En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Nyheter från www.regeringen.se.
--------------------------------------------------------
http://www.regeringen.se/sb/d/16878/a/207834

Pressmeddelande
24 januari 2013
Finansdepartementet

Utredning om tonnageskatt

Regeringen har beslutat om direktiv till en utredning som ska analysera möjligheten att införa ett system med tonnageskatt i Sverige. Syftet är att öka andelen svenskflaggade fartyg i den svenska handelsflottan.

Regeringens målsättning är att Sverige ska ha en konkurrenskraftig sjöfartsnäring. Den internationella konkurrensen på sjöfartsområdet har ökat och de senaste åren har antalet svenskflaggade fartyg minskat.. Flera sjöfartsnationer inom EES har infört system med tonnageskatt i syfte att främja sina sjöfartsnäringar. Regeringen ger mot denna bakgrund en särskild utredare i uppdrag att analysera möjligheten att införa ett system med tonnageskatt i Sverige. Utredaren ska lämna förslag till ett heltäckande system för tonnageskatt. Utredaren ska även se över andra befintliga stöd för sjöfartsnäringen och i den utsträckning det bedöms som nödvändigt, lämna förslag till ändringar av befintliga stöd för sjöfartsnäringen. En utgångspunkt för utredarens uppdrag är att sjöfartsstödet ska vara i grunden oförändrat.

Uppdraget ska redovisas senast den 15 november 2014.

Kontakt:
Caroline Karlsson
Pressekreterare hos Anders Borg
08-405 80 13
072-744 23 30

Johanna Mihaic
Rättssakkunnig
08-405 28 72

-------------------------
Läs mer
-------------------------
Dir. 2013:6 Tonnageskatt och andra stöd för sjöfartsnäringen (http://www.regeringen.se/sb/d/16897/a/207832)
--------------------------------------------------------
Ämnesområde: Samhällsekonomi och statsbudget
Statsråd: Anders Borg