En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver privat hjälp av en skattekonsult.

HFD 2019 ref. 16

Målnummer: 5868-17

Avdelning: 

Avgörandedatum: 2019-05-08

Rubrik: Fråga om hur det ska bestämmas vad som är skälig ersättning för kostnader i ärende eller mål om skatt.

Lagrum: 43 kap. 1 § skatteförfarandelagen (2011:1244)

Rättsfall:

REFERAT

HFD 2019 ref. 15

Målnummer: 2687-18

Avdelning:   

Avgörandedatum: 2019-04-17

HFD 2019 ref. 13

Målnummer: 3748-18

Avdelning:   

Avgörandedatum: 2019-03-27

Rubrik: Beskattningstidpunkten för inkomster som härrör från en utländsk pensionsordning ska bestämmas utan beaktande av när skattskyldigheten inträder i det land där inkomsterna är intjänade. Förhandsbesked om inkomstskatt.

Lagrum:

HFD 2019 ref. 12

Målnummer: 3479-18

Avdelning: 

Avgörandedatum: 2019-03-20

Rubrik: Fråga om obegränsad skattskyldighet på grund av väsentlig anknytning till Sverige när en person har varit bosatt utomlands sedan 14 år tillbaka. Förhandsbesked om inkomstskatt.

Lagrum: 3 kap. 7 § första stycket inkomstskattelagen (1999:1229)

HFD 2019 ref. 7

Målnummer: 3893-18

Avdelning:    

Avgörandedatum: 2019-02-18

Rubrik: Kontinuiteten i beskattningen enligt reglerna om kvalificerade fusioner ska ges företräde framför beskattningsordningen för privatbostadsföretag. Förhandsbesked om inkomstskatt.

HFD 2019 ref. 6

Målnummer: 6760-17

Avdelning:    

Avgörandedatum: 2019-02-07

Rubrik: Fråga om det förekommit osanna fakturor i näringsverksamhet (jfr HFD 2012 ref. 69). Även fråga om s.k. reformatio in melius.

Lagrum: 29 § förvaltningsprocesslagen (1971:291)

Rättsfall:

HFD 2019 ref. 4

Målnummer: 3592-18

Avdelning: 

Avgörandedatum: 2019-01-30

Rubrik: Det krävs inte att ett dödsbo skiftas under dödsåret för att medel på ett skogskonto genom arv ska kunna föras över till en närstående till arvlåtaren utan att detta utlöser beskattning. Förhandsbesked om inkomstskatt.

HFD 2018 ref. 83

Målnummer: 960-18

Avdelning:     

Avgörandedatum: 2018-12-27

Rubrik: Fråga om ett skepp gått i internationell trafik enligt det nordiska skatteavtalet. Förhandsbesked om inkomstskatt.

Lagrum:

•          Artiklarna 3 punkt 1 h), 15 punkt 3 samt 31 punkt 3 i det nordiska skatteavtalet

HFD 2018 ref. 79

Målnummer: 4901-17

Avdelning:   

Avgörandedatum: 2018-12-28

Rubrik: Fråga om det föreligger förutsättningar för efterbeskattning och påförande av skattetillägg.

Lagrum:

•          4 kap. 15 § och 16 § samt 5 kap. 1 § taxeringslagen (1990:324)

HFD 2018 ref. 78

Målnummer: 1669-18

Avdelning: 

Avgörandedatum: 2018-12-20

Rubrik: Aktiviteter av visst slag som utförs i Sverige inom ramen för en utländsk stiftelses fullföljdsverksamhet har inte ansetts medföra att den får ett fast driftställe här. Förhandsbesked om inkomstskatt.

HFD 2018 ref. 77

Målnummer: 2922-18

Avdelning:

Avgörandedatum: 2018-12-17

Rubrik: Tillträde till en visning i efterhand av en oredigerad inspelning av en kulturell föreställning omfattas av reducerad skattesats. Förhandsbesked om mervärdesskatt.

