En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

HFD 2020 ref. 63

Målnummer: 921-20

Avdelning:     

Avgörandedatum: 2020-11-17

Rubrik: Frågan om en s.k. nyckelperson i en företagsgrupp inom riskkapitalbranschen ska anses ha väsentlig anknytning till Sverige efter utflyttning till ett annat land har inte ansetts kunna besvaras genom förhandsbesked. Förhandsbesked om inkomstskatt.

Lagrum:

HFD 2020 ref. 59

Målnummer: 459-20

Avdelning:     

Avgörandedatum: 2020-11-13

Rubrik: Fråga om vad som krävs för att en kreditnota ska anses vara utfärdad och redovisning av felaktigt debiterad mervärdesskatt därmed ska kunna ändras.

HFD 2020 ref. 58

Målnr 6472-19

Avgörandedatum: 2020-11-10

Rubrik: Fråga om en person som lämnar en gåva i form av aktier till en stiftelse ska utdelningsbeskattas på grund av att aktiegåvan är ett led i ett förutbestämt förfarande som innefattar att aktierna ska lösas in eller att det bolag som har gett ut dem ska likvideras sedan gåvan fullbordats. Förhandsbesked om inkomstskatt.

HFD 2020 ref. 56

Målnummer: 774-19

Avdelning:     

Avgörandedatum: 2020-10-26

Rubrik: Förhållanden som redan har beaktats vid beskattningen ska inte påverka beräkningen av underlaget för skattetillägg.

Lagrum: 49 kap. 19 § skatteförfarandelagen (2011:1244)

Rättsfall:

HFD 2020 ref. 54

Målnummer: 3784-20

Avdelning:     

Avgörandedatum: 2020-10-29

Rubrik: Fråga om vad som menas med "avsedd för varaktigt bruk" enligt lagen om skatt på plastbärkassar. Förhandsbesked om punktskatt.

Lagrum: 2 § lagen (2020:32) om skatt på plastbärkassar

Rättsfall:

HFD 2020 ref. 52

Målnummer: 3318-19

Avdelning:     

Avgörandedatum: 2020-10-26

Rubrik: Fråga om förutsättningar för att vid ordinarie omprövning och genom efterbeskattning skönsmässigt beskatta en person för kontantinsättningar som gjorts på dennes bankkonto.

Lagrum:

HFD 2020 ref. 49

Målnummer: 6446-19

Avdelning:     

Avgörandedatum: 2020-10-07

Rubrik: Fråga dels om andelsägare i ett bolag i Luxemburg ska CFC-beskattas för bolagets inkomster, dels om utdelningar och kapitalvinster på andelarna i bolaget ska tas upp endast till fem sjättedelar med stöd av inkomstskattelagen eller EUF-fördraget. Förhandsbesked om inkomstskatt.

HFD 2020 ref. 48

Målnummer: 1852-20

Avdelning:    

Avgörandedatum: 2020-10-13

Rubrik: Fordringar som utgör lagertillgångar får värderas till upplupet anskaffningsvärde vid tillämpningen av 17 kap. 3 § inkomstskattelagen. Förhandsbesked om inkomstskatt.

Lagrum:

HFD 2020 ref. 44

Målnummer: 2412-19

Avdelning:     

Avgörandedatum: 2020-09-21

Rubrik: Avdragsrätt har inte ansetts föreligga för ingående mervärdesskatt avseende kostnader för reparation och underhåll av en fastighet som har använts för skattepliktig uthyrning när fastigheten efter renoveringen skulle användas för uthyrning som är undantagen från skatteplikt.

HFD 2020 ref. 43

Målnummer: 378-20

Avdelning:     

Avgörandedatum: 2020-09-18

Rubrik: En bank har en efterställd skuld som bara delvis får ingå i bankens kapitalbas. Banken har ansetts ha rätt till avdrag för ränta på den del av skulden som inte får ingå i kapitalbasen. Förhandsbesked om inkomstskatt.

HFD 2020 ref. 39

Målnummer: 406-20

Avdelning:     

Avgörandedatum: 2020-09-08

HFD 2020 ref. 36

Målnummer: 4959-19

Avdelning:     

Avgörandedatum: 2020-05-25

Rubrik: Fråga om i vilken utsträckning uppgifter på ett skattekonto omfattas av sekretess.

Lagrum: 27 kap. 1 § första och andra stycket offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Rättsfall:

HFD 2020 ref. 35

Målnummer: 6562-19

Avdelning:     

Avgörandedatum: 2020-07-02

Rubrik: En privat tandvårdskliniks förvärv av tjänster från en utländsk tandläkare har ansetts avse mervärdesskattepliktig personaluthyrning, inte från skatteplikt undantagna tandvårdstjänster. Förhandsbesked om mervärdesskatt.

