En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver privat hjälp av en skattekonsult.

Ytterligare skattesänkning för pensionärer

Pressmeddelande
28 maj 2010
Finansdepartementet

Förslaget om ytterligare skattesänkning för pensionärer på remiss

Finansdepartementet skickar i dag ut på remiss det förslag om ytterligare
skattesänkning för dem som vid beskattningsårets ingång har fyllt 65 år som
presenterades i samband med vårpropositionen. Syftet med förslaget är att minska finanskrisens efterverkningar och förbättra välfärden för pensionärer.

Förslag om trängselskatt i Göteborg

Pressmeddelande                                                                                              9 april 2010                                                                           Finansdepartementet

Förslag om trängselskatt i Göteborg från och med 2013

I en proposition som lämnas till riksdagen idag föreslår regeringen att trängselskatt ska införas i Göteborg från och med den 1 januari 2013. Syftet med trängselskatten är att förbättra framkomligheten och miljön i Göteborg, men även att bidra till finansieringen av investeringar i kollektivtrafik, järnväg och väg.

Uttaget av trängselskatt ska bidra till avlastning på de mest trafikerade vägarna i centrala Göteborg. Vidare ska trängselskatten medverka till att dels minska kvävedioxidutsläppen i de delar av kommunen där miljökvalitetsnormen överskrids, dels minska trafiken på genomfartsleder. Intäkterna ska användas till finansieringen av investeringar i kollektivtrafik, järnväg och väg, bland annat Västlänken (en järnvägstunnel under centrala Göteborg) samt en ny älvförbindelse vid Marieholm.

Trängselskatt föreslås betalas med olika belopp (8, 13 resp. 18 kronor) vid olika tidpunkter för passage av vissa angivna betalstationer mellan klockan 6.00 och 18.29 under vardagar. Lördagar, helgdagar, dagar före helgdag och juli månad ska någon skatt inte tas ut.

Vidare anges att trängselskattelagen kan behövas ses över i vissa avseenden (bl.a. ändringar som är relaterade till den tilläggsavgift som tillkommer vid obetald trängselskatt). Dessa frågor föreslås dock beredas separat.

De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 januari 2011 och tillämpas från och med den 1 januari 2013.

Nya regler om koncernavdrag

Pressmeddelande                                                                                            31 mars 2010                                                                        Finansdepartementet

Nya regler om koncernavdrag

I en proposition som överlämnats till riksdagen i dag föreslår regeringen nya regler om koncernavdrag för att anpassa de svenska reglerna till EU-rätten. Förslaget innebär att ett svenskt moderföretag i vissa fall ska få göra avdrag för en förlust hos ett helägt utländskt dotterföretag inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). Det måste dock röra sig om en slutlig förlust i ett likviderat dotterföretag.

Regeringsrätten har i flera domar kommit fram till att de svenska reglerna om koncernbidrag strider mot EU-rätten eftersom de inte tillåter ett svenskt moderföretag att göra avdrag för en slutlig förlust i ett utländskt helägt dotterföretag.

För att åtgärda detta föreslås nu särskilda regler för de situationer som omfattas av Regeringsrättens domar. De utformas som ett särskilt regelverk om koncernavdrag, som ligger vid sidan om befintliga regler om koncernbidrag. Förslaget innebär att ett svenskt moderföretag får göra avdrag för en slutlig förlust hos ett helägt utländskt dotterföretag inom EES om dotterföretaget har likviderats med en slutlig förlust som följd. Avdraget för denna förlust får dock inte leda till underskott i den svenska delen av koncernen. Avdragsrätten är dessutom förenad med särskilda villkor som ska säkerställa att det är fråga om en verklig och slutlig förlust.

Pressmeddelande 31 mars 2010 från tre departement

Pressmeddelande 31 mars 2010                                                     Finansdepartementet Kulturdepartementet Integrations- och jämställdhetsdepartementet

Minskade egenavgifter

Pressmeddelande 30 mars 2010                                              Finansdepartementet                                                                                                       

Minskade egenavgifter för att göra det mer attraktivt att driva företag 
                                                                                                          Regeringen har idag lämnat en proposition till riksdagen som innehåller det förslag till nedsättning av egenavgifter som regeringen presenterade i samband med budgetpropositionen för 2010. Egenavgifterna föreslås minska med 5 procentenheter, dock högst 10 000 kronor per år. Minskade egenavgifter ökar de enskilda näringsidkarnas disponibla inkomst och gör det mer attraktivt att driva ett eget företag. Det kan sänka tröskeln för dem som överväger att starta företag och bidra till att fler företag kan fortsätta sin verksamhet.

