En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Nyheter från www.regeringen.se.

http://www.regeringen.se/sb/d/15236/a/178243

Pressmeddelande
18 oktober 2011
Finansdepartementet

Regeringen föreslår att Lundinreglerna slopas

Förslaget att slopa de så kallade Lundinreglerna överlämnas i en proposition till riksdagen i dag. I propositionen föreslås också vissa andra förändringar på företagsbeskattningens område.

Regeringen föreslår att de så kallade Lundinreglerna ska slopas. Reglerna har funnits sedan 1960-talet och de syftade ursprungligen till att motverka
skatteplanering. Behovet av Lundinreglerna har dock minskat, bl.a. eftersom det inte längre finns någon skillnad i beskattning mellan olika förvärvskällor på det sätt som en gång var anledningen till skatteplaneringen. Syftet med förslaget är att anpassa lagstiftningen till den utveckling som skett av skattelagstiftningen.

För att förhindra att det uppstår andra problem när Lundinreglerna slopas föreslår regeringen en generell regel om att avdrag för nedskrivning och förlust på lagerandelar bara får göras om det minskade värdet eller förlusten är verklig. Den nya bestämmelsen motsvarar den som redan finns för kapitaltillgångar.

Det lämnas också förslag som berör beskattningen av delägare i handelsbolag. Förslagen är följdändringar med anledning av reglerna om skattefri kapitalvinst och utdelning på andelar inom handelsbolagssektorn som trädde i kraft den 1 januari 2010. I propositionen lämnas också förslag på ändringar i reglerna om skalbolagsbeskattning.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 2 januari 2012. En ändring i
skattebetalningslagen som rör skalbolagsbeskattning föreslås dock träda i kraft redan den 31 december 2011.

Kontakt:
Markus Sjöqvist
Pressekreterare hos Anders Borg
08-405 13 81
076-107 20 36

Daniel Valiollahi
Pressekreterare hos Anders Borg
08-405 37 80
072-225 45 47

Ingrid Björnsson, rättssakkunnig
Enheten för inkomstskatt och socialavgifter
08-405 31 96

-------------------------
Relaterade publikationer
-------------------------

Prop. 2011/12:17 Slopade Lundinregler och vissa andra skatteåtgärder för företag

(http://www.regeringen.se/sb/d/14250/a/178227)

--------------------------------------------------------
Ämnesområde: Samhällsekonomi och statsbudget
Statsråd: Anders Borg