En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

HFD 2021 ref. 6

Målnummer: 6471-19

Avdelning:     

Avgörandedatum: 2021-02-04

Rubrik: Fråga om tillhandahållande av s.k. aktivitetsbaserade arbetsplatser är undantaget från skatteplikt såsom upplåtelse av fastighet (I och II). Förhandsbesked om mervärdesskatt.

Lagrum:

•  3 kap. 1 § och 2 § mervärdesskattelagen (1994:200)

HFD 2021 ref. 5

Målnummer: 5829-19

Avdelning:    

Avgörandedatum: 2021-02-04

Rubrik: Ett bolags tillhandahållande av s.k. co-locationtjänster i ett datacenter har ansetts skattepliktigt. Förhandsbesked om mervärdesskatt.

Lagrum:

•  3 kap. 1 § och 2 § mervärdesskattelagen (1994:200)

HFD 2021 ref. 2

Målnummer: 4634-19

Avdelning:  

Avgörandedatum: 2021-02-09

Rubrik: Fråga om Svenska kyrkans tillhandahållanden av vissa tjänster till sina församlingar, kyrkliga samfälligheter och stift ska inkomst- och mervärdesbeskattas.

Lagrum:

•  13 kap. 1 § inkomstskattelagen (1999:1229)

HFD 2021 ref. 27

Målnummer: 3195-20

Avdelning:     

Avgörandedatum: 2021-05-10

Rubrik: En avgift som en kreditgivare betalar till ett bolag som bedriver låneförmedling via en digital plattform har inte ansetts vara en förvaltningsutgift utan en avdragsgill kostnad i inkomstslaget kapital. Förhandsbesked om inkomstskatt.

HFD 2021 ref 26

Målnummer: 178-21

Avdelning:     

Avgörandedatum: 2021-05-10

Rubrik: Vid prövningen av om rekvisitet "avsedd för varaktigt bruk" i lagen om skatt på plastbärkassar är uppfyllt, har det förhållandet att en kasse är tillverkad av fullt nedbrytbart material inte kunnat tillmätas någon betydelse. Förhandsbesked om punktskatt.

HFD 2021 ref. 23

Målnummer: 655-20

Avdelning:     

Avgörandedatum: 2021-04-27

Rubrik: Det saknas lagstöd för att bevilja bevissäkring av handlingar som är lagrade i en s.k. molntjänst.

Lagrum:

•  2 kap. 6 § och 20 § regeringsformen (1974:152)

•  45 kap. skatteförfarandelagen (2011:1244)

Rättsfall:

HFD 2021 ref. 21

Målnummer: 4583-19

Avdelning:     

Avgörandedatum: 2021-04-19

Rubrik: Avdrag får inte vägras för kostnader i en näringsverksamhet, eller för ingående mervärdesskatt som hänför sig till sådana kostnader, på den grunden att de avser tillgångar som ägs av någon annan än den som bedriver verksamheten.

Lagrum:

HFD 2021 ref. 18

Målnummer: 6100-19

Avdelning:   

Avgörandedatum: 2021-04-06

HFD 2021 ref. 16

Målnummer: 4262-20

Avdelning:     

Avgörandedatum: 2021-03-23

Rubrik: Fråga om avdrag för ingående skatt som hänför sig till driftskostnader och leasingavgifter för personbilar när den beskattningsbara personen omsätter både skattepliktiga och från skatteplikt undantagna tjänster. Förhandsbesked om mervärdesskatt.

HFD 2021 ref. 15

Målnummer: 5806-20

Avdelning:     

Avgörandedatum: 2021-03-22

Rubrik: Beskattning av uppskovsbelopp från ett andelsbyte ska ske med stöd av 3 kap. 19 § inkomstskattelagen när de mottagna andelarna överförs till ett investeringssparkonto, även när personen har varit bosatt utomlands i mer än tio år efter andelsbytet. Förhandsbesked om inkomstskatt.

HFD 2021 ref. 14

Målnummer: 4044-19

Avdelning:     

Avgörandedatum: 2021-03-17

Rubrik: Fråga om utrangeringsavdrag enligt 19 kap. 7 § inkomstskattelagen ska göras trots att en byggnad inte har rivits i sin helhet.

Lagrum: 19 kap. 7 § inkomstskattelagen (1999:1229)

Rättsfall:

HFD 2021 ref. 9

Målnummer: 4058-20

Avdelning:  

Avgörandedatum: 2021-02-18

Rubrik: En ansökan om förhandsbesked avsåg en fråga som redan var besvarad i Högsta förvaltningsdomstolens praxis och ansökningen avvisades därför i den delen. Även fråga om hur styrelsearvoden i ömsesidiga försäkringsbolag och ideella föreningar ska beskattas. Förhandsbesked om inkomstskatt.

