En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Nyheter från www.regeringen.se.
--------------------------------------------------------
http://www.regeringen.se/sb/d/16000/a/189772

Pressmeddelande
29 mars 2012
Finansdepartementet

Förslag om nya skatteregler för vissa delägare i riskkapitalfonder

För att skapa mer förutsebara regler avseende beskattning av vissa delägare i
riskkapitalfonder lämnar Finansdepartementet i dag förslag på nya skatteregler för
riskkapitalbranschen.

I Sverige finns det inga skatteregler som riktar sig specifikt till delägare i
riskkapitalfonder som har rätt till särskild vinstandel (s.k. carried interest) från
fonden. För att uppnå större förutsebarhet skickas en promemoria från
Finansdepartementet ut på remiss i dag med förslag om att det införs en särskild
beskattningsordning för dessa delägare.

Bland annat föreslås följande:

- En fysisk person som äger andelar i ett företag som har rätt till en särskild
vinstandel när en riskkapitalfond avyttrar en andel i ett portföljföretag ska anses
inneha andelar i ett kapitalföretag.
- Reglerna omfattar riskkapitalfonder som förvärvar, förvaltar och avyttrar andelar
i onoterade portföljföretag där innehavet någon gång har uppgått till minst femtio
procent av kapitalet eller rösterna.
- Utdelning och kapitalvinst på andelar i ett kapitalföretag ska beskattas dels i
inkomstslaget tjänst, dels i inkomstslaget kapital.
- Takregler införs för beskattning av utdelning och kapitalvinst i inkomstslaget
tjänst. Utdelning och kapitalvinst utöver vad som ska tas upp i inkomstslaget tjänst
ska tas upp i inkomstslaget kapital till 30 procents beskattning.
- En fysisk person som genom en kapitalförsäkring, trust eller liknande kontrollerar
en andel i ett kapitalföretag ska beskattas för utdelning och kapitalvinst på
andelen som om den fysiska personen i stället hade ägt andelen själv. En avyttring
av en kapitalförsäkring som innehåller sådana andelar ska tas upp till beskattning i
tjänst i sin helhet om en kapitalvinst uppkommer vid avyttringen. Motsvarande regler
införs när en fysisk person kontrollerar kvalificerade andelar i fåmansföretag genom
en kapitalförsäkring, trust eller liknande.

Remissinstanserna har till den 30 april 2012 på sig att lämna synpunkter på förslaget.

Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2013.

Den svenska riskkapitalmarknaden
Den svenska riskkapitalmarknaden är den näst största i Europa mätt som andel av BNP.
Kapital som omfattar investeringar av professionella investerare i onoterade bolag
kanaliseras företrädesvis via riskkapitalstrukturer. Enligt uppgift arbetade 180 000
personer i Sverige i riskkapitalägda bolag under 2010 och totalt omsatte svenska
riskkapitalägda bolag 250 miljarder kronor. De s.k. riskkapitalfonderna består av en
avtalsstruktur som har till syfte att hantera investeringar i olika portföljbolag
för ett antal externa investerares räkning.

Kontakt:
Markus Sjöqvist
Pressekreterare hos Anders Borg
08-405 13 81
076-107 20 36

Niklas Ekstrand
Departementssekreterare
Skatte- och tullavdelningen
08-405 56 87

-------------------------
Läs mer
-------------------------
Promemoria: Beskattning av vissa delägare i riskkapitalfonder
(http://www.regeringen.se/sb/d/15679/a/189771)

--------------------------------------------------------
Ämnesområde: Samhällsekonomi och statsbudget
Statsråd: Anders Borg