En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

RÅ 2009 ref. 93

Regeringsrätten
RÅ 2009 ref. 93

Målnummer:
2181-08
Avdelning:
1

Avgörandedatum:
2009-12-17

Rubrik:
Ersättning som betalats ut med anledning av brott mot reglerna om rätt till återanställning har ansetts som pensionsgrundande inkomst trots att den försäkrade inte varit anställd hos utbetalaren.

Lagrum:
2 kap. 3 § lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension

Rättsfall:

REFERAT

RÅ 2009 ref. 84

Regeringsrätten
RÅ 2009 ref. 84

Målnummer:
2737-09
Avdelning:
1

Avgörandedatum:
2009-12-11

Rubrik:
En skattskyldig som arbetade utomlands avsåg att vistas i Sverige 132 dagar under anställningsåret varav 102 dagar i samband med en komplicerad förlossning. Hon överskred alltså de 72 dagar som godtas enligt ettårsregeln. Säkerhetsventilen i 3 kap. 13 § inkomstskattelagen har inte tillämpats eftersom en beskattning av henne inte framstått som uppenbart oskälig. Förhandsbesked angående inkomstskatt.

RÅ 2009 ref. 100

Regeringsrätten
RÅ 2009 ref. 100

Målnummer:
1458-09
Avdelning:
1

Avgörandedatum:
2009-12-02

Rubrik:
En rysk association har ansetts motsvara ett svenskt aktiebolag vid tillämpningen av bestämmelserna om näringsbetingade andelar. Förhandsbesked angående inkomstskatt.

Lagrum:
2 kap. 2 § och 24 kap. 13 § inkomstskattelagen (1999:1229)

Rättsfall:

REFERAT

RÅ 2009 ref. 91

Regeringsrätten
RÅ 2009 ref. 91

Målnummer:
7569-08
Avdelning:
1

Avgörandedatum:
2009-11-25

Rubrik:
En i Sverige bosatt person äger och är den som fattar placeringsbesluten i ett norskt aktieförvaltande bolag. Ägarens bostad har ansetts vara fast driftställe för bolaget vid tillämpning av inkomstskattelagen och skatteavtalet mellan de nordiska länderna. Förhandsbesked angående inkomstskatt.

RÅ 2009 ref. 73

Regeringsrätten
RÅ 2009 ref. 73

Målnummer:
1201-08
Avdelning:
2

Avgörandedatum:
2009-11-18

Rubrik:
Hel befrielse från skattetillägg har medgivits vid felaktig redovisning av mervärdesskatt bl.a. eftersom risken för skattebortfall framstått som synnerligen begränsad och en nedsättning till en fjärdedel inte ansetts tillräcklig för att beloppet (150 000 kr) skulle stå i rimlig proportion till den skattskyldiges försummelse.

Lagrum:
15 kap. 10 § skattebetalningslagen (1997:483)

RÅ 2009 ref. 85

Regeringsrätten
RÅ 2009 ref. 85

Målnummer:
253-09
Avdelning:
1

Avgörandedatum:
2009-11-13

RÅ 2009 ref. 78

Regeringsrätten
RÅ 2009 ref. 78

Målnummer:
995-09
Avdelning:
1

Avgörandedatum:
2009-10-30

Rubrik:
Ett av villkoren för att ett företag ska anses vara ett investmentföretag är att det uteslutande eller så gott som uteslutande förvaltar värdepapper eller liknande tillgångar. Konvertibler i svenska kronor har ansetts vara sådana tillgångar. Förhandsbesked angående inkomstskatt.

Lagrum:
39 kap. 14 § och 15 §, 48 kap. 2 § inkomstskattelagen (1999:1229)

Rättsfall:
RÅ 2008 ref. 14

REFERAT

RÅ 2009 ref. 66

Regeringsrätten                                                                                               RÅ 2009 ref. 66

RÅ 2009 ref. 72

Regeringsrätten
RÅ 2009 ref. 72

Målnummer:
5538-08
Avdelning:
2

Avgörandedatum:
2009-09-28

Rubrik:
Företrädares betalningsskyldighet för juridisk persons mervärdeskatteskulder har ansetts förenlig med EG-rätten. Även fråga om förutsättningarna för sådan betalningsskyldighet är uppfyllda.

RÅ 2009 ref. 68

Regeringsrätten
RÅ 2009 ref. 68

Målnummer:
1489-09
Avdelning:
2

Avgörandedatum:
2009-09-22

Rubrik:
Fråga om aktieägare i fåmansföretag ska beskattas för bortgiven rätt till aktieutdelning. Förhandsbesked angående inkomstskatt.

Lagrum:
41 kap. 8 §, 42 kap. 12 § och 57 kap. inkomstskattelagen (1999:1229)

Rättsfall:
• RÅ 2006 ref. 45

• RÅ 2007 not. 161

REFERAT

RÅ 2009 ref. 31

Målnummer: 4005-08 Avdelning: 2 Avgörandedatum: 2009-06-04

Rubrik:
   
Lagen mot skatteflykt har ansetts tillämplig på ett förfarande med upprepade interna överlåtelser av aktier. Förhandsbesked angående inkomstskatt.

Lagrum: •  57 kap. inkomstskattelagen (1999:1229) •  2 § lagen (1995:575) mot skatteflykt Rättsfall:•  RÅ 1989 ref. 31•  RÅ 2000 ref. 21 I och II •  RÅ 2001 ref. 12 •  RÅ 2001 ref. 66

RÅ 2009 ref. 40 I och II

Målnummer:622-07 Avdelning:1 Avgörandedatum: 2009-06-10

Rubrik: Fråga om förutsättningar förelåg för uttag av mervärdesskatt enligt bestämmelserna om vinstmarginalbeskattning vid försäljning av begagnade bilar (I-II).

Lagrum: 3 kap. 30 f § och 9 a kap. 1 § första stycket 2 mervärdesskattelagen (1994:200)

Rättsfall: EG-domstolens dom i mål C-409/04, Teleos
REFERAT
I.

RÅ 2009 ref. 56

Regeringsrätten
    

RÅ 2009 ref. 56 Målnummer:2609-09 Avgörandedatum:2009-09-22    

Fackförbunds administration för förbundets avdelningar har inte ansetts innebära skattepliktig omsättning av tjänster. Förhandsbesked angående mervärdesskatt.

Lagrum:
    

1 kap. 1 § första stycket 1 och 2 kap. 1 § tredje stycket 1 mervärdesskattelagen (1994:400)

Rättsfall:
    

•  RÅ 2001 ref. 34 II

•  EG-domstolens dom i mål C-16/93 R. J. Tolsma

•  EG-domstolens dom i mål C-154/80 Coöperatieve Aardappelenbewaarplaats GA    

Sidor