En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

HFD 2023 ref. 35

Målnummer: 1435-23

Avdelning:     

Avgörandedatum: 2023-06-22

HFD 2023 ref. 31

Målnummer: 605-23

Avdelning:     

Avgörandedatum: 2023-06-02

Rubrik: Avdragsförbudet för ingående mervärdesskatt som hänför sig till stadigvarande bostad är tillämpligt med avseende på en arbetsgivares förvärv av skrivbord och skrivbordslampor som placeras i de anställdas hem för att användas vid arbete hemifrån. Förhandsbesked om mervärdesskatt.

HFD 2023 ref. 24

Målnummer: 5329-22

Avdelning:     

Avgörandedatum: 2023-05-05

Rubrik: Att flera hyresgäster disponerar samma lokal utan ensamrätt till en specifik yta hindrar inte i sig att frivillig skattskyldighet beviljas.

Lagrum: 3 kap. 3 § andra stycket mervärdesskattelagen (1994:200)

Rättsfall:

HFD 2023 ref. 23

Målnummer: 287-23

Avdelning:      

Avgörandedatum: 2023-05-05

Rubrik: Bidrag som en stiftelse lämnar till personer med funktionsnedsättning och som avser hjälpmedel, rekreations- och vårdresor, lägervistelser och omsorger av olika slag har ansetts omfattade av det allmännyttiga ändamålet social hjälpverksamhet. Förhandsbesked om inkomstskatt.

HFD 2023 ref. 19

Målnummer: 7304-22

Avdelning:      

Avgörandedatum: 2023-03-20

Rubrik: En tjänst som avser undersökningar av ett havsområde i Sveriges ekonomiska zon har ansetts ha anknytning till en fastighet belägen i Sverige och är därmed omsatt inom landet. Förhandsbesked om mervärdesskatt.

HFD 2023 ref.18

Målnummer: 7195-21

Avdelning:     

Avgörandedatum: 2023-03-17

Rubrik: Vid inkomstbeskattningen ska inkomster och utgifter som föranleds av själva innehavet av en privatbostadsfastighet inte räknas till inkomstslaget näringsverksamhet. Fråga om beskattning av en s. k. bed and breakfastverksamhet.

HFD 2023 ref. 17

Målnummer: 3829-22

Avdelning:     

Avgörandedatum: 2023-03-16

Rubrik: För att en skattskyldig ska ha rätt till avräkning av utländsk skatt som inte har kunnat avräknas ett tidigare år (s.k. carry forward) krävs inte att den skattskyldige under det år då avräkning begärs har utländska inkomster som har beskattats i utlandet.

HFD 2023 ref. 14

Målnummer: 4035-22

Avdelning:     

Avgörandedatum: 2023-03-01

Rubrik: En fråga som enbart tar sikte på abstrakt lagtolkning kan inte besvaras i ett förhandsbesked om skatt.

Lagrum: 5 § lagen (1998:189) om förhandsbesked i skattefrågor

Rättsfall:

HFD 2023 ref. 13

Målnummer: 5815-22

Avdelning:     

Avgörandedatum: 2023-02-24

Rubrik: Ett bolag har inte ansetts förmedla sjukvårdstjänster i eget namn för annans räkning genom att hänvisa patienter till vårdgivare via en vårdplattform. Förhandsbesked om mervärdesskatt.

HFD 2023 ref. 12

Målnummer: 4668-22

Avdelning:     

Avgörandedatum: 2023-02-24

Rubrik: Byte av gäldenär har ansetts innebära att en fordran är avyttrad. Förhandsbesked om inkomstskatt.

Lagrum: 44 kap. 3 § inkomstskattelagen (1999:1229)

Rättsfall:

REFERAT

HFD 2023 ref. 11

Målnummer: 4611-22

Avdelning:     

Avgörandedatum: 2023-02-20

Rubrik: Ett fåmansföretags förvärv av aktier genom en nyemission i ett annat fåmansföretag har vid tillämpningen av utomståenderegeln i 57 kap. 5 § inkomstskattelagen inte ansetts innebära att företagen ska anses bedriva samma eller likartad verksamhet. Förhandsbesked om inkomstskatt.

HFD 2023 ref. 10

Målnummer: 2389-22

Avdelning:     

Avgörandedatum: 2023-02-15

Rubrik: Fråga om när skattskyldigheten upphör för uttag av tjänster som tillförs ägarlägenhetsfastigheter som utgör lagertillgångar i en byggnadsrörelse och som avyttras successivt. Förhandsbesked om mervärdesskatt.

