En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Målnummer: 4693-15
 
Avdelning:

Avgörandedatum: 2016-04-14
 

Rubrik: Luftningsbassänger och flissilor har vid fastighetstaxeringen ansetts utgöra allmänna fastighetstillbehör och inte industritillbehör. Förhandsbesked angående fastighetstaxering.

Lagrum:

•  7 kap. 16 § 4 fastighetstaxeringslagen (1979:1152)

•  2 kap. 1 § och 3 § jordabalken (1970:994)

Rättsfall:

REFERAT

Bakgrund

Holmens Bruk AB äger huvuddelen av Holmenkoncernens svenska anläggningstillgångar, bl.a. luftningsbassänger och flissilor. Bolaget överväger att investera i nya luftningsbassänger och flissilor som kommer att konstrueras, dimensioneras och användas på likartat sätt som de befintliga.

Luftningsbassängerna behövs för att rena det vatten som används vid pappers- och kartongbruk. När vattnet anländer från bruksprocessen kyls det ned i kyltorn innan det släpps in i luftningsbassängen. Där blåses luft in underifrån för att stimulera naturliga bakterier att bryta ned organiskt material i vattnet. Efter den biologiska reningen förs vattnet vidare till nästa reningsprocess som består av sedimentering och kemisk rening. Flissilorna används för mellanförvaring och distribution av träflis till övriga delar av bruken.

Bolaget ansökte om förhandsbesked och önskade svar på frågan om taxeringsvärde ska bestämmas för de planerade luftningsbassängerna och flissilorna.

Skatterättsnämnden fann att luftningsbassängerna och flissilorna är att anse som allmänna fastighetstillbehör enligt 2 kap. 1 § jordabalken och att taxeringsvärde enligt fastighetstaxeringslagen (1979:1152) därför ska bestämmas för egendomen.

Yrkanden m.m.

Bolaget yrkar att Högsta förvaltningsdomstolen ska ändra förhandsbeskedet och förklara att taxeringsvärde inte ska bestämmas för de planerade flissilorna och luftningsbassängerna eftersom dessa utgör industritillbehör.

Skatteverket bestrider bifall till överklagandet.

Skälen för avgörandet

Vad målet gäller

Målet gäller om luftningsbassänger och flissilor ska anses utgöra allmänna fastighetstillbehör och åsättas värde vid fastighetstaxeringen eller utgöra industritillbehör och därför inte åsättas något sådant värde.

Rättslig reglering m.m.

Vid fastighetstaxering ska enligt 7 kap. 16 § 4 fastighetstaxeringslagen något värde inte bestämmas för egendom som avses i 2 kap. 3 § jordabalken, s.k. industritillbehör.

Av 1 kap. 1 § jordabalken framgår att jord är fast egendom och att denna är indelad i fastigheter. I 2 kap. finns bestämmelser om tillbehör till fastighet. Av 2 kap. 1 § första stycket framgår att till en fastighet hör byggnader, ledningar, stängsel och andra anläggningar som har anbragts inom fastigheten för stadigvarande bruk, s.k. allmänna fastighetstillbehör. I 2 kap. 2 § anges vad som hör till byggnad, s.k. byggnadstillbehör. Dessa består av fast inredning och annat varmed byggnaden blivit försedd, om det är ägnat till stadigvarande bruk för byggnaden eller del av denna såsom t.ex. fast avbalkning, hiss, ledstång och ledning för vatten.

I 2 kap. 3 § jordabalken definieras industritillbehören på följande sätt. Till fastighet som helt eller delvis är inrättad för industriell verksamhet hör, utöver vad som följer av 1 och 2 §§, maskiner och annan utrustning som tillförts fastigheten för att användas i verksamheten huvudsakligen på denna. Fordon, kontorsutrustning och handverktyg hör inte i något fall till fastigheten. Av förarbetena framgår att industritillbehören har en undantagsmässig karaktär (prop. 1966:24 s. 75).

