En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver privat hjälp av en skattekonsult.

HFD 2019 ref. 40

Målnummer: 3746-18

Avdelning:   

Avgörandedatum: 2019-04-25

Rubrik: Ovillkorade aktieägartillskott som har lämnats till ett underskottsföretag får inte räknas med i utgiften för för-värvet av det bestämmande inflytandet vid tillämpning av beloppsspärren. Förhandsbesked om inkomstskatt.

HFD 2019 ref. 47

Målnummer: 3595-18

Avdelning:     

Avgörandedatum: 2019-10-08

Rubrik: Bostadsrätter som avyttrats av ett bolag har ansetts utgöra lagertillgångar.

Lagrum: 17 kap. 3 §, 25 kap. 3 § andra stycket och 25 a kap. 5 § första stycket inkomstskattelagen (1999:1229)

Rättsfall:

HFD 2019 ref. 46

Målnummer: 301-19

Avdelning:    

Avgörandedatum: 2019-10-03

Rubrik: Fråga om upplåtelse av möblerade lägenheter utgör skattepliktig rumsuthyrning i en verksamhet som liknar hotellrörelse. Förhandsbesked om mervärdesskatt.

Lagrum: 3 kap. 2 § och 3 § första stycket mervärdesskattelagen (1994:200)

HFD 2019 ref. 45

Målnummer: 876-19

Avdelning:      

Avgörandedatum: 2019-10-14

Rubrik: Tillhandahållande av en tjänst som innehåller flera delar, bl.a. ett system för kassahantering, har ansetts utgöra ett enda tillhandahållande som inte omfattas av undantaget från skatteplikt för bank- och finansieringstjänster. Förhandsbesked om mervärdesskatt.

Lagrum:

HFD 2019 ref. 44

Målnummer: 35-19

Avdelning:   

Avgörandedatum: 2019-09-23

Rubrik: En forsränningstur har inte ansetts vara en sådan tjänst avseende förevisning av naturområden m.m. som omfattas av reducerad skattesats. Förhandsbesked om mervärdesskatt.

Lagrum: 7 kap. 1 § tredje stycket 8 mervärdesskattelagen (1994:200)

HFD 2019 ref. 38

Målnummer: 5695-18

Avdelning:     

Avgörandedatum: 2019-09-20

Rubrik: En företrädare för en juridisk person har ansetts kunna bli betalningsskyldig för överskjutande ingående mervärdesskatt även om företrädaren inte personligen lämnat oriktiga uppgifter.v

HFD 2019 ref. 37

Målnummer: 5729-18

Avdelning:    

Avgörandedatum: 2019-09-18

Rubrik: En internetbaserad tränartjänst har inte ansetts vara en sådan tjänst inom idrottsområdet som omfattas av reducerad skattesats. Förhandsbesked om mervärdes-skatt.

Lagrum: 3 kap. 11 a § och 7 kap. 1 § mervärdesskattelagen (1994:200)

HFD 2019 ref. 36

Målnummer: 4135-18

Avdelning:    

Avgörandedatum: 2019-06-28

Rubrik: Fråga om ett företag har fått fast driftställe i Sverige enligt skatteavtalet mellan Sverige och Polen genom att tiden för byggnadsverksamhet här har överstigit tolv månader. Förhandsbesked om inkomstskatt.

Lagrum:

HFD 2019 ref. 33

Målnummer: 6561-18

Avdelning:  

Avgörandedatum: 2019-06-20

Rubrik: Ett bidrag från en arbetsgivare om 6 500 kr till friskvårdsaktiviteter utgör inte en personalvårdsförmån av mindre värde. Förhandsbesked om inkomstskatt.

Lagrum: 11 kap. 11 § inkomstskattelagen (1999:1229)

Rättsfall:

HFD 2019 ref. 30

Målnummer: 5082-18

Avdelning:     

Avgörandedatum: 2019-06-19

HFD 2019 ref. 27

Målnummer: 1351-18

Avdelning:     

Avgörandedatum: 2019-06-19

Rubrik: Byggnader med bostäder som används för internatboende vid en folkhögskola har ansetts utgöra skolbyggnad enligt 2 kap. 2 § fastighetstaxeringslagen.

Lagrum: 2 kap. 2 § fastighetstaxeringslagen (1979:1152)

Rättsfall:

HFD 2019 ref. 22

Målnummer: 1990-17

Avdelning:   

Avgörandedatum: 2019-06-05

Rubrik: En femdagarskurs i redovisning som äger rum i ett annat EU-land än Sverige och tillhandahålls beskattningsbara personer omfattas av begreppet tillträde till evenemang i 5 kap. 11 a § mervärdesskattelagen och är därför omsatt utomlands. Förhandsbesked om mervärdesskatt.