HFD 2023 ref. 1

Målnummer: 3365-22

Avdelning:     

Avgörandedatum: 2023-01-03

Rubrik: Avdragsförbudet för kapitalförlust som avser en tillgång där den underliggande tillgången är en näringsbetingad andel gäller inte för en förlust på en fordran som har förvärvats i samband med en tidigare avyttring av sådana näringsbetingade andelar.

Lagrum:

HFD 2022 ref. 53

Målnummer: 1232-22

Avdelning:     

Avgörandedatum: 2022-12-16

Rubrik: Ett bolags tillhandahållande av tjänster som god man och förvaltare som utförs av bolagets anställda har ansetts omfattas av undantaget från skatteplikt för tjänster som utgör social omsorg. Förhandsbesked om mervärdesskatt.

Lagrum:

HFD 2022 ref 52

Målnummer: 6234-21

Avdelning:     

Avgörandedatum: 2022-12-12

Rubrik: En syntetisk option som en anställd förvärvar från arbetsgivaren kan behandlas som värdepapper vid beskattningen, även om arbetsgivaren har rätt att återköpa optionen till marknadsvärde om den anställde lämnar sin anställning.

HFD 2022 ref. 49

Målnummer: 3660-22

Avdelning:     

Avgörandedatum: 2022-12-01

Rubrik: Fråga om avdrag för ränteutgifter som uppkommer till följd av ett koncerninternt förvärv av aktier ska vägras på den grunden att förvärvet inte är väsentligen affärsmässigt motiverat. Förhandsbesked om inkomstskatt.

HFD 2022 ref. 45

Målnummer: 1495-22

Avdelning:     

Avgörandedatum: 2022-10-25

Rubrik: En juridisk person som bedriver verksamhet i fritidshem i mer än ringa omfattning har inte ansetts vara ett allmänt undervisningsverk enligt inkomstskattelagen. Förhandsbesked om inkomstskatt.

HFD 2022 ref. 43

Målnummer: 4820-21

Avdelning:     

Avgörandedatum: 2022-10-19

Rubrik: Den s.k. utomståenderegeln har inte ansetts tillämplig när delägaren och de utomstående ägarna inte samtidigt ägt andelar under hela den föregående femårsperioden. Förhandsbesked om inkomstskatt.

HFD 2022 ref. 38

Målnummer: 1618-22

Avdelning:     

Avgörandedatum: 2022-10-13

Rubrik: Den förmånliga punktskatteregleringen för elektrisk kraft som har förbrukats i tillverkningsprocessen i industriell verksamhet gäller oavsett om företaget huvudsakligen bedriver sådan verksamhet. Förhandsbesked om energiskatt.

HFD 2022 ref. 33

Målnummer: 7069-21

Avdelning:     

Avgörandedatum: 2022-07-20

HFD 2022 ref. 32

Målnummer: 447-22

Avdelning:     

Avgörandedatum: 2022-07-05

Rubrik: Ett moderbolags eftergift av fordringar på ett dotterbolag har ansetts utgöra ett skattefritt aktieägartillskott för dotterbolaget motsvarande fordringarnas nominella belopp oavsett deras marknadsvärde. Förhandsbesked om inkomstskatt.

HFD 2022 ref. 29

Målnummer: 511-21

Avdelning:     

Avgörandedatum: 2022-06-29

Rubrik: Fråga om ett konkursbo kan anses ha omsatt egendom som omfattats av ett avtal om lösöreköp och som utgjort säkerhet för en av konkursgäldenärens skulder.

Lagrum:

HFD 2022 ref. 28

Målnr: 4525-21

Avdelning:     

Avgörandedatum: 2022-06-28

Rubrik: Fråga om varor som, efter godkännande av arbetsgivaren, köps in av en anställd för att användas vid arbete i hemmet kan anses levererade till arbetsgivaren om denne betalar ut ersättning för inköpen till arbetstagaren. Förhandsbesked om mervärdesskatt.

Lagrum:

HFD 2022 ref. 27

Målnummer: 7095-21

Avdelning:     

Avgörandedatum: 2022-06-15

Rubrik: Fråga om den reducerade skattesatsen för böcker, tidningar och tidskrifter som tillhandahålls på elektronisk väg är tillämplig på en digital abonnemangstjänst som gör det möjligt för kunden att lyssna på podcaster. Förhandsbesked om mervärdesskatt.

HFD 2022 ref. 21

Målnummer: 6887-21

Avdelning:

Avgörandedatum: 2022-06-01

Rubrik: Uttag av en avgift ur en tjänstepensionsförsäkrings kapital som ersättning för förvaltningen av försäkringskapitalet har inte ansetts medföra att försäkringen inte är en pensionsförsäkring. Förhandsbesked om inkomstskatt.

Lagrum: 58 kap. 6 §, 10 § och 19 a § inkomskattelagen (1999:1229)

Sidor