Högsta förvaltningsdomstolens bedömning

Av lämnade förutsättningar framgår att luftningsbassängerna och flissilorna ska placeras direkt på marken utan någon omgivande byggnad. De beräknas ha en livslängd på 50-75 år och kommer att i huvudsak ha samma konstruktion som de nuvarande. De befintliga bassängerna är uppbyggda på ett ca fem meter högt betongfundament med en totalhöjd på ca sju meter. Sammanlagd yta för två bassänger som ligger intill varandra är ca 2 200 kvadratmeter. Silorna är förbundna med övrigt maskineri på bruket med transportgångar. I botten av silorna finns stora skruvar som pressar flisen mot centrum. Dessa behövs för att tömma silon. Silorna rymmer mellan 4 000 - 6 000 kubikmeter flis.

Begreppen byggnad och anläggning i 2 kap. 1 § jordabalken är mycket vidsträckta. Av förarbetena framgår att som byggnad räknas bl.a. hus och vattenverk men även t.ex. murar, broar, bryggor och alla slags andra uppbyggda konstruktioner (prop. 1966:24 s. 59 f.). Med hänsyn till beskrivningen av luftningsbassängerna och flissilorna finner Högsta förvaltningsdomstolen att de utgör allmänna fastighetstillbehör enligt 2 kap. 1 § jordabalken. Egendomen kan därmed inte utgöra industritillbehör.

Luftningsbassängerna och flissilorna är således sådan egendom för vilken taxeringsvärde ska bestämmas. Skatterättsnämndens förhandsbesked ska därför fastställas.

Högsta förvaltningsdomstolens avgörande

Högsta förvaltningsdomstolen fastställer Skatterättsnämndens förhandsbesked.

I avgörandet deltog justitieråden Almgren, Nord, Bull, Baran och Andersson. Föredragande var justitiesekreteraren Anne-Therése Byström.

______________________________

Skatterättsnämnden (2015-06-29, André, ordförande, Pettersson, Dahlberg, Gäverth, Lundström, Påhlsson och Werkell):

Förhandsbesked

Luftningsbassängerna och flissilorna är sådan egendom för vilken taxeringsvärde ska bestämmas.

Motivering

Frågan om luftningsbassängerna och flissilorna ska åsättas något taxeringsvärde vid fastighetstaxeringen eller ej styrs av vilken karaktär egendomen ska anses ha enligt jordabalken. Av 7 kap. 16 § 4 fastighetstaxeringslagen framgår att något värde inte ska bestämmas om egendomen utgör industritillbehör enligt 2 kap. 3 § jordabalken.

Enligt 2 kap. 1 § första stycket jordabalken hör till en fastighet bl.a. byggnader, ledningar, stängsel och andra anläggningar som har anbragts inom fastigheten för stadigvarande bruk.

Förarbetena till bestämmelserna om fastighetstillbehör ger vid handen att begreppet byggnad är mycket vidsträckt och omfattar i princip alla uppbyggda konstruktioner som anbragts inom en fastighet för stadigvarande bruk. Till andra anläggningar räknas bl.a. cisterner och källare, om de inte anses utgöra byggnader (se prop. 1966:24 s. 59 f).

Av förarbetena framgår vidare att kategorin industritillbehör omfattar tyngre maskinell utrustning och att denna tillbehörskrets har en undantagsmässig karaktär (se a. prop. s. 75). Detta kommer även till uttryck i ordalydelsen i 2 kap. 3 § där det sägs att industritillbehör är tillbehör som förekommer utöver vad som följer av kapitlets 1 och 2 §§.

Mot bakgrund av det anförda finner Skatterättsnämnden att luftningsbassängerna och flissilorna är att anse som allmänna fastighetstillbehör enligt 2 kap. 1 § jordabalken. Enligt fastighetstaxeringslagen ska taxeringsvärde bestämmas för sådan egendom.

Den rättspraxis från Högsta domstolen och Högsta förvaltningsdomstolen som parterna hänför sig till föranleder ingen annan bedömning.

Förhandsbeskedet har utformats i enlighet med det anförda. 

Sökord: Fastighetstaxering; Fastighetstillbehör

Litteratur: