En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Pulicerad 01 oktober 2019

Regeringen har i dag överlämnat en proposition om ändring i skatteavtalet mellan Sverige och Portugal till riksdagen. I propositionen föreslås att riksdagen godkänner det protokoll om ändring i skatteavtalet som undertecknades den 16 maj 2019. Vidare föreslås att riksdagen antar en lag om ändring i den lag som införlivar skatteavtalet i svensk lagstiftning.

Den 16 maj 2019 nådde Sverige och Portugal en överenskommelse om att ändra skatteavtalet mellan länderna. Genom propositionen tar regeringen arbetet vidare för att ändringen ska träda i kraft.

- Mycket höga privata pensioner och fallskärmar från Sverige ska inte kunna tas ut helt skattefritt i Portugal, samtidigt som vanligt folk som slitit ett helt yrkesliv gör rätt för sig. Därför är det viktigt för regeringen att få till en ändring i skatteavtalet, säger finansminister Magdalena Andersson.

Regeringens huvudsakliga syfte med att ändra avtalet är att det inte längre ska vara möjligt att flytta till Portugal för att ta ut pension från tidigare privat anställning skattefritt. Pension och annan liknande ersättning avseende tidi­gare enskild anställning ska därför även få beskattas i den stat från vilken den betalas ut (källstaten). I dessa fall är det källstaten som ska undanröja dubbelbeskatt­ning genom avräkning. Om pensionen beskattas i den stat där personen som tar emot pensionen är bosatt, får beskattning i källstaten ske tidigast den 1 januari 2023.

Vissa andra ändringar i skatteavtalet görs också. Till följd av det OECD/G20-ledda arbetet för att motverka skattebaserosion och flyttning av vinster, införs nya minimistandarder på skatteavtalsområdet. I avtalet förtydligas att avtalet inte syftar till att skapa förutsättningar för icke-beskattning eller minskad skatt genom skatteundandragande eller skatteflykt. Det införs även bestämmelser som innebär att en avtalsslutande stat kan neka avtalsförmåner i de fall där det huvudsakliga syftet med en transak­tion eller ett arrangemang var just att få förmånen.

I övrigt uppdateras avtalets bestämmelser om fast driftställe, kapital­vinst, styrelsearvode och utbyte av upplysningar.

De nya bestämmelserna föreslås därför träda i kraft den dag som regeringen bestämmer, vilket kan ske när protokollet har godkänts av parlamenten i båda länderna. Det kan tidigast ske den 1 januari 2020.

Kontakt

Isabel Lundin
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-296 46 38‬
e-post till Isabel Lundin