En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Kan man på något sätt kvitta förluster i näringsverksamhet mot inkomst av tjänst

4 Kommentarer
 1. anon
  Clas Ramert
  jan 09, 2006

  Hej Agneta!

  Det finns vissa möjligheter att göra s.k. "allmänt avdrag" för underskott i aktiv näringsverksamhet. Reglerna finns i 62 kap. 2-4 §§:

  "2 § Underskott av aktiv näringsverksamhet får dras av som allmänt avdrag i den omfattning som anges i 3 och 4 §§.
  Avdrag får inte göras till den del underskottet dras av enligt 42 kap. 34 §, 45 kap. 32 § eller 46 kap. 17 §.
  Kommanditdelägare i ett svenskt kommanditbolag och sådan delägare i ett svenskt handelsbolag som i förhållande till övriga delägare förbehållit sig ett begränsat ansvar för bolagets förbindelser får inte göra avdrag i vidare utsträckning än som anges i 14 kap. 14 och 15 §§.
  3 § Allmänt avdrag får göras för underskott det beskattningsår den skattskyldige börjar bedriva näringsverksamheten (startåret) och de fyra följande beskattningsåren. Avdrag får vart och ett av åren göras med högst 100 000 kronor.
  Avdrag får inte göras om
  1. den skattskyldige någon gång under de fem beskattningsåren närmast före startåret direkt eller indirekt bedrivit liknande näringsverksamhet, eller
  2. en fastighet på ägarens begäran enligt 2 kap. 9 § ingår i näringsverksamheten i stället för att vara privatbostadsfastighet.
  Den som förvärvar en näringsverksamhet från en närstående inträder i den närståendes skattemässiga situation när det gäller rätten till avdrag. Detta gäller dock inte om förvärvet sker genom köp, byte eller liknande förvärv från den skattskyldiges förälder eller far- eller morförälder.
  4 § För näringsverksamhet som uteslutande eller så gott som uteslutande avser litterär, konstnärlig eller liknande verksamhet får allmänt avdrag för underskott göras utan de begränsningar som anges i 3 §. Avdrag får göras bara till den del underskottet överstiger avdraget enligt 40 kap. för föregående beskattningsårs underskott.
  Avdrag enligt första stycket får göras bara om den skattskyldige under den period som omfattar beskattningsåret och de tre föregående beskattningsåren har haft inte obetydliga intäkter av verksamheten. Vid bedömningen skall även intäkter som räknas till inkomstslaget tjänst beaktas."

  Hälsningar/Clas

  Hälsningar/ClasSkattepunkten AB   

 1. anon
  sigtuna2
  mar 26, 2008

  Clas,

  jag och min hustru äger ett jordbruk gemensamt. Jag undrar om vi var och en kan använda oss av det "allmänna avdraget" på 100.000 per år (förutsatt att verksamheten går med 200' i underskott) eller om avdraget är begränsat till 100.000 totalt för verksamheten?

  Frans

 1. anon
  Ulf Bjarme
  mar 26, 2008

  3 § Allmänt avdrag får göras för underskott det beskattningsår den skattskyldige börjar bedriva näringsverksamheten (startåret) och de fyra följande beskattningsåren. Avdrag får vart och ett av åren göras med högst 100 000 kronor.
   

  Om ni är två likställda makar, som delar resultatet av den nystartade verksamheten, så tolkar jag reglerna så att ni betraktas som två skattskyldiga som får göra var sitt maximala allmänna avdrag på 100000 kr för förlusten i näringsverksamheten.