En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

RÅ 2010 ref. 38

Regeringsrätten
RÅ 2010 ref. 38

Målnummer:
2-10
Avdelning:
2

Avgörandedatum:
2010-03-30

Rubrik:
Avsättning till ersättningsfond får vid avyttring av fastighet avse endast en del av kapitalvinsten. Förhandsbesked angående inkomstskatt.

Lagrum:
31 kap. 7 § andra stycket inkomstskattelagen (1999:1229)

Rättsfall:

REFERAT

RÅ 2010 ref. 34

Regeringsrätten
RÅ 2010 ref. 34

Målnummer:
3798-09
Avdelning:
2

Avgörandedatum:
2010-03-17

Rubrik:
Förlust på fordran som satts ned genom ackord har ansetts avdragsgill. Inkomsttaxering 2006.

Lagrum:
44 kap. 4 § inkomstskattelagen (1999:1229)

Rättsfall:
• RÅ 2009 ref. 41

• RÅ 2002 ref. 107

• RÅ 2000 ref. 44

• RRK R77 1:20

REFERAT

RÅ 2010 ref. 32

Regeringsrätten
RÅ 2010 ref. 32

Målnummer:
7729-07
Avdelning:
2

Avgörandedatum:
2010-04-28

Rubrik:
Ett skogsbolag har fått avdrag för avsättning för framtida utgifter avseende vård av nyplanterad skog efter avverkning. Inkomsttaxering 1997.

Lagrum:
Punkt 1 tredje stycket av anvisningarna till 24 § kommunalskattelagen (1928:370)

Rättsfall:
• RÅ 1975 ref. 8

• RÅ 1984 1:8

• RÅ 1997 ref. 52

• RÅ 1999 ref. 32

• RÅ 2006 ref. 68

REFERAT

RÅ 2010 ref. 33

Regeringsrätten
RÅ 2010 ref. 33

Målnummer:
2410-08

Avdelning:
1

Avgörandedatum:
2010-04-15

Rubrik:
Utgifter för reklamgåvor vars värde uppgått till högst 350 kr inklusive mervärdesskatt har ansetts vara avdragsgilla. Inkomsttaxering 2002.

Lagrum:
16 kap. 1 § och 2 § samt 9 kap. 2 § inkomstskattelagen (1999:1229)

Rättsfall:
• RÅ 1967 Fi 437

• RÅ 1967 Fi 1247

• RÅ 1968 Fi 762

• RÅ 1970 Fi 16

• RÅ 2000 ref. 31 I

REFERAT

Skatteverket (tidigare skattemyndigheten) avvek, såvitt nu är i fråga, genom beslut den 18 december 2002 från Sapa Profiler AB:s (bolaget) självdeklaration i inkomstslaget näringsverksamhet i bl.a. följande hänseende. Av kostnader för kundpresenter återfördes till beskattning 155 633 kr av totalt avdragna 1 437 022 kr. Bolaget påfördes dessutom skattetillägg.

Bolaget överklagade Skatteverkets beslut hos länsrätten och anförde därvid bl.a. följande. Utgifter för gåvor är normalt sett inte avdragsgilla. Undantag gäller för reklamgåvor, t.ex. enklare presentartiklar av förhållandevis obetydligt värde. Kläder som utgör reklamgåva kännetecknas ofta av att de - liksom i detta fall - försetts med bolaget tillhörigt varumärke. Någon tydlig beloppsgräns för vad som kan anses som obetydligt värde finns inte. Bolaget har från specifikationer över kundgåvor tagit bort gåvor över 500 kr per styck. Bolaget hänvisar till dom i Kammarrätten i Jönköping, mål nr 2750-1999. Målet gällde bolagets reklamgåvor inkomståret 1993. Vidare bestred bolaget Skatteverkets beslut att påföra skattetillägg.

RÅ 2010 ref. 30

Regeringsrätten
RÅ 2010 ref. 30

Målnummer:
6464-08

Avdelning:
2

Avgörandedatum:
2010-04-15

Rubrik:
När en anställd haft bilförmån och arbetsgivaren dessutom betalat drivmedel finns en presumtion för att den anställde också haft en drivmedelsförmån. Inkomsttaxering 2003.

Lagrum:
61 kap. 10 § inkomstskattelagen (1999:1229)

Rättsfall:
RÅ 2001 ref. 22 I och II

REFERAT

RÅ 2010 ref. 27

Regeringsrätten RÅ 2010 ref. 27

Målnummer: 2169-09 Avdelning: 2

Avgörandedatum: 2010-03-15

Rubrik: Fråga om vissa tjänster som har anknytning till beviljandet av krediter ska anses utgöra från skatteplikt undantagna kreditförmedlingstjänster. Förhandsbesked angående mervärdesskatt.

Lagrum: • 3 kap. 9 § mervärdesskattelagen (1994:200)
• Artikel 135.1.b mervärdesskattedirektivet (2006/112/EG)

RÅ 2010 ref. 43

Målnummer: 7411-09 Avdelning: 2

Avgörandedatum: 2010-05-28

Rubrik: Avdragsförbudet för ingående skatt som hänför sig till stadigvarande bostad har tillämpats vid uthyrning av bostäder till en statlig myndighet som avser att vidareuthyra bostäderna. Förhandsbesked angående mervärdesskatt.

Lagrum: 8 kap. 9 § första stycket 1 mervärdesskattelagen (1994:200)

Rättsfall: • RÅ 2002 ref. 67
• RÅ 2003 ref. 100 I och II
• RÅ 2005 ref. 34
• RÅ 2007 not. 139

RÅ 2010 ref. 40

Målnummer: 6970-09 Avdelning: 1

Avgörandedatum: 2010-05-06

Rubrik: En allmännyttig stiftelse som avser att finansiera tidsobegränsade professurer har vid bedömningen av fullföljdskravet i 7 kap. 6 § inkomstskattelagen ansetts få tillgodoräkna sig endast belopp som betalats ut för ändamålet. Förhandsbesked angående inkomstskatt.

Lagrum: 7 kap. 6 § inkomstskattelagen (1999:1229)

Rättsfall: • RÅ 2001 ref. 17
              • RÅ 2004 ref. 76

RÅ 2010 ref. 18

Regeringsrätten
RÅ 2010 ref. 18

Målnummer:
5-09
Avdelning:
2

Avgörandedatum:
2010-03-10

Rubrik:
Vid bedömning av förutsättningarna för återköp av pensionsförsäkring har premiefri tid hos tidigare försäkringsgivare beaktats.

Lagrum:
58 kap. 18 § inkomstskattelagen (1999:1229)

Rättsfall:

REFERAT

RÅ 2010 ref. 15

Regeringsrätten
RÅ 2010 ref. 15

Målnummer:
4940-08
Avdelning:
1

Avgörandedatum:
2010-02-23

Rubrik:
Fråga om beskattning av en anställd som med arbetsgivaren ingått ett s.k. nettolöneavtal. Inkomsttaxering 2004.

Lagrum:
11 kap. 1 § inkomstskattelagen (1999:1229)

Rättsfall:
RÅ 1987 ref. 61

REFERAT

RÅ 2010 ref. 10

Regeringsrätten
RÅ 2010 ref. 10

Målnummer:
3911-08
Avdelning:
1

Avgörandedatum:
2010-02-11

Rubrik:
Återföring till beskattning av avdrag för avsättning till periodiseringsfond får göras utan att motsvarande upplösning av fonden görs i räkenskaperna. Inkomsttaxering 2003.

Lagrum:
30 kap. 1 §, 3 § och 7 § samt 14 kap. 4 § inkomstskattelagen (1999:1229)

Rättsfall:
RÅ 1997 ref. 70

REFERAT

RÅ 2010 ref. 8

Regeringsrätten
RÅ 2010 ref. 8

Målnummer:
3772-08
Avdelning:
2

Avgörandedatum:
2010-02-02

Rubrik:
Fråga om fördelning av intäkter på "skäligt sätt" mellan olika delar av ett försäkringsföretags verksamhet. Inkomsttaxering 1999.

Lagrum:
• 2 § 6 mom. trettonde stycket lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt

• 39 kap. 11 § inkomstskattelagen (1999:1229)

Rättsfall:

REFERAT

RÅ 2010 ref. 11

Regeringsrätten
RÅ 2010 ref. 11

Målnummer:
1646-09
Avdelning:
2

Avgörandedatum:
2010-01-26

Rubrik:
Fråga om innebörden av begreppet "samma eller likartad verksamhet" i 57 kap. 4 § inkomstskattelagen (I-V). Förhandsbesked angående inkomstskatt.

Lagrum:
57 kap. 4 § inkomstskattelagen (1999:1299)

Rättsfall:
• RÅ 1997 ref. 48

• RÅ 1999 ref. 28

• RÅ 2005 ref. 3

REFERAT

I.

RÅ 2010 ref. 4

Regeringsrätten
RÅ 2010 ref. 4

Målnummer:
6022-09
Avdelning:
2

Avgörandedatum:
2010-01-19

Rubrik:
En delägare i ett fåmansföretag, som under beskattningsåret har varit verksam i företaget i betydande omfattning, kan vid tillämpning av 57 kap. 5 § inkomstskattelagen inte anses som utomstående under de fem föregående beskattningsåren. Förhandsbesked angående inkomstskatt.

Lagrum:
57 kap. 5 § inkomstskattelagen (1999:1229)

Rättsfall:
• RÅ 2001 ref. 37 I och II

• RÅ 2009 ref. 53

REFERAT

I en ansökan hos Skatterättsnämnden om förhandsbesked anförde A bl.a. följande. X AB (bolaget) är ett fåmansbolag. Bolaget bildades år 2004 som ett lagerbolag och förvärvades samma år av A jämte tre andra personer, B, C och D (grundarna). Verksamheten består i utveckling och produktion av solceller. Ägarandelar och aktivitetsgrad för grundarna har varierat under åren och det finns och har hela tiden funnits en viss andel passiva delägare. Inför en nyemission uppkommer frågan om A:s aktier ska anses vara kvalificerade enligt 57 kap. inkomstskattelagen (1999:1229), IL. - En upprättad sammanställning visar hur ägandet i bolaget har sett ut sedan A och de andra grundarna förvärvade bolaget. Samtliga aktier har rätt till utdelning. Av sammanställningen framgår att det inom den senaste femårsperioden har skett flera ägarförändringar. Ägandet har omfördelats mellan grundarna och nya passiva delägare har tagits in genom nyemissioner och aktieförsäljning från befintliga delägare. Grundarna har blivit aktiva i bolaget vid olika tidpunkter. - Mot bakgrund av det anförda hemställde A om svar på följande frågor.

1. Ska A:s aktier i X AB anses inte kvalificerade med tillämpning av utomståenderegeln i 57 kap 5 § IL ?

RÅ 2009 ref. 86

Regeringsrätten
RÅ 2009 ref. 86

Målnummer:
3167-09
Avdelning:
1

Avgörandedatum:
2009-12-30

Rubrik:
En anställd har fått aktier på grund av sin tjänst. Under viss tid gäller att han inte får förfoga över aktierna och att han måste återlämna dem om han slutar sin anställning. Villkoren har inte lett till att förmånsbeskattningen skjutits upp. Förhandsbesked angående inkomstskatt.

Lagrum:
10 kap. 11 § första stycket inkomstskattelagen (1999:1229)

Rättsfall:

REFERAT

RÅ 2009 ref. 92

Regeringsrätten
RÅ 2009 ref. 92

Målnummer:
332-09
Avdelning:
2

Avgörandedatum:
2009-12-21

Rubrik:
Fråga om litispendens i ett mål om förhandsbesked angående mervärdesskatt.

Lagrum:
• 12 § andra stycket och 21 § lagen (1998:189) om förhandsbesked i skattefrågor

• 13 kap. 6 § rättegångsbalken (1942:740)

Rättsfall:

REFERAT

RÅ 2009 ref. 93

Regeringsrätten
RÅ 2009 ref. 93

Målnummer:
2181-08
Avdelning:
1

Avgörandedatum:
2009-12-17

Rubrik:
Ersättning som betalats ut med anledning av brott mot reglerna om rätt till återanställning har ansetts som pensionsgrundande inkomst trots att den försäkrade inte varit anställd hos utbetalaren.

