En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

HFD 2018 ref.54

Målnummer: 4815-17 och 4816-17
 
Avdelning:

Avgörandedatum: 2018-07-03

Rubrik:
 
Vidbedömningen av om arbetsgivares utfästelse om avgångspension fram till 65 årsålder ryms inom allmän pensionsplan ska inte beaktas av arbetsgivarensamtidigt utfäst kompensation för bortfall av allmän pension som utfallerdärefter.

Lagrum:
•          58 kap. 11 § och 20 §inkomstskattelagen (1999:1229)

HFD 2018 ref. 43

Målnummer: 2690-17
 
Avdelning:

Avgörandedatum: 2018-06-26

Rubrik: Fråga om pensionsutbetalning på grund av tidigare tjänst inom FN-organ är skattepliktig (jfr RÅ84 1:25). Förhandsbesked om inkomstskatt.

Lagrum:
 
•          11 kap. 1 § inkomstskattelagen (1999:1229)

•          11 kap. 43 § inkomstskattelagen (1999:1229)

•          58 kap. 5 § inkomstskattelagen (1999:1229)

HFD 2018 ref. 42

Målnummer: 1003-18
 
Avdelning:

Avgörandedatum: 2018-06-19

Rubrik: Ett bolag kan bli skattskyldigt för tjänster som bolagets huvudkontor i Sverige tillhandahålls från en filial i ett annat EU-land på grund av att filialen ingår i en mervärdesskattegrupp i det landet. Förhandsbesked angående mervärdesskatt

Lagrum:
 
•          1 kap. 2 § första stycket 2 mervärdesskattelagen (1994:200)

HFD 2018 ref. 41

Målnummer: 7270-17
 
Avdelning:

Avgörandedatum: 2018-06-07

Rubrik: Ett bemanningsföretags uthyrning av vårdpersonal är inte undantagen från skatteplikt. Förhandsbesked om mervärdesskatt.

Lagrum:
 
•          3 kap. 4 § första stycket och 5 § första stycket mervärdesskattelagen (1994:200)

•          Artikel 132.1 b och c mervärdesskattedirektivet (2006/112/EG)

Rättsfall:

REFERAT

Bakgrund

HFD 2018 ref. 40

Målnummer: 5691-17
 
Avdelning:

Avgörandedatum: 2018-06-11

Rubrik: Mark som upplåtits av en kommun till en båtklubb för uppläggning av fritidsbåtar har ansetts upplåten för parkering av transportmedel i den mening som avses i mervärdesskattelagstiftningen, trots att marken inte varit särskilt anpassad för sådan parkering. Förhandsbesked om mervärdesskatt.

Lagrum: 3 kap. 3 § första stycket 5 mervärdesskattelagen (1994:200)

Rättsfall:

REFERAT

Bakgrund

HFD 2018 ref. 37

Målnummer: 4306-17
 
Avdelning:

Avgörandedatum: 2018-06-15

Rubrik: Ett aktiebolag, som förvärvat aktier i ett annat bolag och som i samband därmed tecknat en s.k. transaktionsförsäkring, har medgetts avdrag för utgiften för premien. Förhandsbesked om inkomstskatt.

Lagrum: 16 kap. 1 § första stycket och 44 kap. 14 § inkomstskattelagen (1999:1229)

Rättsfall:

REFERAT

Bakgrund

HFD 2018 ref. 36

Målnummer: 421-17
 
Avdelning:

Avgörandedatum: 2018-06-19

Rubrik: Ett avtal mellan säljare och köpare av ett kommanditbolag om att resultatet i bolaget ska tillfalla köparen har frångåtts vid beskattningen eftersom fördelningen av resultatet framstått som orimlig och uteslutande betingad av skatteskäl.

Lagrum: 5 kap. 3 § inkomstskattelagen (1999:1229)

Rättsfall: 

REFERAT

Bakgrund

HFD 2018 ref. 35

Målnummer: 5478-17
 
Avdelning:

Avgörandedatum: 2018-06-07

Rubrik: Allmänna ombudets ansökan om förhandsbesked har avvisats eftersom ansökan avsett mera allmänna frågeställningar som inte ansetts vara av det slaget att det finns ett allmänt intresse av ett snabbt avgörande.

