En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Regeringen har i dag överlämnat en proposition till riksdagen som innebär att Länsstyrelsen i Stockholms län ska få möjlighet att ingripa mot advokater, advokatbolag och personer i advokatbolags ledning som överträder penningtvättslagen.

- Regeringen arbetar kontinuerligt med att stärka regelverket mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Det är därför angeläget att alla tillsynsmyndigheter har verktyg för att kunna ingripa mot de som inte följer lagen, säger finansmarknadsminister Per Bolund.

Advokatsamfundet utövar tillsyn över advokatväsendet. Enligt förslaget ska samfundet – om det finns skäl att överväga beslut om sanktionsavgift eller tillfälligt förbud att ingå i ett advokatbolags ledning – lämna över ärendet till länsstyrelsen som beslutar i frågan.

De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 oktober 2019. Regeringen har de senaste åren arbetat med att förstärka regelverket mot penningtvätt och finansiering av terrorism, nationellt och på EU-nivå. Som exempel kan nämnas att en ny penningtvättslag med kraftigt ökade sanktionsmöjligheter har införts, att en samordningsfunktion har skapats på Polismyndigheten och att Finansinspektionen har fått resurstillskott bl.a. för att stärka banktillsynen.

Kontakt

Martin Kling
Pressekreterare hos finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister Per Bolund
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 070-5395729
e-post till Martin Kling

Genvägar

Prop. 2018/19:125 Tillsyn över och ingripanden mot advokater och advokatbolag vid tillämpning av penningtvättslagen

Publicerad 21 maj 2019