En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

HFD 2021 ref. 52

Målnummer: 3562-19

Avdelning:     

Avgörandedatum: 2021-09-24

Rubrik: Fråga om vilken betydelse en registrering till mervärdesskatt har vid bedömningen av rätt till avdrag för ingående skatt.

Lagrum: 8 kap. 3 § mervärdesskattelagen (1994:200)

Rättsfall:

HFD 2021 ref. 51

Målnummer: 6978-20

Avdelning:     

Avgörandedatum: 2021-09-17

Rubrik: Vissa läromedel som tillhandahålls på elektronisk väg har ansetts omfattas av den reducerade skattesatsen för böcker. Förhandsbesked om mervärdesskatt.

Lagrum: 7 kap. 1 § tredje stycket 5 mervärdesskattelagen (1994:200)

HFD 2021 ref. 47

Målnummer: 3883-20

Avdelning:     

Avgörandedatum: 2021-09-06

HFD 2021 ref. 45

Målnummer: 6927-20

Avdelning:     

Avgörandedatum: 2021-06-28

Rubrik: Fråga om en tjänst som omfattar clearing av betalningar mellan banker och instruktioner till centralbanker för avveckling av betalningar omfattas av undantaget från skatteplikt för bank- och finansieringstjänster. Förhandsbesked om mervärdesskatt.

Lagrum:

HFD 2021 ref. 40

Målnummer: 6278-19

Avdelning:     

Avgörandedatum: 2021-06-24

Rubrik: Vid tillämpning av den s.k. utomståenderegeln har det ansetts föreligga särskilda skäl för att anse att en andel i ett fåmansföretag är kvalificerad.

Lagrum: 57 kap. 5 § inkomstskattelagen (1999:1229)

Rättsfall:

HFD 22021 ref. 39

Målnummer: 6484-20

Avdelning:     

Avgörandedatum: 2021-06-23

Rubrik: Kostnader för tryggande av pensionsutfästelser för anställda som väljer att växla en bonus mot pension har inte ansetts vara avdragsgilla enligt den s.k. kompletteringsregeln. Förhandsbesked om inkomstskatt.

Lagrum:

28 kap. 7 § inkomstskattelagen (1999:1229)

HFD 2021 ref. 37

Målnummer: 3936-19

Avdelning:     

Avgörandedatum: 2021-06-21

Rubrik: Vid fastighetstaxering av ett hyreshus som är föremål för en genomgripande ombyggnation har restvärdet av byggnadsstommen beaktats.

Lagrum:

7 kap. 12 § fastighetstaxeringslagen (1979:1152)

Rättsfall:

REFERAT

HFD 2021 ref. 38

Målnummer: 3433-20

Avdelning:     

Avgörandedatum: 2021-06-21

Rubrik: Fartyg, som huvudsakligen använts till att lägga ned, ta upp samt reparera sjökabel och som i anslutning till dessa uppdrag transporterat kabel åt uppdragsgivaren, har ansetts utgöra ett EES-handelsfartyg. Förhandsbesked om inkomstskatt.

Lagrum:

HFD 2021 ref. 37

Målnummer: 3936-19

Avdelning:     

Avgörandedatum: 2021-06-21

Rubrik: Vid fastighetstaxering av ett hyreshus som är föremål för en genomgripande ombyggnation har restvärdet av byggnadsstommen beaktats.

Lagrum: 7 kap. 12 § fastighetstaxeringslagen (1979:1152)

Rättsfall:

HFD 2021 ref. 33

Målnummer: 7011-19

Avdelning:   

Avgörandedatum: 2021-06-03

HFD 2021 ref. 30

Målnummer: 6072-20

Avdelning:     

Avgörandedatum: 2021-06-02

HFD 2021 ref. 29

Målnummer: 7109-20

Avdelning:     

Avgörandedatum: 2021-05-31

HFD 2021 ref. 6

Målnummer: 6471-19

Avdelning:     

Avgörandedatum: 2021-02-04

Rubrik: Fråga om tillhandahållande av s.k. aktivitetsbaserade arbetsplatser är undantaget från skatteplikt såsom upplåtelse av fastighet (I och II). Förhandsbesked om mervärdesskatt.

