En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

HFD 2020 ref. 9

Målnummer: 3228-19

Avdelning:  

Avgörandedatum: 2020-02-11

Rubrik: Skattskyldigheten för ännu inte utbetald ersättning för upplåten avverkningsrätt till skog avseende en viss fastighet kan inte föras över till en gåvotagare när fastigheten ges bort med fordringen på ersättning. Förhandsbesked om inkomstskatt.

Lagrum:

HFD 2020 ref. 5

Målnummer: 3478-19

Avdelning:    

Avgörandedatum: 2020-02-05

Rubrik: Ett bolags tillhandahållande av en specialistläkare till en privat vårdgivare som driver ett sjukhus har ansetts som en mervärdesskattepliktig personaluthyrningstjänst, inte som en från skatteplikt undantagen sjukvårdstjänst. Förhandsbesked om mervärdesskatt.

Lagrum:

HFD 2020 ref. 3

Målnummer: 3727-18

Avdelning:   

Avgörandedatum: 2020-02-11

HFD 2020 ref. 2

Målnummer: 586-19

Avdelning:   

Avgörandedatum: 2020-01-21

Rubrik: Fråga om hur en kunds betalning för hushållsarbete ska fördelas mellan skattereduktionsgrundande arbetskostnad och övriga kostnader när arbetskostnaden har uppskattats till ett skäligt belopp.

Lagrum:

HFD 2020 ref. 1

Målnummer: 4432-19

Avdelning:   

Avgörandedatum: 2020-01-08

Rubrik: Riktad utdelning till delägare i fåmansföretag har inte medfört annan beskattning än den som följer av 57 kap. inkomstskattelagen.

Lagrum:

•          10 kap. 1 § inkomstskattelagen (1999:1229)

HFD 2019 ref. 68

Målnummer: 5824-18

Avdelning: 

Avgörandedatum: 2019-12-17

HFD 2019 ref. 67

Målnummer: 1502-18

Avdelning:

Avgörandedatum: 2019-12-19

Rubrik: Fråga om ett kommunalt bolags prissättning av utfört arbete avseende anslutning till bolagets fibernät innebär att arbetet inte räknas som skattereduktionsgrundande hushållsarbete på grund av att kommunen ska anses ha lämnat bidrag eller annat ekonomiskt stöd för arbetet.

HFD 2019 ref. 62

Målnummer: 4028-18

Avdelning:     

Avgörandedatum: 2019-12-16

Rubrik: En tobaksprodukt har ansetts vara röktobak och därmed skattepliktig till tobaksskatt.

Lagrum:

•          1 § och 1 c § lagen (1994:1563) om tobaksskatt

HFD 2019 ref. 60

Målnummer: 3161-18

Avdelning:     

Avgörandedatum: 2019-12-06

Rubrik: Vid uttag av arbetsgivaravgifter har det inte funnits förutsättningar för att åsidosätta ett uppdragsavtal och bortse från det förhållandet att den som i avtalet har angetts som uppdragstagare varit godkänd för F-skatt.

Lagrum:

HFD 2019 ref. 59

Målnummer: 5691-18

Avdelning:     

Avgörandedatum: 2019-12-02

Rubrik: En stiftelse som lämnar bidrag till ett aktiebolag som utan vinstsyfte bedriver utbildning och vetenskaplig forskning har ansetts främja ett allmännyttigt ändamål. Förhandsbesked om inkomstskatt.

HFD 2019 ref. 54

Målnummer: 1595-19

Avdelning:     

Avgörandedatum: 2019-12-03

HFD 2019 ref. 53

Målnummer: 843-18

Avdelning:      

Avgörandedatum:2019-11-08

Rubrik: Fråga om hur bestämmelserna om avdrag för kostnader för tryggande av pensionsutfästelser ska tillämpas på utfästelser till anställda i en utländsk filial som har lämnats och tryggats enligt en pensionsordning i det land där filialen är etablerad.

Lagrum:

HFD 2019 ref. 52

Målnummer: 494-19

Avdelning:      

Avgörandedatum: 2019-11-11

HFD 2019 ref. 51

Målnummer: 3573-18

Avdelning:    

Avgörandedatum: 2019-11-14

Rubrik: Innebörden av Skatteverkets kommunikationsskyldighet.

