En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Publicerad 16 mars 2021

Regeringen har i dag överlämnat fem propositioner till riksdagen med skatteförslag som aviserades i budgetpropositionen för 2021. Förslagen bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Slopad skatt för fler som producerar egen el

Förslaget är att utvidga undantaget från skatteplikt för egenproduktion av el i bland annat mindre solanläggningar genom höjda effektgränser. De nya effektgränserna föreslås vara 500 kilowatt för elektrisk kraft som framställs från sol, 250 kilowatt för elektrisk kraft som framställs från vind eller vågor och 100 kilowatt i övriga fall.

Föreslaget innebär också att producenter av förnybar el som har en sammanlagd kapacitet som överstiger effektgränserna kommer kunna göra fullt avdrag för energiskatten i sin deklaration. Det innebär alltså att även dessa kommer kunna få fullständig skattebefrielse på elen så länge varje anläggning understiger de nya effektgränserna. 

Reglerna gäller el som förbrukas på samma ställe som den produceras. De nya reglerna föreslås träda i kraft 1 juli 2021 och beräknas minska statens skatteintäkter med 18 miljoner kronor 2021 och därefter med 35 miljoner kronor per år.

Prop. 2020/21:113 Utökad befrielse från energiskatt för egenproducerad el

Tillfällig nedsättning av arbetsgivaravgifter för upp till två anställda

Mellan 1 juli 2021 och 31 december 2022 kommer det att finnas en möjlighet till nedsättning av arbetsgivaravgifterna för företag som inte har någon anställd och som anställer en eller två personer samt företag med en anställd som anställer ytterligare en person.

Nedsättningen gäller på den del av ersättningen som inte överstiger 25 000 kronor per månad och innebär att bara ålderspensionsavgiften på 10,21 procent ska betalas. De nya reglerna föreslås träda i kraft 1 juli 2021 och beräknas minska skatteintäkterna med 20 miljoner kronor 2021, 140 miljoner kronor 2022 och 180 miljoner kronor 2023.

Prop. 2020/21:118 Tillfällig nedsättning av arbetsgivaravgifter för upp till två anställda

Ytterligare förstärkt FoU-avdrag

Det så kallade FoU-avdraget innebär att företag betalar lägre arbetsgivaravgifter och lägre allmän löneavgift för personer som arbetar med forskning och utveckling. Förslaget innebär att arbetstidsvillkoret sänks så att det räcker att den anställde har arbetat med forskning och utveckling minst hälften av arbetstiden för att avdrag ska få göras jämfört med dagens tre fjärdedelar av arbetstiden. Även taket för nedsättningen höjs från 450 000 kronor till 600 000 kronor per månad. De nya reglerna föreslås träda i kraft den 1 juli 2021 och bedöms minska skatteintäkterna med 250 miljoner kronor 2021, 480 miljoner kronor 2022 och 470 miljoner kronor 2023.

Prop. 2020/21:110 Ytterligare förstärkt nedsättning av arbetsgivaravgifter för personer som arbetar med forskning eller utveckling

Ny skatt på så kallad övrig tobak

Det införs en skatt på så kallad övrig tobak. Med övrig tobak avses tobak som inte är en del av en levande planta och som inte är skattepliktig enligt befintliga regler, det kan exempelvis handla om obehandlade tobaksblad och visst slags tobakspulver.

I och med den nya skatten kommer skattereglerna att bli tydligare och enklare att tillämpa. Det kommer också att stoppa aktörer som medvetet klassificerar tobaken fel för att undkomma skatt.

I förslaget ingår också nya regler vad gäller distansförsäljning av vissa tobaksvaror samt några andra justeringar i tobakslagen. 

Huvuddelen av förslagen föreslås träda i kraft 1 augusti 2021. Förslaget beräknas öka statens inkomster med drygt 15 miljoner kronor 2021 (delårseffekt) och knappt 35 miljoner kronor per år därefter.

Prop. 2020/21:112 En heltäckande tobaksbeskattning – för ökad tydlighet och enhetlighet

Slopad nedsättning av energiskatt på bränslen i vissa sektorer

För att öka incitamenten för en effektivare energianvändning och minska användningen av fossila bränslen slopas nedsättningen av energiskatt för uppvärmningsbränslen som används vid tillverkningsprocessen i industriell verksamhet och i yrkesmässig jordbruks-, skogsbruks- eller vattenbruksverksamhet.

Förändringen föreslås ske i två steg och är en del av den gröna skatteväxlingen som regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna har kommit överens om att genomföra.

I det första steget sänks skattenedsättningen av energiskatt för uppvärmningsbränslen från 70 procent till 35 procent den 1 juli 2021. I det andra steget avskaffas skattenedsättningen helt från och med 1 januari 2022.

Förändringen beräknas öka statens skatteintäkter med 150 miljoner kronor 2021 och därefter 600 miljoner kronor per år, varav 570 miljoner kronor är hänförliga till industrin och 30 miljoner kronor till jord-, skogs- och vattenbruk.

Prop. 2020/21:97 Slopad nedsättning av energiskatt på bränslen i vissa sektorer

Presskontakt

Isabel Lundin
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-296 46 38‬
e-post till Isabel Lundin

Johan Ekström
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-086 32 01
e-post till Johan Ekström