En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Publicerad 31 mars 2023

Regeringen har beslutat om tilläggsdirektiv till 2022 års penningtvättsutredning. Syftet är att värna den ideella sektorn i Sverige vid tillämpningen av EU:s nya regler.

– En av regeringens prioriteringar är att bekämpa den organiserade brottsligheten. På mitt ansvarsområde handlar det bland annat om att se till att kriminella inte kan tvätta sina brottsvinster, till exempel genom att förhindra att de missbrukar den ideella sektorn för dessa syften. Samtidigt är det viktigt att regler på området inte skapar problem i onödan för den ideella sektorn i stort, säger finansmarknadsminister Niklas Wykman. 

EU:s nuvarande regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism innebär att bland andra banker ska utreda sina kunders verkliga huvudmän. Som ett led i detta ska alla juridiska personer registrera sina verkliga huvudmän i Bolagsverkets register. Inom EU pågår förhandlingar om nya regler som innebär att även juridiska personer som saknar verklig huvudman ska registrera sig och sina ledningar i registret. Något undantag för till exempel företrädare för ideella föreningar eller registrerade trossamfund görs inte, vilket innebär en nyhet i Sverige. Sverige har i EU-förhandlingarna drivit ståndpunkten att den ideella sektorn ska undantas från registreringsskyldigheten men det har inte funnits stöd för det hos övriga medlemsstater.

– Penningtvätt är samhällsskadlig verksamhet och missbruk av den ideella sektorn för dessa syften behöver stävjas. De nya EU-reglerna som innebär att tusentals ideella föreningar och registrerade trossamfund löpande ska registrera sig och sina ledningar hos Bolagsverket medför dock en omfattande administration för den ideella sektorn. Tilläggsdirektivet syftar till att så långt det är möjligt värna den ideella sektorn vid tillämpningen av de nya reglerna, säger socialminister Jakob Forssmed.

Enligt regeringens tilläggsdirektiv ska utredningen

analysera hur de nya EU-reglerna förhåller sig till den svenska grundlagen,
ta ställning till vilka ingripanden vid överträdelser av skyldigheten att registrera uppgifter i Bolagsverkets register över verkliga huvudmän som är effektiva, proportionerliga och avskräckande, inte minst sett mot bakgrund av den administrativa och kostnadsmässiga bördan för den ideella sektorn, och         
särskilt analysera förslagens konsekvenser för Bolagsverket och den ideella sektorn.

– Som ett nästa steg kommer jag att be företrädare för den ideella sektorn att nominera två experter till utredningen i syfte att bevaka den ideella sektorns intressen, säger finansmarknadsminister Niklas Wykman.

Bakgrund

Under det svenska ordförandeskapet pågår förhandlingar om nya EU-regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Regeringen har därför gett 2022 års penningtvättsutredning i uppdrag att lämna de lagförslag som behövs för att anpassa svensk rätt till de nya EU-reglerna.

Uppdraget ska redovisas senast den 31 augusti 2024.

Presskontakt

Victoria Ericsson
Pressekreterare hos finansmarknadsminister Niklas Wykman
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-137 89 04
e-post till Victoria Ericsson'

Simon Hoff
Pressekreterare hos socialminister Jakob Forssmed
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-127 76 97
e-post till Simon Hoff