Lagrum:
2 kap. 3 § lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension

Rättsfall:

REFERAT

RÅ 2009 ref. 84

Regeringsrätten
RÅ 2009 ref. 84

Målnummer:
2737-09
Avdelning:
1

Avgörandedatum:
2009-12-11

Rubrik:
En skattskyldig som arbetade utomlands avsåg att vistas i Sverige 132 dagar under anställningsåret varav 102 dagar i samband med en komplicerad förlossning. Hon överskred alltså de 72 dagar som godtas enligt ettårsregeln. Säkerhetsventilen i 3 kap. 13 § inkomstskattelagen har inte tillämpats eftersom en beskattning av henne inte framstått som uppenbart oskälig. Förhandsbesked angående inkomstskatt.

RÅ 2009 ref. 100

Regeringsrätten
RÅ 2009 ref. 100

Målnummer:
1458-09
Avdelning:
1

Avgörandedatum:
2009-12-02

Rubrik:
En rysk association har ansetts motsvara ett svenskt aktiebolag vid tillämpningen av bestämmelserna om näringsbetingade andelar. Förhandsbesked angående inkomstskatt.

Lagrum:
2 kap. 2 § och 24 kap. 13 § inkomstskattelagen (1999:1229)

Rättsfall:

REFERAT

RÅ 2009 ref. 91

Regeringsrätten
RÅ 2009 ref. 91

Målnummer:
7569-08
Avdelning:
1

Avgörandedatum:
2009-11-25

Rubrik:
En i Sverige bosatt person äger och är den som fattar placeringsbesluten i ett norskt aktieförvaltande bolag. Ägarens bostad har ansetts vara fast driftställe för bolaget vid tillämpning av inkomstskattelagen och skatteavtalet mellan de nordiska länderna. Förhandsbesked angående inkomstskatt.

RÅ 2009 ref. 73

Regeringsrätten
RÅ 2009 ref. 73

Målnummer:
1201-08
Avdelning:
2

Avgörandedatum:
2009-11-18

Rubrik:
Hel befrielse från skattetillägg har medgivits vid felaktig redovisning av mervärdesskatt bl.a. eftersom risken för skattebortfall framstått som synnerligen begränsad och en nedsättning till en fjärdedel inte ansetts tillräcklig för att beloppet (150 000 kr) skulle stå i rimlig proportion till den skattskyldiges försummelse.

Lagrum:
15 kap. 10 § skattebetalningslagen (1997:483)

RÅ 2009 ref. 85

Regeringsrätten
RÅ 2009 ref. 85

Målnummer:
253-09
Avdelning:
1

Avgörandedatum:
2009-11-13

RÅ 2009 ref. 78

Regeringsrätten
RÅ 2009 ref. 78

Målnummer:
995-09
Avdelning:
1

Avgörandedatum:
2009-10-30

Rubrik:
Ett av villkoren för att ett företag ska anses vara ett investmentföretag är att det uteslutande eller så gott som uteslutande förvaltar värdepapper eller liknande tillgångar. Konvertibler i svenska kronor har ansetts vara sådana tillgångar. Förhandsbesked angående inkomstskatt.

Lagrum:
39 kap. 14 § och 15 §, 48 kap. 2 § inkomstskattelagen (1999:1229)

Rättsfall:
RÅ 2008 ref. 14

REFERAT

RÅ 2009 ref. 66

Regeringsrätten                                                                                               RÅ 2009 ref. 66

RÅ 2009 ref. 72

Regeringsrätten
RÅ 2009 ref. 72

Målnummer:
5538-08
Avdelning:
2

Avgörandedatum:
2009-09-28

Rubrik:
Företrädares betalningsskyldighet för juridisk persons mervärdeskatteskulder har ansetts förenlig med EG-rätten. Även fråga om förutsättningarna för sådan betalningsskyldighet är uppfyllda.

Sidor