En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Nyheter från www.regeringen.se.
--------------------------------------------------------
http://www.regeringen.se/sb/d/15075/a/174857

Pressmeddelande
13 september 2011
Finansdepartementet

Regeringen föreslår flera skatteåtgärder på företagsområdet

Företagens roll är central för fler jobb, utveckling av innovationer, ett dynamiskt näringsliv och en långsiktigt hållbar tillväxt. Företag måste ha goda villkor att växa, utvecklas och anställa i Sverige. Företagarnas affärsidéer och utveckling av nya varor och tjänster bidrar till strukturomvandling och till en långsiktigt högre produktivitetstillväxt.

För att förbättra förutsättningarna för företagande föreslår regeringen ett antal åtgärder på skatteområdet:
- Expertskatten förenklas. Arbetstagare med en månadslön på mer än två prisbasbelopp ska alltid anses uppfylla de villkor om en viss kompetens m.m. som krävs för att denne ska omfattas av expertskattereglerna. Denna åtgärd underlättar rekryteringen av ledande internationella experter, forskare och andra nyckelpersoner till Sverige. Även fortsättningsvis går det att få expertskatt också vid lägre inkomster, men då först efter samma kompetensprövning som gäller idag.
- De s.k. 3:12-reglerna blir förmånligare. Nivån på schablonbeloppet i den s.k. förenklingsregeln höjs från 2,5 till 2,75 inkomstbasbelopp för att ytterligare stimulera nyföretagande och förenkla för ägarna av de mindre fåmansföretagen.
- Ett tak på 90 inkomstbasbelopp införs för hur mycket som behöver beskattas som inkomst av tjänst. Förslaget gör det attraktivare att förlägga högavkastande innovativ verksamhet i Sverige, eftersom innovatörer med få anställda inte gynnas av dagens 3:12-regler. Vidare lämnas tre förslag för att motverka olika skatteupplägg: Första förslaget innebär att en andelsägare bara ska kunna tillämpa förenklingsregeln i ett företag. Andra förslaget innebär att underlaget för årets gränsbelopp ska minskas med kapitaltillskott som gjorts i annat syfte än att varaktigt tillföra kapital till företaget och tredje förslaget innebär att endast ersättning som betalats ut under den tid en andel ägts ska räknas med i det lönebaserade utrymmet för andelen.
- Räntefördelningsräntan för enskilda näringsidkare höjs från statslåneräntan plus fem procentenheter till statslåneräntan plus fem och en halv procentenhet.
- Företagens rätt till avdrag för forskning och utveckling utvidgas. Med förslaget får företagen rätt till avdrag för utgifter för forskning och utveckling som de har ett rimligt intresse av sett till verksamheten som helhet och inte bara för sådan forskning som har ett samband med själva kärnverksamheten.

Kontakt:
Markus Sjöqvist
Pressekreterare hos Anders Borg
08-405 13 81
076-107 20 36

Daniel Valiollahi
Pressekreterare hos Anders Borg
08-405 37 80
072-225 45 47

--------------------------------------------------------
Ämnesområde: Samhällsekonomi och statsbudget
Statsråd: Anders Borg