Lagrum:

HFD 2020 ref. 33

Målnummer: 5705-19

Avdelning:     

Avgörandedatum: 2020-06-26

Rubrik: Ett friskvårdsbidrag som används till en fortsättningskurs i hästkörning (I) respektive för att träna fält- och westernskytte (II) har ansetts utgöra skattefri personalvårds-förmån. Förhandsbesked om inkomstskatt.

HFD 2020 ref. 31

Målnummer: 2858-18

Avdelning:     

Avgörandedatum: 2020-06-12

Rubrik: En värdepappersfond som är organiserad i form av en unit trust och omfattas av UCITS-direktivet är utdelningsberättigad vid tillämpningen av kupongskattelagens bestämmelser om återbetalning av kupongskatt.

HFD 2020 ref. 30

Målnummer: 1508-19

Avdelning:    

Avgörandedatum: 2020-06-05

Rubrik: Ett uppdrag som programledare för ett radioprogram har huvudsakligen ansetts innefatta en överlåtelse av upphovsrätt och har beskattats med sex procent mervärdesskatt (jfr RÅ 1999 ref. 9).

HFD 2020 ref. 29

Målnummer: 2644-19

Avdelning:   

Avgörandedatum: 2020-05-26

Rubrik: Låneförmedling via en digital plattform har ansetts vara en sådan bank- och finansieringstjänst som är undantagen från skatteplikt. Förhandsbesked om mervärdesskatt.

Lagrum:

HFD 2020 ref. 26

Målnummer: 6422-18

Avdelning:     

Avgörandedatum: 2020-05-14

Rubrik: Fråga om en kammarrätt, mot bakgrund av artiklarna 8 och 13 i EKMR, är skyldig att pröva ett överklagande av en förvaltningsrätts dom om bevissäkring i sak trots att bevissäkringen redan verkställts vid tiden för kammarrättens prövning. Jfr RÅ 2007 ref. 80.

Lagrum:

HFD 2020 ref. 25

Målnummer: 3573-19

Avdelning:    

Avgörandedatum: 2020-05-22

Rubrik: En persons tillfälliga bosättning på familjens fritidsfastighet före utflyttning från Sverige har inte medfört att denne ansetts ha väsentlig anknytning hit. Förhandsbesked om inkomstskatt.

HFD 2020 ref. 23

Målnummer: 2046-19

Avdelning:     

Avgörandedatum: 2020-04-28

Rubrik: Ansökan om förhandsbesked har avvisats på grund av ofullständigt underlag.

Lagrum: 7 § andra stycket och 12 § första stycket lagen (1998:189) om förhandsbesked i skattefrågor

Rättsfall:

HFD 2020 ref. 21

Målnummer: 2651-19

Avdelning:     

Avgörandedatum: 2020-04-15

Rubrik: Fråga om ett skuldförhållande mellan ett investmentbolag och dess dotterbolag ska anses ha uppkommit uteslutande eller så gott som uteslutande för att intressegemenskapen ska få en väsentlig skatteförmån. Förhandsbesked om inkomstskatt.

HFD 2020 ref. 17

Målnummer: 960-19

Avdelning:   

Avgörandedatum: 2020-01-27

Rubrik: Rätt till återbetalning av ingående skatt avseende förvärv som hänför sig till omsättning av tjänster i ett annat EU land saknas när omsättningen är undantagen från skatteplikt i det andra EU-landet. Förhandsbesked om mervärdesskatt.

Lagrum:

HFD 2020 ref. 16

Målnummer: 3579-19

Avdelning:     

Avgörandedatum: 2020-04-07

Rubrik: En domare i kammarrätten som fått anställning som sektionschef vid Skatteverkets rättsavdelning har ansetts jävig att delta i det slutliga avgörandet av ett mål som Skatteverket var part i. Domen har undanröjts och målen visats åter till kammarrätten för ny handläggning.

HFD 2020 ref. 10

Målnummer: 606-19

Avdelning:  

Avgörandedatum: 2020-03-06

Rubrik: Köparens transaktionsutgifter i samband med förvärv av andelar i ett underskottsföretag får beaktas som en del av utgiften för förvärvet vid beräkning av beloppsspärren.

Lagrum: 40 kap. 15 § inkomstskattelagen (1999:1229)

Rättsfall:

HFD 2020 ref. 10

Målnummer: 606-19

Avdelning:  

Avgörandedatum: 2020-03-06

Rubrik: Köparens transaktionsutgifter i samband med förvärv av andelar i ett underskottsföretag får beaktas som en del av utgiften för förvärvet vid beräkning av beloppsspärren.

Lagrum: 40 kap. 15 § inkomstskattelagen (1999:1229)

Rättsfall:

Sidor