En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Momsavdrag för representation gäller (retroaktivt) sedan 1995

Enligt mervärdesskattedirektivet artikel 176 ska avdraget till mervärdesskatt för representation gälla oförändrat sedan EU-inträdet. Detta har fastslagits i en kammarrättsdom och ett ställningstagande från Skatteverket. EU:s regler har nämligen högre dignitet än våra egna på mervärdesskatteområdet. Detta kan också uttryckas som att Sverige inte på ett korrekt sätt infört EU:s mervärdesskattedirektiv. Det finns fler exempel på att Sverige inte brytt sig om att införa EU:s mervärdesskattedirektiv.

Blog om: 

Nya mervärdesskatteregler om omsättningsland för telekommunikationstjänster, radio- och tv-sändningar och elektroniska tjänster

Vad innebär regeringens proposition 2013/14:224; Nya mervärdesskatteregler om omsättningsland för telekommunikationstjänster, radio- och tv-sändningar och elektroniska tjänster för anpassningar för köpare eller säljare av sådana tjänster?

Det är viktigt att ha klart för sig att förändringarna syftar till att korrigera beskattningsutfallet inom EU för transaktioner, där köparna är privatpersoner eller ej beskattningsbara personer, d.v.s. ej momspliktiga näringsidkare.

Blog om: 

Mer om frivillig skattskyldighet för moms genom att utfärda faktura med moms

Skatteverket har utfärdat ett ställningstagande avseende de nya reglerna för frivillig skattskyldighet till mervärdesskatt för uthyrning av verksamhetslokaler.

Vi har tidigare behandlat de nya reglerna om frivillig skattskyldighet i en blog 2013-09-23. Numera behöver ansökan om frivillig skattskyldighet inte längre lämnas in. Det räcker i princip med att utfärda en hyresfaktura med utgående mervärdesskatt.

Blog om: 

Idrott som företag – momskonsekvenser

Skatteverket har utfärdat ett ställningstagande som ersätter tidigare ställningstagande. Det anges att en idrottsutövare som bedriver tävlingsverksamhet som ekonomisk verksamhet är en beskattningsbar person.  Företagsformen saknar betydelse. Verksamheten medför skattskyldighet till moms.

För fördjupning, se länk!

Blog om: 

Fission eller delning av aktiebolag - bl.a. ett sätt att undgå stämpelskatt på fastigheter

Delning av aktiebolag blev möjligt genom den nya aktiebolagslag som trädde i kraft 2006-01-01. I inkomstskattelagen kallas motsvarande förfarande fission. Nedan använder jag uteslutande termen fission för att förenkla framställningen, trots att det egentligen är en felaktig term i vissa sammanhang, t.ex. i kommunikation med Bolagsverket.

Den skattemässiga huvudprincipen är att man skall kunna dela ett aktiebolag genom fission utan att det medför några negativa skattemässiga konsekvenser.

Förfarandet vid en fission påminner om förfarandet vid en fusion. I båda fallen finns bolag som ger ifrån sig tillgångar (överlåtande bolag) och bolag som tar emot tillgångar (övertagande bolag). Registrering skall ske hos Bolagsverket.

Blog om: 

Elektroniska tjänster och mervärdesskatt

Skatter.se besöks av många företagare med stort intresse för just internet och elektroniska tjänster. Därför kan det vara av särskilt intresse att något redogöra för de regler som gäller för mervärdesskatt på elektroniska tjänster.

Inom den Europeiska Unionen har man som huvudprincip samma regler för mervärdesskatt oavsett land. Alla länder är nämligen skyldiga att i sin egen lagstiftning följa det sjätte mervärdesskattedirektivet. Det skall dock i samma andetag sägas att direktivet på en mängd punkter tillåter nationella variationer. Med anledning av den explosionsartade utvecklingen av tjänster på internet ändrades det sjätte mervärdesskattedirektivet 2002 för att åstadkomma en likartad beskattning av elektroniska tjänster inom hela EU. Sverige implementerade direktivet i svensk lagstiftning under 2003. Införandebestämmelserna är mycket märkliga. Det beror på att ett av EU:s länder först vägrade godta direktivet. För att få enighet beslöts då att direktivet bara skulle gälla under tre år fr.o.m. 1 juli 2003. Under tiden fram till 2006 skall frågorna utredas. Eventuellt kommer en förlängning att ske.   Detta har medfört att ändringarna i den svenska lagstiftningen bara skall gälla så länge som artikel 1 i direktivet gäller. Under 2006 kan alltså stora förändringar komma att ske men det kan också hända att reglerna permanentas.

Vad menas då med elektroniska tjänster?

I lagtexten talas om ”elektroniska tjänster, såsom tillhandahållande av

a. webbplatser och härbärgering av sådana samt distansunderhåll av programvara och utrustning,

b. programvara och uppdatering av denna,

c. bilder, texter och uppgifter samt databasåtkomst,

d. musik, filmer och spel, inbegripet hasardspel och spel om pengar, samt politiska, kulturella, konstnärliga, idrottsliga, vetenskapliga eller underhållningsbetonade sändningar eller evenemang, och

Blog om: 

Ökar statens skatteintäkter till följd av det höga bensinpriset?

Den senaste tidens höga bensinpris har knappast undgått någon. Många krav har rests på en sänkning av bensinskatten. Det har också funnits kritik mot att staten drar nytta av det höga bensinpriset och därigenom får in högre skatteintäkter. Hur hänger detta ihop, ökar statens skatteintäkter om världsmarknadspriset på bensin ökar?

Det som vi brukar kalla för bensinskatt, dvs. energiskatten, är en styckeskatt. Detta innebär att den uttas med ett fast belopp beräknat per volym. Energiskatten är uppdelad på tre delar, nämligen energi-, koldioxid- och svavelskatt, vilka varierar beroende på vad det är för slags bränsle. Skatten höjs således inte i takt med världsmarknadspriset, utan är fixerat till ett bestämt belopp. Indirekt kan dock de höjda bensinpriserna orsaka höjda bränsleskatter. Energiskatten skall varje kalenderår uppräknas med hänsyn till förändringar i det allmänna prisläget. Om det allmänna prisläget påverkas av bensinpriserna kan det således resultera i ett högre omräkningstal.

Blog om: 

Avgift DVD och CD

Den 1 juli kommer en kraftigt förhöjd avgift på DVD- och CD-skivor. Köp i tid! Mer information finner Du genom att följa nedanstående länkar:

Aftonbladet

Riksdagen: Skärpt upphovsrätt ska stoppa olaglig kopiering från Internet

Blog om: