En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver privat hjälp av en skattekonsult.

HFD 2020 ref. 26

Målnummer: 6422-18

Avdelning:     

Avgörandedatum: 2020-05-14

Rubrik: Fråga om en kammarrätt, mot bakgrund av artiklarna 8 och 13 i EKMR, är skyldig att pröva ett överklagande av en förvaltningsrätts dom om bevissäkring i sak trots att bevissäkringen redan verkställts vid tiden för kammarrättens prövning. Jfr RÅ 2007 ref. 80.

Lagrum:

HFD 2020 ref. 25

Målnummer: 3573-19

Avdelning:    

Avgörandedatum: 2020-05-22

Rubrik: En persons tillfälliga bosättning på familjens fritidsfastighet före utflyttning från Sverige har inte medfört att denne ansetts ha väsentlig anknytning hit. Förhandsbesked om inkomstskatt.

HFD 2020 ref. 23

Målnummer: 2046-19

Avdelning:     

Avgörandedatum: 2020-04-28

Rubrik: Ansökan om förhandsbesked har avvisats på grund av ofullständigt underlag.

Lagrum: 7 § andra stycket och 12 § första stycket lagen (1998:189) om förhandsbesked i skattefrågor

Rättsfall:

HFD 2020 ref. 21

Målnummer: 2651-19

Avdelning:     

Avgörandedatum: 2020-04-15

Rubrik: Fråga om ett skuldförhållande mellan ett investmentbolag och dess dotterbolag ska anses ha uppkommit uteslutande eller så gott som uteslutande för att intressegemenskapen ska få en väsentlig skatteförmån. Förhandsbesked om inkomstskatt.

HFD 2020 ref. 17

Målnummer: 960-19

Avdelning:   

Avgörandedatum: 2020-01-27

Rubrik: Rätt till återbetalning av ingående skatt avseende förvärv som hänför sig till omsättning av tjänster i ett annat EU land saknas när omsättningen är undantagen från skatteplikt i det andra EU-landet. Förhandsbesked om mervärdesskatt.

Lagrum:

HFD 2020 ref. 16

Målnummer: 3579-19

Avdelning:     

Avgörandedatum: 2020-04-07

Rubrik: En domare i kammarrätten som fått anställning som sektionschef vid Skatteverkets rättsavdelning har ansetts jävig att delta i det slutliga avgörandet av ett mål som Skatteverket var part i. Domen har undanröjts och målen visats åter till kammarrätten för ny handläggning.

HFD 2020 ref. 10

Målnummer: 606-19

Avdelning:  

Avgörandedatum: 2020-03-06

Rubrik: Köparens transaktionsutgifter i samband med förvärv av andelar i ett underskottsföretag får beaktas som en del av utgiften för förvärvet vid beräkning av beloppsspärren.

Lagrum: 40 kap. 15 § inkomstskattelagen (1999:1229)

Rättsfall:

HFD 2020 ref. 10

Målnummer: 606-19

Avdelning:  

Avgörandedatum: 2020-03-06

Rubrik: Köparens transaktionsutgifter i samband med förvärv av andelar i ett underskottsföretag får beaktas som en del av utgiften för förvärvet vid beräkning av beloppsspärren.

Lagrum: 40 kap. 15 § inkomstskattelagen (1999:1229)

Rättsfall:

HFD 2020 ref. 9

Målnummer: 3228-19

Avdelning:  

Avgörandedatum: 2020-02-11

Rubrik: Skattskyldigheten för ännu inte utbetald ersättning för upplåten avverkningsrätt till skog avseende en viss fastighet kan inte föras över till en gåvotagare när fastigheten ges bort med fordringen på ersättning. Förhandsbesked om inkomstskatt.

Lagrum:

HFD 2020 ref. 5

Målnummer: 3478-19

Avdelning:    

Avgörandedatum: 2020-02-05

Rubrik: Ett bolags tillhandahållande av en specialistläkare till en privat vårdgivare som driver ett sjukhus har ansetts som en mervärdesskattepliktig personaluthyrningstjänst, inte som en från skatteplikt undantagen sjukvårdstjänst. Förhandsbesked om mervärdesskatt.

Lagrum:

HFD 2020 ref. 3

Målnummer: 3727-18

Avdelning:   

Avgörandedatum: 2020-02-11

HFD 2020 ref. 2

Målnummer: 586-19

Avdelning:   

Avgörandedatum: 2020-01-21

Rubrik: Fråga om hur en kunds betalning för hushållsarbete ska fördelas mellan skattereduktionsgrundande arbetskostnad och övriga kostnader när arbetskostnaden har uppskattats till ett skäligt belopp.

