En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Hej,

 jag och min sambo har funderat på att köpa en fastighet i en mindre stad i Södermanland. Vi har även funderat en del på beskattning av överskottet från näringsverksamheten. Vi hade tänkt att ha fasigheten privat, dvs driva som enskild firma.

 Jag har läst mig till att beskattning sker i inkomstslaget näringsverksamhet och att det ses som aktiv näringsverksamhet då vi själva sköter den löpande driften (fakturering, underhåll etc.). Därefter har jag förstått att beskattning sker progressivt. Efter detta behöver jag hjälp, illustrerar mina frågor i ett exempel nedan:

 Hyresint. 300 tkr

Driftskostn 80 tkr

Räntekostn 120 tkr

Tot överskott = 100 tkr.

Fråga 1) Får man göra avskrivningar på fastigheten som man kan göra i ett AB?

Fråga 2) Hur kommer beskattning att ske om ovanstående förutsättningar gäller (bortsett från ev avskrivning då den i sammanhanget är oväsentlig till belopp)? Är det som så att först ska man betala egenavgifter ca 30% - alltså 30 tkr och att dessa betraktas som avdragsgilla och att man därefter betalar ytterligare skatt (ca 30% igen)? Alltså att man efter egenavgifter hamnar på ett res på 70 tkr som man därefter betalar 30% skatt på och slutligt res efter skatt blir 49 tkr?

Fråga 3) Vad är de korrekta procentsatserna för egenavgifter och skatt?

Fråga 4) Förutsätter att räntekostnaderna är fullt avdragsgilla, detta stämmer väl? Man har väl inte någon skattereduktion på räntekostnader hänförliga till näringsfastighet såsom man har på en privatbostad eller?

 Stort tack för hjälpen!

3 Kommentarer
 1. anon
  Ulf Bjarme
  jun 21, 2009

  Bedriver man sin rörelse i form av enskild näringsverksamhet eller AB så har skattelagstiftarna försökt likställa företagsformerna. Bl.a. kan den vinst man som enskild företagare låter vara kvar i rörelsen beskattas med 26,3 % i skatt precis som i ett AB.

  En fördel som enskilda näringsidkare har är att vid en försäljning beskattas reavinsten i inkomstslaget kapital med 27 %.

  Svaren på dina frågor;

  1. Samma regler som för ett AB

  2-3. Egenavgifter ca 21 % på bruttovinsten och som man får göra avdrag för innan den beskattningsbara vinsten framkommer. I år är egenavgifterna vid 1 karensdag i sjukförsäkringen = 29,71 % på den beskattningsbara inkomsten. På nettovinsten betalar man kommunalskatt och eventuell statlig skatt om man kommer över brytpunkten 367600 kr.

  4. Räntekostnaden är fullt avdragsgill.

  Skulle ni själva disponera någon del i fastigheten får man göra ett inkomsttillägg för den förmånen.

 1. anon
  al
  jun 22, 2009

  Stort tack för så snabbt svar! Tyvärr är jag fortfarande lite förvirrad.

   Förstår jag dig rätt när jag säger att under förutsättning att om den beskattningsbara vinsten understiger 367,6 tkr betalar man endast 29,71% i skatt (egenavgifter) och det är den enda skatten man betalar? Vilken skatt/er har man dragit av för att komma fram till nettovinsten?

  Jag hade hoppats på att man betalade xx% skatt, nettobeloppet kunde man därefter disponera hur man själv vill som privatperson. Fungerar det inte så - tänker på meningen "den vinst man som enskild företagare låter vara kvar i rörelsen beskattas med 26,3 % i skatt precis som i ett AB"

  Tack än en gång!

   

   

 1. anon
  Ulf Bjarme
  jun 22, 2009

  Om den beskattningsbara inkomsten understiger 367,6 tkr betalar man endast 29,71% i egenavgifter samt den gällande kommunalskatten.

