En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

 Pressmeddelande
 9 april 2014
 Finansdepartementet

Vårpropositionen 2014: Kunskap för stärkt arbetskraft

I denna vårproposition presenterar regeringen en satsning på kunskap för stärkt arbetskraft på 3,8 miljarder kronor för 2015. Dessutom presenteras satsningar på 1,3 miljarder kronor för att öka tillgängligheten och kompetensen i vården samt förbättra företagsklimatet ytterligare. I takt med att återhämtningen blir stabilare inleds en ny fas i finanspolitiken där de offentliga finanserna återgår till överskott. Alla satsningar kommer därför att finansieras krona för krona.

- De som inte avslutat sin utbildning eller har bristande kunskaper har svårast att få ett jobb, säger finansminister Anders Borg. Vi måste därför öka kvaliteten i utbildningen för att stärka arbetskraften och undvika att människor drabbas av arbetslöshet i framtiden.

Gradvis återhämtning i Sverige och i omvärlden

Tillväxten bedöms öka ytterligare 2014 och 2015 när utvecklingen i omvärlden blir starkare och hushåll och företag blir mer optimistiska. Den högre tillväxten väntas leda till att sysselsättningen fortsätter att öka och att arbetslösheten gradvis minskar. Men det råder fortfarande stor osäkerhet om den framtida konjunkturutvecklingen. Riskerna för en svagare utveckling väger fortfarande över.

Ansvarsfull finanspolitik gör det möjligt att satsa på skolan

Regeringen kommer att fortsätta sitt reformarbete för att föra Sverige mot full sysselsättning. Behovet av reformer för ökad sysselsättning, tillväxt och välfärd finns kvar. I höstens budgetproposition avser regeringen därför att föreslå ett utbildnings- och tillväxtpaket om totalt cirka 5 miljarder kronor 2015. Det är tänkt att successivt öka till cirka 8 miljarder kronor 2018.

Utrymmet för finanspolitiska reformer kommer att vara begränsat de kommande åren. Detta eftersom de offentliga finanserna behöver föras tillbaka till balans och överskott efter många krisår med kraftiga stimulanser. Finanspolitiken går därmed in i en ny fas där varje reform behöver finansieras krona för krona.

I samband med vårpropositionen remitteras ett förslag om hur reformerna i budgeten för 2015 kan finansieras. Enligt förslaget planerar regeringen att öka statens inkomster genom att begränsa avdraget för privat pensionssparande, höja skatten på öl, vin, sprit och tobak liksom på lätta fordon samt slopa möjligheten för framförallt finansiella företag att inom en momsgrupp köpa och sälja varor och tjänster utan moms. För att finansiera reformerna i budgeten för 2015 planerar regeringen också att minska utgifterna genom att begränsa tillskotten till den statliga sektorn samt slopa åldersavskrivningen för nya studielån och höja vissa av CSN:s avgifter.

Den fortsatta vägen mot full sysselsättning

Regeringens fortsatta reformarbete för sysselsättning, tillväxt och välfärd i ett samhälle som håller ihop kommer att inriktas på att:
• öka kunskaperna och förbättra resultaten i skolan
• öka utbudet och efterfrågan på arbetskraft
• bidra till ökat utbud av bostäder och hållbar transportförsörjning
• förbättra företags- och innovationsklimatet
• öka tillgänglighet och kompetens i vården
• öka effektiviteten i rättskedjan
• möta de globala klimat- och miljöutmaningarna
• värna stabiliteten och minska hushållens sårbarhet på de finansiella marknaderna.

Kontakt
Caroline Karlsson
Pressekreterare hos Anders Borg
08-405 80 13
072-744 23 30
Evin Khaffaf
Pressekreterare hos Anders Borg
08-405 40 23
070-283 95 97