Lagrum: 6 § 3 lagen (1998:189) om förhandsbesked i skattefrågor

Rättsfall: 

REFERAT

Bakgrund

HFD 2018 ref. 34

Målnummer: 5477-17

Avdelning:

Avgörandedatum: 2018-06-07

Rubrik: Tjänster som en stiftelse tillhandahåller företag enligt avtal om klimatkompensation har ansetts utgöra skattepliktig omsättning. Förhandsbesked om mervärdesskatt.

Lagrum:
 
•          1 kap. 1 § första stycket 1 mervärdesskattelagen (1994:200)

•          2 kap. 1 § tredje stycket 1 mervärdesskattelagen (1994:200)

Rättsfall:

REFERAT

Bakgrund

HFD 2018 ref. 32

Målnummer: 109-17
 
Avdelning:

Avgörandedatum: 2018-06-08

Rubrik: Rätt till ränta på återbetald kupongskatt som inte innehållits i strid med unionsrätten har inte ansetts föreligga.

Lagrum: 27 § kupongskattelagen (1970:624)

Rättsfall: 

REFERAT

Bakgrund

HFD 2018 ref. 31 mål nr 3939-17

Målnummer: 3939-17
 
Avdelning:

Avgörandedatum: 2018-06-04

Rubrik: En person kan anses vara verksam i betydande omfattning i ett fåmansföretag även om denne är anställd i ett annat företag och inom ramen för denna anställning utför tjänster åt fåmansföretaget.

Lagrum: 57 kap. 4 § första stycket 2 inkomstskattelagen (1999:1229)

Rättsfall: 

REFERAT

Bakgrund

HFD 2018 ref. 31 mål nr 3938-17

Målnummer: 3938-17

Avdelning:

Avgörandedatum: 2018-06-04

Rubrik: En person kan anses vara verksam i betydande omfattning i ett fåmansföretag även om denne är anställd i ett annat företag och inom ramen för denna anställning utför tjänster åt fåmansföretaget.

Lagrum: 57 kap. 4 § första stycket 2 inkomstskattelagen (1999:1229)

Rättsfall:

REFERAT

Bakgrund

HFD 2018 ref. 31 mål nr 3937-17

Målnummer: 3937-17

Avdelning:

Avgörandedatum: 2018-06-04

Rubrik: En person kan anses vara verksam i betydande omfattning i ett fåmansföretag även om denne är anställd i ett annat företag och inom ramen för denna anställning utför tjänster åt fåmansföretaget.

Lagrum: 57 kap. 4 § första stycket 2 inkomstskattelagen (1999:1229)

Rättsfall:

REFERAT

Bakgrund

HFD 2018 ref. 31 mål nr 3936-17

Målnummer: 3936-17
 
Avdelning:

Avgörandedatum: 2018-06-04

Rubrik: En person kan anses vara verksam i betydande omfattning i ett fåmansföretag även om denne är anställd i ett annat företag och inom ramen för denna anställning utför tjänster åt fåmansföretaget.

Lagrum: 57 kap. 4 § första stycket 2 inkomstskattelagen (1999:1229)

Rättsfall:

REFERAT

Bakgrund

HFD 2018 ref. 30

Målnummer: 6034-17
 
Avdelning:

Avgörandedatum: 2018-05-30

Rubrik: Fråga om den som flyttat utomlands likväl kan anses ha sin stadigvarande vistelse i Sverige (I och II). Förhandsbesked om inkomstskatt.

Lagrum: 3 kap. 3 § 2 inkomstskattelagen (1999:1229)

Rättsfall:

REFERAT

Bakgrund

HFD 2018 ref. 29

Målnummer: 4053-17
 
Avdelning:

Avgörandedatum: 2018-05-25

Rubrik: Ett skatterättsligt kommissionärsförhållande förutsätter att hela resultatet av kommissionärsverksamheten förs över till och beskattas hos kommittentföretaget. Förhandsbesked om inkomstskatt.

Lagrum: 36 kap. 3 § inkomstskattelagen (1999:1229)

Rättsfall:

REFERAT

Bakgrund

HFD 2018 ref. 27

Målnummer: 5896-17
 
Avdelning:

Avgörandedatum: 2018-05-14

Rubrik: Ett avtal varigenom den nyttjanderätt som ingår i en bostadsrätt utvidgas till att avse även en garageplats har inte ansetts innebära att bostadsrätten ska anses avyttrad. Även fråga om förutsättningar för att meddela förhandsbesked.

