En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver privat hjälp av en skattekonsult.

HFD 2018 ref. 83

Målnummer: 960-18

Avdelning:     

Avgörandedatum: 2018-12-27

Rubrik: Fråga om ett skepp gått i internationell trafik enligt det nordiska skatteavtalet. Förhandsbesked om inkomstskatt.

Lagrum:

•          Artiklarna 3 punkt 1 h), 15 punkt 3 samt 31 punkt 3 i det nordiska skatteavtalet

HFD 2018 ref. 79

Målnummer: 4901-17

Avdelning:   

Avgörandedatum: 2018-12-28

Rubrik: Fråga om det föreligger förutsättningar för efterbeskattning och påförande av skattetillägg.

Lagrum:

•          4 kap. 15 § och 16 § samt 5 kap. 1 § taxeringslagen (1990:324)

HFD 2018 ref. 78

Målnummer: 1669-18

Avdelning: 

Avgörandedatum: 2018-12-20

Rubrik: Aktiviteter av visst slag som utförs i Sverige inom ramen för en utländsk stiftelses fullföljdsverksamhet har inte ansetts medföra att den får ett fast driftställe här. Förhandsbesked om inkomstskatt.

HFD 2018 ref. 77

Målnummer: 2922-18

Avdelning:

Avgörandedatum: 2018-12-17

Rubrik: Tillträde till en visning i efterhand av en oredigerad inspelning av en kulturell föreställning omfattas av reducerad skattesats. Förhandsbesked om mervärdesskatt.

Lagrum: 7 kap. 1 § tredje stycket 5 mervärdesskattelagen (1994:200)

Rättsfall:

HFD 2018 ref. 68

Målnummer:

Avdelning:

2614-18

 

     

Avgörandedatum:

HFD 2018 ref. 74

Målnummer:

Avdelning:

4035-18

 

     

Avgörandedatum:

HFD 2018 ref. 72

Målnummer:

 

Avdelning:

2674-18

 

     

Avgörandedatum:

2018-12-04

HFD 2018 ref. 66

Målnummer:

Avdelning:

880-18

 

     

Avgörandedatum:

HFD 2018 ref.63

Målnummer:

Avdelning:

1887-18

 

     

Avgörandedatum:

HFD 2018 ref. 62

Målnummer:

Avdelning:

3118-18

 

 

     

Avgörandedatum:

HFD 2018 ref. 61

Målnummer: 457-18
 
Avdelning:

Avgörandedatum: 2018-10-30

Rubrik: Fråga om tillämpning av undantaget från kapitalvinstbeskattning vid fusion mellan fonder när utländska alternativa investeringsfonder fusioneras. Förhandsbeskedom inkomstskatt.

Lagrum: 48 kap. 18 § inkomstskattelagen(1999:1229)

Rättsfall:
 
REFERAT

Bakgrund

HFD 2018 ref.59

Målnummer: 7238-17

Avdelning:

Avgörandedatum: 2018-10-04

Rubrik: Avdrag för koncernbidrag som lämnas inför en koncernintern omstrukturering vilken leder till att koncernbidragsrätten mellan givare och mottagare upphör har inte ansetts kunna vägras med stöd av skatteflyktslagen. Förhandsbesked om inkomstskatt.

Lagrum:
 
•          35 kap. 1 § och 2 §inkomstskattelagen (1999:1229)

•          2 § lagen (1995:575) motskatteflykt

HFD 2018 ref. 56

Målnummer: 2345-17
 
Avdelning:

Avgörandedatum: 2018-09-10

Rubrik: En familjestiftelse har rätt till allmänt avdrag för periodiskt understöd det beskattningsår som stiftelsen fullföljer sitt ändamål.

Lagrum: 62 kap. 7 § inkomstskattelagen(1999:1229)

Rättsfall:

REFERAT

Bakgrund

HFD 2018 ref. 55

Målnummer: 4428-17
 
Avdelning:

Avgörandedatum: 2018-06-29

Rubrik: Ettföretag som haft utgifter för klimatkompensation och marknadsförtkompensationen vid försäljning av företagets produkter har medgetts avdragsåsom för marknadsförings-kostnader.

Lagrum: 9 kap. 2 § andra stycket och 16kap. 1 § första stycket inkomstskattelagen (1999:1229)

Rättsfall: 

REFERAT

Bakgrund

HFD 2018 ref.54

Målnummer: 4815-17 och 4816-17
 
Avdelning:

Avgörandedatum: 2018-07-03

Rubrik:
 
Vidbedömningen av om arbetsgivares utfästelse om avgångspension fram till 65 årsålder ryms inom allmän pensionsplan ska inte beaktas av arbetsgivarensamtidigt utfäst kompensation för bortfall av allmän pension som utfallerdärefter.

Lagrum:
•          58 kap. 11 § och 20 §inkomstskattelagen (1999:1229)

HFD 2018 ref. 43

Målnummer: 2690-17
 
Avdelning:

Avgörandedatum: 2018-06-26

Rubrik: Fråga om pensionsutbetalning på grund av tidigare tjänst inom FN-organ är skattepliktig (jfr RÅ84 1:25). Förhandsbesked om inkomstskatt.