Lagrum: 40 kap. 3 § skatteförfarandelagen (2011:1244)

Rättsfall:

REFERAT

Bakgrund

HFD 2019 ref. 50

Målnummer: 6174-18

Avdelning:   

Avgörandedatum: 2019-10-25

Rubrik: Ingående mervärdesskatt som hänför sig till en installation av en solcellsanläggning på en bostadsbyggnad omfattas inte av avdragsförbudet för stadigvarande bostad till den del skatten kan anses hänförlig till skattepliktig försäljning av el.

HFD 2019 ref. 49

Målnummer: 842-19

Avdelning:    

Avgörandedatum: 2019-10-21

Rubrik: Ett amerikanskt s.k. DISC-bolag har inte ansetts motsvara ett svenskt aktiebolag vid tillämpningen av bestämmelserna om näringsbetingade andelar. Förhandsbesked om inkomstskatt.

Lagrum:

HFD 2019 ref. 40

Målnummer: 3746-18

Avdelning:   

Avgörandedatum: 2019-04-25

Rubrik: Ovillkorade aktieägartillskott som har lämnats till ett underskottsföretag får inte räknas med i utgiften för för-värvet av det bestämmande inflytandet vid tillämpning av beloppsspärren. Förhandsbesked om inkomstskatt.

HFD 2019 ref. 47

Målnummer: 3595-18

Avdelning:     

Avgörandedatum: 2019-10-08

Rubrik: Bostadsrätter som avyttrats av ett bolag har ansetts utgöra lagertillgångar.

Lagrum: 17 kap. 3 §, 25 kap. 3 § andra stycket och 25 a kap. 5 § första stycket inkomstskattelagen (1999:1229)

Rättsfall:

HFD 2019 ref. 46

Målnummer: 301-19

Avdelning:    

Avgörandedatum: 2019-10-03

Rubrik: Fråga om upplåtelse av möblerade lägenheter utgör skattepliktig rumsuthyrning i en verksamhet som liknar hotellrörelse. Förhandsbesked om mervärdesskatt.

Lagrum: 3 kap. 2 § och 3 § första stycket mervärdesskattelagen (1994:200)

HFD 2019 ref. 45

Målnummer: 876-19

Avdelning:      

Avgörandedatum: 2019-10-14

Rubrik: Tillhandahållande av en tjänst som innehåller flera delar, bl.a. ett system för kassahantering, har ansetts utgöra ett enda tillhandahållande som inte omfattas av undantaget från skatteplikt för bank- och finansieringstjänster. Förhandsbesked om mervärdesskatt.

Lagrum:

HFD 2019 ref. 44

Målnummer: 35-19

Avdelning:   

Avgörandedatum: 2019-09-23

Rubrik: En forsränningstur har inte ansetts vara en sådan tjänst avseende förevisning av naturområden m.m. som omfattas av reducerad skattesats. Förhandsbesked om mervärdesskatt.

Lagrum: 7 kap. 1 § tredje stycket 8 mervärdesskattelagen (1994:200)

HFD 2019 ref. 38

Målnummer: 5695-18

Avdelning:     

Avgörandedatum: 2019-09-20

Rubrik: En företrädare för en juridisk person har ansetts kunna bli betalningsskyldig för överskjutande ingående mervärdesskatt även om företrädaren inte personligen lämnat oriktiga uppgifter.v

HFD 2019 ref. 37

Målnummer: 5729-18

Avdelning:    

Avgörandedatum: 2019-09-18

Rubrik: En internetbaserad tränartjänst har inte ansetts vara en sådan tjänst inom idrottsområdet som omfattas av reducerad skattesats. Förhandsbesked om mervärdes-skatt.

Lagrum: 3 kap. 11 a § och 7 kap. 1 § mervärdesskattelagen (1994:200)

HFD 2019 ref. 36

Målnummer: 4135-18

Avdelning:    

Avgörandedatum: 2019-06-28

Rubrik: Fråga om ett företag har fått fast driftställe i Sverige enligt skatteavtalet mellan Sverige och Polen genom att tiden för byggnadsverksamhet här har överstigit tolv månader. Förhandsbesked om inkomstskatt.

Lagrum:

HFD 2019 ref. 33

Målnummer: 6561-18

Avdelning:  

Avgörandedatum: 2019-06-20

Rubrik: Ett bidrag från en arbetsgivare om 6 500 kr till friskvårdsaktiviteter utgör inte en personalvårdsförmån av mindre värde. Förhandsbesked om inkomstskatt.

Lagrum: 11 kap. 11 § inkomstskattelagen (1999:1229)

Rättsfall:

Sidor