En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

HFD 2022 ref. 3

Målnummer: 4352-21

Avdelning:     

Avgörandedatum: 2022-01-10

Rubrik: Det utgör omsättning av en tjänst när en hästägare låter en häst delta i ett s.k. premielopp mot ersättning som utgår under förutsättning att hästen genomför ett godkänt lopp. Förhandsbesked om mervärdesskatt.

Lagrum:

HFD 2022 ref. 2

Målnummer: 3809-21

Avdelning:     

Avgörandedatum: 2022-01-10

Rubrik: Anstånd med betalning av överskjutande ingående mervärdesskatt som tidigare tillgodoräknats den skattskyldige får inte vägras på den grunden att det inte finns någon mervärdesskatt att betala för den redovisningsperiod som den ingående mervärdesskatten avser.

HFD 2021 ref. 68

Målnummer: 659-21

Avdelning:     

Avgörandedatum: 2021-12-13

HFD 2021 ref. 67

Målnummer: 3408-20

Avdelning:     

Avgörandedatum: 2021-12-02

Rubrik: En anställd har förvärvat köpoptioner från sin arbetsgivare på villkor att arbetsgivaren har rätt att återköpa optionerna till marknadsvärde om den anställde skulle lämna sin anställning. Villkoret har inte lett till att optionerna förlorar sin karaktär av värdepapper.

HFD 2021 ref. 66

Målnummer: 3592-21

Avdelning:     

Avgörandedatum: 2021-12-01

Rubrik: Avdrag för koncernbidrag har inte ansetts kunna vägras med stöd av skatteflyktslagen när bidraget lämnas inför en koncernintern omstrukturering som syftar till att göra det möjligt att inom koncernen utnyttja sparade underskott. Förhandsbesked om inkomstskatt.

Lagrum:

HFD 2021 ref. 64

Målnummer: 3988-20

Avdelning:     

Avgörandedatum: 2021-11-29

Rubrik: Avdragsförbudet för ingående mervärdesskatt som hänför sig till stadigvarande bostad har inte ansetts tillämpligt med avseende på förvärv av flyttbara moduler som hyrs ut för bostadsändamål.

HFD 2021 ref. 63

Målnummer: 6695-20

Avdelning:     

Avgörandedatum: 2021-11-26

Rubrik: En i förväg avtalad nedsättning av priset för en vara, som sker vid betalning i förtid, har inte ansetts vara en ränteinkomst för köparen vid tillämpningen av bestämmelserna om avdragsbegränsning för negativa räntenetton. Förhandsbesked om inkomstskatt.

HFD 2021 ref. 62

Målnummer: 7327-20

Avdelning:     

Avgörandedatum: 2021-11-26

HFD 2021 ref. 60

Målnummer: 1763-20

Avdelning:     

Avgörandedatum: 2021-11-25

Rubrik: Fråga om lön och annan ersättning för arbete i Sverige som betalas ut till en utländsk arbetstagare av någon annan än dennes arbetsgivare i Sverige kan beaktas vid prövningen av om beloppsgränsen för expertskatt är uppnådd.

HFD 2021 ref. 59

Målnummer: 3849-20

Avdelning:     

Avgörandedatum: 2021-11-22

Rubrik: Ett s.k. strike off-förfarande i Caymanöarna varigenom ett bolag upplösts efter ansökan har inte ansetts motsvara ett likvidationsförfarande enligt svensk rätt vid inkomstbeskattningen.

HFD 2021 ref. 57

Målnummer: 2118-19

Avdelning:     

Avgörandedatum: 2021-11-02

Rubrik: Fråga om mervärdesskatt vid import ska tas ut när varor förts in till Sverige från en plats utanför EU via ett annat EU-land utan att deklareras i något av länderna och denna bristande efterlevnad av tullagstiftningen konstateras här.

Lagrum:

HFD 2021 ref. 54

Målnummer: 6670-19

Avdelning:     

Avgörandedatum: 2021-10-07

Rubrik: Fråga om beräkning av tullskuld vid bristande efterlevnad av tullagstiftningen avseende varor som omfattas av förmånstull. Även fråga om rätt beskattningsmyndighet för importmoms.

