En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

OBS! De lagda förslagen nedan kommer inte genomföras förrän eventuellt efter nyvalet i mars 2015.

Statlig inkomstskatt

Vid bestämmandet av den nedre gränsen för uttag av statlig inkomstskatt på förvärvsinkomster för 2015 ska uppräkningen ske med förändringen i konsumentprisindex (tidigare med förändringen i det allmänna prisläget plus två procentenheter). Den nedre skiktgränsen uppgår därmed till 421 800 kr för beskattningsåret 2015. Det innebär att den som har en lön på 35 150 kr eller mer får betala statlig inkomstskatt. Den övre skiktgränsen för förhöjd statlig inkomstskatt (”värnskatten”) blir 616 100 kr för beskattningsåret 2015.

 

Jobbskatteavdraget

Jobbskatteavdraget trappas av för dem som vid årets ingång inte har fyllt 65 år och som har arbetsinkomster som för 2015 motsvarar en arbetsinkomst på ca 50 000 kr eller mer per månad. Avtrappningstakten ska vara 3 procent. För dem som vid årets ingång har fyllt 65 år trappas jobbskatteavdraget av för arbetsinkomster som överstiger 600 000 kr per år med en avtrappningstakt på 3 procent.

 

Särskild löneskatt för pensionärer

Särskild löneskatt införs på lön och på inkomst av aktiv näringsverksamhet för personer som vid årets ingång har fyllt 65 år samt för personer som inte har fyllt 65 år men under hela året haft hel allmän ålderspension Den särskilda löneskatten bestäms till 5,6 procent. Tillsammans med ålderspensionsavgiften kommer avgifterna i så fall att uppgå till 15,81 %.

 

Inkomstskatt för pensionärer

Pensionärer ska inte beskattas högre än löntagare för inkomster upp till ca 120 000 kronor per år. Det innebär sänkt skatt med ca 270 kr per månad. Därefter trappas grundavdraget ned och från 20 000 kr per månad i pension sker ingen skattesänkning.

 

Skattereduktion för hjälp med läxor och annat skolarbete

Skattereduktion för hjälp med läxor och annat skolarbete slopas. Bestämmelsen om skattereduktion för barnpassning ändras så att den endast omfattar barnpassning som inte mer än i ringa omfattning innefattar hjälp med läxor och annat skolarbete.

 

RUTavdraget

Det maximala RUTavdraget sänks från 50 000 kr till 25 000 kr per skattskyldig och år för personer som vid beskattningsårets ingång inte har fyllt 65 år. Bestämmelsen om skattereduktion för t.ex. kockar och bartenders samt poolrengöring inomhus slopas och det ska undersökas om det finns anledning att begränsa antalet RUT-tjänster ytterligare.

 

Husavdraget

Fakturamodellen för husavdraget ändras för att ge Skatteverket ett fylligare urvalsunderlag för kontroller.

 

Skattereduktionen för gåvor

Skattereduktionen för gåvor till ideell verksamhet slopas från 2016.

 

Skattereduktion förnybar el

En skattereduktion för mikroproduktion av förnybar el föreslås införd.

 

Arbetsgivaravgifter för ungdomar

Nedsättningen av arbetsgivaravgifter för personer som vid årets ingång inte har fyllt 26 år slopas. Under 2015 ska nedsättningen övergångsvis vara halverad.

 

Ändring i arbetsgivaravgifterna

Arbetsmarknadsavgiften i arbetsgivaravgifterna sänks till 2,64 procent och i egenavgifterna till 0,10 procent. Det föranleder en höjning av den allmänna löneavgiften till 10,15 procent.

 

Avdrag för privat pensionssparande

Rätten att göra avdrag för premier för pensionsförsäkring och inbetalningar på pensionssparkonton (pensionssparavdrag) begränsas genom att det fasta beloppet sänks från 12 000 till 1 800 kr per år. De nya reglerna tillämpas på försäkringspremier som betalas och inbetalningar på pensionssparkonton som görs efter den 31 december 2014. Rätten att göra avdrag för premier för pensionsförsäkring och inbetalningar på pensionssparkonton med ett fast belopp slopas helt från 2016.

 

Förvaltningsutgifter i inkomstslaget kapital

Förvaltningsutgifter ska inte längre få dras av i inkomstslaget kapital.

 

Oäkta bostadsrättsföretag

De s.k. lättnadsreglerna för oäkta bostadsföretag förlängs inte när de löper ut vid utgången av 2015.

 

Särskild bankskatt

Den finansiella sektorn antas vara underbeskattad. En finansiell aktivitetsskatt (FAT) förmodas kunna rätta till detta. Därför bör enligt regeringen en utredning tillsättas för att analysera om en sådan beskattning skulle vara samhällsekonomiskt effektiv. Utredningen bör vidare undersöka om Företagsskattekommitténs förslag om en schablonintäkt för företag som bedriver bank- eller finansieringsrörelse (SOU 2014:40) kan ersättas av en FAT. Inom EU pågår ett arbete med att ta fram en skatt på finansiella transaktioner (FTT). Utredningen bör även undersöka vilka effekter en FTT får för Sverige. I avvaktan på utredningen är det regeringens ambition att införa en skatt på den finansiella sektorn redan den 1 januari 2016.

 

Paketering av fastigheter

En utredning tillsätts om förekomsten av paketering av fastigheter som ett verktyg för skatteplanering. Även frågan om fastighetsbildningsåtgärder för att undgå stämpelskatt ska utredas. Genom paketering kan skattekrediter erhållas. Paketering är möjlig för alla typer av tillgångar men får störst betydelse för tillgångar med lång avskrivningstid.

 

3:12-reglerna

Reglerna för beskattning av utdelning och kapitalvinst på kvalificerade andelar i fåmansföretag (3:12- reglerna) ses över. På grund av skillnaden i skattesats mellan inkomstslagen tjänst och kapital finns 3:12-reglerna, som särskiljer arbetsinkomster från kapitalinkomster i företag med ett fåtal delägare där delägaren också arbetar i företaget. Möjligheter till fördelar av systemet har ständigt oroat Skatteverket. Regeringen avser därför att se över beskattningen av utdelning och kapitalvinst på kvalificerade andelar vilket sannolikt kommer att resultera i skattehöjningar för fåmansföretagare.

 

Välfärdssektorn

Eventuell förekomst av skatteplanering i välfärdssektorn ska kartläggas och analyseras. Om kartläggningen och analysen visar att det finns anledning att vidta åtgärder avser regeringen att återkomma med förslag.

 

Finansiering av infrastruktur

En utredning ska tillsättas för att undersöka hur större infrastrukturprojekt kan finansieras genom uttag av särskilda skatter eller avgifter.

 

Punktskatter

En mängd punktskatter ska höjas. Således slopas begränsning av skattebefrielse för HVO i dieselbränsle, skattebefrielse för vissa biodrivmedel minskas, skatterna höjs på bekämpningsmedel, naturgrus, termisk effekt i kärnkraftsreaktorer, på handelsgödsel (från 2016), på tobaksprodukter (på cigaretter etc. med 6 % och på snus med 12 %) och på alkohol (på öl och vin med 9 % och på sprit med 1 %).