En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver privat hjälp av en skattekonsult.

Fortsatt god utveckling av svensk ekonomi

Finansdepartementets pressmeddelanden - Wed, 2018-02-21 22:53

Idag presenteras Finansdepartementets senaste prognos för ekonomin och de offentliga finanserna.

-Vår prognos för tillväxten och arbetslösheten är i stort oförändrad, men de offentliga finanserna väntas bli något starkare än vid förra prognostillfället, säger finansminister Magdalena Andersson.

Tillväxten förväntas bli 2,8 procent i år för att sedan minska till 2,2 procent nästa år. Arbetslöshetsprognosen är oförändrad och arbetslösheten väntas fortsätta falla, samtidigt som sysselsättningsgraden är fortsatt den högsta på drygt 25 år.

De offentliga finanserna antas bli något starkare såväl i år som nästa år än vid prognosen i december. Upprevideringen beror främst på minskade utgifter i staten, men även på att skatteinkomsterna bedöms växa något snabbare.

Riskerna för att utvecklingen ska bli svagare än väntat är dock stora. Förutom risken för en kraftigare inbromsning i Kina finns en politisk osäkerhet kring Brexit och USA samt under den senaste tiden en finansiell oro och volatila bostadspriser.

- Därför är det så viktigt att regeringen under mandatperioden har vänt underskott till överskott, samtidigt som statsskulden har minskat rejält och arbetslösheten pressats tillbaka. Sverige står därmed väl rustat att ta sig an både samhällsproblem och möjliga ekonomiska obalanser, säger finansministern.
 
Kontakt
Gösta Brunnander
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
072-544 28 66 
 e-post till Gösta Brunnander, via registrator  
Isabel Lundin
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
076-296 46 38 
 e-post till Isabel Lundin, via registrator  
Thomas Bergman
Makroprognoschef
08-405 47 18
 e-post till Thomas Bergman, via registrator  
Thomas G Pettersson
Chef för enheten för offentliga finanser
073-985 08 37
 e-post till Thomas G Pettersson, via registrator  
Genvägar
Nyckeltal prognos februari 2018 
Excel: Nyckeltal prognos februari 2018 

 Ta del av hela pressmeddelandet på regeringen.se

Pressmeddelande från Finansdepartementet, Magdalena Andersson om Ekonomisk politik, Statens budget

Publicerades: 21 februari 2018

Punkt Markering: Finansdepartementets pressmeddelanden
Categories: Pressmeddelanden

202 467854-17/112

Skatteverkets remissvar - Wed, 2018-02-21 14:19
Categories: Allmäna nyheter

202 49501-18/112

Skatteverkets remissvar - Wed, 2018-02-21 13:21
Categories: Allmäna nyheter

Förbättrade förutsättningar för kontroll av punktskattepliktiga varor

Finansdepartementets pressmeddelanden - Tue, 2018-02-20 19:20

I en promemoria som Finansdepartementet har remitterat idag, lämnas förslag som bland annat syftar till att förbättra Tullverkets förutsättningar för kontroll av punktskattepliktiga varor. Promemorian utgår från en kartläggning av hur myndigheter arbetar med att förhindra illegal hantering av punktskattepliktiga varor.

Tullverket, Skatteverket, Polismyndigheten och Ekobrottsmyndigheten lämnade i oktober 2017 in slutrapporten på den kartläggning som regeringen gett uppdrag om. Slutrapporten visade bland annat att myndigheterna genom framgångsrik samverkan lyckats stoppa inflödet av alkohol via de s.k. spritbussarna. Den tog även upp förslag till lagändringar, Finansdepartementet går nu vidare med följande förslag:
•vissa skyldigheter vid flyttningar av punktskattepliktiga varor från ett annat EU-land ska utvidgas till att även omfatta den som transporterar varor för någon annans räkning.
•Tullverket ges viss beslutanderätt i fråga om förverkande av punktskattepliktiga varor som har omhändertagits vid kontroll.
•Skatteverket föreslås få bättre förutsättningar att ta säkerheter i anspråk efter det att vissa godkännanden att agera inom uppskovsförfarandet har återkallats.

I promemorian lämnas även förslag gällande förenklad redovisning av skatt på kemikalier i viss elektronik, efter att ändringar efterfrågats av branschen. Andra förslag är att införa en återbetalning av energiskatt på el vid lagring, samt att skattskyldighet för energiskatt på el inte ska inträda i vissa situationer när skattskyldighet redan inträtt.

Kontakt

Isabel Lundin
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00  
Mobil 076-296 46 38   
e-post till Isabel Lundin, via registrator

Gösta Brunnander
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00  
Mobil  072-544 28 66   
e-post till Gösta Brunnander, via registrator

Ann-Christine Ålander
Kansliråd/Skatte- och tullavdelningen 
Telefon 08-405 15 44   
e-post till Ann-Christine Ålander, via registrator

Genvägar
Promemoria: Vissa kontrollfrågor och andra frågor på punktskatteområdet

Publicerad 20 februari 2018

Punkt Markering: Finansdepartementets pressmeddelanden
Categories: Pressmeddelanden

202 40556-18/112

Skatteverkets remissvar - Tue, 2018-02-20 11:38
Categories: Allmäna nyheter

202 475503-17/112

Skatteverkets remissvar - Tue, 2018-02-20 11:36
Categories: Allmäna nyheter

202 473547-17/112

Skatteverkets remissvar - Tue, 2018-02-20 11:30
Categories: Allmäna nyheter

202 492520-17/112

Skatteverkets remissvar - Tue, 2018-02-20 11:13
Categories: Allmäna nyheter

202 60255-18/112

Skatteverkets remissvar - Tue, 2018-02-20 11:05
Categories: Allmäna nyheter

202 491265-17/112

Skatteverkets remissvar - Tue, 2018-02-20 10:54
Categories: Allmäna nyheter

Mervärdesskatt: Skattskyldighet

Skatterättsnämnden - Fri, 2018-02-16 13:29
Fråga om tillhandahållande av företagsinterna tjänster mellan bolags filialetablering i Danmark, som är medlem i dansk mervärdesskattegrupp, och huvudetableringen i Sverige.
Categories:

Slopad skattefrihet för förmån av privat hälso- och sjukvård

Finansdepartementets pressmeddelanden - Fri, 2018-02-16 09:25

I budgetpropositionen för 2018 aviserade regeringen att skattefriheten för förmån av privat hälso- och sjukvård ska avskaffas. I dag lämnade regeringen en remiss till Lagrådet med ett sådant förslag.

Förmån av privat hälso- och sjukvård, vilket bland annat omfattar sjukvårds-försäkringar, är i dag skattefritt för arbetstagaren samtidigt som kostnaden för vården eller försäkringen inte är avdragsgill för arbetsgivaren. Regeringen anser att det saknas skäl att behandla hälso- och sjukvårdsförmåner skatterättsligt annorlunda än andra förmåner som ska tas upp till beskattning och föreslår därför att skattefriheten slopas.

- Vi betalar för hälso- och sjukvården med skatter. Det är en central del av den svenska modellen. Det innebär att vi har en skattefinansierad hälso- och sjukvård som är tillgänglig för alla, avsett hur din plånbok eller sjukdomshistoria ser ut. Den som vill betala för privat sjukvård eller teckna sjukvårdsförsäkring har all rätt att göra det, men en sån förmån ska inte skattebetalarna subventionera. Skatter ska gå till den hälso- och sjukvård som kommer alla till del, säger Magdalena Andersson.

Förslaget innebär att om en anställd får hälso- och sjukvårdsförmåner av sin arbetsgivare – t.ex. en sjukvårdsförsäkring – kommer den anställde att förmånsbeskattas för kostnaden för vården eller försäkringspremien. Arbetsgivaren kommer att betala socialavgifter på förmånen samtidigt som kostnaden blir avdragsgill i verksamheten.

- Vi har flera utmaningar i vården som måste lösas, och begränsade skattemedel för att göra det med. Vi ser vårdköer och personalbrist och vi behöver investera för att skapa en bättre vård. Då behöver vi prioritera så att resurserna används rätt. Regeringen väljer att prioritera den vård som kommer alla till del, säger Magdalena Andersson.

För förmån av vård och läkemedel utomlands vid insjuknande i samband med tjänstgöring utomlands föreslås att skattefriheten består. Skattefriheten föreslås även bestå för statligt anställda stationerade utomlands. Även insatser i form av företagshälsovård, förebyggande behandling och rehabilitering kommer att vara fortsatt skattefria för arbetstagarna.

Förslaget föreslås träda i kraft den 1 juli 2018. Förslaget aviserades i budgetpropositionen för 2018 och bygger på en överenskommelse mellan regeringen och Vänsterpartiet.

Kontakt

Gösta Brunnander
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00  
Mobil  072-544 28 66   
e-post till Gösta Brunnander, via registrator

Isabel Lundin
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00  
Mobil 076-296 46 38   
e-post till Isabel Lundin, via registrator

Robert Sand
Rättssakkunnig/Skatte- och tullavdelningen
Telefon 08-405 83 09  

Genvägar
Lagrådsremiss: Slopad skattefrihet för förmån av hälso- och sjukvård

Publicerad 15 februari 2018

Punkt Markering: Finansdepartementets pressmeddelanden
Categories: Pressmeddelanden

Förslag om ändrade regler för skattetillägg vid rättelse

Finansdepartementets pressmeddelanden - Thu, 2018-02-15 16:06

Regeringen tar ytterligare steg i arbetet mot skattefusk och skatteundandragande. Regeringen har idag lämnat en remiss till Lagrådet med förslag om att Skatteverket i vissa fall ska kunna ta ut skattetillägg vid rättelser. Syfte med förslaget är att minska skattefusk och skatteundandragande. Skattetillägget är ett viktigt verktyg för att säkra ett korrekt uppgiftslämnande och ett korrekt uttag av skatter och avgifter.

- Ett välfungerande skattesystem där var och en gör rätt för sig är en förutsättning för den svenska modellen och vår skattefinansierade välfärd, säger finansminister Magdalena Andersson.

Under de senaste tio åren har en kraftig ökning av rättelser på eget initiativ skett. Det beror bl.a. på utökat informationsutbyte och s.k. läckor om dolda tillgångar utomlands. Skattetillägg får inte tas ut vid rättelser på eget initiativ.

Enligt förslaget anses en rättelse inte vara på eget initiativ om Skatteverket har informerat om att myndigheten ska genomföra en generell kontroll och rättelsen som har en koppling till kontrollen görs först två månader efter att Skatteverket informerat om kontrollen. I ett sådant fall ska skattetillägg kunna tas ut.

Förslaget föreslås träda i kraft den 1 augusti 2018 och bygger på en överenskommelse mellan regeringen och Vänsterpartiet.

Kontakt

Isabel Lundin
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00  
Mobil 076-296 46 38   
e-post till Isabel Lundin, via registrator

Gösta Brunnander
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00  
Mobil  072-544 28 66   
e-post till Gösta Brunnander, via registrator

Linda Bolund Thornell
Departementssekreterare/Skatte- och tullavdelningen
Telefon 08-405 37 16  

Genvägar
Lagrådsremiss: Skattetillägg vid rättelse på eget initiativ

Publicerad 15 februari 2018

Punkt Markering: Finansdepartementets pressmeddelanden
Categories: Pressmeddelanden

208 50510-18/111

Skatteverkets skrivelser - Thu, 2018-02-15 15:06
Categories: Allmäna nyheter

Pages