En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Pressmeddelande
19 november 2014
Finansdepartementet

Förslag om ändringar på området för skattetillägg och skattebrott på remiss

Regeringen har idag skickat ett utkast till lagrådsremiss ut på remiss, Dubbelprövningsförbudet och andra rättssäkerhetsfrågor i skatteförfarandet.

Hösten 2013 överlämnades betänkandet Förbudet mot dubbla förfaranden och andra rättssäkerhetsfrågor i skatteförfarandet. Betänkandet skickades ut på remiss och har därefter beretts i Regeringskansliet. Eftersom flera av förslagen har arbetats om skickas de nu ut på ny remiss.

I utkastet till lagrådsremiss föreslås förändringar av reglerna om skattetillägg och skattebrott för att stärka rättssäkerheten i skatteförfarandet, bl.a. med beaktande av Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna. Förändringarna gäller systemet med skattetillägg och skattebrott samt frågor om normalt tillgängligt kontrollmaterial.

I utkastet föreslås huvudsakligen följande:

• att en spärreglering ska införas som innebär att åklagaren inte får inleda en skattebrottsprocess om Skatteverket dessförinnan har beslutat om skattetillägg gällande samma fråga och samma person. Omvänt får inte Skatteverket besluta om skattetillägg om åklagaren har inlett en skattebrottsprocess
• att ett samlat sanktionsförfarande i en domstol ska införas: allmän domstol ska i samband med skattebrottsprocessen kunna besluta om även skattetillägg
• att reglerna om åtalsprövning och anmälan om skattebrott i skattebrottslagen ska justeras.

De nya reglerna föreslås träda i kraft den 1 januari 2016.

Kontakt
Fredrik Kornebäck
Pressekreterare hos Magdalena Andersson
072-543 84 87

Leena Mildenberger, kansliråd
Skatte- och tullavdelningen
08-405 56 84