En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver privat hjälp av en skattekonsult.

Skattemål: Mål nr 300-19

Avvisat förhandsbesked om tobaksskatt.
Categories: Rättsfall

Förslag om skatt på plastbärkassar

Finansdepartementets pressmeddelanden - Thu, 2019-06-20 11:57

Publicerad 20 juni 2019

Finansdepartementet remitterar i dag en promemoria med förslag på en skatt på plastbärkassar. Skatten ska bidra till att Sverige uppnår EU:s mål om att förbruka maximalt 40 plastbärkassar per person och år till slutet av 2025 och minska spridningen av mikroplaster i naturen. Förslaget finns med i Januariavtalet och remitteras som en del av budgetsamarbetet mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

- Vi står inför ett akut miljöproblem där människors hälsa och djurs överlevnad står på spel. Miljoner djur får varje år i sig plastpåsar och mikroplaster vilket är en katastrof. En skatt kan hjälpa till att styra mot att antalet plastpåsar som hamnar i naturen minskar, säger finansmarknadsminister Per Bolund.

Förslaget innebär att plastbärkassar som typiskt sett erbjuds konsumenter i handeln för att packa och bära varor beskattas med 3 kronor per bärkasse. För plastbärkassar som är tunnare än 15 mikrometer och har en volym på maximalt 5 liter föreslås skatten vara 30 öre per bärkasse.

Plastbärkassar som är avsedda att användas flertalet gånger omfattas inte av skatten. Påsar som till exempel soppåsar och fryspåsar omfattas inte heller av skatten.

Enligt förslaget är skattskyldig den som yrkesmässigt tillverkar, för in eller importerar plastbärkassar från utlandet.

Bakgrund
I april 2015 antog EU direktiv 2015/720. Genom detta direktiv infördes bestämmelser i direktiv 94/92/EG (det s.k. förpackningsdirektivet) med syfte att minska förbrukningen av tunna plastbärkassar. Bl.a. åläggs medlemsstaterna att minska den årliga förbrukningen av tunna plastbärkassar till maximalt 90 stycken per person vid utgången av år 2019 respektive 40 stycken vid utgången av år 2025.

Regeringen utfärdade år 2016 förordningen (2016:1041) om plastbärkassar. Förordningen medför en skyldighet för den som i en yrkesmässig verksamhet tillhandahåller bärkassar till konsumenter att informera om plastbärkassars miljöpåverkan och åtgärder för att minska förbrukningen. Enligt förordningen ska även den som i en yrkesmässig verksamhet tillverkar plastbärkassar eller för in sådana till Sverige varje år rapportera till Naturvårdsverket hur många plastbärkassar som tillverkats eller förts in.

Kontakt

Martin Kling
Pressekreterare hos finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister Per Bolund
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 070-5395729
e-post till Martin Kling

Punkt Markering: Finansdepartementets pressmeddelanden
Categories: Pressmeddelanden

202 251642-19/112

Skatteverkets remissvar - Thu, 2019-06-20 10:13
Categories: Allmäna nyheter

Skattemål: Mål nr 6561-18

Ett bidrag från en arbetsgivare om 6 500 kr till friskvårdsaktiviteter utgör inte en personalvårdsförmån av mindre värde. Förhandsbesked om inkomstskatt.
Categories: Rättsfall

Skattemål: Mål nr 1351--1352-18

Byggnader med bostäder som används för internatboende vid en folkhögskola har ansetts utgöra skolbyggnad enligt 2 kap. 2 § fastighetstaxeringslagen.
Categories: Rättsfall

Skattemål: Mål nr 5082-18

Det är inte förenligt med unionsrätten att ta ut kupongskatt på utdelningar som lämnas till ett utländskt livförsäkringsföretag när utdelningarna avser aktier som ingår i en pensions- eller kapitalförsäkring för vilken försäkringstagaren är skattskyldig till avkastningsskatt.
Categories: Rättsfall

Skattemål: Mål nr 5079-18

Förhandsbesked om avkastningsskatt.
Categories: Rättsfall

Ny skattesänkning för personer över 65 år vid årsskiftet

Finansdepartementets pressmeddelanden - Wed, 2019-06-19 14:58

Publicerad 19 juni 2019

Sedan 2018 är skatteklyftan mellan löntagare och pensionärer borta för inkomster upp till ca 17 000 kronor i månaden. I en promemoria som Finansdepartementet skickar på remiss i dag föreslås en ny skattesänkning för personer över 65 år från 1 januari 2020. För en person med en inkomst på 21 000 kronor i månaden innebär det ungefär 2 500 kronor i lägre skatt per år. Förslaget är en del av budgetsamarbetet mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

- Detta steg hade varit det sista för att sluta skatteklyftan en gång för alla, om det inte hade varit för M/KD-budgeten. Återigen behandlades pensionärer och löntagare olika. Det innebär att arbetet med att få bort den orättvisa pensionärsskatten fortsätter och nu remitterar vi detta steg. Människor som arbetat och bidragit ett helt liv ska inte beskattas hårdare än löntagare, säger finansminister Magdalena Andersson.