Lagrum:

HFD 2019 ref.20

Målnummer: 2485-18

Avdelning:   

Avgörandedatum: 2019-06-04

Rubrik: Utgifter för en åtgärd som innebär en viss förbättring av en byggnad men som följer den allmänna tekniska utvecklingen av byggstandarden får dras av i sin helhet såsom utgifter för reparation och underhåll.

HFD 2019 ref. 16

Målnummer: 5868-17

Avdelning: 

Avgörandedatum: 2019-05-08

Rubrik: Fråga om hur det ska bestämmas vad som är skälig ersättning för kostnader i ärende eller mål om skatt.

Lagrum: 43 kap. 1 § skatteförfarandelagen (2011:1244)

Rättsfall:

REFERAT

HFD 2019 ref. 15

Målnummer: 2687-18

Avdelning:   

Avgörandedatum: 2019-04-17

HFD 2019 ref. 13

Målnummer: 3748-18

Avdelning:   

Avgörandedatum: 2019-03-27

Rubrik: Beskattningstidpunkten för inkomster som härrör från en utländsk pensionsordning ska bestämmas utan beaktande av när skattskyldigheten inträder i det land där inkomsterna är intjänade. Förhandsbesked om inkomstskatt.

Lagrum:

HFD 2019 ref. 12

Målnummer: 3479-18

Avdelning: 

Avgörandedatum: 2019-03-20

Rubrik: Fråga om obegränsad skattskyldighet på grund av väsentlig anknytning till Sverige när en person har varit bosatt utomlands sedan 14 år tillbaka. Förhandsbesked om inkomstskatt.

Lagrum: 3 kap. 7 § första stycket inkomstskattelagen (1999:1229)

HFD 2019 ref. 7

Målnummer: 3893-18

Avdelning:    

Avgörandedatum: 2019-02-18

Rubrik: Kontinuiteten i beskattningen enligt reglerna om kvalificerade fusioner ska ges företräde framför beskattningsordningen för privatbostadsföretag. Förhandsbesked om inkomstskatt.

HFD 2019 ref. 6

Målnummer: 6760-17

Avdelning:    

Avgörandedatum: 2019-02-07

Rubrik: Fråga om det förekommit osanna fakturor i näringsverksamhet (jfr HFD 2012 ref. 69). Även fråga om s.k. reformatio in melius.

Lagrum: 29 § förvaltningsprocesslagen (1971:291)

Rättsfall:

HFD 2019 ref. 4

Målnummer: 3592-18

Avdelning: 

Avgörandedatum: 2019-01-30

Rubrik: Det krävs inte att ett dödsbo skiftas under dödsåret för att medel på ett skogskonto genom arv ska kunna föras över till en närstående till arvlåtaren utan att detta utlöser beskattning. Förhandsbesked om inkomstskatt.

HFD 2018 ref. 83

Målnummer: 960-18

Avdelning:     

Avgörandedatum: 2018-12-27

Rubrik: Fråga om ett skepp gått i internationell trafik enligt det nordiska skatteavtalet. Förhandsbesked om inkomstskatt.

Lagrum:

•          Artiklarna 3 punkt 1 h), 15 punkt 3 samt 31 punkt 3 i det nordiska skatteavtalet

HFD 2018 ref. 79

Målnummer: 4901-17

Avdelning:   

Avgörandedatum: 2018-12-28

Rubrik: Fråga om det föreligger förutsättningar för efterbeskattning och påförande av skattetillägg.

Lagrum:

•          4 kap. 15 § och 16 § samt 5 kap. 1 § taxeringslagen (1990:324)

HFD 2018 ref. 78

Målnummer: 1669-18

Avdelning: 

Avgörandedatum: 2018-12-20

Rubrik: Aktiviteter av visst slag som utförs i Sverige inom ramen för en utländsk stiftelses fullföljdsverksamhet har inte ansetts medföra att den får ett fast driftställe här. Förhandsbesked om inkomstskatt.

HFD 2018 ref. 77

Målnummer: 2922-18

Avdelning:

Avgörandedatum: 2018-12-17

Rubrik: Tillträde till en visning i efterhand av en oredigerad inspelning av en kulturell föreställning omfattas av reducerad skattesats. Förhandsbesked om mervärdesskatt.

Lagrum: 7 kap. 1 § tredje stycket 5 mervärdesskattelagen (1994:200)

Rättsfall:

HFD 2018 ref. 68

Målnummer:

Avdelning:

2614-18

 

     

Avgörandedatum:

Sidor