En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Blog om: 

Som framgår av Kaj Rasks blogg 2012-08-15  (Skatteeffektiva gåvor http://www.skatter.se/?q=node/4906 ) är det möjligt för en fysisk person att skänka sin rätt till utdelning från såväl avstämningsbolag (noterade bolag vanligtvis) som från fåmansbolag utan att utdelningen beskattas hos vare sig aktieägaren eller hos en mottagande välgörenhetsorganisation eller trossamfund. Nedan följer ett förslag till hur man kan gå tillväga rent praktiskt i när man skänker bort sin rätt till utdelning från fåmansbolag.

 1. Kontakta välgörenhetsorganisationen/trossamfundet (nedan skriver jag bara ”Välgörenhetsorganisationen” av praktiska skäl) och kontrollera att den inte är skattskyldig för utdelningsinkomster och att den vill ta emot en gåva av rätten till viss utdelning.
 2. Nedanstående utgör förslag till åtgärder. I det enskilda fallet kan omständigheterna variera väsentligt. Vi kan därför inte ta ansvar i det enskilda fallet. Kontakta av det skälet revisor och/eller advokat för att kontrollera allt innan nedanstående sätts i verket!
 3. Kontrollera om aktiebrev och utdelningskuponger finns för den utdelning som ska skänkas! Om det finns, kan Du hoppa över steg 5 – 8 nedan!
 4. Det finns förslag om att ändra i aktiebolagslagen på så sätt att det inte blir möjligt att utfärda nya aktiebrev och nya utdelningskuponger. I skrivande stund har dock förslaget inte genomförts. Om förslaget antas, kan steg 5- 8 inte genomföras och man får ta tag i de här frågorna på annat sätt.
 5. Utfärda aktiebrev! Om en aktieägare i ett aktiebolag som inte är avstämningsbolag begär det ska bolaget utfärda aktiebrev för hans eller hennes aktier. Se exempel! Aktiebrev ska i ett senare steg kopplas till utdelningskuponger, som ska skänkas bort.  Om det inte finns aktiebrev med ”rätt” antal aktier, kan man makulera gamla aktiebrev och ge ut nya. Regler om aktiebrev finns i aktiebolagslagen 6 kap. aktiebolagslagen.
 6. Aktiebrevet/-breven måste införas i aktieboken.
 7. Utfärda aktieutdelningskuponger! En aktieutdelningskupong är ett värdepapper. Se exempel!
 8. Det förefaller inte vara ett lagkrav men det är tillrådligt att i aktieboken notera antalet aktieutdelningskuponger för varje aktiebrev.
 9. Bolagets styrelse lämnar förslag till utdelning till bolagsstämman.
 10. Upprätta gåvobrev! Se exempel!
 11. Skicka gåvobrevet och aktiekupongen/-kupongerna (båda i original) med vanlig post till Välgörenhetsorganisationen.
 12. Arkivera kopior av gåvobrevet och aktiekupongen/-kupongerna.
 13. Välgörenhetsorganisationen bekräftar skriftligen mottagandet av gåvan. Bekräftelsen kan skickas på mejl.
 14. Arkivera bekräftelsen! Det är viktigt att kunna visa Skatteverket att bekräftelse skett före bolagsstämmans beslut i nästa steg.
 15. Bolagsstämman beslutar om utdelning. Observera alltså att Välgörenhetsorganisationens bekräftelse enligt punkt 13 ska inväntas innan stämman fattar beslut om utdelningen. Av beslutet bör framgå att för aktiebrev med utfärdade kuponger ska utdelning ges med visst belopp för kupong nr X.
 16. Bolaget betalar ut den utdelning som ska tillfalla Välgörenhetsorganisationen till dess plus- eller bankgiro.
 17. Välgörenhetsorganisationen kvitterar mottagandet av utdelningen på aktiekupongen/-kupongerna och skickar den/dem till bolaget med vanlig post.
 18. I deklarationen ska aktieägaren beräkna sitt sparade utdelningsutrymme. Detta ska reduceras med utdelning, som aktieägaren mottagit. Det ska inte reduceras med den utdelning som skänkts bort (RÅ 2009 ref. 68).
 19. Aktieägaren lämnar utförliga upplysningar om vad som skett i sin deklaration. Anledningen är att även om man är noga, så kan något bli fel. Om alla relevanta upplysningar lämnats i deklarationen, kan dock konsekvensen av ett fel inte bli skattetillägg eller någon straffrättslig sanktion.
 20. Vi är tacksamma för synpunkter på vårt förslag till åtgärder och på exemplen.

 

Exempel

(På ett aktiebrev ska finnas plats för överlåtelse av detta till annan. Det blir dock inte aktuellt här, eftersom det är utdelningskuponger och inte aktier som ska skänkas)

Aktiebrev

Aktiebrev nr:

Antal aktier:

i (bolagets namn):

Bolagets organisationsnummer:

Bolagskategori (privat eller publikt):

Innehavarens namn:

Innehavarens person- eller organisationsnummer:

Bolagsordningen innehåller följande förbehåll:

Betalning för aktierna har till fullo erlagts till bolaget.

Innehavaren har införts i aktieboken.

Ort:

Datum:

Styrelsens underskrift (minst halva styrelsen):

 

Överlåtelse på:

 

Överlåtelsen införd i bolagets aktiebok den:

 

Exempel

Aktieutdelningskupong

Kupong nr:                                              

gällande för aktiebrev nr:

i bolaget:      

som har organisationsnummer:

Mot uppvisande av denna aktiekupong erhålles aktieutdelning enligt bolagsstämmans beslut.

 

Erhållen aktieutdelning:                           kr.

Kvitteras härmed

Ort:

Datum:

Underskrift:

 

Välgörenhetsorganisationens namn

 

Exempel

Gåvobrev

Givare

Namn:

Personnummer:

Adress:

Mottagare

Välgörenhetsorganisationen

Organisationsnummer:

Adress:

Jag är ägare till aktiebrev nummer:

representerande följande antal aktier:

i bolaget:

med organisationsnumret:

samt tillhörande aktieutdelningskupong/-kuponger med nummer:

 

På kommande bolagsstämma den xxxxxx  kommer styrelsen att föreslå en utdelning om xxxxxx  kr. per aktie, dvs. totalt på nämnda aktier xxxxx kr. (Enligt aktiebolagslagen kan bolagsstämman endast i undantagsfall fatta beslut om högre utdelning än den styrelsen föreslagit.)

Jag överlåter härmed såsom en oåterkallelig gåva till Mottagaren - före bolagsstämmans beslut om utdelning - min rätt till denna utdelning. Aktieutdelningskuponger motsvarande utdelningen bilägges detta gåvobrev. Gåvan kommer att sättas in på Välgörenhetsorganisationens Plusgiro; xxxxxxx eller dess Bankgiro; xxxxxxx. När utdelningen erhållits ska aktieutdelningskupongen/-kupongerna kvitteras och sändas till bolaget för arkivering.

 

Ort:

Datum:

Givarens underskrift: