En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver privat hjälp av en skattekonsult.

Regeringen ansöker om en omsättningsgräns för momsredovisning för att värna den ideella sektorn

Nyheter från www.regeringen.se.

--------------------------------------------------------
http://www.regeringen.se/sb/d/14178/a/159373

 

Pressmeddelande
20 januari 2011
Finansdepartementet
Kulturdepartementet
Utbildningsdepartementet

Regeringen ansöker om en omsättningsgräns för momsredovisning för att värna den ideella sektorn

Förslag om förenklat skatteförfarande

Nyheter från www.regeringen.se.

Pressmeddelande
17 januari 2011
Finansdepartementet

Förslag om förenklat skatteförfarande

För att förenkla administrationen av skatter och stärka de skatteskyldigas ställning föreslår regeringen en skatteförfarandelag. Förslaget bygger på
Skatteförfarandeutredningens slutbetänkande och överlämnas idag till Lagrådet i en remiss.

I dag finns bestämmelserna om skatteförfarandet utspridda i många olika lagar. Med en lag blir regelverket lättare att överblicka och tillämpa. Detta eftersom onödiga dubbelregleringar och skillnader mellan bestämmelser i samma ämne försvinner. Samtidigt moderniseras språket i lagen och överflödiga begrepp rensas bort.

Regeringen föreslår ändringar som ska minska den administrativa bördan. Som exempel kan nämnas utvidgade möjligheter att använda deklarationsombud och att dagens enda deklarationstidpunkt ersätts med fyra tidpunkter för flertalet juridiska personer. Några förslag handlar om att stärka rättssäkerheten. Bestämmelserna om skattetillägg ändras, bland annat så att de fasta nivåerna för delvis befrielse från skattetillägg tas bort och utrymmet för frivillig rättelse blir större. Det ska också bli möjligt att överklaga vitesförelägganden. Ytterligare ett exempel är att anstånd ska beviljas om det är tveksamt hur mycket skatt den skattskyldige kommer att behöva betala.

De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 januari 2012 och ska i princip börja tillämpas på beskattningsår som påbörjas därefter.

Regeringen tillsätter en kommitté som ska se över företagsbeskattningen

Nyheter från www.regeringen.se.

Pressmeddelande
13 januari 2011
Finansdepartementet

Regeringen tillsätter en kommitté som ska se över företagsbeskattningen

Regeringen har i dag beslutat att en kommitté ska se över företagsbeskattningen. I uppdraget ingår bland annat att undersöka möjligheterna att minska beskattningen av riskkapital i bolagssektorn och göra villkoren mer lika för finansiering med eget kapital respektive lån.

Avtal om utbyte av information undertecknat med Liechtenstein

Nyheter från www.regeringen.se.

http://www.regeringen.se/sb/d/14177/a/158502

Pressmeddelande
4 januari 2011
Finansdepartementet

Avtal om utbyte av information undertecknat med Liechtenstein

Utredning om sänkt moms på vissa tjänster

Nyheter från www.regeringen.se.
--------------------------------------------------------
http://www.regeringen.se/sb/d/13796/a/157953

 Pressmeddelande
16 december 2010
Finansdepartementet

Utredning om sänkt moms på vissa tjänster

Investeringssparkonto ska underlätta sparande i aktier och fonder

Nyheter från www.regeringen.se.
--------------------------------------------------------

http://www.regeringen.se/sb/d/13796/a/157447

Pressmeddelande
9 december 2010
Finansdepartementet

Investeringssparkonto ska underlätta sparande i aktier och fonder

För att göra det enklare för enskilda konsumenter att spara i aktier och fonder vill regeringen införa en helt ny sparform - investeringssparkonto. Finansdepartementet skickar i dag förslaget på remiss i en promemoria.

Ändrade skatteregler för investeringsfonder till följd av ett nytt EU-direktiv

Nyheter från www.regeringen.se.
--------------------------------------------------------
http://www.regeringen.se/sb/d/13796/a/157445

Pressmeddelande
9 december 2010
Finansdepartementet

Ändrade skatteregler för investeringsfonder till följd av ett nytt EU-direktiv

Pressinbjudan: Peter Norman presenterar ny sparform

Nyheter från www.regeringen.se.
--------------------------------------------------------
http://www.regeringen.se/sb/d/13796/a/157382

Pressmeddelande
8 december 2010
Finansdepartementet

Pressinbjudan: Peter Norman presenterar ny sparform

Efter regeringssammanträdet imorgon, torsdagen den 9 december, presenterar
finansmarknadsminister Peter Norman den nya sparformen nvesteringssparkonto på en pressträff.

Avtal om utbyte av information undertecknad med Montserrat

Nyheter från www.regeringen.se.
--------------------------------------------------------
http://www.regeringen.se/sb/d/13723/a/156256

Pressmeddelande
22 november 2010
Finansdepartementet

Avtal om utbyte av information undertecknat med Montserrat

Sverige har den 22 november 2010 undertecknat avtal med Montserrat om
informationsutbyte i skatteärenden. Avtalet gör det möjligt för Skatteverket och
Montserrats skatteförvaltning att utbyta upplysningar i skatteärenden.

Internationell konferens om jobbskatteavdrag

Nyheter från www.regeringen.se.
--------------------------------------------------------
http://www.regeringen.se/sb/d/13723/a/156125

Pressmeddelande
22 november 2010
Finansdepartementet

Pressinbjudan: Internationell konferens om jobbskatteavdrag

Bör jobbskatteavdraget förstärkas och i så fall hur för att få största möjliga effekt? Hur har jobbskatteavdraget påverkat jobb och sysselsättning för olika inkomstgrupper i Sverige och andra länder? Det är några av de frågeställningar som diskuteras på tisdagens internationella konferens om jobbskatteavdraget arrangerad av Finansdepartementet.

- Jobbskatteavdraget är en viktig grundpelare i arbetslinjen. För att säkerställa sunda offentliga finanser och långsiktigt god tillväxt är det viktigt att fler personer arbetar och att de som arbetar gör det fler timmar. Att diskutera frågan öppet med forskare och ekonomer är viktigt för att kunna utforma en god politik, säger finansminister Anders Borg.

Jens Lundsgaard, skatteekonomchef från OECD presenterar en internationell jämförelse av arbetsinkomstbeskattningen. Leonard Burman, professor vid Syracuse University och senioranalytiker vid Congressional Budget Office under Clintonadministrationen ger sin syn på effekterna av det amerikanska jobbskatteavdraget. På konferensen deltar också bland annat Lars Calmfors och Helena Svaleryd, ordförande respektive ledamot i finanspolitiska rådet.

Anders Borg kommer att ge sin syn på varför jobbskatteavdraget bör förstärkas. Statssekreterare Hans Lindberg kommer att presentera nya underlag från Finansdepartementet som analyserar effekter på utbudet avarbetskraft av förstärkt jobbskatteavdrag och ändrad statlig inkomstskatt och diskutera behovet av fortsatta reformer.

Seminariet kommer att webbsändas

Avtal om informationsutbyte undertecknat med Vanuatu

Nyheter från www.regeringen.se.
--------------------------------------------------------
http://www.regeringen.se/sb/d/13462/a/153758

Pressmeddelande
14 oktober 2010
Finansdepartementet

Avtal om utbyte av information undertecknat med Vanuatu
Sverige har den 13 oktober 2010 undertecknat avtal med Vanuatu om informationsutbyte i skatteärenden. Avtalet gör det möjligt för Skatteverket och Vanuatus skatteförvaltning att utbyta upplysningar i skatteärenden.

Avtal om utbyte av information undertecknat med Liberia

Nyheter från www.regeringen.se.
--------------------------------------------------------
http://www.regeringen.se/sb/d/13723/a/155445

Pressmeddelande
10 november 2010
Finansdepartementet

Avtal om utbyte av information undertecknat med Liberia

Sverige har idag undertecknat avtal med Liberia om informationsutbyte i
skatteärenden. Avtalet gör det möjligt för Skatteverket och Liberias
skatteförvaltning att utbyta upplysningar i skatteärenden.

Förslag om ändrad utformning av beskattningen av cigaretter till riksdagen

Nyheter från www.regeringen.se.
--------------------------------------------------------
http://www.regeringen.se/sb/d/13462/a/154165

Pressmeddelande
20 oktober 2010
Finansdepartementet

Förslag om ändrad utformning av beskattningen av cigaretter till riksdagen

Regeringens förslag att lägga om cigarettbeskattningen överlämnades idag till riksdagen. Förslaget innebär att styckeskatten höjs, medan den prisrelaterade skatten sänks. Det förändrar inte den totala skatten på cigaretter, men gör den mindre beroende av vilket pris som tas ut, något som är önskvärt av folkhälsoskäl.

Skatten på cigaretter tas ut dels som en skatt per cigarett, dels som en
prisrelaterad skatt. Idag är skatten per cigarett 31 öre, medan den prisrelaterade skatten är 39,2 procent av detaljhandelspriset. Regeringen föreslår att cigarettbeskattningen läggs om. Styckeskatten höjs, medan den prisrelaterade skatten sänks. Förslaget förändrar inte den totala skatten på cigaretter, men gör den mindre beroende av vilket pris som tas ut. Det är önskvärt av folkhälsoskäl.

I februari 2010 antog Europeiska unionens ministerråd ett nytt tobaksskattedirektiv som ändrar de befintliga tobaksskattedirektiven. Med det nya direktivet blir det möjligt att ändra den svenska skattestrukturen för cigaretter. Regeringen föreslår därför att styckeskatten höjs till 1,27 kronor, medan den prisrelaterade skatten sänks till 1 procent. Genom att styckeskatten blir så hög som möjligt beskattas alla cigaretter lika. Skatten blir därmed inte beroende av priset på samma sätt som tidigare. Detta är bra ur folkhälsosynpunkt, eftersom lågpriscigaretter därmed inte
kan få en lägre skatt än andra cigaretter.

Förslag om ändrade bestämmelser kring flygfotogen

Nyheter från www.regeringen.se.
--------------------------------------------------------
http://www.regeringen.se/sb/d/13462/a/154159

Pressmeddelande
20 oktober 2010
Finansdepartementet

Förslag om ändrade bestämmelser kring flygfotogen

I en proposition som överlämnats till riksdagen idag föreslår regeringen att den som lagrar flygfotogen på flygplats ska kunna ansöka om att bli upplagshavare för flygfotogen utan att behöva lagra en viss kapacitet. Syftet är att förbättra de små flygplatsernas konkurrenskraft.

Förslag om kompletterande bestämmelser om skattefrihet för biogas

Nyheter från www.regeringen.se.
--------------------------------------------------------
http://www.regeringen.se/sb/d/13462/a/154158

Pressmeddelande
20 oktober 2010
Finansdepartementet

Förslag om kompletterande bestämmelser om skattefrihet för biogas

I en proposition som överlämnats till riksdagen idag föreslår regeringen nya bestämmelser som ska garantera skattefrihet för biogas när biogasen byter fysisk form. Syftet är att skattefriheten för biogas på ett administrativt enkelt sätt ska få genomslag även när biogasen byter fysisk form.

Anders Borg deltar i EU-möten för att diskutera stärkt budgetdisciplin

Nyheter från www.regeringen.se.
--------------------------------------------------------
http://www.regeringen.se/sb/d/13462/a/153905

Pressmeddelande
15 oktober 2010
Finansdepartementet

Anders Borg deltar i EU-möten för att diskutera stärkt budgetdisciplin

Budget för 2010: Från kris till full sysselsättning

Nyheter från www.regeringen.se.
--------------------------------------------------------
http://www.regeringen.se/sb/d/7246/a/153562

Pressmeddelande
12 oktober 2010
Finansdepartementet

Budget för 2011: Från kris mot full sysselsättning

Regeringens politik inriktas på att stötta återhämtningen av den svenska ekonomin, arbeta för full sysselsättning genom att fortsätta stärka arbetslinjen och minska utanförskapet samt att värna den offentligt finansierade välfärden. Allt detta förutsätter fortsatt ordning och reda i de offentliga finanserna.

Informationsutbytesavtal med Bahamas m.fl. stater till riksdagen för godkännande

Nyheter från www.regeringen.se.
--------------------------------------------------------
http://www.regeringen.se/sb/d/13462/a/152973

Pressmeddelande
6 oktober 2010
Finansdepartementet

Informationsutbytesavtal med Bahamas, Monaco, St. Kitts och Nevis samt St. Vincent och Grenadinerna till riksdagen för godkännande

Regeringen föreslår att riksdagen godkänner avtal om informationsutbyte i
skatteärenden med Bahamas, Monaco, St. Kitts och Nevis samt St. Vincent och
Grenadinerna.

Protokoll om ändrat skatteavtal med Luxemburg till riksdagen för godkännande

Nyheter från www.regeringen.se.
--------------------------------------------------------
http://www.regeringen.se/sb/d/13462/a/152959

Pressmeddelande
6 oktober 2010
Finansdepartementet

Protokoll om ändrat skattavtal med Luxemburg till riksdagen för godkännande

Ändring i skatteavtalet med Sydafrika till riksdagen för godkännande

Nyheter från www.regeringen.se.
--------------------------------------------------------
http://www.regeringen.se/sb/d/13462/a/152955

Pressmeddelande
6 oktober 2010
Finansdepartementet

Ändring i skatteavtalet med Sydafrika till riksdagen för godkännande

Regeringen föreslår att riksdagen godkänner ett ändringsprotokoll till det
befintliga dubbelbeskattningsavtalet med Sydafrika som undertecknades den 7 juli 2010.

Hårdare budgetdisciplin på finansministrarnas agenda

Nyheter från www.regeringen.se.
--------------------------------------------------------
http://www.regeringen.se/sb/d/13416/a/152642

Pressmeddelande
29 september 2010
Finansdepartementet

Hårdare budgetdisciplin på finansministrarnas agenda

Finansminister Anders Borg och riksbankschef Stefan Ingves deltar i det informella Ekofinmötet den 30 september - 1 oktober. Detta blir det första tillfället att diskutera EU-kommissionens förslag om att skapa skarpare regler i stabilitets- och tillväxtpakten.

Förslaget, som presenteras idag, läggs för att motverka framtida skuldkriser av det slag som nu skapar problem i flera av EU:s medlemsstater. De nya reglerna syftar till att få till stånd en strängare budgetdisciplin och ett ökat ekonomiskt ansvarstagande.

- Hårdare regler behövs för att undvika att länder som missköter sin ekonomi skadar hela det finansiella systemet och undergräver förtroendet för den gemensamma valutan. På sikt bör reglerna gälla samtliga medlemsstater och inte enbart euroländerna som nu föreslås, säger finansminister Anders Borg.

Under de informella ministermötena fattas inga beslut. Vid detta möte rör ett flertal av diskussionspunkterna förslag till reglering och tillsyn av de finansiella marknaderna, främst gällande kreditvärderingsinstitut och banker.

Vidare fortsätter arbetet med en europeisk stabilitetsavgift av svensk modell. En sådan skatt på banker skulle ge medlemsstaterna de ekonomiska resurser som krävs för att klara av framtida räddningsaktioner. Skatten skulle också motverka ett ansvarslöst risktagande som hotar den finansiella stabiliteten.

