En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Pressmeddelande
23 april 2015
Finansdepartementet

Förslag till lagändringar för att göra det möjligt till utbyte av upplysningar om finansiella konton

Finansdepartementet har i dag remitterat en promemoria med förslag till ändringar som behöver göras i den svenska lagstiftningen för att genomföra en global standard för automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton

Den globala standarden för automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton har tagits fram inom OECD. Standarden bygger på modellen för bilaterala s.k. FATCA-avtal med USA. Standarden innebär att finansiella institut ska identifiera utländska kontohavare och lämna information om deras tillgångar och kapitalinkomster. Informationen ska sedan överföras till det land där kontohavaren har hemvist.

I promemorian föreslås en ny lag om identifiering av rapporteringspliktiga konton vid automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton. Ändringar föreslås även i skatteförfarandelagens bestämmelser om kontrolluppgifter. Vidare föreslås en ny lag om automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton.

Regeringen undertecknade den 29 oktober 2014 ett multilateralt avtal om att genomföra OECD:s globala standard för automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton. Hittills har 52 länder anslutit sig till avtalet. Den 9 december 2014 antogs ändringar i EU-direktivet om administrativt samarbete som innebär att OECD:s globala standard även tas in i EU-lagstiftningen.

Bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 januari 2016.

Kontakt
Fredrik Kornebäck
Pressekreterare hos Magdalena Andersson
072-543 84 87

Marcus Sjögren
Finansdepartementet
Skatte- och tullavdelningen
Tel: 08-405 32 26

Linda Bolund Thornell
Finansdepartementet
Skatte- och tullavdelningen
08-405 37 16