En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Nyheter från www.regeringen.se.
--------------------------------------------------------
http://www.regeringen.se/sb/d/16686/a/206243

Pressmeddelande
19 december 2012
Finansdepartementet

Ny kostnadsutjämning och sänkt inkomstutjämningsavgift för kommuner och landsting

En parlamentariskt tillsatt utredning lämnade våren 2011 förslag till förändringar i utjämningssystemet för kommuner och landsting (SOU 2011:39). I grund och botten var utredningens förslag väl avvägt. I en promemoria från Finansdepartementet föreslås nu att utredningens förslag i huvudsak genomförs, exempelvis förändringarna i kostnadsutjämningen, men att inkomstutjämningsavgiften också sänks. Bland de kommuner som får det bättre finns små och stora kommuner, i glesbygd och tätort, spridda över hela Sverige.

Det tillkommande förslaget i promemorian innebär att kommuner och landsting som har en beskattningsbar inkomst per invånare som överstiger 115 procent av riksgenomsnittet får betala en lägre avgift. Sänkningen gäller i intervallet mellan 115 och 125 procent. Förändringen av inkomstutjämningen kommer att påverka ett tiotal kommuner och ett landsting.

Syftet med förslaget i promemorian är att minska marginaleffekterna för de kommuner och landsting som betalar en utjämningsavgift. Genom sänkningen av avgiften får dessa behålla en något större del av skatteintäkterna om deras skattekraft ökar.

Staten får genom förslaget lägre avgiftsintäkter, vilket innebär att övriga kommuner och landsting får lägre statsbidrag. Dessa föreslås dock få kompensation genom ett statligt tillskott. Tillskottet till kommunerna och landstingen uppgår till cirka en miljard kronor och är permanent.

- Målet med utjämningssystemet är att skapa likvärdiga ekonomiska förutsättningar i hela landet. Samtidigt kan vi inte bortse från att det är viktigt att skapa drivkrafter för tillväxt. Vi har nu ett förslag som skapar förutsättningar för likvärdiga villkor såväl som för tillväxt. För att ingen ska få det sämre jämfört med utredningens förslag kommer vi att skjuta till statliga medel, säger finansmarknadsminister Peter Norman.

Promemorian remitteras nu till samtliga kommuner och landsting och förändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2014.

Avsikten är att ett samlat förslag till förändringar av systemet för kommunalekonomisk utjämning ska kunna läggas fram under 2013. Utgångspunkten är att förändringar av övriga delar av utjämningssystemet så som kostnadsutjämning, strukturbidrag och införanderegler, ska göras i linje med förslagen i betänkandet Likvärdiga förutsättningar - Översyn av den kommunala utjämningen (SOU 2011:39).

Kontakt:
Victoria Ericsson
Pressekreterare hos Peter Norman
08-405 58 62
076-128 93 45

Kjell Ellström, ämnesråd
Enheten för kommunal ekonomi
08-405 40 63

-------------------------
Läs mer
-------------------------
Promemoria: Förslag till ändringar i inkomstutjämningen för kommuner och landsting (http://www.regeringen.se/sb/d/15679/a/206221)

-------------------------
Ladda ner
-------------------------
Peter Normans presentationsbilder från pressträff, 168 kB (http://www.regeringen.se/content/1/c6/20/62/43/73a25337.pdf)

--------------------------------------------------------
Ämnesområde: Stat, kommuner och landsting
Statsråd: Peter Norman