Lagrum:

HFD 2020 ref. 1

Målnummer: 4432-19

Avdelning:   

Avgörandedatum: 2020-01-08

Rubrik: Riktad utdelning till delägare i fåmansföretag har inte medfört annan beskattning än den som följer av 57 kap. inkomstskattelagen.

Lagrum:

•          10 kap. 1 § inkomstskattelagen (1999:1229)

HFD 2019 ref. 68

Målnummer: 5824-18

Avdelning: 

Avgörandedatum: 2019-12-17

HFD 2019 ref. 67

Målnummer: 1502-18

Avdelning:

Avgörandedatum: 2019-12-19

Rubrik: Fråga om ett kommunalt bolags prissättning av utfört arbete avseende anslutning till bolagets fibernät innebär att arbetet inte räknas som skattereduktionsgrundande hushållsarbete på grund av att kommunen ska anses ha lämnat bidrag eller annat ekonomiskt stöd för arbetet.

HFD 2019 ref. 62

Målnummer: 4028-18

Avdelning:     

Avgörandedatum: 2019-12-16

Rubrik: En tobaksprodukt har ansetts vara röktobak och därmed skattepliktig till tobaksskatt.

Lagrum:

•          1 § och 1 c § lagen (1994:1563) om tobaksskatt

HFD 2019 ref. 60

Målnummer: 3161-18

Avdelning:     

Avgörandedatum: 2019-12-06

Rubrik: Vid uttag av arbetsgivaravgifter har det inte funnits förutsättningar för att åsidosätta ett uppdragsavtal och bortse från det förhållandet att den som i avtalet har angetts som uppdragstagare varit godkänd för F-skatt.

Lagrum:

HFD 2019 ref. 59

Målnummer: 5691-18

Avdelning:     

Avgörandedatum: 2019-12-02

Rubrik: En stiftelse som lämnar bidrag till ett aktiebolag som utan vinstsyfte bedriver utbildning och vetenskaplig forskning har ansetts främja ett allmännyttigt ändamål. Förhandsbesked om inkomstskatt.

HFD 2019 ref. 54

Målnummer: 1595-19

Avdelning:     

Avgörandedatum: 2019-12-03

HFD 2019 ref. 53

Målnummer: 843-18

Avdelning:      

Avgörandedatum:2019-11-08

Rubrik: Fråga om hur bestämmelserna om avdrag för kostnader för tryggande av pensionsutfästelser ska tillämpas på utfästelser till anställda i en utländsk filial som har lämnats och tryggats enligt en pensionsordning i det land där filialen är etablerad.

Lagrum:

HFD 2019 ref. 52

Målnummer: 494-19

Avdelning:      

Avgörandedatum: 2019-11-11

HFD 2019 ref. 51

Målnummer: 3573-18

Avdelning:    

Avgörandedatum: 2019-11-14

Rubrik: Innebörden av Skatteverkets kommunikationsskyldighet.

Lagrum: 40 kap. 3 § skatteförfarandelagen (2011:1244)

Rättsfall:

REFERAT

Bakgrund

HFD 2019 ref. 50

Målnummer: 6174-18

Avdelning:   

Avgörandedatum: 2019-10-25

Rubrik: Ingående mervärdesskatt som hänför sig till en installation av en solcellsanläggning på en bostadsbyggnad omfattas inte av avdragsförbudet för stadigvarande bostad till den del skatten kan anses hänförlig till skattepliktig försäljning av el.

HFD 2019 ref. 49

Målnummer: 842-19

Avdelning:    

Avgörandedatum: 2019-10-21

Rubrik: Ett amerikanskt s.k. DISC-bolag har inte ansetts motsvara ett svenskt aktiebolag vid tillämpningen av bestämmelserna om näringsbetingade andelar. Förhandsbesked om inkomstskatt.

Lagrum:

HFD 2019 ref. 40

Målnummer: 3746-18

Avdelning:   

Avgörandedatum: 2019-04-25

Rubrik: Ovillkorade aktieägartillskott som har lämnats till ett underskottsföretag får inte räknas med i utgiften för för-värvet av det bestämmande inflytandet vid tillämpning av beloppsspärren. Förhandsbesked om inkomstskatt.

Sidor