Lagrum:

HFD 2021 ref.53

Målnummer: 2058-20

Avdelning:     

Avgörandedatum: 2021-10-04

Rubrik: Fråga om det finns förutsättningar för att fastställa beskattningsunderlaget för byggherre- och entreprenadtjänster med stöd av bestämmelserna om omvärdering i 7 kap. 3 a § mervärdesskattelagen.

HFD 2021 ref. 52

Målnummer: 3562-19

Avdelning:     

Avgörandedatum: 2021-09-24

Rubrik: Fråga om vilken betydelse en registrering till mervärdesskatt har vid bedömningen av rätt till avdrag för ingående skatt.

Lagrum: 8 kap. 3 § mervärdesskattelagen (1994:200)

Rättsfall:

HFD 2021 ref. 51

Målnummer: 6978-20

Avdelning:     

Avgörandedatum: 2021-09-17

Rubrik: Vissa läromedel som tillhandahålls på elektronisk väg har ansetts omfattas av den reducerade skattesatsen för böcker. Förhandsbesked om mervärdesskatt.

Lagrum: 7 kap. 1 § tredje stycket 5 mervärdesskattelagen (1994:200)

HFD 2021 ref. 47

Målnummer: 3883-20

Avdelning:     

Avgörandedatum: 2021-09-06

HFD 2021 ref. 45

Målnummer: 6927-20

Avdelning:     

Avgörandedatum: 2021-06-28

Rubrik: Fråga om en tjänst som omfattar clearing av betalningar mellan banker och instruktioner till centralbanker för avveckling av betalningar omfattas av undantaget från skatteplikt för bank- och finansieringstjänster. Förhandsbesked om mervärdesskatt.

Lagrum:

HFD 2021 ref. 40

Målnummer: 6278-19

Avdelning:     

Avgörandedatum: 2021-06-24

Rubrik: Vid tillämpning av den s.k. utomståenderegeln har det ansetts föreligga särskilda skäl för att anse att en andel i ett fåmansföretag är kvalificerad.

Lagrum: 57 kap. 5 § inkomstskattelagen (1999:1229)

Rättsfall:

HFD 22021 ref. 39

Målnummer: 6484-20

Avdelning:     

Avgörandedatum: 2021-06-23

Rubrik: Kostnader för tryggande av pensionsutfästelser för anställda som väljer att växla en bonus mot pension har inte ansetts vara avdragsgilla enligt den s.k. kompletteringsregeln. Förhandsbesked om inkomstskatt.

Lagrum:

28 kap. 7 § inkomstskattelagen (1999:1229)

HFD 2021 ref. 37

Målnummer: 3936-19

Avdelning:     

Avgörandedatum: 2021-06-21

Rubrik: Vid fastighetstaxering av ett hyreshus som är föremål för en genomgripande ombyggnation har restvärdet av byggnadsstommen beaktats.

Lagrum:

7 kap. 12 § fastighetstaxeringslagen (1979:1152)

Rättsfall:

REFERAT

HFD 2021 ref. 38

Målnummer: 3433-20

Avdelning:     

Avgörandedatum: 2021-06-21

Rubrik: Fartyg, som huvudsakligen använts till att lägga ned, ta upp samt reparera sjökabel och som i anslutning till dessa uppdrag transporterat kabel åt uppdragsgivaren, har ansetts utgöra ett EES-handelsfartyg. Förhandsbesked om inkomstskatt.

Lagrum:

HFD 2021 ref. 37

Målnummer: 3936-19

Avdelning:     

Avgörandedatum: 2021-06-21

Rubrik: Vid fastighetstaxering av ett hyreshus som är föremål för en genomgripande ombyggnation har restvärdet av byggnadsstommen beaktats.

Lagrum: 7 kap. 12 § fastighetstaxeringslagen (1979:1152)

Rättsfall:

HFD 2021 ref. 33

Målnummer: 7011-19

Avdelning:   

Avgörandedatum: 2021-06-03

HFD 2021 ref. 30

Målnummer: 6072-20

Avdelning:     

Avgörandedatum: 2021-06-02

HFD 2021 ref. 29

Målnummer: 7109-20

Avdelning:     

Avgörandedatum: 2021-05-31

Sidor