Lagrum: 7 kap. 1 § tredje stycket 5 mervärdesskattelagen (1994:200)

Rättsfall:

HFD 2018 ref. 68

Målnummer:

Avdelning:

2614-18

 

     

Avgörandedatum:

HFD 2018 ref. 74

Målnummer:

Avdelning:

4035-18

 

     

Avgörandedatum:

HFD 2018 ref. 72

Målnummer:

 

Avdelning:

2674-18

 

     

Avgörandedatum:

2018-12-04

HFD 2018 ref. 66

Målnummer:

Avdelning:

880-18

 

     

Avgörandedatum:

HFD 2018 ref.63

Målnummer:

Avdelning:

1887-18

 

     

Avgörandedatum:

HFD 2018 ref. 62

Målnummer:

Avdelning:

3118-18

 

 

     

Avgörandedatum:

HFD 2018 ref. 61

Målnummer: 457-18
 
Avdelning:

Avgörandedatum: 2018-10-30

Rubrik: Fråga om tillämpning av undantaget från kapitalvinstbeskattning vid fusion mellan fonder när utländska alternativa investeringsfonder fusioneras. Förhandsbeskedom inkomstskatt.

Lagrum: 48 kap. 18 § inkomstskattelagen(1999:1229)

Rättsfall:
 
REFERAT

Bakgrund

HFD 2018 ref.59

Målnummer: 7238-17

Avdelning:

Avgörandedatum: 2018-10-04

Rubrik: Avdrag för koncernbidrag som lämnas inför en koncernintern omstrukturering vilken leder till att koncernbidragsrätten mellan givare och mottagare upphör har inte ansetts kunna vägras med stöd av skatteflyktslagen. Förhandsbesked om inkomstskatt.

Lagrum:
 
•          35 kap. 1 § och 2 §inkomstskattelagen (1999:1229)

•          2 § lagen (1995:575) motskatteflykt

HFD 2018 ref. 56

Målnummer: 2345-17
 
Avdelning:

Avgörandedatum: 2018-09-10

Rubrik: En familjestiftelse har rätt till allmänt avdrag för periodiskt understöd det beskattningsår som stiftelsen fullföljer sitt ändamål.

Lagrum: 62 kap. 7 § inkomstskattelagen(1999:1229)

Rättsfall:

REFERAT

Bakgrund

HFD 2018 ref. 55

Målnummer: 4428-17
 
Avdelning:

Avgörandedatum: 2018-06-29

Rubrik: Ettföretag som haft utgifter för klimatkompensation och marknadsförtkompensationen vid försäljning av företagets produkter har medgetts avdragsåsom för marknadsförings-kostnader.

Lagrum: 9 kap. 2 § andra stycket och 16kap. 1 § första stycket inkomstskattelagen (1999:1229)

Rättsfall: 

REFERAT

Bakgrund

HFD 2018 ref.54

Målnummer: 4815-17 och 4816-17
 
Avdelning:

Avgörandedatum: 2018-07-03

Rubrik:
 
Vidbedömningen av om arbetsgivares utfästelse om avgångspension fram till 65 årsålder ryms inom allmän pensionsplan ska inte beaktas av arbetsgivarensamtidigt utfäst kompensation för bortfall av allmän pension som utfallerdärefter.

Lagrum:
•          58 kap. 11 § och 20 §inkomstskattelagen (1999:1229)

HFD 2018 ref. 43

Målnummer: 2690-17
 
Avdelning:

Avgörandedatum: 2018-06-26

Rubrik: Fråga om pensionsutbetalning på grund av tidigare tjänst inom FN-organ är skattepliktig (jfr RÅ84 1:25). Förhandsbesked om inkomstskatt.

Lagrum:
 
•          11 kap. 1 § inkomstskattelagen (1999:1229)

•          11 kap. 43 § inkomstskattelagen (1999:1229)

•          58 kap. 5 § inkomstskattelagen (1999:1229)

HFD 2018 ref. 42

Målnummer: 1003-18
 
Avdelning:

Avgörandedatum: 2018-06-19

Rubrik: Ett bolag kan bli skattskyldigt för tjänster som bolagets huvudkontor i Sverige tillhandahålls från en filial i ett annat EU-land på grund av att filialen ingår i en mervärdesskattegrupp i det landet. Förhandsbesked angående mervärdesskatt

Lagrum:
 
•          1 kap. 2 § första stycket 2 mervärdesskattelagen (1994:200)

HFD 2018 ref. 41

Målnummer: 7270-17
 
Avdelning:

Avgörandedatum: 2018-06-07

Rubrik: Ett bemanningsföretags uthyrning av vårdpersonal är inte undantagen från skatteplikt. Förhandsbesked om mervärdesskatt.

Lagrum:
 
•          3 kap. 4 § första stycket och 5 § första stycket mervärdesskattelagen (1994:200)

•          Artikel 132.1 b och c mervärdesskattedirektivet (2006/112/EG)

Rättsfall:

REFERAT

Bakgrund

Pages