyskt GmbH helägt av mig? (Tillämpning av 53 kap. IL “Överlåtelse av tillgångar till underpris”.) Tanken är att genom skattefri utdelning föra över hela dotterbolagets fria kapital till moderbolaget och därefter likvidera dotterbolaget.


Andra alternativet
Om jag mottar utdelning från mitt fåmansföretag under inkomståret 2021, kommer denna att beskattas i Sverige med 15% källskatt Artikel 10 p. 2 i skatteavtalet med Tyskland? Kan jag i Tyskland tillämpa Teileinkünfteverfahren på mottagen utdelning även från ett svenskt aktiebolag?


Tredje alternativet
En del av vinsten består av obeskattade reserver i form av periodiseringsfonder. Dessa kanske kan upplösas och användas för utbetalning av lön till mig? Kan denna lön i så fall betalas ut till mig utan skattekonsekvens i Sverige genom tillämpning av den s.k. sexmånadersregeln? Leder förfarandet till att mitt aktiebolag enligt tysk lag anses ha fast driftställe i Tyskland?


Hälsningar
Marcus

1 Kommentarer
 1. anon
  D Andersson
  sep 25, 2021

  Hej!

  kan svara på de delar som berör svensk beskattning.

  Första alt

  Då det köpande bolaget är ett bolag inom EES så kan du sälja ditt svenska bolag till omkostnadsbeloppet och därmed inte utlösa någon beskattning i Sverige.

  Andra alt

  Det stämmer att då du torde ha hemvist i Tyskland enligt avtalet så begränsas den svenska skatten till 15 procent.

  Tredje alt

  Du torde kunna undvika svensk beskattning genom att utnyttja sexmånadersregeln. Det finns en dom där man underkände ettårsegeln om inget jobb utfördes i det andra landet så det finns en viss risk att detta inte godkänns.

  Mvh
  Daniel

  Daniel Andersson är skattejurist hos Skattepunkten AB