HFD 2021 ref. 4

Målnummer: 3808-20

Avdelning:     

Avgörandedatum: 2021-02-02

HFD 2020 ref. 68

Målnr 2097-19

Avdelning:  

Avgörandedatum: 2020-12-04

Rubrik: Vid tillämpning av de s.k. ränteavdragsbegränsningsreglerna har investerarna i en fond ansetts vara långivare till ett bolag när fordringarna på bolaget har ingått i fondförmögenheten. De investerare som är företag har vidare ansetts vara i intressegemenskap med bolaget.

HFD 2020 ref. 65

Målnummer: 3199-20

Avdelning:     

Avgörandedatum: 2020-11-23

HFD 2020 ref. 64

Målnummer: 5609-19

Avdelning:     

Avgörandedatum: 2020-12-21

Rubrik: Fråga om rätt till ersättning i mål om företrädaransvar.

Lagrum: 43 kap. 1 § skatteförfarandelagen (2011:1244)

Rättsfall:

REFERAT

HFD 2020 ref. 63

Målnummer: 921-20

Avdelning:     

Avgörandedatum: 2020-11-17

Rubrik: Frågan om en s.k. nyckelperson i en företagsgrupp inom riskkapitalbranschen ska anses ha väsentlig anknytning till Sverige efter utflyttning till ett annat land har inte ansetts kunna besvaras genom förhandsbesked. Förhandsbesked om inkomstskatt.

Lagrum:

HFD 2020 ref. 59

Målnummer: 459-20

Avdelning:     

Avgörandedatum: 2020-11-13

Rubrik: Fråga om vad som krävs för att en kreditnota ska anses vara utfärdad och redovisning av felaktigt debiterad mervärdesskatt därmed ska kunna ändras.

HFD 2020 ref. 58

Målnr 6472-19

Avgörandedatum: 2020-11-10

Rubrik: Fråga om en person som lämnar en gåva i form av aktier till en stiftelse ska utdelningsbeskattas på grund av att aktiegåvan är ett led i ett förutbestämt förfarande som innefattar att aktierna ska lösas in eller att det bolag som har gett ut dem ska likvideras sedan gåvan fullbordats. Förhandsbesked om inkomstskatt.

HFD 2020 ref. 56

Målnummer: 774-19

Avdelning:     

Avgörandedatum: 2020-10-26

Rubrik: Förhållanden som redan har beaktats vid beskattningen ska inte påverka beräkningen av underlaget för skattetillägg.

Lagrum: 49 kap. 19 § skatteförfarandelagen (2011:1244)

Rättsfall:

HFD 2020 ref. 54

Målnummer: 3784-20

Avdelning:     

Avgörandedatum: 2020-10-29

Rubrik: Fråga om vad som menas med "avsedd för varaktigt bruk" enligt lagen om skatt på plastbärkassar. Förhandsbesked om punktskatt.

Lagrum: 2 § lagen (2020:32) om skatt på plastbärkassar

Rättsfall:

HFD 2020 ref. 52

Målnummer: 3318-19

Avdelning:     

Avgörandedatum: 2020-10-26

Rubrik: Fråga om förutsättningar för att vid ordinarie omprövning och genom efterbeskattning skönsmässigt beskatta en person för kontantinsättningar som gjorts på dennes bankkonto.

Lagrum:

HFD 2020 ref. 49

Målnummer: 6446-19

Avdelning:     

Avgörandedatum: 2020-10-07

Rubrik: Fråga dels om andelsägare i ett bolag i Luxemburg ska CFC-beskattas för bolagets inkomster, dels om utdelningar och kapitalvinster på andelarna i bolaget ska tas upp endast till fem sjättedelar med stöd av inkomstskattelagen eller EUF-fördraget. Förhandsbesked om inkomstskatt.

HFD 2020 ref. 48

Målnummer: 1852-20

Avdelning:    

Avgörandedatum: 2020-10-13

Rubrik: Fordringar som utgör lagertillgångar får värderas till upplupet anskaffningsvärde vid tillämpningen av 17 kap. 3 § inkomstskattelagen. Förhandsbesked om inkomstskatt.

Lagrum:

HFD 2020 ref. 44

Målnummer: 2412-19

Avdelning:     

Avgörandedatum: 2020-09-21

Rubrik: Avdragsrätt har inte ansetts föreligga för ingående mervärdesskatt avseende kostnader för reparation och underhåll av en fastighet som har använts för skattepliktig uthyrning när fastigheten efter renoveringen skulle användas för uthyrning som är undantagen från skatteplikt.

Sidor