En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Blog om: 

Efter en dom i Regeringsrätten har Skatteverket ändrat inställning till ränteintäkter i bostadsrättsföreningar.

Tidigare har Skatteverket i ett s.k. ställningstagande intagit den ståndpunkten att alla ränteintäkter i en bostadsrättförening är skattepliktiga.

Efter domen har Skatteverket ändrat sig och skriver bl.a.

"Enligt Skatteverkets bedömning är ränta på konto i bank skattebefriad till den del ränteinkomsten kan anses vara hänförlig till föreningens fastighet. Detta får normalt anses vara fallet om räntan härrör från hyror och årsavgifter som medfört tillfälliga likviditetsöverskott samt likviditetsöverskott till följd av att företaget avsatt medel för framtida reparationer och underhåll av fastigheten. Ränteinkomster som inte har samma anknytning till föreningens fastighet är på samma sätt som kapitalvinster och rörelseinkomster etc. skattepliktiga på vanligt sätt i inkomstslaget näringsverksamhet. En bedömning får ske utifrån förutsättningarna i det enskilda fallet."

Alla bostadrättsförningar med ränteintäkter kan nu ansöka om omprövning av sina deklarationer för de senaste åren. Bostadrättsföreningarna fick nya skatteregler för beskattningsår som började den 1 januari 2007 eller senare. Dessförinnan gällde andra regler som byggde på schablon. När det gäller just den här frågan kan bostadrättsföreningarna därför inte gå längre tillbaka än beskattningsår som började den 1 januari 2007 eller senare. 

Endast de bostadrättsföreningar som särskilt begär omprövning får tillbaka pengar.

Clas Ramert

Skattepunkten AB