En pressträff med Anders Borg och Stefan Ingves kommer att hållas omkring klockan 18.30 den 30 september i Palais Egmont. För pressackreditering ansvarar det belgiska ordförandeskapet. www.eutrio.be.

Avtal om utbyte av information underteckna med Marshallöarna

Nyheter från www.regeringen.se.
--------------------------------------------------------
http://www.regeringen.se/sb/d/13416/a/152630

Pressmeddelande
29 september 2010
Finansdepartementet

Avtal om utbyte av information undertecknat med Marshallöarna

Sverige har den 28 september 2010 undertecknat avtal med Marshallöarna om
informationsutbyte i skatteärenden. Avtalet gör det möjligt för Skatteverket och Marshallöarnas skatteförvaltning att utbyta upplysningar i skatteärenden.

Avtal om informationsutbyte av information undertecknat med Belize

Nyheter från www.regeringen.se.
--------------------------------------------------------
http://www.regeringen.se/sb/d/13416/a/152267

Pressmeddelande
16 september 2010
Finansdepartementet

Avtal om utbyte av information undertecknat med Belize

Sverige har den 15 september 2010 undertecknat avtal med Belize om
informationsutbyte i skatteärenden. Avtalet gör det möjligt för Skatteverket och Belizes skatteförvaltning att utbyta upplysningar i skatteärenden.

Förslag om kompletterande bestämmelser om skattefrihet för biogas till Lagrådet

http://www.regeringen.se/sb/d/13416/a/152115

Pressmeddelande
10 september 2010
Finansdepartementet

Förslag om kompletterande bestämmelser om skattefrihet för biogas till Lagrådet

Regeringen föreslår nya bestämmelser som ska garantera skattefrihet för biogas när biogasen byter fysisk form. Syftet är att skattefriheten för biogas på ett administrativt enkelt sätt ska få genomslag även när biogasen byter fysisk form. Förslaget har idag överlämnats till Lagrådet.

Regeringen föreslår ändrad utformning av beskattningen av cigaretter

http://www.regeringen.se/sb/d/13416/a/152105

Pressmeddelande
10 september 2010
Finansdepartementet

Regeringen föreslår ändrad utformning av beskattningen av cigaretter

Regeringen föreslår att cigarettbeskattningen läggs om. Styckeskatten höjs, medan den prisrelaterade skatten sänks. Förslaget förändrar inte den totala skatten på cigaretter, men gör den mindre beroende av vilket pris som tas ut. Det är önskvärt av folkhälsoskäl.

Skatten på cigaretter tas ut dels som en skatt per cigarett, dels som en
prisrelaterad skatt. Idag är skatten per cigarett 31 öre, medan den prisrelaterade skatten är 39,2 procent av detaljhandelspriset.

I februari 2010 antog Europeiska unionens ministerråd ett nytt tobaksskattedirektiv som ändrar de befintliga tobaksskattedirektiven. Med det nya direktivet blir det möjligt att ändra den svenska skattestrukturen för cigaretter. Regeringen föreslår därför att styckeskatten höjs till 1,27 kronor, medan den prisrelaterade skatten sänks till 1 procent. Genom att styckeskatten blir så hög som möjligt beskattas alla cigaretter lika. Skatten blir därmed inte beroende av priset på samma sätt som tidigare. Detta är bra ur hälsosynpunkt, eftersom lågpriscigaretter därmed inte kan
få en lägre skatt än andra.

Samtidigt föreslår regeringen att den nuvarande minimipunktskatten på cigaretter slopas. Regeringen föreslår även att styckeskatten för cigaretter årligen räknas om med konsumentprisindex, liksom skatten på övriga tobaksprodukter.

Förslaget överlämnades i dag i en remiss till Lagrådet och kommer att överlämnas till riksdagen senare under hösten. Regeringen föreslår att reglerna träder i kraft den 1 januari 2011.

Kontakt:
Anna Charlotta Johansson
Pressekreterare hos Anders Borg
08-405 12 76
070-356 30 32

Sidor