Lagrum:
 
•          41 kap. 1 § och 2 § inkomstskattelagen (1999:1229)

•          44 kap. 3 § inkomstskattelagen (1999:1229)

HFD 2018 ref. 26

Målnummer: 4307-17
 
Avdelning:

Avgörandedatum: 2018-05-03

Rubrik: Allmänna ombudets ansökan om förhandsbesked har avvisats eftersom det inte av ansökan har framkommit att det finns ett allmänt intresse av ett snabbt avgörande.

Lagrum: 6 § lag (1998:189) om förhandsbesked i skattefrågor

Rättsfall:

REFERAT

Bakgrund

HFD 2018 ref. 25

Målnummer: 6660-16 
 
Avdelning:

Avgörandedatum: 2018-02-20

Rubrik: En begränsat skattskyldig juridisk person som förvärvat en rätt till en andel av resultatet i ett svenskt kommanditbolag har inte ansetts skattskyldig här för inkomster som följer av denna rätt.

Lagrum:
 
•          5 kap. 1 § och 3 § inkomstskattelagen (1999:1229)

•          6 kap. 7 § och 11 § inkomstskattelagen (1999:1229)

Rättsfall:

REFERAT

HFD 2018 ref. 19

Målnummer: 1158-17

Avdelning:

Avgörandedatum: 2018-05-02

Rubrik: Förutsättningarna för att bevilja expertskatt är inte uppfyllda när ersättningen för arbetet i Sverige överstiger två prisbasbelopp per månad de två första åren av anställningsperioden men inte för tiden därefter.

Lagrum: 11 kap. 22 § inkomstskattelagen (1999:1229)

Rättsfall: 

REFERAT

Bakgrund

HFD 2018 ref. 18

Målnummer: 2964-17
 
Avdelning:

Avgörandedatum: 2018-03-29

Rubrik: Ett bolags utställningsverksamhet har inte ansetts utgöra sådan i museiverksamhet anordnad utställning som avses i mervärdesskattelagen och omfattas därmed inte av en reducerad skattesats. Förhandsbesked om mervärdesskatt.

Lagrum: 3 kap. 11 § 4 och 7 kap. 1 § tredje stycket 6 mervärdesskattelagen (1994:200)

Rättsfall: 

REFERAT

Bakgrund

HFD 2018 ref. 4

Målnummer: 3544-16
 
Avdelning:

Avgörandedatum: 2018-01-15

Rubrik: Fråga om hur det ska bedömas om en företrädare för en juridisk person uppsåtligen eller av grov oaktsamhet inte har betalat den juridiska personens skatter eller avgifter och därför ska åläggas betalningsskyldighet enligt reglerna om företrädaransvar.

Lagrum: 59 kap. 13 § skatteförfarandelagen (2011:1244)

Rättsfall:

REFERAT

Bakgrund

HFD 2018 ref. 16

Målnummer: 1624-17
 
Avdelning:

Avgörandedatum: 2018-03-16

Rubrik: Skatteförfarandelagens regler om rätt till ersättning för kostnader har inte ansetts tillämpliga i ett mål om återkallelse av ett godkännande som skattebefriad förbrukare enligt energiskattelagen.

Lagrum:
 
•          6 kap. 1 § lagen (1994:1776) om skatt på energi

•          43 kap. 1 § skatteförfarandelagen (2011:1244)
 

Rättsfall:

REFERAT

HFD 2018 ref. 11

Målnummer: 2771-17

Avdelning:

Avgörandedatum: 2018-02-27

Rubrik: Fråga om inkomstskatt respektive kupongskatt för utdelning från ett svenskt bolag efter det att ägaren till bolaget överfört aktierna till en trust. Förhandsbesked om inkomstskatt och kupongskatt.

Lagrum:
 
•          42 kap. 12 § inkomstskattelagen (1999:1229)

•          4 § kupongskattelagen (1970:624)

Rättsfall:

REFERAT

Bakgrund

HFD 2018 ref. 3

Målnummer: 693-17

Avdelning:

Avgörandedatum: 2018-01-12

Rubrik: En ansökan om förhandsbesked i en skattefråga har avvisats när ett sådant besked inte har ansetts vara av vikt för sökanden eller för en enhetlig rättstillämpning. Förhandsbesked avseende inkomstskatt.

Lagrum: 5 § lagen (1998:189) om förhandsbesked i skattefrågor

Rättsfall:

REFERAT

Bakgrund

Sidor