En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Nyheter från www.regeringen.se.
--------------------------------------------------------
http://www.regeringen.se/sb/d/15075/a/175864

Pressmeddelande
20 september 2011
Finansdepartementet

Budget för 2012: Tid för ansvar

Med årets budget tar regeringen ansvar för Sverige i en turbulent tid. För att motverka krisens effekter, förbättra de långsiktiga förutsättningarna för jobb och tillväxt samt förstärka välfärden föreslår regeringen åtgärder för sammanlagt 15 respektive 17,3 miljarder kronor för 2012 och 2013. Då finns samtidigt säkerhetsmarginaler i de offentliga finanserna för att säkra att Sverige kan hantera en ännu sämre utveckling om skuldkrisen blir djup och långvarig med stora effekter på den svenska ekonomin.

- Regeringen tar ansvar för att Sverige står väl rustat att möta effekterna av den statsfinansiella oron i omvärlden. Människor ska känna sig trygga med att skolan, sjukvården och omsorgen fungerar även när det är oroligt i omvärlden. Och genom att värna en trygghetsbuffert har vi samtidigt handlingsutrymme att möta en sämre utveckling, säger finansminister Anders Borg.

Reformutrymme på 15 miljarder kronor Finansdepartementet bedömer att svensk ekonomi dämpas kraftigt under 2012. Ökad osäkerhet bland hushållen gör att konsumtionen väntas öka långsammare. Tillsammans med en svagare efterfrågan från omvärlden leder det till att BNP-tillväxten revideras ned till 1,3 procent 2012. Trots att prognosen därmed reviderats ned kraftigt, finns det en risk att utvecklingen kan bli betydligt svagare.

Den dämpade tillväxten gör att det finansiella sparandet inte förbättras lika snabbt som regeringen tidigare trott. Regeringen bedömer att ett reformutrymme på 15 miljarder kronor för 2012 ger ett sparande nära balans. Då finns också tillfredsställande säkerhetsmarginaler för att förstärka jobbpolitiken om utvecklingen skulle bli sämre.

Åtgärder för sysselsättning, tillväxt och välfärd I budgetpropositionen för 2012 prioriterar regeringen åtgärder för att möta inbromsningen, åstadkomma varaktigt högre tillväxt och sysselsättning, se till att välfärden kommer alla till del samt öka stabiliteten i det finansiella systemet. Totalt satsas 15 respektive 17,3 miljarder för 2012 och 2013.

Åtgärder för att möta inbromsningen Syftet med dessa åtgärder är att med tillfälliga, riktade satsningar förhindra att arbetslösheten biter sig fast på hög nivå.
- Satsning på infrastrukturen 2012 och 2013 för att både skapa sysselsättning och
möta det uppdämda behov som finns av underhåll av vägar och järnvägar
- Arbetsmarknadspaket för att förhindra långtidsarbetslöshet och öka stödet till grupper med svag förankring på arbetsmarknaden, bland annat ungdomar.

Åtgärder för varaktigt högre tillväxt och sysselsättning
Syftet med dessa åtgärder är att förbättra förutsättningarna för sysselsättning, tillväxt och konkurrens för att värna Sveriges starka position.
- Sänkt moms på restaurang- och cateringtjänster för att skapa jobb för unga och stimulera till företagande
- Förbättrade villkor för företagande och sparande
- Reformpaket för utbildningsområdet med huvudfokus att stärka läraryrkets status och lärarnas kompetens.
- Reformer för minskat beroende av ekonomiskt bistånd
- Åtgärder för hållbar tillväxt i alla delar av Sverige
- Åtgärder för att förbättra innovationsgraden i ekonomin

Åtgärder för att välfärden ska komma alla till del
Syftet med åtgärderna är att värna välfärdens kärnverksamheter och se till att skuldkrisens bördor fördelas rättvist.
- Åtgärder för att förbättra kvaliteten, tillgängligheten och valfriheten i
sjukvården och omsorgen
- Justeringar i sjukförsäkringsreformen i linje med vad som presenterades i 2011 års ekonomiska vårproposition
- Höjt bostadsbidrag för unga och barnfamiljer
- Höjt bostadstillägg för ålderspensionärer
- Åtgärder för en human och rättssäker migrationspolitik

Åtgärder för ett stabilt finansiellt system
Ett väl fungerande finansiellt system är centralt för ekonomin och arbetet med att öka stabiliteten pågår kontinuerligt.
- Kraftigt ökade resurser till Finansinspektionen
- Ambition att höja kapitaltäckningskraven för bankerna för att dels minska riskerna för fallissemang, dels minska skattebetalarnas kostnader

Regeringens fortsatta reformambitioner
Regeringen bedömer att de flesta av de reformambitioner som beskrevs i
budgetpropositionen för 2011 fortfarande kan genomföras under mandatperioden. De kommer att genomföras när det uppstår ett varaktigt reformutrymme och det ekonomiska läget tillåter samt under förutsättning att viktiga reformer inom prioriterade välfärdsområden kan säkras. Bland de åtgärder som kommer att prioriteras finns:
- ett femte steg i jobbskatteavdraget
- sänkt skatt för pensionärer
- höjd gräns för statlig inkomstskatt
- fortsatta förbättringar av företagsklimat och villkor för företagande,
investeringar och sysselsättning

Kontakt:
Markus Sjöqvist
Pressekreterare hos Anders Borg
08-405 13 81
076-107 20 36

Daniel Valiollahi
Pressekreterare hos Anders Borg
08-405 37 80
072-225 45 47

-------------------------
Läs mer
-------------------------
Läs mer om budgeten på regeringen.se/budget (http://www.regeringen.se/sb/d/2548)

-------------------------
Relaterade publikationer
-------------------------
Prop. 2011/12:1 Budgetpropositionen för 2012
(http://www.regeringen.se/sb/d/14250/a/175529)
Prop. 2011/12:2 Höständringsbudget för 2011
(http://www.regeringen.se/sb/d/14250/a/175531)

-------------------------
Externa länkar
-------------------------
Följ Finansdepartementet på Twitter. (http://twitter.com/#!/FinansdepSv)

-------------------------
Ladda ner
-------------------------
Nyckeltal, prognos i budgetpropositionen för 2012, 53 kB
(http://www.regeringen.se/content/1/c6/17/58/64/54353bd7.pdf)
Tabell: Reformer i budgetpropositionen för 2012 , 56 kB
(http://www.regeringen.se/content/1/c6/17/58/64/de2aec26.pdf)

--------------------------------------------------------
Ämnesområde: Samhällsekonomi och statsbudget
Statsråd: Anders Borg