En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver privat hjälp av en skattekonsult.

HFD 2020 ref. 44

Målnummer: 2412-19

Avdelning:     

Avgörandedatum: 2020-09-21

Rubrik: Avdragsrätt har inte ansetts föreligga för ingående mervärdesskatt avseende kostnader för reparation och underhåll av en fastighet som har använts för skattepliktig uthyrning när fastigheten efter renoveringen skulle användas för uthyrning som är undantagen från skatteplikt.

HFD 2020 ref. 43

Målnummer: 378-20

Avdelning:     

Avgörandedatum: 2020-09-18

Rubrik: En bank har en efterställd skuld som bara delvis får ingå i bankens kapitalbas. Banken har ansetts ha rätt till avdrag för ränta på den del av skulden som inte får ingå i kapitalbasen. Förhandsbesked om inkomstskatt.

HFD 2020 ref. 39

Målnummer: 406-20

Avdelning:     

Avgörandedatum: 2020-09-08

HFD 2020 ref. 36

Målnummer: 4959-19

Avdelning:     

Avgörandedatum: 2020-05-25

Rubrik: Fråga om i vilken utsträckning uppgifter på ett skattekonto omfattas av sekretess.

Lagrum: 27 kap. 1 § första och andra stycket offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Rättsfall:

HFD 2020 ref. 35

Målnummer: 6562-19

Avdelning:     

Avgörandedatum: 2020-07-02

Rubrik: En privat tandvårdskliniks förvärv av tjänster från en utländsk tandläkare har ansetts avse mervärdesskattepliktig personaluthyrning, inte från skatteplikt undantagna tandvårdstjänster. Förhandsbesked om mervärdesskatt.

Lagrum:

HFD 2020 ref. 33

Målnummer: 5705-19

Avdelning:     

Avgörandedatum: 2020-06-26

Rubrik: Ett friskvårdsbidrag som används till en fortsättningskurs i hästkörning (I) respektive för att träna fält- och westernskytte (II) har ansetts utgöra skattefri personalvårds-förmån. Förhandsbesked om inkomstskatt.

HFD 2020 ref. 31

Målnummer: 2858-18

Avdelning:     

Avgörandedatum: 2020-06-12

Rubrik: En värdepappersfond som är organiserad i form av en unit trust och omfattas av UCITS-direktivet är utdelningsberättigad vid tillämpningen av kupongskattelagens bestämmelser om återbetalning av kupongskatt.

HFD 2020 ref. 30

Målnummer: 1508-19

Avdelning:    

Avgörandedatum: 2020-06-05

Rubrik: Ett uppdrag som programledare för ett radioprogram har huvudsakligen ansetts innefatta en överlåtelse av upphovsrätt och har beskattats med sex procent mervärdesskatt (jfr RÅ 1999 ref. 9).

HFD 2020 ref. 29

Målnummer: 2644-19

Avdelning:   

Avgörandedatum: 2020-05-26

Rubrik: Låneförmedling via en digital plattform har ansetts vara en sådan bank- och finansieringstjänst som är undantagen från skatteplikt. Förhandsbesked om mervärdesskatt.

Lagrum:

HFD 2020 ref. 26

Målnummer: 6422-18

Avdelning:     

Avgörandedatum: 2020-05-14

Rubrik: Fråga om en kammarrätt, mot bakgrund av artiklarna 8 och 13 i EKMR, är skyldig att pröva ett överklagande av en förvaltningsrätts dom om bevissäkring i sak trots att bevissäkringen redan verkställts vid tiden för kammarrättens prövning. Jfr RÅ 2007 ref. 80.

Lagrum:

HFD 2020 ref. 25

Målnummer: 3573-19

Avdelning:    

Avgörandedatum: 2020-05-22

Rubrik: En persons tillfälliga bosättning på familjens fritidsfastighet före utflyttning från Sverige har inte medfört att denne ansetts ha väsentlig anknytning hit. Förhandsbesked om inkomstskatt.

HFD 2020 ref. 23

Målnummer: 2046-19

Avdelning:     

Avgörandedatum: 2020-04-28

Rubrik: Ansökan om förhandsbesked har avvisats på grund av ofullständigt underlag.

Lagrum: 7 § andra stycket och 12 § första stycket lagen (1998:189) om förhandsbesked i skattefrågor

Rättsfall:

HFD 2020 ref. 21

Målnummer: 2651-19

Avdelning:     

Avgörandedatum: 2020-04-15

Rubrik: Fråga om ett skuldförhållande mellan ett investmentbolag och dess dotterbolag ska anses ha uppkommit uteslutande eller så gott som uteslutande för att intressegemenskapen ska få en väsentlig skatteförmån. Förhandsbesked om inkomstskatt.

