En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

I budgetpropositionen för 2018 som lämnas till riksdagen i dag föreslås kraftfulla reformer för att Sveriges nya ekonomiska styrka ska komma alla till del samtidigt som regeringen betalar av på statsskulden. Propositionen bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna och Vänsterpartiet.

- Sverige och svensk ekonomi är i en styrkeposition. Underskott har vänts till stora överskott. Det nya ekonomiska läget ska användas till att stärka den ekonomiska jämlikheten och att bekämpa arbetslösheten. Det gemensamma samhällsbygget ska framtidssäkras. Så skapas framtidstro, hopp och trygghet, säger finansminister Magdalena Andersson.

Sveriges ekonomi fortsätter att utvecklas starkt och har en av de högsta tillväxttakterna i Europa. Sysselsättningsgraden stiger snabbt och är nu den högsta på 25 år och den högsta som någonsin uppmätts i EU. Arbetslösheten minskar och fortsätter att göra så även nästa år. År 2018 beräknas arbetslösheten ligga under 6 procent.

De offentliga finanserna är starka och har visat överskott alla år sedan regeringen tillträdde samtidigt som vi har gjort angelägna investeringar i välfärden. Statsskulden har minskat och är som andel av BNP tillbaka på samma nivå som 1977. De offentliga finanserna väntas fortsätta att visa överskott de kommande åren. För 2018 beräknas överskottet bli 0,9 procent av BNP, för att sedan stiga fram till 2020.

- Det finns nu utrymme att genomföra omfattande reformer och ändå nå överskottsmålet för de offentliga finanserna. Sveriges ekonomiska framgång ska komma alla till del, i hela landet. Med urstarka finanser och allt fler som arbetar kan regeringen nu gå vidare med kraftfulla investeringar för fler i jobb, minskade klyftor i skolan, större klimatinsatser och ökad välfärd och trygghet, samtidigt som vi betalar av på statsskulden, säger finansministern.

Fler ska komma i arbete

Målet är att Sverige ska ha EU:s lägsta arbetslöshet 2020. Över 200 000 fler har ett arbete att gå till sen regeringen tillträdde, men mer behöver göras. Särskilt gäller det de som inte gått ut gymnasieskolan eller är födda utanför Europa. Regeringen föreslår därför sammanslagning och förenklingar av anställningsstöd och särskilda insatser för att nyanlända ska komma i arbete som till exempel en utbildningsplikt. Regeringen lägger också fram ett flertal reformer för att stimulera små och växande företag. Och arbetet fortsätter för att hela landet ska växa med åtgärder som rör tågtrafik, vägunderhåll och kollektivtrafik, men även med insatser för att säkra den statliga närvaron i hela landet.

Sverige ska ha en jämlik kunskapsskola

För att elever ska lära sig mer måste ojämlikheten i skolsystemet brytas. Alla skolor ska vara bra skolor. Regeringen har redan investerat mer än 11 miljarder kronor på en mer jämlik kunskapsskola 2017 och sedan regeringen tillträdde har 20 000 fler anställts i skolan. Men för att regeringens mål om en jämlik kunskapsskola ska nås krävs mer. Regeringen föreslår därför en miljardsatsning för att minska skolklyftorna. Regeringen fortsätter även att arbeta för tidiga insatser och för att göra läraryrket mer attraktivt. Dessutom föreslås förlängd skolplikt.

Sverige ska bli ett fossilfritt välfärdsland

Sverige ska bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer. Därför har regeringen genomfört de största satsningarna på miljö och klimat i svensk historia. Sverige är nu närmare att nå Sveriges klimatmål 2020 med enbart inhemska åtgärder. Regeringen förstärker nu klimat- och miljöarbetet ytterligare med stora satsningar på rent hav, skydd av dricksvatten och levande och giftfri stadsmiljö samt satsningar för att främja fossilfria resor och transporter. Regeringen föreslår också att Klimatklivet förstärks samtidigt som ett Industrikliv införs, dvs. ett stöd till innovativa projekt och ny teknik för att minska utsläpp av växthusgaser. Regeringen föreslår även några skatteförändringar för att minska utsläpp från vägtransportsektorn och flyget.

Välfärden ska stärkas

Sverige ska vara ett ledande välfärdsland. Alla ska bidra och alla ska få ta del av det växande välståndet. Regeringen har genomfört omfattande satsningar på välfärden. I denna budget fortsätter arbetet och regeringen aviserar en ytterligare höjning av det generella statsbidraget till kommuner och landsting 2019. Förutom de generella bidragen föreslår regeringen ökade riktade bidrag till landstingen för att bland annat korta köerna och förbättra samordningen samt personalsituationen. Förlossningsvården tillförs en miljard kronor nästa år och stora satsningar görs på psykiatri och primärvård. Totalt handlar det om att vården stärks med ca 5,5 miljarder nästa år. Det är den största sjukvårdssatsningen i modern tid.

Sammantaget innebär satsningarna att regeringen under mandatperioden förstärkt välfärden med mer än 35 miljarder kronor 2018. Regeringen föreslår även att barnbidraget höjs liksom att skatteklyftan mellan pension och lön ska avskaffas stegvis 2018 till 2020.

Sverige ska vara tryggt

Sverige ska vara ett land där alla är trygga och säkra oavsett var de bor. Regeringen föreslår därför tillskott till Polismyndigheten och Säkerhetspolisen, samt till SOS Alarm och Kriminalvården. Hedersvåldet ska bekämpas. Regeringen föreslår även en omfattande förstärkning av totalförsvarets förmåga samt det största tillskottet på över ett decennium till Tullverket för att stoppa illegal handel med narkotika och vapen.

Fördelningen blir jämnare

Denna proposition bedöms i genomsnitt öka inkomsten i alla inkomstgrupper. Reformerna bedöms få störst effekt i grupperna med lägst inkomst och därför jämna ut skillnaderna. Dessutom gynnas kvinnor i större utsträckning än män, vilket stärker den ekonomiska jämställdheten.

Kontakt

Gösta Brunnander
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00  
Mobil  072-544 28 66   
e-post till Gösta Brunnander, via registrator

Isabel Lundin
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00  
Mobil 076-296 46 38   
e-post till Isabel Lundin, via registrator

Ladda ner
Budgetpropositionen för 2018
Budgetförslaget i siffror (excel)
Tabell: Nyckeltal prognos september 2017
Tabell: Summering av skatteförslag i budgetpropositionen för 2018.pdf
Tabell: Reformer och finansiering i budgetpropositionen för 2018.pdf
Höständringsbudgeten för 2017

Genvägar
Sammanfattning av budgeten för 2018
Magdalena Anderssons presentationsbilder

Prenumerera på Finansdepartementets nyheter
Prenumerera via e-post
Finans­departementet på Twitter

Publicerad 20 september 2017 · Uppdaterad 20 september 2017