En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Ett svenskt system med tonnagebeskattning

Regeringen har i dag överlämnat proposition om ett svenskt system med tonnagebeskattning till riksdagen.

Cirka 90 procent av Sveriges export och import transporteras någon gång i transportkedjan med fartyg. Sjöfarten är alltså central för handel med omvärlden, men ytterst också för Sveriges välstånd. Det är angeläget att stärka den svenska handelsflottans konkurrenskraft och öka andelen svenskflaggade fartyg i den svenska handelsflottan.

Regeringen aviserade därför i budgetpropositionen för 2016 att ett system med tonnagebeskattning bör införas.

– Tonnagebeskattning är efterlängtat av näringslivet och jag är glad över att vi nu kommer att få ett system med tonnagebeskattning på plats. Jag ser fram emot att få se fler svenskflaggade fartyg, säger Magdalena Andersson.

Tonnagebeskattning innebär att det skattepliktiga resultatet av kvalificerad rederiverksamhet bestäms schablonmässigt utifrån fartygens nettodräktighet, dvs. oberoende av inkomster och utgifter. Det schablonmässigt beräknade resultatet beskattas med den gällande skattesatsen. Fördelen med tonnagebeskattning anses bland annat vara att skattereglerna får mindre betydelse för rederiernas investeringsbeslut.

Tonnagebeskattning ska vara frivilligt. Företag som vill att deras rederiverksamhet ska tonnagebeskattas i stället för att beskattas konventionellt ska ansöka om godkännande för tonnagebeskattning i förväg. Ett godkännande för tonnagebeskattning gäller tills vidare. Företaget kan som huvudregel lämna systemet efter tidigast tio beskattningsår.

De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft den 20 juli 2016 och tillämpas första gången för beskattningsår som börjar efter den 31 december 2016. En förutsättning är att Europeiska kommissionen godkänner de föreslagna bestämmelserna.

Kontakt

Fredrik Kornebäck
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon 08-405 10 00 (växel)
Mobil 072-543 84 87
e-post till Fredrik Kornebäck, via registrator

Miriam Abu Eid
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 072-216 95 65
e-post till Miriam Abu Eid, via registrator

Simone Johannisson
Departementssekreterare/Skatte- och tullavdelningen
Telefon 08-405 20 41 

Genvägar
Prop. 2015/16:127 Ett svenskt tonnagebeskattningssystem

Publicerad 23 maj 2016 · Uppdaterad 23 maj 2016