En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Blog om: 

Handelsbolaget är för många omgärdat av mystik. Jag har fått några frågor på det, som jag tror lämpar sig att besvara för en större publik. Jag låter det därför bli en blog.

Ja, när det gäller handelsbolag så suckar jag tungt. Det finns många särbestämmelser och det är mycket krångel. Jag brukar säga att man skall ha ett gott skäl för att bilda ett handelsbolag. Enskild näringsverksamhet eller aktiebolag är att föredra för det mesta. Av dessa två bör man välja aktiebolag av många skäl. Jag har skrivit bloggar om sådant här tidigare bl.a. en om val av bolagsformer.

Det som främst kännetecknar handelsbolag civilrättsligt är att delägarna är personligen ansvariga för handelsbolagets skulder. Vad gäller kommanditbolag, som är en specialform av handelsbolaget, har någon eller några av delägarna inte detta personliga ansvar. De kallas kommanditdelägare. Dock skall minst en av delägarna vara personligen ansvarig. Delägare som är personligen ansvariga kallas komplementärer.

Det som främst kännetecknar handelsbolaget skatterättsligt är att det inte är ett skattesubjekt. Det är i stället delägarna som skall betala skatt för sina andelar av handelsbolagets vinst. Mervärdesskatt och eventuella arbetsgivaravgifter betalas dock av handelsbolaget självt.

Så till några direkta frågor jag fått. Frågan kommer först och svaret direkt efteråt:

1. Deklarationer - Vad ska finnas med och hur ofta?

En gång om året skall delägarna avlämna självdeklaration. Denna skall innehålla uppgifter om delägarens andel av handelsbolagets resultat. Detta resultat skall basera sig på ett slags deklaration som handelsbolaget gör för att delägarna skall få underlag för sina deklarationer.

Dessutom skall handelsbolaget lämna skattedeklaration. Den skall avlämnas månatligen, om handelsbolaget har anställda. Delägarna räknas dock inte som anställda. Skattedeklarationen skall dessutom innehålla uppgifter för utgående och ingående mervärdesskatt. Redovisningsperioden för mervärdesskatt är dock tre månader, om omsättningen uppgår till högst 40 miljoner kronor.

2. Vad innebär självdeklaration?

Från början betydde ordet att den skattskyldige själv skulle tala om hur hög inkomst han haft under det gångna året. "Selvangivelse", säger norrmännen. Numera skiljer man på självdeklaration, som lämnas årsvis och skattedeklaration, som vanligen lämnas månadsvis. Även skattedeklarationen är dock en "selvangivelse"!

3. F-skattsedel - Vad innebär det exakt? Lägsta omsättning (ca) för att det ska vara lönsamt? Avgift per månad?

F-skattsedel, eller snarare F-skattebevis, är ett bevis på att Du eller Din firma har registrerats hos Skatteverket för betalning av olika skatter. Dina kunder bör vägra betala Dina fakturor om Du inte skriftligen (t.ex. på fakturan) har uttalat att Du har F-skattsedel. Om Du skall driva näringsverksamhet, måste Du först ansöka om F-skattsedel. Det är aldrig lönsamt!

4. Få tillbaka momsen på inköpta produkter/inventarier - När? Hur?

Du får tillbaka moms ett par veckor efter det att Du avlämna den aktuella skattedeklarationen. Detta gäller dock bara om den utgående momsen är mindre än den ingående.

5. Vad innebär preliminärskatt?

Det är inbetalning av skatt i enlighet med en preliminär beräkning eller uppskattning av hur stor skatten kommer att bli. När deklarationen för det aktuella året behandlats av Skatteverket görs en beräkning av hur stor den slutliga skatten blev. Från beloppet för den slutliga skatten görs en avräkning av den preliminärt beräknade skatten.

6. Ta ut vinst på bästa sätt? Skattesatser?

Uttag ur handelsbolaget påverkar inte skatten. Handelsbolagets vinst beskattas nämligen hos delägarna oavsett om de tagit ut vinsten från handelsbolaget eller ej. Detta är en avgörande skillnad från aktiebolaget.

7. Övriga skatter som är bra att känna till?

Ägare av handelsbolag som är fysiska personer beskattas in inkomstslaget näringsverksamhet på i princip samma sätt som de som bedriver enskild näringsverksamhet och liksom dessa måste de betala socialavgifter av det slag som kallas egenavgifter. Om ägarna är passiva betalas i stället särskild löneskatt.

Slutligen två råd:

Lägg aldrig in aktier eller andra värdepapper i ett handelsbolag. Skatten vid eventuell reavinst blir förödande. Jag har skrivit en blog om detta tidigare.

Om Du inte själv är mycket kunnig i bokföring, försök inte göra bokföring och deklaration själv! Anlita i stället en bra redovisningsbyrå! Jag har sett alltför många exempel på duktiga företagare, som trott att de även behärskade redovisning och skatt med katastrofala skatteskulder som följd.

1 Kommentarer
  1. anon
    petra
    jan 24, 2010

    Far jag som svensk medborgare men utflyttad till Amerika sedan 2004 aga ett boende (bostadsrattslgh) i Sverige? Vilka regler galler for skatter etc?