I promemorian föreslås att skatten sänks för personer över 65 år med inkomster över ca 17 000 kronor per månad. Sänkningen görs genom att förstärka det så kallade förhöjda grundavdraget. För en person med en inkomst på ca 21 000 kronor i månaden och en genomsnittlig kommunalskattesats innebär det ungefär 2 500 kronor i lägre skatt per år.

- Pension är uppskjuten lön. Pensionärsskatten är ett feltänk från början och vi är fast beslutna om att den ska bort, säger Magdalena Andersson.

Den offentligfinansiella effekten av förslaget är 4,33 miljarder kronor. Med anledning av det sjätte jobbskatteavdrag som genomfördes 1 januari 2019 kvarstår ca 3 miljarder i skillnad i skatt mellan löntagare och pensionärer.

Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2020.

Kontakt

Per Strängberg
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-093 90 56
e-post till Per Strängberg

Isabel Lundin
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-296 46 38‬
e-post till Isabel Lundin

Punkt Markering: Finansdepartementets pressmeddelanden
Categories: Pressmeddelanden

Skattemål: Mål nr 1913-18

Den fråga som lett till att Högsta förvaltningsdomstolen meddelat prövningstillstånd är om det finns förutsättningar för att eftertaxera ett bolag och påföra det skattetillägg på grund av oriktig prissättning.
Categories: Rättsfall

2 02 215637-19/112

Skatteverkets remissvar - Wed, 2019-06-12 13:57
Categories: Allmäna nyheter

202 196081-19/112

Skatteverkets remissvar - Tue, 2019-06-11 15:36
Categories: Allmäna nyheter

202-230926-19/112

Skatteverkets remissvar - Fri, 2019-06-07 11:59
Categories: Allmäna nyheter

Utredning om att utvidga rutavdraget enligt januariavtalet

Finansdepartementets pressmeddelanden - Fri, 2019-06-07 11:51

Som en följd av januariavtalet har regeringen tillsatt en utredning som ska lämna förslag på hur rutavdraget kan utvidgas.

Enligt januariavtalet, som är en sakpolitisk överenskommelse mellan Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet och Liberalerna, ska taket i rutavdraget tredubblas, rutavdraget utvidgas till tvätt, flytt-, hämt- och trygghetstjänster samt ett äldre-rut utredas.

Regeringen tillsätter därför en utredning som ska undersöka och lämna förslag på hur rutavdraget kan utökas till att även omfatta tvättarbete som sker utanför bostaden, ommöbleringstjänster, vissa bortforslingstjänster och viss enklare tillsyn vid frånvaro från bostaden.

I utredningens uppdrag ingår även att lämna förslag om en höjning av taket för rutavdraget till 75 000 kronor per person och år samt lämna förslag om en särskild ordning för rutavdraget för äldre personer.

Uppdraget ska redovisas till regeringen senast den 15 januari 2020.

Kontakt

Per Strängberg
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-093 90 56
e-post till Per Strängberg

Isabel Lundin
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-296 46 38‬
e-post till Isabel Lundin

Genvägar

Dir. 2019:26 Utvidgningar av rutavdraget

Publicerad 07 juni 2019

Punkt Markering: Finansdepartementets pressmeddelanden
Categories: Pressmeddelanden

Uppdaterade regler för att förhindra momsfusk i EU

Finansdepartementets pressmeddelanden - Wed, 2019-06-05 21:40

Uppdaterade regler för att förhindra momsfusk i EU

Regeringen har i dag beslutat om en lagrådsremiss för att genomföra ändringar i EU:s mervärdesskattedirektiv. Förslagen innebär bland annat strängare krav på företag som säljer varor utan moms till företag i andra EU-länder. Syftet med de nya reglerna är att komma till rätta med momsfusk och förenkla lagstiftningen.

- De allra flesta företag följer reglerna och är måna om att göra rätt. Det är därför viktigt med tydliga och enkla regler som tillämpas på samma sätt i alla EU-länder. Samtidigt måste de oseriösa företagens momsfusk bekämpas, säger finansminister Magdalena Andersson.

Företag kan sälja varor till företag i andra EU-länder utan att lägga moms på fakturan, förutsatt att vissa krav är uppfyllda. Momsen ska då i stället redovisas av köparen.

Förslaget om skärpningar innebär att företag som vill sälja varor utan moms måste vara säkra på att köparen har ett registreringsnummer för moms. Det blir också ett strängare krav på säljaren att lämna korrekta uppgifter om försäljningen i sin rapportering till Skatteverket. Om de nya reglerna inte uppfylls ska Skatteverket kunna neka säljaren att sälja utan moms.

I förslaget ingår också nya regler för överföring av varor till lager av typen avropslager, även kallat call-off stock, samt för gränsöverskridande handel i flera led men med bara en gränsöverskridande transport av varan, så kallade kedjetransaktioner.

Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2020.

Kontakt

Per Strängberg
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-093 90 56
e-post till Per Strängberg

Isabel Lundin
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-296 46 38‬
e-post till Isabel Lundin

Genvägar

Lagrådsremiss: Ändrade mervärdesskatteregler vid gränsöverskridande handel mellan företag

Publicerad 05 juni 2019

Punkt Markering: Finansdepartementets pressmeddelanden
Categories: Pressmeddelanden

Pages