En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Sänkt skiktgräns

Regeringen föreslår nu att någon uppräkning av den nedre skiktgränsen inte ska göras för 2016. Detta innebär att den nedre skiktgränsen förblir 430 200 kronor. Någon ändring av beräkningen av den övre skiktgränsen för 2016 föreslås inte.

Skiktgränserna för statlig inkomstskatt justeras normalt upp med inflationen plus 2 %. För 2016 blir emellertid den nedre skiktgränsen för statlig inkomstskatt kvar på samma på samma belopp i kronor som 2015 och kommer därmed att ligga på 430 200 kronor. Den övre skiktgränsen justeras uppåt i kronor räknat från 616 100 kronor till 625 800 kronor. Om man lägger till det avdrag (nästan) alla får, nämligen grundavdraget, får man fram hur mycket man kan tjäna utan att betala 20 respektive 25 % extra på marginalen (brytpunkterna). Grundavdragets storlek beror bl.a. på om man fyllt 65 år vid årets ingång eller ej.

Avtrappning av jobbskatteavdraget

Jobbskatteavdraget, som noga räknat är en jobbskattereduktion, försämras. Det gäller särskilt för dem med inkomster över 600 000 kronor. Det innebär bland annat att man inte får något jobbskatteavdrag alls på arbetsinkomster som överstiger ca 123 000 kr/månad 2016.

Sänkt skatt för pensionärer

Regeringen föreslår att det grundavdraget för pensionärer höjs så att skillnaden i beskattning mellan arbetsinkomster och pension försvinner för inkomster upp till ca 120 000 kr/år.

Slopat avdrag för pensionssparande

Regeringen föreslår att avdraget för privat pensionssparande, för närvarande med ett fast belopp på 1 800 kr slopas helt.

Avdrag för förvaltningsutgifter slopas

Regeringen föreslår att avdragsrätten för förvaltningsutgifter slopas helt.

RUT och ROT

Maximal skattreduktion för RUT sänks från 50 000 kronor till 25 000 kronor. Detta gäller dock inte skattskyldiga som vid årets ingång fyllt 65 år. För dem bibehålles maxgränsen 50 000 kronor. Skattereduktion för RUT kan för närvarande erhållas för städarbete. Det ändras till att gälla ”enklare städarbete”.  Fortfarande får dock kunden skattereduktion med hälften av arbetskostnaden inklusive moms.

Maximal skattereduktion för ROT bibehålles på nivån 50 000 kronor. När det gäller ROT sänks dock skattereduktionen till 30 % av arbetskostnaden inklusive moms. Arbetskostnaden kan därmed uppgå till högst cirka 167 000 kronor. Det finns anledning att befara att svartarbetet kommer tillbaka i de branscher som berörs.

Nedsatt förmånsvärde för miljöbilar bibehålles

Regeringen föreslår att regler om nedsättning av förmånsvärde förlängs med tre år, dvs beskattningsåren 2017–2019. Nedsättningstaket sänks dock till 10 000 kr.

Slopad skattereduktion för gåvor

Regeringen föreslår att denna skattereduktion slopas från och med 1 januari 2016.

Höjd skatt på kapitalförsäkring och ISP

Avkastningsskatten avseende kapitalförsäkringar är för närvarande lika med 30 % av skatteunderlaget. Detta är i sin tur lika med statslåneräntan multiplicerad med kapitalunderlaget. (Kapitalunderlaget beräknas på komplicerat vis men det går jag inte in på här. ) Denna skatt höjs på så sätt att statslåneräntan ska ökas med 0,75 % i beräkningen. Vidare ska gälla att skatteunderlaget lägst ska uppgå till 1,25 % av kapitalunderlaget. Möjlighet till avräkning av utländsk skatt och kupongskatt mot avkastningsskatt på tjänstepensionsavtal införs.

Investeringssparkonto drabbas på i princip samma sätt som kapitalförsäkringar.

Energiskatt

Här kan jag citera ur propositionen:

”Energiskatten på fossil bensin och fossilt dieselbränsle höjs, utöver den årliga omräkningen med hänsyn till utvecklingen av konsumentprisindex, med 48 öre per liter för bensin och med 53 öre per liter för dieselbränsle. Befrielsen från energiskatt minskas för etanol som låginblandas i bensin till 74 procent samt för höginblandad etanol (E85) till 73 procent av den energiskatt som gäller för bensin. För Fame (fettsyrametylester) som hög-inblandas i dieselbränsle ökas befrielsen från energiskatt från 44 procent till 50 procent av den energiskatt som gäller för dieselbränsle. Ändringarna träder i kraft den 1 januari 2016.”  

Även en del andra ändringar på energiskatteområdet införs. Det gäller bl.a. reservkraftverk och andra mycket små kraftverk.

