En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver privat hjälp av en skattekonsult.

Regeringen föreslår att Lundinreglerna slopas

Nyheter från www.regeringen.se.

http://www.regeringen.se/sb/d/15236/a/178243

Pressmeddelande
18 oktober 2011
Finansdepartementet

Regeringen föreslår att Lundinreglerna slopas

Förslaget att slopa de så kallade Lundinreglerna överlämnas i en proposition till riksdagen i dag. I propositionen föreslås också vissa andra förändringar på företagsbeskattningens område.

Regeringen föreslår att de så kallade Lundinreglerna ska slopas. Reglerna har funnits sedan 1960-talet och de syftade ursprungligen till att motverka
skatteplanering. Behovet av Lundinreglerna har dock minskat, bl.a. eftersom det inte längre finns någon skillnad i beskattning mellan olika förvärvskällor på det sätt som en gång var anledningen till skatteplaneringen. Syftet med förslaget är att anpassa lagstiftningen till den utveckling som skett av skattelagstiftningen.

För att förhindra att det uppstår andra problem när Lundinreglerna slopas föreslår regeringen en generell regel om att avdrag för nedskrivning och förlust på lagerandelar bara får göras om det minskade värdet eller förlusten är verklig. Den nya bestämmelsen motsvarar den som redan finns för kapitaltillgångar.

Det lämnas också förslag som berör beskattningen av delägare i handelsbolag. Förslagen är följdändringar med anledning av reglerna om skattefri kapitalvinst och utdelning på andelar inom handelsbolagssektorn som trädde i kraft den 1 januari 2010. I propositionen lämnas också förslag på ändringar i reglerna om skalbolagsbeskattning.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 2 januari 2012. En ändring i
skattebetalningslagen som rör skalbolagsbeskattning föreslås dock träda i kraft redan den 31 december 2011.

Kontakt:
Markus Sjöqvist
Pressekreterare hos Anders Borg
08-405 13 81
076-107 20 36

Budget för 2012: Tid för ansvar

Nyheter från www.regeringen.se.
--------------------------------------------------------
http://www.regeringen.se/sb/d/15075/a/175864

Pressmeddelande
20 september 2011
Finansdepartementet

Budget för 2012: Tid för ansvar

Med årets budget tar regeringen ansvar för Sverige i en turbulent tid. För att motverka krisens effekter, förbättra de långsiktiga förutsättningarna för jobb och tillväxt samt förstärka välfärden föreslår regeringen åtgärder för sammanlagt 15 respektive 17,3 miljarder kronor för 2012 och 2013. Då finns samtidigt säkerhetsmarginaler i de offentliga finanserna för att säkra att Sverige kan hantera en ännu sämre utveckling om skuldkrisen blir djup och långvarig med stora effekter på den svenska ekonomin.

- Regeringen tar ansvar för att Sverige står väl rustat att möta effekterna av den statsfinansiella oron i omvärlden. Människor ska känna sig trygga med att skolan, sjukvården och omsorgen fungerar även när det är oroligt i omvärlden. Och genom att värna en trygghetsbuffert har vi samtidigt handlingsutrymme att möta en sämre utveckling, säger finansminister Anders Borg.

Reformutrymme på 15 miljarder kronor Finansdepartementet bedömer att svensk ekonomi dämpas kraftigt under 2012. Ökad osäkerhet bland hushållen gör att konsumtionen väntas öka långsammare. Tillsammans med en svagare efterfrågan från omvärlden leder det till att BNP-tillväxten revideras ned till 1,3 procent 2012. Trots att prognosen därmed reviderats ned kraftigt, finns det en risk att utvecklingen kan bli betydligt svagare.

Regeringen föreslår flera skatteåtgärder på företagsområdet

Nyheter från www.regeringen.se.
--------------------------------------------------------
http://www.regeringen.se/sb/d/15075/a/174857

Pressmeddelande
13 september 2011
Finansdepartementet

Regeringen föreslår flera skatteåtgärder på företagsområdet

Regeringen sänker skatten i nytt förslag om investeringssparkonto

Nyheter från www.regeringen.se.
--------------------------------------------------------
http://www.regeringen.se/sb/d/15075/a/174697

Pressmeddelande
10 september 2011
Finansdepartementet

Regeringen sänker skatten i nytt förslag om investeringssparkonto

Svensk ekonomi utvecklas starkt men riskerna har ökat

Nyheter från www.regeringen.se.
--------------------------------------------------------
http://www.regeringen.se/sb/d/14987/a/172248

Pressmeddelande
5 juli 2011
Finansdepartementet

Svensk ekonomi utvecklas starkt men riskerna har ökat

Finansminister Anders Borg gav i dag vid en pressträff i Almedalen sin syn på det ekonomiska läget, reformutrymmet och inriktningen inför höstens budgetproposition.

Avtal om utbyte av information undertecknat med Costa Rica

Nyheter från www.regeringen.se.
--------------------------------------------------------
http://www.regeringen.se/sb/d/14987/a/172194

Pressmeddelande
4 juli 2011
Finansdepartementet

Avtal om utbyte av information undertecknat med Costa Rica

Sverige har den 29 juni 2011 undertecknat avtal med Costa Rica om informationsutbyte i skatteärenden. Avtalet gör det möjligt för Skatteverket och Costa Ricas skatteförvaltning att utbyta upplysningar i skatteärenden.

Förslag om sänkt moms på restauarang- och cateringtjänster

Nyheter från www.regeringen.se.

Regeringens nyhetsbrev
Vilka är regeringens aktuella reformer? Läs regeringens nyhetsbrev;
http://www.regeringen.se/prenumerera.

--------------------------------------------------------
http://www.regeringen.se/sb/d/14917/a/169984

Pressmeddelande
1 juni 2011
Finansdepartementet

Förslag om sänkt moms på restaurang- och cateringtjänster

Vissa inkomstskattefrågor inför budgetpropositionen till Lagrådet

Nyheter från www.regeringen.se.

Regeringens nyhetsbrev
Vilka är regeringens aktuella reformer? Läs regeringens nyhetsbrev;
http://www.regeringen.se/prenumerera.

--------------------------------------------------------
http://www.regeringen.se/sb/d/14917/a/169976

Pressmeddelande
1 juni 2011
Finansdepartementet

Vissa inkomstskattefrågor inför budgetpropositionen 2012 till Lagrådet

Förslag om investeringssparkonto till Lagrådet

Nyheter från www.regeringen.se.

Regeringens nyhetsbrev
Vilka är regeringens aktuella reformer? Läs regeringens nyhetsbrev;
http://www.regeringen.se/prenumerera.

--------------------------------------------------------
http://www.regeringen.se/sb/d/14761/a/168570

Pressmeddelande
16 maj 2011
Finansdepartementet

Förslag om investeringssparkonto till Lagrådet

EU:s ministrar diskuterar den ekonomiska utvecklingen i Europa

Nyheter från www.regeringen.se.

Regeringens nyhetsbrev
Vilka är regeringens aktuella reformer? Läs regeringens nyhetsbrev;
http://www.regeringen.se/prenumerera.

--------------------------------------------------------
http://www.regeringen.se/sb/d/14761/a/168526

Pressmeddelande
16 maj 2011
Finansdepartementet

EU:s finansministrar diskuterar den ekonomiska utvecklingen i Europa

Måndagen den 16 maj träffas EU:s finansministrar i Bryssel för att bland annat diskutera EU:s krismekanism, ESM, och det finansiella stödet till Portugal.

Vid ett särskilt möte ska de sista detaljerna i det mellanstatliga fördrag som ska reglera villkoren för den blivande permanenta krismekanismen ESM diskuteras så att det färdiga fördraget är berett att undertecknas av euroländerna i juni.

Tisdagen den 17 maj deltar finansminister Anders Borg i ett ordinarie Ekofinråd samt ett årsmöte med Europeiska investeringsbanken.

På Ekofinrådets dagordning står också en första avstämning av stödet till Irland och att besluta om ett förhandlingsmandat åt ordförandeskapet att inleda förhandlingar med Europaparlamentet om s.k. blankning. Ministrarna ska också diskutera synpunkter från Europaparlamentet från de pågående förhandlarna rörande de sex lagstiftningsförslagen om ekonomisk styrning som syftar till att förbättra och förstärka det EU-gemensamma regelverket för den ekonomiska politiken.

Ministrarna ska även informeras om alternativa metoder för beskattning av
finanssektorn och hur arbetet med nästa års EU-budget framskrider.

Anders Borg planerar att ha en pressträff både på måndagen den 16 maj omkring klockan 18.00 och tisdag 17 maj, omkring kl. 13.30. Båda träffarna hålls i de svenska pressrummet i rådsbyggnaden.

Förslag om skattereduktion för gåvor till ideell verksamhet

Nyheter från www.regeringen.se.

Regeringens nyhetsbrev
Vilka är regeringens aktuella reformer? Läs regeringens nyhetsbrev;
http://www.regeringen.se/prenumerera.

--------------------------------------------------------

http://www.regeringen.se/sb/d/14761/a/168471

Pressmeddelande
13 maj 2011
Finansdepartementet

Förslag om skattereduktion för gåvor till ideell verksamhet

Regeringen föreslår att privatpersoner ska få en skattereduktion när de ger gåvor till ideell verksamhet. Reduktionen föreslås omfatta gåvor som uppgår till minst 200 kronor per tillfälle och sammanlagt minst 2 000 kronor per beskattningsår. Maximal skattereduktion är 1 500 kronor per person och år. Förslaget överlämnas i en remiss till Lagrådet i dag.

Regeringen föreslår att skattereduktionen ska gälla för gåvor som lämnas till mottagare som på förhand godkänts av Skatteverket. De som ska kunna godkännas är allmännyttiga stiftelser, ideella föreningar och registrerade trossamfund. Det är dels de som har som uttalat ändamål att bedriva hjälpverksamhet eller främja vetenskaplig forskning, men även de som utan att ha detta som ändamål ändå bedriver sådan verksamhet. Mottagare kan också vara utländska motsvarigheter inom EES och i stater med vilka Sverige har informationsutbyte.

De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 januari 2012.

Om förslagen i lagrådsremissen kommer att presenteras i budgetpropositionen som förslag inför budgetåret 2012 beror på det ekonomiska läget, reformutrymmet och finansieringsbehoven samt de prioriteringar som regeringen kommer att göra i det slutliga arbetet med budgetpropositionen efter sommaren 2011.

Kontakt:
Markus Sjöqvist
Pressekreterare hos Anders Borg
08-405 13 81
076-107 20 36

Skattekonsekvenser av fondverksamhet över gränserna

Nyheter från www.regeringen.se.

Pressmeddelande
5 maj 2011
Finansdepartementet

Skattekonsekvenser av fondverksamhet över gränserna

Regeringen överlämnar i dag till riksdagen sitt förslag att investeringsfonder ska kunna fusioneras över gränserna utan skattekonsekvenser för den överlåtande fonden eller för delägarna i fonden.

Syftet med förslaget är att anpassa det svenska skattesystemet till förändringar i svensk rätt. Från och med den 1 augusti 2011 kommer ett EU-direktiv genomföras som gör det möjligt för svenska fonder att flytta ut från Sverige genom gränsöverskridande fusioner. Med anledning av det föreslår regeringen att gränsöverskridande fusioner av investeringsfonder inte ska leda till uttagsbeskattning av den överlåtande investeringsfonden. Sådana fusioner ska inte heller leda till beskattning av andelsägarna, utom när fusionsvederlag lämnas i pengar.

Det nya EU-direktivet kommer även att göra det möjligt för utländska
förvaltningsbolag att förvalta svenska investeringsfonder. Regeringen lämnar därför även förslag om ansvaret för kupongskatt samt skyldigheten att deklarera och lämna kontrolluppgifter.

Dessa förslag föreslås träda i kraft den 1 augusti 2011.

Kontakt:
Daniel Valiollahi
Pressekreterare hos Anders Borg
08-405 37 80
072-225 45 47

Markus Sjöqvist
Pressekreterare hos Anders Borg
08-405 13 81
076-107 20 36

Niklas Ekstrand, departementssekreterare
Skatte- och tullavdelningen
08-405 56 87

-------------------------
Relaterade publikationer
-------------------------
Prop. 2010/11:131 Skattekonsekvenser av fondverksamhet över gränserna
(http://www.regeringen.se/sb/d/14250/a/167728)

Avtal om utbyte av information undertecknat med Macao

Nyheter från www.regeringen.se.

Pressmeddelande
29 april 2011
Finansdepartementet

Avtal om utbyte av information undertecknat med Folkrepubliken Kinas särskilda administrativa region Macao

Sverige har idag undertecknat avtal med Macao om informationsutbyte i skatteärenden. Avtalet gör det möjligt för Skatteverket och Macaos skatteförvaltning att utbyta upplysningar i skatteärenden.

Ansvar för jobben - 2011 års ekonomiska vårproposition

Nyheter från www.regeringen.se.

Pressmeddelande
13 april 2011
Finansdepartementet

Ansvar för jobben - 2011 års ekonomiska vårproposition

Sveriges ekonomi växer i snabb takt, arbetslösheten sjunker och de offentliga finanserna väntas visa överskott redan i år. Därmed har förutsättningarna förbättrats för att regeringen kan genomföra åtgärder för fler i arbete och förbättrad välfärd.

Regeringens främsta mål under mandatperioden är att föra Sverige mot full
sysselsättning och minska utanförskapet. Prognoserna för de kommande åren visar hög tillväxt, starka offentliga finanser med överskott redan i år och sjunkande arbetslöshet.

Om det ekonomiska läget tillåter, och under förutsättning att viktiga reformer inom välfärds- och utbildningsområdena kan säkras, avser regeringen att genomföra viktiga delar av de skattesänkningar som aviserades som reformambitioner i budgetpropositionen för 2011. Inför budgetpropositionen för 2012 inriktas politiken på att ta ansvar för jobben genom att säkra en trygg tillväxt för att få fler i arbete utan att ekonomin överhettas, bygga ett robust finansiellt system samt stärka
kvaliteten i utbildningssystemet och välfärden. Sverige ska om det krävs för en trygg tillväxt kunna gå före andra länder i att säkra ett robust finansiellt system.

- I ett läge då många andra länder lider av åtstramningar och svaga ekonomier växer Sveriges ekonomi sig allt starkare. Det ska vi utnyttja för att se till att fler kommer i arbete och att satsningar på välfärden kan genomföras. Samtidigt är det viktigt att vi i en fortsatt osäker omvärld med hög skuldsättning och stora underskott ser till att bygga upp överskott så att vi kraftfullt kan hantera framtida kriser, säger finansminister Anders Borg.

Vissa skattefrågor inför budgetpropositionen ute på remiss

Nyheter från www.regeringen.se.

Pressmeddelande
13 april 2011
Finansdepartementet

Vissa skattefrågor inför budgetpropositionen ute på remiss

Finansdepartementet skickar i dag ut en promemoria med ett antal skatteförslag på remiss. Detta för att möjliggöra en samlad behandling av olika skatteförslag som kan bli aktuella att presentera i budgetpropositionen för 2012.

Sedan budgetpropositionen presenterades i höstas har arbetet fortsatt med
regeringens reformambitioner och ett antal andra skattefrågor. Finansdepartementet remitterar nu ett antal skatteförslag i en samlad promemoria.

Förslag som redan presenterats i budgetpropositionen i höstas
- förstärkt jobbskatteavdrag
- höjd nedre skiktgräns för uttag av statlig inkomstskatt
- sänkt skatt för pensionärer
- sänkt inkomstskatt för dem som bor utomlands
- förlängt sänkt förmånsvärde för vissa miljöbilar
- höjda punktskatter på alkohol och tobak

Ytterligare förslag
- förenkling av expertskatten
- utökad avdragsrätt för företags utgifter för forskning och utveckling
- förändringar av de så kallade 3:12-reglerna
- förändringar av reglerna för enskilda näringsidkare
- förlängning av vissa regler för oäkta bostadsrättsföreningar

Om dessa förslag kommer att presenteras i budgetpropositionen för 2012 beror på de prioriteringar som regeringen gör i det slutliga budgetarbetet med hänsyn till det ekonomiska läget, reformutrymmet och finansieringsbehoven.

Promemorian är på remiss till den 10 maj 2011. Därefter bereds förslagen vidare bland annat genom att en del av dem remitteras till Lagrådet. Efter det kommer regeringen att göra sina slutliga bedömningar och avvägningar i det fortsatta arbetet med höstens budgetproposition.

Förslag om ändrade skatteregler för investeringsfonder till Lagrådet

Nyheter från www.regeringen.se.

Pressmeddelande
4 april 2011
Finansdepartementet

Förslag om ändrade skatteregler för investeringsfonder till Lagrådet

Regeringen försvarar ideell verksamhet efter momsgränsavslag från EU-kommissionen

Nyheter från www.regeringen.se.

Pressmeddelande
31 mars 2011
Finansdepartementet

Regeringen försvarar ideell verksamhet efter momsgränsavslag från EU-kommissionen

I dag, den 31 mars, träffade finansminister Anders Borg representanter från den ideella sektorn för att informera dem om EU-Kommissionens beslut att avslå regeringens ansökan om en momsredovisningsgräns för ideella föreningar.

- Regeringen kommer att fortsätta arbeta för att den ideella sektorn inte ska drabbas om momsreglerna måste förändras, säger Anders Borg.

- Beslutet från Kommissionen att avslå regeringens ansökan är förvånande och jag är besviken. Den ideella sektorn är en viktig och betydelsefull del av det svenska samhället som engagerar medborgare i olika drottsföreningar, kulturföreningar och socialt arbete, säger Anders Borg.

Kommissionen inledde 2008 ett fördragsbrottsförfarande mot Sverige eftersom
Kommissionen anser att den svenska momslagen ger för generösa undantag åt ideell sektor. För att undvika att Kommissionen skulle dra Sverige inför EU-domstolen, ansökte den regeringen den 20 januari 2011 om tillåtelse om att få införa en momsredovisningsgräns om 1 miljon kronor för ideell sektor. Regeringens avsikt med en redovisningsgräns var att värna de ekonomiska villkoren för den ideella sektorn. Finland, Danmark, Nederländerna och Österrike har också fått klagomål från kommissionen och Sverige söker samarbete med dessa länder för att bestrida Kommissionens beslut.

Om Kommissionen tar detta till EU-domstolen och utslaget skulle gå emot Sveriges intressen kommer regeringen att pröva olika kompensationsåtgärder. Det kan vara en generell momsgräns som inte enbart riktar sig till ideell verksamhet utan också till företag, förenklingar i hanteringen av momsen eller mer direkta kompensationer.

Avtal om utbyte av information undertecknat med Seychellerna

Nyheter från www.regeringen.se.

Pressmeddelande
30 mars 2011
Finansdepartementet

Avtal om utbyte av information undertecknat med Seychellerna

Sverige har idag undertecknat avtal med Seychellerna om informationsutbyte i skatteärenden. Avtalet gör det möjligt för Skatteverket och Seychellernas
skatteförvaltning att utbyta upplysningar i skatteärenden.

Finansdepartementet föreslår att vissa regler om utdelningsbeskattning slopas

Nyheter från www.regeringen.se.

Pressmeddelande
22 mars 2011
Finansdepartementet

Finansdepartementet föreslår att vissa regler om utdelningsbeskattning slopas

Finansdepartementet remitterar i dag en promemoria som bland annat innehåller förslaget att de så kallade Lundinreglerna ska avskaffas. Syftet är att anpassa lagstiftningen inom detta område till den utveckling som skett av skattelagstiftningen. I promemorian föreslås även vissa andra förändringar på företagsbeskattningens område.

Informationsutbytesavtal med Liechtenstein

Nyheter från www.regeringen.se.

Pressmeddelande
22 mars 2011
Finansdepartementet

Informationsutbytesavtal med Liechtenstein

I propositionen föreslår regeringen att riksdagen godkänner ett avtal mellan Sverige och Liechtenstein om utbyte av upplysningar i skatteärenden. Regeringen föreslår även att riksdagen antar en lag om detta avtal.