För att få lägre egenavgift måste avgiftsunderlaget för egenavgifterna överstiga 40 000 kronor. Den avgiftsskyldige måste också ha fyllt 26 men inte 65 år vid årets ingång. Dessutom måste sänkningen av avgifterna uppfylla villkoren enligt kommissionens regelverk för stöd av mindre betydelse.

För den som bedriver verksamhet inom flera sektorer föreslås vissa särskilda bestämmelser. För handelsbolag och andra fall där verksamhet bedrivs gemensamt får egenavgifterna minskas med högst 20 000 kronor för samtliga delägare tillsammans.

Avtal om informationsutbyte med Saint Kitts och Nevis

Pressmeddelande 29 mars 2010 Finansdepartementet

Avtal om informationsutbyte med Saint Kitts och Nevis förhindrar skattefusk

Sverige har den 24 mars 2010 undertecknat ett avtal om informationsutbyte i skatteärenden med Saint Kitts och Nevis. Avtalet gör det möjligt för Skatteverket och St. Kitts och Nevis skatteförvaltning att utbyta upplysningar i skatteärenden.

Avtal om informationsutbyte med St. Vincent och Grenadinerna

Pressmeddelande 29 mars 2010 Finansdepartementet

Avtal om informationsutbyte med St. Vincent och Grenadinerna förhindrar skattefusk

Sverige har den 24 mars 2010 undertecknat ett avtal om informationsutbyte i skatteärenden med St. Vincent och Grenadinerna. Avtalet gör det möjligt för Skatteverket och St. Vincent och Grenadinernas skatteförvaltning att utbyta upplysningar i skatteärenden.

Finansiering av slopad revisionsplikt

Pressmeddelande 26 mars 2010 Finansdepartementet

Finansiering av slopad revisionsplikt

Finansdepartementet föreslår i en promemoria att fastighetsskatten för vattenkraftverk höjs samt att stämpelskatten för juridiska personers förvärv av fast egendom och tomträtter höjs. Skattehöjningarna bidrar bland annat till finansiering av slopad revisionsplikt.

Informationsutbytesavtal med Andorra

Pressmeddelande 18 mars 2010 Finansdepartementet

Informationsutbytesavtal med Andorra till riksdagen för godkännande

Regeringen föreslår att riksdagen godkänner det avtal om utbyte av upplysningar i skatteärenden med Andorra som undertecknades den 24 februari 2010.

Avtalet gör det möjligt för de svenska skattemyndigheterna att utbyta upplysningar i skatteärenden med myndigheterna i Andorra och på så sätt bistå varandra vid skatteutredningar. Det är ett viktigt medel för en effektiv skattekontroll.

Informationsutbytesavtal med Bahamas

Pressmeddelande 10 mars 2010 Finansdepartementet

Avtal om informationsutbyte med Bahamas förhindrar skattefusk

Informationsutbytesavtal med San Marino till riksdagen för godkännande

Pressmeddelande
3 mars 2010
Finansdepartementet

Informationsutbytesavtal med San Marino till riksdagen för godkännande

Regeringen föreslår att riksdagen godkänner det avtal om utbyte av upplysningar i skatteärenden med San Marino som undertecknades den 12 januari 2010.

Avtalet gör det möjligt för de svenska skattemyndigheterna att utbyta upplysningar i skatteärenden med myndigheterna i San Marino och på så sätt bistå varandra vid skatteutredningar. Det är ett viktigt medel för en effektiv skattekontroll.

Proposition

Pressmeddelande
3 mars 2010
Finansdepartementet

Informationsutbytesavtal med Turks- och Caicosöarna till riksdagen för godkännande

Regeringen föreslår att riksdagen godkänner det avtal om utbyte av upplysningar i skatteärenden med Turks- och Caicosöarna som undertecknades den 16 december 2009.

Avtalet gör det möjligt för de svenska skattemyndigheterna att utbyta upplysningar i skatteärenden med myndigheterna i Turks- och Caicosöarna och på så sätt bistå varandra vid skatteutredningar. Det är ett viktigt medel för en effektiv skattekontroll.

Proposition

Pressmeddelande
3 mars 2010
Finansdepartementet

Informationsutbytesavtal med Samoa till riksdagen för godkännande

Regeringen föreslår att riksdagen godkänner det avtal om utbyte av upplysningar i skatteärenden med Samoa som undertecknades den 16 december 2009.