Secondhand

Secondhandförsäljning får ett särskilt lagrum. Allmännyttiga ideella föreningar och trossamfund är befriade från skatt på inkomster i den mån vissa villkor är uppfyllda. Det har varit något oklart i vad mån inkomst från secondhandförsäljning har räknats som sådan inkomst som kan vara skattebefriad. I själva lagtexten ska detta klarläggas genom ett tillägg som innebär att föreningar och trossamfund som uppfyller vissa inte krav är skattskyldiga för ”verksamhet som avser försäljning av skänkta varor och som utnyttjas som finansieringskälla för ideellt arbete”. Ändringen innebär en utvidgning av gällande rätt och tycks innebära att det blir fritt fram för secondhandförsäljning med heltidsanställda och normala öppettider, vilket för närvarande inte är möjligt enligt en dom i Högsta förvaltningsrätten. Utvidgningen av det skattefria området gäller formellt bara inkomstskatt men får genomslag även på mervärdesskatten.

Investeraravdrag

Investeraravdrag ska inte få göras om den skatteskyldige eller närstående till honom tidigare på visst sätt haft andelar i målbolaget.

Socialavgifter

De totala arbetsgivare- och egenavgifterna inklusive allmän löneavgift för personer som inte fyllt 65 år bibehålles även om det sker en viss omfördelning mellan avgifterna.

Nedsättningen av socialavgifter för de unga tidigareläggs och slopas den 1 juni 2016.

Det blir dyrare för arbetsgivarna att anställa personer som årets ingång fyllt 65 år. Nu får de betala reducerad arbetsgivaravgift om 10,21 % av lönen. Från och med nästa år läggs ovanpå detta en särskild löneskatt om 6,15 %. Det blir totalt 16,36 %. Men det är fortfarande billigare än den vanliga arbetsgivaravgiften om c:a 31 %. Enskilda näringsidkare som vid årets ingång fyllt 65 får motsvarande pålaga. Den som ännu inte fyllt 65 år men som under hela året har uppburit hel allmän ålderspension enligt socialförsäkringsbalken omfattas också av lagändringen. Enskilda näringsidkare med brutet räkenskapsår skall om inte annat visas proportionera inkomsten vid övergången.

Enskild näringsverksamhet utomlands

Begreppen aktiv och passiv näringsverksamhet får en något förändrad betydelse. Nu gäller att självständig näringsverksamhet som bedrivs utomlands alltid anses som passiv näringsverksamhet.  Det ändras så att självständig näringsverksamhet som bedrivs utanför EES alltid anses som passiv näringsverksamhet. Det kan bli en kännbar skattehöjning för sådana fysiska personer som aktivt bedriver självständig näringsverksamhet utanför Sverige men innanför EES.

Underskott av enskild näringsverksamhet det beskattningsår verksamheten upphör får dras av med 70 %. Det får dock för närvarande inte dras av om det avser självständigt bedriven näringsverksamhet utomlands. Lagändringen kommer att innebära att det blir möjligt att dra av om näringsverksamheten bedrivits inom EES.

Film

Momsen på biografföreställningar är för närvarande 6 %. Det höjs till 25 %. Finkulturen, dvs. koncerter, cirkus-, teater-, opera-, och balettföreställningar behåller dock den lägre momsen om 6 %.

Avdrag för bidrag till Svenska filminstitutet tas bort.

Barnpension

För barnpension från utlandet ska delvis nya regler komma att gälla.

Återbetalning i förtid av pensionsförsäkring

Återköp (dvs. återbetalning i förtid) av pensionsförsäkring ska kunna ske om det tekniska återköpsvärdet uppgår till högst ett prisbasbelopp.  Ett pensionssparkonto kan också avslutas i förtid om behållningen uppgår till högst ett prisbasbelopp. Ändringen innebär en liten liberalisering.

Förseningsavgifter

Förseningsavgifterna vad gäller deklarationer höjs med 25 %. T.ex. höjs förseningsavgiften för en fysisk person som lämnat inkomstdeklaration för sent från 1 000 kronor till 1 250 kronor och för ett aktiebolag höjs motsvarande avgift från 5 000 kronor till 6 250 kronor.

Kontrollavgifter

Kontrollavgifterna för brister när det gäller personalliggare höjs med 25 % till 12 500 kronor om arbetsgivaren inte fullgjort sin skyldighet. Vidare ska kontrollavgift tas ut med 2 500 kronor för varje person som vid kontrollen är verksam och inte är dokumenterad i en tillgänglig personalliggare.

Ikraftträdande

Reglerna föreslås träda i kraft 1 januari 2016.

Tonnageskatt

Ett tonnageskattesystem för rederier utlovas men lagstiftningen kommer senare.

 

Om Du vill läsa mer, kan Du ladda ned prop. 2015/16:1 här.

 

 

2 Kommentarer
 1. anon
  foulinvestor
  okt 05, 2015

  Rörande individuell pensionssparande gäller det väll fortfarande man har rätt att göra avdrag till 30% om man inte har tjänstepension eller att arbetsgivaren inte betalar någon pension alls.

  Eller är det så att denna också ska ta bort?

  Just detta har missat lite i hela debatten och är väldigt viktigt för personer som är egna företagare och tar avsättnig privat istället för i företag samt för anställda i mindre bolag som inte är bunda av några kollektivavtal och därför oftast inte har denna pension avsättning jämfört med anställda i medelstora-stora företag som alltid har denna avsättning i och med kollektivavtalen.

   

  Foulinvestor

 1. anon
  foulinvestor
  okt 05, 2015

  menar med 30% att man har rätt att avsätt upp till 30% av sin lön under förutsättningen att ens arbetsgivare inte sätter av någon pension alls.