Finansministern välkomnar förslag om halverad moms på restaurang- och cateringstjänster

Nyheter från www.regeringen.se.

Pressmeddelande
16 mars 2011
Finansdepartementet

Finansministern välkomnar förslag om halverad moms på restaurang- och cateringtjänster

Finansdepartementet har tagit emot ett delbetänkande från utredningen om sänkt moms på vissa tjänster.

I delbetänkandet föreslås att momsen på restaurang- och cateringtjänster ska sänkas från dagens 25 till 12 procent, dvs. ner till den nivå som i dag gäller för bland annat livsmedel. Sänkningen omfattar inte spritdrycker, vin och starköl.

Finansminister Anders Borg välkomnar utredningens förslag som nu kommer att
remitteras.
- Detta är särskilt angeläget eftersom lägre moms på restaurang- och
cateringtjänster förbättrar chanserna för unga att få jobb. En av regeringens reformambitioner är att halvera momsen på restaurang- och cateringtjänster när de offentliga finanserna och ekonomin så tillåter. Om förslaget genomförs är det dock inte aktuellt att följa utredningens förslag om höjd moms för att finansiera förslaget.

Enligt utredningens beräkningar skulle förslaget innebära att sysselsättningen i restaurang- och cateringbranschen på lång sikt ökar med cirka 3 500 heltidsjobb. Detta i en bransch som är arbetsintensiv och där många unga, invandrare och lågutbildade arbetar. Sänkt restaurangmoms bedöms även på lång sikt öka utbudet av arbetskraft i andra delar av ekonomin. Kostnaden för förslaget beräknas uppgå till 5,4 miljarder kronor år 2012. På grund av mer utfört arbete i ekonomin bedöms reformen ha en självfinansieringsgrad på ca 20 procent på lång sikt.

Kontaktuppgifter för Utredningen:
Fredrik Fries (ordf.)
08-561 691 68
Sara Underskog (sekr.)
08-405 19 66
Raisa Svensson
08-405 29 67
Helen Forslind
08-405 37 44

H G Wessberg leder företagsskattekommitté

Nyheter från www.regeringen.se.

Pressmeddelande
17 mars 2011
Finansdepartementet

H G Wessberg leder företagsskattekommitté

Finansminister Anders Borg har i dag utsett ledamöter till den kommitté som ska se över företagsbeskattningen. Ordförande blir H G Wessberg, tidigare statssekreterare på Statsrådsberedningen och Försvarsdepartementet.

- Det är bra att kommittén nu kan komma igång med sitt arbete. Sverige ska kunna erbjuda goda förutsättningar för fler jobb i välmående företag, säger Anders Borg.

Stardoll AB befrias från svensk moms

Nyheter från www.regeringen.se.

Pressmeddelande
3 mars 2011
Finansdepartementet

Stardoll AB befrias från svensk moms

Regeringen har i dag beslutat bifalla Stardoll AB:s överklagande av Skatteverkets beslut avseende befrielse från moms. Regeringsbeslutet innebär att bolaget befrias från moms på vissa försäljningar av elektroniska tjänster till konsumenter i Storbritannien i den utsträckning som brittisk moms har betalats för samma tjänster.

Nytt skatteavtal med Schweiz ger ökade möjligheter att få bankinformation

Nyheter från www.regeringen.se.

Pressmeddelande
28 februari 2011
Finansdepartementet

Nytt skatteavtal med Schweiz ger ökade möjligheter att få bankinformation

Sverige sluter nytt skatteavtalet med Schweiz. Därmed bryts den schweiziska
banksekretessen så att Skatteverket kan få bankinformation och annan information. Ytterligare åtgärder för ett fördjupat samarbete med Schweiz kommer att följa i ett nästa steg.

Fastighetstaxeringen av bostäder utreds

Nyheter från www.regeringen.se.

Pressmeddelande
24 februari 2011
Finansdepartementet

Fastighetstaxeringen av bostäder utreds

Regeringen har idag beslutat att tillsätta en utredning som ska undersöka hur fastighetstaxeringen av bostäder kan avskaffas eller avsevärt förenklas.

Sidor