En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Nyheter från www.regeringen.se.
--------------------------------------------------------
http://www.regeringen.se/sb/d/16250/a/194872

Pressmeddelande
12 juni 2012
Finansdepartementet

Regeringen svarar på Riksrevisionens granskningsrapport om klimatrelaterade skatter

Riksrevisionen har granskat användningen av klimatrelaterade skatter som styrmedel
för att nå riksdagens klimatmål. Resultatet redovisades i rapporten Klimatrelaterade
skatter.  Regeringen svarar nu på Riksrevisionens kritik i en skrivelse till
riksdagen.

Regeringen välkomnar Riksrevisionens rapport och instämmer delvis i Riksrevisionens
iakttagelser. Analyser som belyser fördelningseffekter av regeringens politik är
viktiga. Regeringen arbetar kontinuerligt med att förtydliga utsläppsrapporteringen
och göra uppskattningar av utsläppen utanför EU:s system för handel med
utsläppsrätter enklare att följa. Det Riksrevisionen anför om ansvar för samordning
av analyser och samlad rapportering samt samspelet mellan styrmedel i förhållande
till utsläppen är angeläget.

Koldioxidskatten kommer att vara ett centralt styrmedel även i framtiden utanför
EU:s system för handel med utsläppsrätter. För verksamheter inom handelssystemet
kommer priset som EU:s system skapar vara det primära styrmedlet för att stimulera
utsläppsminskningar.

Regeringen fortsätter att arbeta med att samordna de ekonomiska styrmedlen på
klimat- och energiområdet så att den önskvärda styrningen blir mer
samhällsekonomiskt effektiv och leder till att de klimat- och energipolitiska målen
uppnås. Det fortsatta analysarbetet har hög prioritet inom Regeringskansliet.
Regeringen kommer de närmsta åren att särskilt bedöma styrmedlens effektivitet och
om behov finns av kompletteringar, dels för arbetet till 2020 vid kontrollstation
2015, dels i det mer långsiktiga arbetet med en färdplan till 2050 och visionen om
inga nettoutsläpp av växthusgaser 2050.

Kontakt:
Daniel Valiollahi
Pressekreterare hos Anders Borg
08-405 37 80
072-225 45 47

Markus Sjöqvist
Pressekreterare hos Anders Borg
08-405 13 81
076-107 20 36

Mats-Olof Hansson, kansliråd
Skatteekonomiska enheten
08-405 29 77

-------------------------
Läs mer
-------------------------
Skr. 2011/12:150 Riksrevisionens rapport om klimatrelaterade skatter
(http://www.regeringen.se/sb/d/15684/a/194866)

--------------------------------------------------------
Ämnesområde: Samhällsekonomi och statsbudget, Miljö, energi och klimat
Statsråd: Anders Borg