HFD 2020 ref. 17

Målnummer: 960-19

Avdelning:   

Avgörandedatum: 2020-01-27

Rubrik: Rätt till återbetalning av ingående skatt avseende förvärv som hänför sig till omsättning av tjänster i ett annat EU land saknas när omsättningen är undantagen från skatteplikt i det andra EU-landet. Förhandsbesked om mervärdesskatt.

Lagrum:

HFD 2020 ref. 16

Målnummer: 3579-19

Avdelning:     

Avgörandedatum: 2020-04-07

Rubrik: En domare i kammarrätten som fått anställning som sektionschef vid Skatteverkets rättsavdelning har ansetts jävig att delta i det slutliga avgörandet av ett mål som Skatteverket var part i. Domen har undanröjts och målen visats åter till kammarrätten för ny handläggning.

HFD 2020 ref. 10

Målnummer: 606-19

Avdelning:  

Avgörandedatum: 2020-03-06

Rubrik: Köparens transaktionsutgifter i samband med förvärv av andelar i ett underskottsföretag får beaktas som en del av utgiften för förvärvet vid beräkning av beloppsspärren.

Lagrum: 40 kap. 15 § inkomstskattelagen (1999:1229)

Rättsfall:

HFD 2020 ref. 10

Målnummer: 606-19

Avdelning:  

Avgörandedatum: 2020-03-06

Rubrik: Köparens transaktionsutgifter i samband med förvärv av andelar i ett underskottsföretag får beaktas som en del av utgiften för förvärvet vid beräkning av beloppsspärren.

Lagrum: 40 kap. 15 § inkomstskattelagen (1999:1229)

Rättsfall:

HFD 2020 ref. 9

Målnummer: 3228-19

Avdelning:  

Avgörandedatum: 2020-02-11

Rubrik: Skattskyldigheten för ännu inte utbetald ersättning för upplåten avverkningsrätt till skog avseende en viss fastighet kan inte föras över till en gåvotagare när fastigheten ges bort med fordringen på ersättning. Förhandsbesked om inkomstskatt.

Lagrum:

HFD 2020 ref. 5

Målnummer: 3478-19

Avdelning:    

Avgörandedatum: 2020-02-05

Rubrik: Ett bolags tillhandahållande av en specialistläkare till en privat vårdgivare som driver ett sjukhus har ansetts som en mervärdesskattepliktig personaluthyrningstjänst, inte som en från skatteplikt undantagen sjukvårdstjänst. Förhandsbesked om mervärdesskatt.

Lagrum:

HFD 2020 ref. 3

Målnummer: 3727-18

Avdelning:   

Avgörandedatum: 2020-02-11

HFD 2020 ref. 2

Målnummer: 586-19

Avdelning:   

Avgörandedatum: 2020-01-21

Rubrik: Fråga om hur en kunds betalning för hushållsarbete ska fördelas mellan skattereduktionsgrundande arbetskostnad och övriga kostnader när arbetskostnaden har uppskattats till ett skäligt belopp.

Lagrum:

HFD 2020 ref. 1

Målnummer: 4432-19

Avdelning:   

Avgörandedatum: 2020-01-08

Rubrik: Riktad utdelning till delägare i fåmansföretag har inte medfört annan beskattning än den som följer av 57 kap. inkomstskattelagen.

Lagrum:

•          10 kap. 1 § inkomstskattelagen (1999:1229)

HFD 2019 ref. 68

Målnummer: 5824-18

Avdelning: 

Avgörandedatum: 2019-12-17

HFD 2019 ref. 67

Målnummer: 1502-18

Avdelning:

Avgörandedatum: 2019-12-19

Rubrik: Fråga om ett kommunalt bolags prissättning av utfört arbete avseende anslutning till bolagets fibernät innebär att arbetet inte räknas som skattereduktionsgrundande hushållsarbete på grund av att kommunen ska anses ha lämnat bidrag eller annat ekonomiskt stöd för arbetet.

HFD 2019 ref. 62

Målnummer: 4028-18

Avdelning:     

Avgörandedatum: 2019-12-16

Rubrik: En tobaksprodukt har ansetts vara röktobak och därmed skattepliktig till tobaksskatt.

Lagrum:

•          1 § och 1 c § lagen (1994:1563) om tobaksskatt

Sidor