En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Målnummer: 5012-11 Avdelning: 2 Avgörandedatum: 2012-08-30


Rubrik: ROT-avdrag har inte medgetts för uppförande av ett fristående växthus och inte heller för markarbeten utanför fastighetens tomtgräns vid installation av bredband. Förhandsbesked angående inkomstskatt.


Lagrum: 67 kap. 13 a § inkomstskattelagen (1999:1229)


Rättsfall:


REFERAT


I en ansökan hos Skatterättsnämnden om förhandsbesked anförde L.P. bl.a. följande. Han äger en jordbruksfastighet på vilken han bedriver jordbruksverksamhet. Han bebor också det småhus som är beläget på fastigheten. L.P. överväger nu att cirka fem meter från det idag befintliga småhuset (bostadsbyggnaden) uppföra ett mindre växthus. Detta växthus kommer inte att ha kontakt med bostadsbyggnaden utan vara fristående. Växthuset är av hobbykaraktär och planeras ha en yta av cirka 14 kvm. Det kommer utan tvekan att vara uppfört på bostadsbyggnadens tomt. Han överväger också att installera bredband i sitt bostadshus. För att detta ska kunna vara möjligt måste han låta utföra markarbeten för att kommunikationsnätet ska kunna dras fram till bostadshuset. Markarbeten måste verkställas från fastighetens yttre gräns till i ett första steg tomtgränsen för att sedan fortsätta på tomten fram till bostadshuset. Detta föranleder följande frågor:


Fråga 1. Kan L.P. erhålla skattereduktion (ROT-avdrag) enligt reglerna om hushållsnära tjänster när han låter bygga ett mindre fristående växthus nära sitt ursprungliga småhus?


Fråga 2. Kan L.P. erhålla skattereduktion (ROT-avdrag) enligt reglerna om hushållsnära tjänster för markarbete a) från fastighetens yttre gräns till tomtgränsen respektive b) från tomtgränsen till bostadsbyggnaden?