  Du kan läsa mer i Skatteverkets broschyr Skatteregler för enskilda näringsidkare SKV 295 som finns på hemsidan

  wwww.skatteverket.se

  Vad är expansionsfond?
  Avsättning till expansionsfond är, liksom räntefördelning,
  ett sätt att göra skattereglerna mellan enskild
  firma och aktiebolag likvärdiga. Reglerna
  ger dig med
  enskild näringsverksamhet samma möjlighet
  som
  ägare till aktiebolag att utöka ( expandera ) verksamheten
  med medel som bara beskattats med bolagsskatt,
  dvs. 26,3 %. Resten av inkomstskatten
  samt egenavgifter
  eller särskild löneskatt ( socialavgifter
  ) betalar
  du när expansionsfonden återförs. Du får alltså skjuta
  upp beskattningen till ett senare år. Du sätter av till
  expansionsfond i deklarationen, inte i bokföringen.
  Att sätta av till expansionsfond
  För att du ska få sätta av till expansionsfond krävs
  det att det finns ett tillräckligt stort positivt kapital
  i verksamheten efter en del justeringar, se nedan.
  Reglerna innebär att det belopp som du sätter av till
  expansionsfond får du dra av i näringsverksamheten
  och du betalar i stället en särskild expansionsfondsskatt
  med 26,3 % på beloppet som du satt av.
  Exempel: Expansionsfondsskatt
  Jenny har en inkomst från verksamheten på
  300 000 kr.
  Hon väljer att sätta av till expansionsfond med
  100 000 kr.
  Jennys inkomst av näringsverksamhet minskar då
  till 200 000 kr. Samtidigt måste hon betala expansionsfondsskatt
  med 26300 kr ( 26,3 % x 100 000 ).
  När du återför expansionsfond till beskattning tas
  den upp som en intäkt i näringsverksamheten. Samtidigt
  får du tillbaka den expansionsfondsskatt som
  du betalat tidigare.
  Du kan sätta av under flera år och du kan dela upp
  återförda belopp på flera år. Det finns ingen tidsgräns
  för när ett avsatt belopp senast ska vara återfört.
  Reglerna ger dig också en möjlighet att kvitta underskott
  mot tidigare vinster genom att de år du har vinst,
  sätta av till expansionsfond och att återföra dem det
  år du har förlust.
  Exempel: Återföring från expansionsfond
  Edin har tidigare vinstår gjort avsättning till expansionsfond
  med 200 000 kr. Han har i år ett underskott
  i verksamheten på 100 000 kr.
  Han kan då föra åter 100 000 kr från expansionsfonden.
  Inkomsten av näringsverksamhet blir 0 kr och
  han får tillbaka expansionsfondsskatt med 26300 kr.
  Om du sätter av till expansionsfond minskar detta
  underlaget för räntefördelning. Du kan alltså göra
  mindre räntefördelning när du sätter av till expansionsfond.
  Belopp du satt av blir inte heller sjukpenninggrundande
  eller pensionsgrundande förrän du återför
  beloppet
  och beskattar det som inkomst av näringsverksamhet.
  Hjälpblankett
  För att underlätta finns det en hjälpblankett för
  beräkning av expansionsfond (SKV 2196).
  Blanketten utgår ifrån ditt egna kapital vid årets
  utgång, belopp i B10 på årets NE-blankett. Värdet
  justerar du för vissa skattemässiga poster. Hjälpblanketten
  är för ditt eget bruk och lämnas inte in
  till Skatteverket. Du kan hämta blanketten på
  Skatteverkets webbplats.
  Högst inkomsten får sättas av
  Du får sätta av med ett belopp som är högst inkomsten
  i näringsverksamheten före sjukpenning, kostnad
  för pensionssparande inklusive särskild löneskatt
  och egenavgifter, men efter räntefördelning
  och periodiseringsfond.
  Exempel: Avsättning till expansionsfond
  Linda har en inkomst från verksamheten på
  500 000 kr.
  Utrymmet för räntefördelning är 100 000 kr och
  hon väljer att flytta detta belopp till kapital.
  Därefter återstår 400 000 kr av inkomsten. Hon sätter
  av 25 % eller 100 000 kr till en periodiseringsfond.
  Sedan återstår 300 000 kr som är Lindas utrymme
  för avsättning till expansionsfond.
  Gräns för avsättning
  Det finns en gräns för hur mycket
  du får ha satt av totalt
  till expansionsfond från olika år. Du får ha 138,89 %
  av ditt kapital i verksamheten ( kapitalunderlaget
  )
  vid årets slut avsatt till expansionsfond. Det betyder
  att expansionsfonden får vara lika stor som kapitalet
  i verksamheten med tillägg för expansionsfondsskatten
  som är 26,3 %.