Lagrum:
 
•          11 kap. 1 § inkomstskattelagen (1999:1229)

•          11 kap. 43 § inkomstskattelagen (1999:1229)

•          58 kap. 5 § inkomstskattelagen (1999:1229)

HFD 2018 ref. 42

Målnummer: 1003-18
 
Avdelning:

Avgörandedatum: 2018-06-19

Rubrik: Ett bolag kan bli skattskyldigt för tjänster som bolagets huvudkontor i Sverige tillhandahålls från en filial i ett annat EU-land på grund av att filialen ingår i en mervärdesskattegrupp i det landet. Förhandsbesked angående mervärdesskatt

Lagrum:
 
•          1 kap. 2 § första stycket 2 mervärdesskattelagen (1994:200)

HFD 2018 ref. 41

Målnummer: 7270-17
 
Avdelning:

Avgörandedatum: 2018-06-07

Rubrik: Ett bemanningsföretags uthyrning av vårdpersonal är inte undantagen från skatteplikt. Förhandsbesked om mervärdesskatt.

Lagrum:
 
•          3 kap. 4 § första stycket och 5 § första stycket mervärdesskattelagen (1994:200)

•          Artikel 132.1 b och c mervärdesskattedirektivet (2006/112/EG)

Rättsfall:

REFERAT

Bakgrund

HFD 2018 ref. 40

Målnummer: 5691-17
 
Avdelning:

Avgörandedatum: 2018-06-11

Rubrik: Mark som upplåtits av en kommun till en båtklubb för uppläggning av fritidsbåtar har ansetts upplåten för parkering av transportmedel i den mening som avses i mervärdesskattelagstiftningen, trots att marken inte varit särskilt anpassad för sådan parkering. Förhandsbesked om mervärdesskatt.

Lagrum: 3 kap. 3 § första stycket 5 mervärdesskattelagen (1994:200)

Rättsfall:

REFERAT

Bakgrund

HFD 2018 ref. 37

Målnummer: 4306-17
 
Avdelning:

Avgörandedatum: 2018-06-15

Rubrik: Ett aktiebolag, som förvärvat aktier i ett annat bolag och som i samband därmed tecknat en s.k. transaktionsförsäkring, har medgetts avdrag för utgiften för premien. Förhandsbesked om inkomstskatt.

Lagrum: 16 kap. 1 § första stycket och 44 kap. 14 § inkomstskattelagen (1999:1229)

Rättsfall:

REFERAT

Bakgrund

HFD 2018 ref. 36

Målnummer: 421-17
 
Avdelning:

Avgörandedatum: 2018-06-19

Rubrik: Ett avtal mellan säljare och köpare av ett kommanditbolag om att resultatet i bolaget ska tillfalla köparen har frångåtts vid beskattningen eftersom fördelningen av resultatet framstått som orimlig och uteslutande betingad av skatteskäl.

Lagrum: 5 kap. 3 § inkomstskattelagen (1999:1229)

Rättsfall: 

REFERAT

Bakgrund

HFD 2018 ref. 35

Målnummer: 5478-17
 
Avdelning:

Avgörandedatum: 2018-06-07

Rubrik: Allmänna ombudets ansökan om förhandsbesked har avvisats eftersom ansökan avsett mera allmänna frågeställningar som inte ansetts vara av det slaget att det finns ett allmänt intresse av ett snabbt avgörande.

Lagrum: 6 § 3 lagen (1998:189) om förhandsbesked i skattefrågor

Rättsfall: 

REFERAT

Bakgrund

HFD 2018 ref. 34

Målnummer: 5477-17

Avdelning:

Avgörandedatum: 2018-06-07

Rubrik: Tjänster som en stiftelse tillhandahåller företag enligt avtal om klimatkompensation har ansetts utgöra skattepliktig omsättning. Förhandsbesked om mervärdesskatt.

Lagrum:
 
•          1 kap. 1 § första stycket 1 mervärdesskattelagen (1994:200)

•          2 kap. 1 § tredje stycket 1 mervärdesskattelagen (1994:200)

Rättsfall:

REFERAT

Bakgrund

HFD 2018 ref. 32

Målnummer: 109-17
 
Avdelning:

Avgörandedatum: 2018-06-08

Rubrik: Rätt till ränta på återbetald kupongskatt som inte innehållits i strid med unionsrätten har inte ansetts föreligga.

Lagrum: 27 § kupongskattelagen (1970:624)

Rättsfall: 

REFERAT

Bakgrund

HFD 2018 ref. 31 mål nr 3939-17

Målnummer: 3939-17
 
Avdelning:

Avgörandedatum: 2018-06-04

Rubrik: En person kan anses vara verksam i betydande omfattning i ett fåmansföretag även om denne är anställd i ett annat företag och inom ramen för denna anställning utför tjänster åt fåmansföretaget.

Lagrum: 57 kap. 4 § första stycket 2 inkomstskattelagen (1999:1229)

Rättsfall: 

REFERAT

Bakgrund

Pages