Avtalet gör det möjligt för de svenska skattemyndigheterna att utbyta upplysningar i skatteärenden med myndigheterna i Samoa och på så sätt bistå varandra vid skatteutredningar. Det är ett viktigt medel för en effektiv skattekontroll.

Proposition

ressmeddelande
3 mars 2010
Finansdepartementet

Informationsutbytesavtal med Gibraltar till riksdagen för godkännande

Regeringen föreslår att riksdagen godkänner det avtal om utbyte av upplysningar i skatteärenden med Gibraltar som undertecknades den 16 december 2009.

Avtalet gör det möjligt för de svenska skattemyndigheterna att utbyta upplysningar i skatteärenden med myndigheterna i Gibraltar och på så sätt bistå varandra vid skatteutredningar. Det är ett viktigt medel för en effektiv skattekontroll.

Proposition

Pressmeddelande
3 mars 2010
Finansdepartementet

Informationsutbytesavtal med Cooköarna till riksdagen för godkännande

Regeringen föreslår att riksdagen godkänner det avtal om utbyte av upplysningar i skatteärenden med Cooköarna som undertecknades den 16 december 2009.

Avtalet gör det möjligt för de svenska skattemyndigheterna att utbyta upplysningar i skatteärenden med myndigheterna i Cooköarna och på så sätt bistå varandra vid skatteutredningar. Det är ett viktigt medel för en effektiv skattekontroll.

Proposition

Pressmeddelande
3 mars 2010
Finansdepartementet

Informationsutbytesavtal med Anguilla till riksdagen för godkännande

Regeringen föreslår att riksdagen godkänner det avtal om utbyte av upplysningar i skatteärenden med Anguilla som undertecknades den 14 december 2009.

Avtalet gör det möjligt för de svenska skattemyndigheterna att utbyta upplysningar i skatteärenden med myndigheterna i Anguilla och på så sätt bistå varandra vid skatteutredningar. Det är ett viktigt medel för en effektiv skattekontroll.

Proposition

Pressmeddelande
3 mars 2010
Finansdepartementet

Införande av trängselskatt i Göteborg

I enlighet med en framställan av Vägverket och Göteborgs kommun föreslår Finansdepartementet i en departementspromemoria att trängselskatt ska införas i Göteborgs kommun.

I en framställan, som inkom till Finansdepartementet den 1 februari 2010, föreslår Göteborgs kommun och Vägverket och att trängselskatt ska införas i Göteborg.

Lagstiftning

Pressmeddelande 24 februari 2010

Finansdepartementet

Avtal om informationsutbyte med Andorra förhindrar skattefusk

Sverige har i dag undertecknat ett avtal om informationsutbyte i skatteärenden med Andorra. Avtalet gör det möjligt för Skatteverket och Andorras skatteförvaltning att utbyta upplysningar i skatteärenden.

Lagrådsremiss

Pressmeddelande 19 februari 2010

Bättre skattemässiga förutsättningar för biogas och landansluten el för fartyg

Regeringen föreslår förbättrade skattemässiga förutsättningar för biogas och landansluten el till fartyg som ligger i hamn. Syftet är att öka användningen av förnybar energi och minska utsläppen. Förslaget remitteras till Lagrådet idag.

För att stimulera användningen av biogas föreslår regeringen ändringar i skattereglerna. Därmed förbättras Sveriges möjligheter att nå målet om andel förnybar energi till 2020.

Lagstiftning

Pressmeddelande
18 februari 2010
Finansdepartementet

Nya regler om koncernavdrag

Regeringen föreslår nya regler om koncernavdrag för att anpassa de svenska reglerna till EU-rätten. Förslaget innebär att ett svenskt moderföretag i vissa fall ska få göra avdrag för en förlust hos ett helägt utländskt dotterföretag inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). Det måste dock röra sig om en slutlig förlust i ett likviderat dotterföretag. Förslaget lämnas i en remiss till Lagrådet i dag.

Regeringsrätten har i flera domar kommit fram till att de svenska reglerna om koncernbidrag strider mot EU-rätten eftersom de inte tillåter ett svenskt moderföretag att göra avdrag för en slutlig förlust i ett utländskt helägt dotterföretag.

Minskade egenavgifter

Minskade egenavgifter för att göra det mer attraktivt att driva företag Egenavgifterna föreslås minska med 5 procentenheter, dock högst 10 000 kronor per år. Läs mera här.

Sidor