Skatterättsnämnden (2011-07-01, André, ordförande, Svanberg, Dahlberg, Gäverth, Påhlsson, Sjökvist, Werkell) yttrade: Förhandsbesked - Fråga 1 - L.P. har inte rätt till skattereduktion enligt 67 kap. 13 a § inkomstskattelagen (1999:1229), IL, för utgifter för uppförande av växthuset. - Fråga 2 a och b - Han har inte heller rätt till skattereduktion för utgifter för markarbeten avseende installation av bredband i bostaden för sträckan fram till gränsen för den tomt som hör till bostadsbyggnaden på fastigheten men däremot för de resterande markarbetena fram till bostadsbyggnaden. - Motivering - Sedan år 2007 finns möjligheter för fysiska personer att få skattereduktion för utgifter för hushållsarbete. Bestämmelserna fanns ursprungligen i lagen (2007:346) om skattereduktion för utgifter för hushållsarbete. De inordnades i 67 kap. IL genom lagstiftning år 2009 (SFS 2009:197). Senare samma år kom skattereduktionen genom de bestämmelser som finns i 13 a § att omfatta även utgifter för s.k. ROT-arbete, dvs. reparation, underhåll samt om- och tillbyggnad av vissa bostäder, däribland småhus (SFS 2009:536). - Enligt 2 kap. 15 § IL har uttrycket småhus samma innebörd som det har i fastighetstaxeringslagen (1979:1152), FTL. I 2 kap. 2 § FTL anges att med småhus avses byggnad som är inrättad till bostad åt en eller två familjer och att till en sådan byggnad hör komplementhus såsom garage, förråd och annan mindre byggnad. Enligt Skatteverkets allmänna råd räknas växthus som ligger i anslutning till ett småhus normalt som ett komplementhus (SKV A 2008:7). - - - L.P. menar att uppförandet av växthuset berättigar till skattereduktion såsom en tillbyggnad av ett befintligt småhus. Såvitt avser markarbetena för bredbandsinstallation anser han att bedömningen måste utgå från att den avsedda funktionen ska kunna uppnås. Det bör leda till att markarbetena i sin helhet grundar rätt till skattereduktion. - Skatteverkets uppfattning är att skattereduktion inte kan medges för en nybyggnad även om den avser ett komplementhus till bostadsbyggnaden. Verket anser vidare att skattereduktion inte kan medges för annat markarbete på fastigheten än vad som hänför sig till den tomt som hör till bostadsbyggnaden. - Skatterättsnämndens bedömning - Fråga 1 - I 67 kap. 13 a § IL sägs att skattereduktion kan komma ifråga även för "reparation, underhåll samt om- och tillbyggnad av ett småhus". - Ordalydelsen ger inte utrymme för att skattereduktionen kan omfatta även utgifter för det som kan betecknas som nybyggnation av ett småhus. - Frågan är om utgifter för att uppföra ett fristående växthus ska betraktas som en tillbyggnad till ett befintligt småhus och därmed berättiga till skattereduktion eller som en nybyggnation som faller utanför tillämpningen. - Uttrycket småhus har vid inkomsttaxeringen samma innebörd som det har i FTL. Härav följer att fristående komplementhus, dit växthus kan räknas, hör till bostadsbyggnaden och omfattas därmed av uttrycket småhus. Men det innebär inte att en nybyggnation av ett sådant komplementhus ska betraktas som en tillbyggnad av småhuset vid tillämpning av 67 kap. 13 a § IL. - Enligt Skatterättsnämndens mening bör ledning för tolkning av bestämmelsen sökas i förarbetena. Där framhålls att skattereduktionen inte omfattar någon form av nybyggnation. Det saknar betydelse om det rör sig om ett nytt bostadshus, ett nytt fristående garage eller annat nytt komplementhus (prop. 2008/09:178 s. 34). - Mot bakgrund av det anförda finner Skatterättsnämnden att utgifter för att uppföra ett växthus ska ses som en nybyggnation av ett fristående komplementhus som inte kan grunda rätt till skattereduktion för ROT-arbete. - Fråga 2 - Det framgår inte direkt av lagtexten i 67 kap. 13 a § IL att utgifter för markarbeten kan ge rätt till skattereduktion. I förarbetena slås dock fast att det ska gälla. Bland de exempel som ges på olika typer av markarbeten som typiskt sett omfattas nämns markarbeten för bl.a. ledningar för elektronisk kommunikation (a. prop. s. 35-36). - Avgörande för i vilken omfattning sådana markarbeten kan berättiga till skattereduktion i det aktuella fallet är enligt Skatterättsnämndens mening anknytningen till småhuset. Därav får anses följa att markarbeten som utförs utanför det område som utgörs av den tomt som tillhör småhuset (jfr 4 kap. 5 § FTL) inte kan grunda rätt till skattereduktion (fråga 2 a) medan motsatsen gäller för arbeten som görs på tomten (fråga 2 b).


L.P. överklagade förhandsbeskedet hos Högsta förvaltningsdomstolen och yrkade att han skulle beviljas skattereduktion för utgifter för uppförande av ett fristående växthus (fråga 1) samt för utgifter för markarbeten avseende installation av bredband i bostaden för sträckan mellan fastighetens yttre gräns och gränsen för den tomt som hör till bostadsbyggnaden (fråga 2 a). Han anförde bl.a. följande. Skatterättsnämnden har inte angett varför den gör bedömningen att nybyggnation av växthuset inte ska betraktas som en tillbyggnad av småhuset vid tillämpningen av 67 kap. 13 a § IL. Beträffande markarbetena så måste funktionen vara det avgörande för bedömningen och det enda rimliga är således att i sin helhet medge skattereduktion för markarbeten som syftar till att tillföra bostaden bredband.


Skatteverket bestred bifall till överklagandet.


Högsta förvaltningsdomstolen (2012-08-30, Dexe, Knutsson, Jermsten, Nymansson) yttrade:


Skälen för avgörandet


Högsta förvaltningsdomstolen gör samma bedömning som Skatterättsnämnden.


Högsta förvaltningsdomstolens avgörande


Högsta förvaltningsdomstolen fastställer Skatterättsnämndens förhandsbesked i överklagade delar.


Föredraget 2012-08-22, föredragande C. Berglund, målnummer 5012-11


Sökord: Förhandsbesked, skatter, inkomstskatt; ROT- och RUT-avdrag


Litteratur:


Prop. 2008/09:178 s. 33-36