Lagrum:

•  3 kap. 1 § och 2 § mervärdesskattelagen (1994:200)

HFD 2021 ref. 5

Målnummer: 5829-19

Avdelning:    

Avgörandedatum: 2021-02-04

Rubrik: Ett bolags tillhandahållande av s.k. co-locationtjänster i ett datacenter har ansetts skattepliktigt. Förhandsbesked om mervärdesskatt.

Lagrum:

•  3 kap. 1 § och 2 § mervärdesskattelagen (1994:200)

HFD 2021 ref. 2

Målnummer: 4634-19

Avdelning:  

Avgörandedatum: 2021-02-09

Rubrik: Fråga om Svenska kyrkans tillhandahållanden av vissa tjänster till sina församlingar, kyrkliga samfälligheter och stift ska inkomst- och mervärdesbeskattas.

Lagrum:

•  13 kap. 1 § inkomstskattelagen (1999:1229)

HFD 2021 ref. 27

Målnummer: 3195-20

Avdelning:     

Avgörandedatum: 2021-05-10

Rubrik: En avgift som en kreditgivare betalar till ett bolag som bedriver låneförmedling via en digital plattform har inte ansetts vara en förvaltningsutgift utan en avdragsgill kostnad i inkomstslaget kapital. Förhandsbesked om inkomstskatt.

HFD 2021 ref 26

Målnummer: 178-21

Avdelning:     

Avgörandedatum: 2021-05-10

Rubrik: Vid prövningen av om rekvisitet "avsedd för varaktigt bruk" i lagen om skatt på plastbärkassar är uppfyllt, har det förhållandet att en kasse är tillverkad av fullt nedbrytbart material inte kunnat tillmätas någon betydelse. Förhandsbesked om punktskatt.

HFD 2021 ref. 23

Målnummer: 655-20

Avdelning:     

Avgörandedatum: 2021-04-27

Rubrik: Det saknas lagstöd för att bevilja bevissäkring av handlingar som är lagrade i en s.k. molntjänst.

Lagrum:

•  2 kap. 6 § och 20 § regeringsformen (1974:152)

•  45 kap. skatteförfarandelagen (2011:1244)

Rättsfall:

HFD 2021 ref. 21

Målnummer: 4583-19

Avdelning:     

Avgörandedatum: 2021-04-19

Rubrik: Avdrag får inte vägras för kostnader i en näringsverksamhet, eller för ingående mervärdesskatt som hänför sig till sådana kostnader, på den grunden att de avser tillgångar som ägs av någon annan än den som bedriver verksamheten.

Lagrum:

HFD 2021 ref. 18

Målnummer: 6100-19

Avdelning:   

Avgörandedatum: 2021-04-06

HFD 2021 ref. 16

Målnummer: 4262-20

Avdelning:     

Avgörandedatum: 2021-03-23

Rubrik: Fråga om avdrag för ingående skatt som hänför sig till driftskostnader och leasingavgifter för personbilar när den beskattningsbara personen omsätter både skattepliktiga och från skatteplikt undantagna tjänster. Förhandsbesked om mervärdesskatt.

HFD 2021 ref. 15

Målnummer: 5806-20

Avdelning:     

Avgörandedatum: 2021-03-22

Rubrik: Beskattning av uppskovsbelopp från ett andelsbyte ska ske med stöd av 3 kap. 19 § inkomstskattelagen när de mottagna andelarna överförs till ett investeringssparkonto, även när personen har varit bosatt utomlands i mer än tio år efter andelsbytet. Förhandsbesked om inkomstskatt.

HFD 2021 ref. 14

Målnummer: 4044-19

Avdelning:     

Avgörandedatum: 2021-03-17

Rubrik: Fråga om utrangeringsavdrag enligt 19 kap. 7 § inkomstskattelagen ska göras trots att en byggnad inte har rivits i sin helhet.

Lagrum: 19 kap. 7 § inkomstskattelagen (1999:1229)

Rättsfall:

HFD 2021 ref. 9

Målnummer: 4058-20

Avdelning:  

Avgörandedatum: 2021-02-18

Rubrik: En ansökan om förhandsbesked avsåg en fråga som redan var besvarad i Högsta förvaltningsdomstolens praxis och ansökningen avvisades därför i den delen. Även fråga om hur styrelsearvoden i ömsesidiga försäkringsbolag och ideella föreningar ska beskattas. Förhandsbesked om inkomstskatt.

HFD 2021 ref. 4

Målnummer: 3808-20

Avdelning:     

Avgörandedatum: 2021-02-02

Sidor