En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Blog om: 

Det har i alla tider funnits borgerliga riksdagsmän som propagerat för införande av avdragsrätt för gåvor till ideella ändamål.

Nu har det alltså (fr.o.m. 2012) blivit verklighet till slut. Eller har det? Jag tror att många kommer att bli mycket besvikna.

För det första är det inte fråga om avdrag för gåva. Den nya lagstiftningen gäller skattereduktion uppgående till högst 25 % av gåvans värde. En höginkomsttagare med 58 % marginalskatt får således inte särskilt stor nytta av denna s.k. avdragsrätt. Det finns en möjlighet för företag att lämna gåva såsom förmån till en arbetstagare eller aktieägare. Det är positivt men är krångligt att förklara. Jag utvecklar det inte i denna blog.

För det andra får gåvan endast avse hjälpverksamhet bland behövande eller främjande av vetenskaplig forskning. Gåvor till t.ex. idrottsrörelsen eller andra folkrörelser medför inte någon avdragsrätt.

Hjälpverksamhet bland behövande är ett begrepp hämtat från den skattemässiga regleringen av stiftelser. Rättspraxis är mycket strikt. I princip finns knappt några behövande i Sverige. I u-länder finns dock behövande men även här finns kraftiga restriktioner. Jag ber att få citera ur Skatteverkets handledning för stiftelser, ideella föreningar och samfälligheter m.m. 2011 sidan 78: 

"Det är inget krav på att mottagarna av hjälpen ska vara bosatta i Sverige. U-landsbistånd kan därför vara att anse som hjälpverksamhet bland behövande. U-landshjälp i form av ett mer oprecist socialt bistånd, hjälp till självhjälp i socialt hänseende som ekonomiskt bistånd till startande av yrkesskolor, småindustrier och dylikt, har inte ansetts befria bidragsgivaren från skattskyldighet (RÅ 1973 Fi 861 avs. Stiftelsen Svenska Pingstmissionens u-landshjälp)."

T.o.m. renodlad u-hjälp kan alltså komma utanför avdragsrätten!

Främjande av vetenskaplig forskning är också ett begrepp från den skattemässiga regleringen av stiftelser. Detta begrepp förefaller vara mindre "krympt" i förhållande till vad orden betyder på vanlig svenska. Jag föreställer mig att Cancerfonden inte kommer att få några problem.

För det tredje ska det av den sökandes bokföring eller räkenskaper vara "möjligt att avgöra vilka gåvor som har tagits emot och hur de har använts". Om Skatteverket tolkar detta restriktivt, kan kravet bli omöjligt att uppfylla för t.ex. Svenska Kyrkan när man hjälper behövande människor som flytt Somalia och lever under kaotiska förhållanden i jätteläger strax utanför den somaliska gränsen eller - än värre - vid hjälparbete inne i Somalia.

För det fjärde är den s.k. avdragsrätten begränsad till 6000 kr, dvs. högsta skattereduktion blir 1500 kr.

För det femte medför gåvor under 2000 kr under ett år ingen skattefördel.

För det sjätte måste varje enskild gåva under året uppgå till minst 200 kr.

För det sjunde måste den mottagande organisationen ha en auktoriserad eller godkänd revisor. Enbart lekmannarevisorer godtas således ej. Eftersom små organisationer normalt sett inte har råd med professionella revisorer är därmed små ideella organisationer i stort sett uteslutna.

Alltså är den här lagstiftningen en kompromiss som bara kommer att kunna utnyttjas av några få ideella organisationer och deras givare. Utnyttjandet kommer också att bli av begränsad omfattning. Glädjen är kanske störst bland dem som argumenterat emot avdragsgilla gåvor?

Ett politiskt misslyckande!

 

Clas Ramert

Skattekonsult

Skattepunkten AB